Byla ATP-237-72/2012
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Tomas Zdanavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio miesto agentūros (toliau – Institucija) vedėjo Giedriaus Motiejausko apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Institucijos pareigūnas 2011-09-27 Ž. K. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5119 str. 7 d. Pažeidimo esme nurodė tai, kad 2011 m. birželio 20-22 d. atlikus planinį patikrinimą UAB „T.“ adresu ( - ), Panevėžyje, nustatyta, kad atsakingas darbuotojas Ž. K. netinkamai organizavo alyvų atliekų sutvarkymą, neužtikrino norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi. UAB „T.“ į Lietuvos rinką išleido 947 t alyvų, sutvarkė 46,047 t alyvų atliekų, įvykdė 4,86 procentų užduoties, o priklauso įvykdyti 30 procentų, taigi neįvykdė 2010 m. alyvų atliekų tvarkymo užduoties. Taip pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimo Nr.519 reikalavimus, neužtikrino strateginių atliekų tvarkymo plano (toliau – Planas) 166.4 punkto reikalavimų.

3Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-11-30 nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad pagal ATPK 5119 str. 7 d. nuostatas administracinė atsakomybė kyla už visišką alyvų atliekų netvarkymą, tuo tarpu UAB „T.“ įvykdė 4,86 procento užduoties.

4Panevėžio apygardos teismas 2012 m. sausio 20 d. nutartimi, tenkindamas Institucijos apeliacinį skundą, panaikino Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimą ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme. Nutartyje nurodė, kad teismo sprendimas nutraukti Ž. K. administracinio teisės pažeidimo bylą, motyvuojant vieninteliu argumentu - tai, kad administracinė atsakomybė pagal ATPK 5119 str. 7 d. nuostatas kyla tik visiškai netvarkant alyvų atliekų, o UAB „T.“ įvykdė 4,86 procento alyvų atliekų tvarkymo užduoties, nepagrįstas, nes juo siaurinamai aiškinama ATPK 5119 str. 7 d. norma ir neatsižvelgiama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką šios kategorijos bylose. Byloje nustatyta, kad UAB „T.“ 2010 m. sutvarkė 46,047 t alyvų, skaičiuojant nuo 2010 m. į Lietuvos rinką išleistų 947 t alyvų kiekio. Taigi teįvykdė tik 4,86 procento alyvų atliekų tvarkymo užduoties iš teisės aktuose numatytų privalomų ne mažiau kaip 30 procentų. Bylą nagrinėjęs teismas, įvertinęs šiuos įrodymus ir atsižvelgdamas į teismų praktiką, neturėjo pagrindo konstatuoti, kad už tokią veiką nenumatyta administracinė atsakomybė pagal ATPK 5119 str. 7 d. ir padaryti išvadą, kad nagrinėjamoje veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties objektyviosios pusės požymio – veikos.

5Skundžiamu Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-03-27 nutarimu Ž. K. administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 5119 str. 7 d. nutraukta. Teismas nutarime konstatavo, kad atliekų tvarkymo užduotis nebuvo atlikta ne dėl Ž. K. kaltės. Taigi nagrinėjamoje veikoje nėra Ž. K. kaltės, todėl jis negali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn.

6Apeliaciniu skundu Institucijos vedėjas Giedrius Motiejauskas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarimą ir grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. M1-49(04-11) iš naujo nagrinėti Institucijai. Mano, kad teismas netinkamai taikė administracinės teisės normas ir toks nutarimas prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 str. reikalavimams, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Nurodo, kad teismas netinkamai konstatavo, jog Ž. K. padarytame administracinės teisės pažeidime nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties. Teismas, vertindamas bylos faktines aplinkybes, neįvardijo, kokiais aktyviais veiksmais Ž. K. siekė įvykdyti alyvų atliekų tvarkymo užduotį pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 519 patvirtintą Planą. Nurodo, kad UAB „T.“ neįvykdė Vyriausybės nustatytos alyvų atliekų tvarkymo užduoties už 2010 m. - į Lietuvos rinką išleido 947 t alyvų, o sutvarkė 46,047 t, t. y. įvykdė 4,86 procento alyvų atliekų tvarkymo užduoties, ginčo klausimu atsakingas už alyvų atliekų užduočių vykdymą Ž. K.. Mano, kad teismas nepakankamai analizavo bylos faktines aplinkybes, administracinės atsakomybės instituto neišvengiamumo principo įgyvendinimą. Teismas tinkamai neįvertino įrodymų ir todėl iš esmės neišnagrinėjo aplinkybių dėl galimai padaryto administracinio teisės pažeidimo. Nurodo, kad teismas taip pat neatsižvelgė ir į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011-03-23 rašte Nr. (17-2)-D8-2766 išsakytą poziciją dėl alyvų atliekų tvarkymo užduoties įvykdymo bei alyvų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymo. Teismas savo nutarime pabrėžė, kad Vyriausybės nustatyta atliekų tvarkymo užduoties sąlyga turi atitikti protingumo, teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, viešųjų ir privačių interesų derinimo, reguliuojant ūkinę veiklą, taip pat kitus konstitucinius principus ir imperatyvus. Tačiau pažymi, kad aptariamos ūkinės veiklos sąlygos įvykdymas nepriklauso vien tik nuo alyvų gamintojų ir importuotojų valios. Ginčo klausimu tik vienetai ūkio subjektų, kurie dėl nepateisinamų priežasčių nesistengia įvykdyti alyvų surinkimo užduoties. Juolab kad ir ginčo klausimu UAB „T.“ už 2009 m. sėkmingai įvykdė Vyriausybės nustatytą alyvų atliekų tvarkymo užduotį. Tokiu nutarimu teismas pažeidžia teisinius principus, kurie reglamentuoja administracinės teisės keliamų principų įgyvendinimą bei atsakomybės neišvengiamumą. Nurodo, kad jeigu vis dėlto teismas manys, kad nebuvo padarytas administracinės teisės pažeidimas pagal ATPK 5119 str. 7 d. yra pagrindas perkvalifikuoti Ž. K. padarytą administracinės teisės pažeidimą pagal ATPK 51 str. 1 d.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą Ž. K. prašo Institucijos apeliacinio skundo netenkinti ir palikti galioti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. nutarimą.

8Skundas atmetamas.

9ATPK 5119 str. 7 d. numatyta, kad alyvų atliekų netvarkymas ir nedalyvavimas alyvų atliekų tvarkymo sistemoje užtraukia baudą pareigūnams nuo 25 000 iki 50 000 Lt.

10Administracinio teisės pažeidimo protokole kaltinimas Ž. K. pareikštas dėl to, kad jis, būdamas atsakingu darbuotoju, netinkamai organizavo alyvų atliekų sutvarkymą, neužtikrino norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi. UAB „T.“ neįvykdė Plane nustatytos alyvų atliekų tvarkymo užduoties, t. y. neužtikrino, kad 2010 m. būtų perdirbta į kurą ne mažiau kaip 30 procentų nuo įmonės 2010 metais išleisto į rinką alyvų kiekio. Inkriminuotas pažeidimas laikytinas trunkamuoju, tačiau jis buvo baigtas 2011 m. sausio 1 d.

11ATPK 35 str. 1 d. numatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per 6 mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Teismų praktikoje yra suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, kurioje nurodoma, kad ATPK 35 str. 1 d. nurodytas 6 mėnesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant trunkamam teisės pažeidimui, o ne paaiškėjus buvusiam trunkamam teisės pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teisės pažeidimo padarymą galėtų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to, kada paaiškėtų buvęs pažeidimas. Tai prieštarautų teisės principams, pagal senaties termino trukmę administracinė atsakomybė atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesnė už baudžiamąją, tai būtų aiškiai neteisinga. Jei paaiškėja trunkamasis teisės pažeidimas, kuris dar daromas paaiškėjimo metu, tai 6 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, tačiau jeigu gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamąjį teisės pažeidimą – 6 mėnesių termino eiga prasideda nuo paskutinės trunkamojo teisės pažeidimo darymo dienos (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-956/2009, Nr. N62-970/2012).

12Kaltinimas administracinio teisės pažeidimo protokole, kaip minėta, pareikštas dėl to, kad 2010 m. nebuvo įvykdyta Plano 166.4 punkte nustatyta alyvų atliekų tvarkymo užduotis. Taigi pažeidimas baigtas daryti 2011 m. sausio 1 d., todėl terminas nuobaudai skirti nagrinėjamoje byloje turi būti pradedamas skaičiuoti nuo 2011 m. sausio 1 d., o ne nuo tada, kai Institucija 2011 m. birželio 20-22 d. surašė patikrinimo aktą (b. l. 5). Todėl nuobauda Ž. K. dėl galimai ATPK 5119 str. 7 d. numato pažeidimo padarymo galėjo būti paskirta vėliausiai 2011 m. liepos 1 d.

13Tuo atveju, jei administracinės nuobaudos skyrimo terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti (ATPK 250 str. 7 p.). Taigi esant aplinkybei, darančiai administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, apylinkės teismas nebegalėjo priimti skundžiamo nutarimo – šiuo atveju buvo galima priimti tik vienintelį sprendimą – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti. Taigi, vadovaujantis ATPK 250 str. 7 p. nuostatomis, yra pagrindas skundžiamam nutarimui panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisenai nutraukti.

14Esant tokiai situacijai ir atsižvelgiant į priimamo procesinio sprendimo pobūdį, negali būti iš esmės sprendžiamas administracinio teisės pažeidimo padarymo ar nepadarymo klausimas, nes naujo nutarimo skirti nuobaudą priimti nebebūtų galima dėl pasibaigusio termino nuobaudai skirti, kiti apeliacinio skundo argumentai šiuo atveju teisiškai nebe reikšmingi ir dėl jų nepasisakoma.

15Vadovaudamasis ATPK 30212 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

16Institucijos apeliacinį skundą atmesti.

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje Ž. K. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 5119 str. 7 d., nutraukti suėjus administracinės nuobaudos skyrimo senaties terminui (ATPK 250 str. 7 p.).

18Šis nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai