Byla I-2010-171/2013
Dėl sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus (treciasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Aruno Dirvono, Rositos Patackienes ir Irenos Paulauskienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), dalyvaujant atsakovo atstovei Danutei Ribinskienei,

2viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejos J. Š. skunda atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus

31-ajam pensiju skyriui del sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus (treciasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos).

4Teismas, išnagrinejes byla,

5n u s t a t e:

6Pareiškeja J. Š. kreipesi i teisma su skundu (b. l. 1–2), prašydama:

71) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus

8(toliau – Vilniaus skyrius) 1-ojo pensiju skyriaus 2012-11-23 sprendima Nr. (10.1)3-131223;

92) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) 2013-01-02 sprendima Nr. (6.5) I-5;

103) ipareigoti Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu išmoketi negauta senatves pensijos dali – 11 631,13 Lt 2010-01-01–2011-12-31 laikotarpiu.

11Pareiškeja paaiškino, kad 2010-01-01–2011-12-31 laikotarpiu, pritaikius Lietuvos Respublikos socialiniu išmoku perskaiciavimo ir mokejimo laikinojo istatymo (toliau – Laikinasis istatymas) nuostatas, jai buvo mokama sumažinta valstybinio socialinio draudimo senatves pensija.

12Pareiškeja 2012-10-24 kreipesi i Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu su prašymu išmoketi neteisetai sumažinta pensijos dali, kuri susidare del neteiseto Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. taikymo, taciau 2012-11-23 sprendimu Nr. (10.1)3-131223 jos prašyma atmete. Gauta atsakyma apskunde Fondo valdybai, kuri 2013-01-02 sprendimu Nr. (6.5)I-5 prašymo netenkino ir nurode, kad nepriimtas istatymas, ipareigojantis kompensuoti neišmoketa pensija.

13Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarimu pripažino prieštaraujanciomis Konstitucijai Laikinojo istatymo nuostatas, pagal kurias dirbantiems ar tam tikru verslu užsiimantiems senatves pensiju gavejams pensijos buvo sumažintos daugiau vien del to, kad jie dirba ar užsiima tam tikru verslu. Mano, kad Vilniaus skyriaus 1-asis pensiju skyrius, neatsižvelgdamas i nurodytas nuostatas ir sumažindamas paskirta senatves pensija daugiau nei nedirbantiems pensininkams, pažeide konstitucinius teisines valstybes, proporcingumo, visu asmenu lygybes prieš istatyma, teisetu lukesciu principus, todel atsakovo priimtas sprendimas atsisakyti išmoketi pensijos nepriemoka naikintinas.

14Teismo posedyje pareiškeja nedalyvavo. Apie teismo posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (b. l. 45).

15Atsakovas atsiliepime i pareiškejos skunda pažymejo, kad su skundu nesutinka, prašo ji atmesti kaip nepagrista (b. l. 19–22). Paaiškino, kad valstybines socialinio draudimo pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymu (toliau – Pensiju istatymas), Lietuvos Respublikos valstybiniu socialinio draudimo pensiju skyrimo ir mokejimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156, be to, nuo 2010-01-01 ir Laikinuoju istatymu, kuris nustate socialiniu išmoku, taip pat ir pensiju perskaiciavimo ir šiu išmoku mokejimo asmenims, turintiems draudžiamuju pajamu, tvarka.

16Teigia, kad pareiškejos senatves pensijos, paskirtos Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus 2009-01-20 sprendimu Nr. 11-17-1000, dydis 2010-01-01 buvo 916,81 Lt. 2010-09-14 sprendimu Nr. 11-17-15643 pareiškejai iš naujo paskirta 941,26 Lt, o 2011-02-19 sprendimu Nr. 11-17-3450 – 965,52 Lt senatves pensija. Kadangi paskirtos pensijos dydis viršijo Laikinajame istatyme nustatyta ribini pensijos dydi (650 Lt), todel ji buvo perskaiciuota pagal Laikinojo istatymo 6 str. 1 d. nuostatas. Pareiškeja 2010–2011 metais dirbo ir turejo draudžiamuju pajamu, todel, remiantis Laikinojo istatymo 8 str. 1 d., jai moketa senatves pensijos dalis, perskaiciuota taikant koeficienta, apskaiciuota pagal Laikinojo istatymo 2 priede nurodyta formule, atsižvelgus i praejusi menesi turetu draudžiamuju pajamu dydi.

17Atsakovas pateikia duomenis apie pareiškejai 2010-01-01–2011-12-31 paskirtos, perskaiciuotos ir išmoketos pensijos dydžius ir nurodo, kad del Laikinojo istatymo 8 str. nuostatu taikymo nurodytu laikotarpiu pareiškejai apskaiciuota 11 646,35 Lt neišmoketos senatves pensijos suma.

18Pažymi, kad Lietuvos teiseje galioja teisetumo prezumpcija, kuri reiškia, jog istatymas ar kitas teises aktas yra laikomas teisetu ir privalo buti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Konstitucinio Teismo nutarimas, kuriuo nuspresta del atitinkamu Laikinojo istatymo nuostatu atitikties Konstitucijai, „Valstybes žiniose“ oficialiai paskelbtas

192012-09-21, todel jis taikytinas i ateiti ir nera pagrindo tenkinti pareiškejos prašyma.

20Atkreipia demesi, kad Vyriausybes pavedimu Socialines apsaugos ir darbo ministerija rengia Sumažintu valstybiniu socialinio draudimo senatves bei netekto darbingumo pensiju ir dideliu mastu sumažintu valstybiniu pensiju kompensavimo istatymo, kuriame bus reglamentuota senatves bei netekto darbingumo (invalidumo) pensiju 2010–2011 metais negautos dalies kompensavimo tvarka, projekta. Kol šis istatymas nera priimtas, Fondo valdybos teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo išmoketi pagal Laikinojo istatymo nuostatas sumažintu senatves pensiju dalies.

21Atsakovo atstove teismo posedyje palaike atsiliepime išdestytus argumentus (žr. prieda prie bylos su kompiuterine laikmena).

22Treciasis suinteresuotas asmuo Fondo valdyba atsiliepime i pareiškejos skunda su skundo reikalavimais ir jame išdestytais argumentais nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista (b. l. 35–38), savo pozicija grinde remdamasis iš esmes tais paciais motyvais kaip ir atsakovas.

23Nurode, kad Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, kuriuo nuspresta del atitinkamu Laikinojo istatymo nuostatu atitikties Konstitucijai, leidinyje „Valstybes žinios“ oficialiai paskelbtas ir isigaliojo 2012-09-21, taigi jis taikytinas i ateiti. Mano, kad pareiškejai negauta senatves pensijos dalis negali buti priteista iš Vilniaus skyriaus, nes jis veike teisetai ir pagristai.

24Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo, apie teismo posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai (b. l. 46).

25Skundas tenkintinas iš dalies.

26Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustate, kad 2009-01-20 Vilniaus skyriaus

271-ojo pensiju skyriaus sprendimu Nr. 11-17-1000 pareiškejai paskirta 916,81 Lt per menesi valstybine socialinio draudimo senatves pensija (b. l. 23). Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus 2010-09-14 sprendimu Nr. 11-17-15643 pareiškejai iš naujo nuo 2010-01-21 paskirta 941,26 Lt, o 2011-02-19 sprendimu Nr. 11-17-3450 nuo 2011-01-21 – 965,52 Lt senatves pensija (b. l. 24–25, 26–27).

28Pareiškeja 2012-10-24 kreipesi i Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu su prašymu išmoketi del Laikinojo istatymo nuostatu taikymo susidariusia pensijos nepriemoka (b. l. 27).

29Vilniaus skyriaus 1-asis pensiju skyrius 2012-11-23 sprendimu Nr. (10.1)3-131223 pareiškejos prašymo netenkino, nurodes, kad Konstitucinio Teismo nutarimai galioja tik i ateiti ir kol nera priimtas istatymas, nustatantis pensiju kompensavimo mechanizma, neturi pagrindo išmoketi susidariusia nepriemoka (b. 1. 29–30).

30Nesutikdama su 2012-11-23 Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus sprendimu pareiškeja 2012-12-12 pateike prašyma Fondo valdybai (b. l. 40), kuri išnagrinejusi prieme

312013-01-02 sprendima Nr. (6.5)I-5 (b. 1. 39) netenkinti pareiškejos prašymo išmoketi senatves pensijos nepriemoka.

32Nagrinejamoje byloje gincas kilo del pareiškejai 2010-01-01–2011-12-31 neišmoketos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, susidariusios del 2009-12-09 priimto Laikinojo istatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio sumažinimo asmenims, turintiems draudžiamuju pajamu.

33Ginco dalykas – 2012-11-23 Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus sprendimo Nr. (10.1)3-131223 ir 2013-01-02 Fondo valdybos sprendimo Nr. (6.5)I-5 teisetumas ir pagristumas.

34Valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymo Nr. 1-549 7 str. nustatyta, kad valstybines socialinio draudimo pensijos mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto. 2009-12-09 buvo priimtas Laikinasis istatymas, kuris, išskyrus jo 16 str., isigaliojo

352010-01-01.

36Laikinojo istatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad valstybine socialinio draudimo senatves pensija, paskirta iki šio istatymo isigaliojimo, perskaiciuojama padidinant pagrindine senatves pensijos dali iki 120 procentu valstybines socialinio draudimo bazines pensijos, kai asmuo turi butinaji senatves pensijai valstybinio socialinio pensiju draudimo staža, ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta šio istatymo taikymui einamuju metu draudžiamuju pajamu dydi.

37Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-01 iki 2010-12-01) buvo nustatyta, kad valstybiniu socialinio draudimo senatves, ištarnauto laiko pensiju, perskaiciuotu pagal šio istatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensaciju už ypatingas darbo salygas gavejams, kurie po pensijos paskyrimo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensiju draudimu, išskyrus draudžiamus privalomuoju valstybiniu socialiniu pensiju draudimu pagal Valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus asmenis, ir turi draudžiamuju pajamu, mokama pensijos dalis, apskaiciuota taikant koeficienta, apskaiciuota pagal šio istatymo 2 priede nurodyta formule, atsižvelgiant i praejusio kalendorinio menesio draudžiamuju pajamu dydi.

38To paties straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad pensiju gavejams, kurie privalomuoju valstybiniu socialiniu pensiju draudimu draudžiami pagal Pensiju istatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktus, ju draudimo valstybiniu socialiniu pensiju draudimu laikotarpiu mokama pagrindine valstybines socialinio draudimo pensijos dalis, nustatyta šio istatymo 6 straipsnyje, ir priedas už stažo metus.

39Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki 2012-07-13) nustate, kad valstybiniu socialinio draudimo senatves, ištarnauto laiko pensiju, perskaiciuotu pagal šio istatymo 6 ir 7 straipsnius, ir kompensaciju už ypatingas darbo salygas gavejams (toliau šiame straipsnyje – pensiju gavejai), kurie po pensijos paskyrimo yra arba buvo draudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu pensiju draudimu pagal Pensiju istatymo 2 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 ir 13 punktus ir praejusi kalendorini menesi turejo draudžiamuju pajamu, mokama pensijos dalis, apskaiciuota taikant koeficienta, apskaiciuota pagal šio istatymo 2 priede nurodyta formule, atsižvelgiant i praejusio kalendorinio menesio draudžiamuju pajamu dydi.

40Laikinojo istatymo 8 str. 2 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki

412012-07-13) buvo nustatyta, kad pensiju gavejams, nurodytiems Pensiju istatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 punkte, mokama pagrindine valstybines socialinio draudimo pensijos dalis, nustatyta šio istatymo 6 straipsnyje, ir priedas už stažo metus. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, šiu asmenu pensijos perskaiciuojamos už atitinkama mokestini laikotarpi, atsižvelgiant i metineje pajamu mokescio ar metineje pelno mokescio deklaracijoje deklaruotu apmokestinamuju pajamu ar apmokestinamojo pelno dydi, taikant koeficienta, apskaiciuota pagal šio istatymo 2 priede nurodyta formule. Jeigu šie asmenys mokestiniu laikotarpiu valstybiniu socialiniu pensiju draudimu yra draudžiami ir pagal Pensiju istatymo 2 straipsnio 1, 3, 4, 5 ir 13 punktus, moketina pensijos dalis apskaiciuojama pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas.

42Laikinojo istatymo 8 str. buvo panaikintas ir neteko galios nuo 2012-07-13.

43Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo istatymo 8 str. 1 ir 2 d. tiek, kiek jose nustatytas sumažintu senatves pensiju mokejimas šiose dalyse nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darba bei versla“. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad valstybeje esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padeciai ir del to iškilus butinybei laikinai mažinti pensijas, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenes ir valstybes interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kuri asmenims, kurie dirba tam tikra darba ar užsiima tam tikru verslu, paskirta ir mokama pensija butent del to butu sumažinta daugiau nei tiems asmenims, kurie nedirba jokio darbo ir nesivercia jokiu verslu. Minetame nutarime Konstitucinis Teismas pripažino, kad Laikinojo istatymo 6 str. 1 d. tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaiciuojant sumažinti paskirtas senatves pensijas, neprieštarauja Konstitucijai.

44Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybes žinios“ buvo paskelbtas 2012-09-21.

45Iš bylos medžiagos nustatyta (b. 1. 29–30, 39), kad pareiškejai taikytos Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. nuostatos ir jai moketa sumažinta pensija. Taigi pareiškejai pensija buvo perskaiciuota ir mokama vadovaujantis Laikinojo istatymo nuostatomis, kurios pripažintos prieštaraujanciomis Konstitucijai.

46Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos istatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybes aktas (ar jo dalis) negali buti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Konstitucinio Teismo istatymo 72 str. nustatyta, kad Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi istatymo galia ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms imonems, istaigoms bei organizacijoms, pareigunams ir pilieciams. Visos valstybes institucijos bei ju pareigunai privalo panaikinti savo priimtus poistatyminius aktus ar ju nuostatas, kurie pagristi pripažintu nekonstituciniu teises aktu. Neturi buti vykdomi sprendimai, pagristi teises aktais, kurie pripažinti prieštaraujanciais Konstitucijai ar istatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo ivykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo isigaliojimo. Konstitucinio Teismo nutarimo pripažinti teises akta ar jo dali nekonstituciniu galia negali buti iveikta pakartotinai priemus toki pat teises akta ar jo dali.

47Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, kad Konstitucijos 110 straipsnyje yra nustatyta 107 straipsnio 1 dalyje itvirtintos bendros taisykles, kad Konstitucinio Teismo sprendimu galia yra nukreipiama i ateiti, išimtis: nagrinejamoje byloje teismas negali taikyti teises akto (jo dalies), kuri Konstitucinis Teismas, igyvendindamas Konstitucijos 102 straipsnio 1 dalyje nustatytus igaliojimus, pripažino prieštaraujanciu Konstitucijai. Kitaip aiškinant Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje itvirtinta draudima taikyti Konstitucijai prieštaraujanti teises akta (jo dali) butu paneigtas jos 7 straipsnio 1 dalyje itvirtintas Konstitucijos viršenybes principas ir su juo susijes konstitucinis teises viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybes principo aspektai, inter alia, butu paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje itvirtintas Konstitucijos tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje itvirtintos kiekvieno asmens teises ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esme, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje itvirtintos kiekvieno asmens teises kreiptis i teisma ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esme. Dar daugiau, nustatyto pažeidimo aptartu budu nepašalinus, butu pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o istatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujancia Konstitucijai, ir toliau butu realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nera galutinai susikloste, t. y. butu vykdomi Konstitucijai prieštaraujancio istatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo istatymo 72 straipsnio 4 dali dar negali buti laikomi ivykdytais. Teismai privalo paisyti isipareigojimu garantuoti tinkama ir veiksminga konstitucines teises i pensija ir nuosavybes teisiu gynima.

48Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplestine teiseju kolegija, nagrinedama iš esmes analogiška byla, pažymejo kad valstybinio socialinio draudimo senatves pensija gaunancio asmens teisiu pažeidimo visiškas pašalinimas yra akivaizdžiai finansinio pobudžio ir gali sukelti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui papildoma finansine našta, taciau vien ši aplinkybe neleidžia daryti išvados, kad reikalavimo tenkinimas reikštu neproporcingos naštos visuomenei ir valstybei atsiradima ir, atsižvelgus i tai, turetu buti mažinama pažeistu konstituciniu vertybiu apsauga Konstitucijoje itvirtintos bendros taisykles, jog Konstitucinio Teismo sprendimu galia yra nukreipiama i ateiti, išimtis taikytina ne tik tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad istatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turetu buti taikomas konkrecioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, ir teismas sustabdo šios bylos nagrinejima bei kreipiasi i Konstitucini Teisma prašydamas spresti, ar šis istatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstitucija (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-12 nutarti adm. byloje Nr. A552-432/2013).

49Išdestyta pozicija atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika del asmens pažeistu teisiu teismines gynybos, pripažinus istatyma prieštaraujanciu Konstitucijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-11-14 išplestines teiseju kolegijos nutarti administracineje byloje Nr. A575-1831/2011, „Administraciniu teismu praktika“, Nr. 22, p. 318–325; 2010-06-07 išplestines teiseju kolegijos nutarti administracineje byloje Nr. A662-1735/2010, „Administracine jurisprudencija“, Nr. 19, p. 261–275).

50Teismas, atsižvelges i išdestytus argumentus, daro išvada, kad atsakovo ir treciojo suinteresuoto asmens argumentai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas oficialiai paskelbtas (t. y. isigaliojo) tik 2012-09-21 ir jo nuostatos taikytinos tik ateiciai, todel nera teisinio pagrindo išmoketi 2010–2011 metais negauta pensijos dali, atmestini. Pažeista pareiškejos teise teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju butu pažeistos minetos Konstitucijos normos ir principai, garantuojantys asmens teise i nuosavybe, o pati asmens teise i teismine pažeistu teisiu gynyba butu fiktyvi. Be to, nagrinejamoje byloje teismui nevykdant iš Konstitucijos kylancios ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažistamos teismo pareigos ad hoc šalinti Konstitucijai prieštaraujancio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant pareiškejai nepagristai neišmoketos valstybinio socialinio draudimo pensijos dalies, istatymais nustatytas reguliavimas, kuris buvo pripažintas prieštaraujanciu Konstitucijai, ir toliau butu realiai taikomas.

51Kompetentingu istaigu, mokanciu valstybinio socialinio draudimo pensijas, sprendimu apskundimo tvarka nustato Pensiju istatymo 45 straipsnis. Pagal ginco laikotarpiu galiojusi teisini reguliavima tokiu istaigu sprendimai pensiju klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kuria asmuo sužinojo arba turejo sužinoti apie priimta sprendima, galejo buti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Fondo valdybos ir jos teritoriniu skyriu sprendimai galejo buti apskundžiami teismui. Taigi pareiškeja del pažeistu teisiu visu pirma privalejo kreiptis i kompetentinga subjekta, kuriam pavesta išmoketi valstybine socialinio draudimo pensija, o šiam subjektui reikalavimo nepatenkinus, galejo skusti nepalanku sprendima teismui. Iš esmes pagal ginco metu galiojusi teisini reguliavima savo pažeistas teises del tokios pensijos nepriemokos suinteresuoti asmenys galejo apginti per treju metu termina.

52Pagal Nuostatu 91 punkta, valstybine socialinio draudimo pensija, išskyrus išankstine senatves pensija, mokama už einamaji menesi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatyta tvarka. Pagal Fondo valdybos direktoriaus 2009-12-31 isakymu Nr. V-791 patvirtinto Pensiju, kompensaciju, kompensaciniu išmoku ir rentu pristatymo tvarkos aprašo 3, 11–13 punktu nuostatas, pensijos išmokamos nuo 10 menesio dienos.

53Atsižvelgus i išdestytas nuostatas, pirmoji sumažinta pensija pareiškejai išmoketa 2010 m. sausio menesi (anksciausiai – 10 diena) (b. l. 12, 20–21). I Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu ji kreipesi 2012-10-24, i Fondo valdyba – 2012-12-12, i teisma – 2013-01-09 (pagal pašto spauda ant voko, b. 1. 15), taigi nepraleidusi teises aktuose nustatytu terminu.

54Nustacius, kad pareiškeja i teisma kreipesi nepažeidusi treju metu termino, nustatyto tokiems reikalavimams pareikšti, bei laikantis iš Konstitucijos, inter alia, jos 30 straipsnio 1 dalies nuostatu, kylancio reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, pareiškeja turi teise teisme reikalauti pašalinti jos teisiu pažeidima, susijusi su neišmoketos pensijos nepriemoka, ir tai padare nepažeisdama kreipimosi i teisma tvarkos bei terminu.

55Valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymo 44 straipsnis, reglamentuojantis pensiju gaveju teisiu gynimo buda, kai ju teises pažeistos pensijas mokanciu valstybes instituciju veiksmais, pensijos nepriemokos dydžio neribojo. Priešingai, nustate, kad pensijos suma, laiku negauta del pensija skiriancios ar mokancios istaigos kaltes, išmokama už praejusi laika neapribojant kokiu nors terminu. Remiantis šiomis istatymo nuostatomis ir ivertinus nagrinejamo ginco specifika ir pirmiau aptartos pažeistos teises pobudi, darytina išvada, kad nagrinejamu atveju veiksmingas pareiškejos teisiu gynimas reiškia su istatymu leidejo veiksmais tiesiogiai susijusio pažeidimo pasekmiu visiška pašalinima, t. y. visos pensijos nepriemokos, susidariusios del antikonstitucinemis pripažintu Laikinojo istatymo nuostatu taikymo, priteisima. Šis pareiškejos teisiu gynimo budas nepaprastai svarbus tam, kad isipareigojimas garantuoti konstitucines teises i pensija ir nuosavybes teisiu gynima butu visiškai ivykdytas. Priešingu atveju nebutu veiksmingai užtikrintos Konstitucijoje skelbiamos žmogaus teises, kurios yra teisingumo ir teises viešpatavimo pagrindas.

56Iš atsakovo atsiliepime esancios pažymos apie pareiškejai priskaiciuota ir išmoketa valstybinio socialinio draudimo pensija (b. 1. 20–21) matyti, kad del minetu istatymo leidejo nustatytu ribojimu ginco laikotarpiu (2010-01-01–2012-12-31) pareiškejai neišmoketa 11 646,35 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo pensijos dalis.

57Remdamasis tuo, kas išdestyta, teismas daro išvada, kad atsakovas Vilniaus skyriaus

581-asis pensiju skyrius ipareigotinas pareiškejai išmoketi 11 646,35 Lt valstybinio socialinio draudimo pensijos nepriemoka 2010-01-01–2012-12-31 laikotarpiu.

59Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus 2012-11-23 sprendime Nr. (10.1)3-131223 ir Fondo valdybos 2013-01-02 sprendime Nr. (6.5) I-5, kuriuos prašo panaikinti pareiškeja, išreikšta atsakovo ir treciojo suinteresuoto asmens valia atsisakyti išmoketi pareiškejai susidariusia pensijos nepriemoka.

60Skundžiamu aktu panaikinimo pagrindai reglamentuoti Administraciniu bylu teisenos istatymo 89 straipsnyje, kurio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundžiamas aktas ar jo dalis turi buti panaikinti, jeigu jis yra neteisetas iš esmes, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnes galios teises aktams. Mineta nuostata yra imperatyvi, todel teismas, nustates skundžiamo akto ar jo dalies neteisetuma, vienareikšmiškai privalo ši akta ar jo dali panaikinti.

61Pažymetina, kad, atsakovui ir treciajam suinteresuotam asmeniui priimant gincijamus sprendimus, jau buvo priimtas ir oficialiai paskelbtas Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, kuriuo pripažinta, kad Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Taigi darytina išvada, kad teisetumo principui prieštarautu tokia situacija, kai administracinis sprendimas, kurio priemimo teisinis pagrindas yra aukšciausiajai teisei – Konstitucijai – prieštaraujanti istatymo nuostata ir kuris yra gincijamas jam teisines pasekmes sukelusio asmens, nebutu pašalintas iš teises sistemos. Kaip mineta, pareiškejos teisiu pažeidimas iš esmes kyla del Laikinojo istatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatu, pagal kurias draudžiamuju pajamu turintiems pensiju gavejams sumažinta senatves pensija, taikymo. Atsižvelgus i tai, yra pagrindas panaikinti tas Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus 2012-11-23 sprendimo Nr. (10.1)3-1231223 ir Fondo valdybos 2013-01-02 sprendimo Nr. (6.5)I-5 dalis, kuriose pareiškejos pensijai apskaiciuoti ir moketi pritaikytos Laikinojo istatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-12 išplestines teiseju kolegijos nutarti administracineje byloje Nr. A552-519/2013).

62Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

63Pareiškejos J. Š. skunda tenkinti iš dalies.

64Ipareigoti atsakova Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu išmoketi pareiškejai J. Š. 11 646,35 Lt (vienuolika tukstanciu šešis šimtus keturiasdešimt šešis litus ir trisdešimt penkis centus) valstybinio socialinio draudimo pensijos nepriemoka už 2010-01-01–2012-11-31 laikotarpi.

65Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus 2012-11-23 sprendimo Nr. (10.1)3-131223 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos 2013-01-02 sprendimo Nr. (6.5)I-5 dalis, kuriose pareiškejos pensijai apskaiciuoti ir moketi pritaikytos Laikinojo istatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos.

66Likusia skundo dali atmesti.

67Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacini skunda paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant ji per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejos 3. 1-ajam pensiju skyriui del sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti... 4. Teismas, išnagrinejes byla,... 5. n u s t a t e:... 6. Pareiškeja J. Š. kreipesi i teisma su skundu (b. l.... 7. 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 8. (toliau – Vilniaus skyrius) 1-ojo pensiju skyriaus 2012-11-23 sprendima Nr.... 9. 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines... 10. 3) ipareigoti Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu išmoketi negauta senatves... 11. Pareiškeja paaiškino, kad 2010-01-01–2011-12-31 laikotarpiu, pritaikius... 12. Pareiškeja 2012-10-24 kreipesi i Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu su... 13. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarimu pripažino prieštaraujanciomis... 14. Teismo posedyje pareiškeja nedalyvavo. Apie teismo posedžio vieta ir laika... 15. Atsakovas atsiliepime i pareiškejos skunda pažymejo, kad su skundu nesutinka,... 16. Teigia, kad pareiškejos senatves pensijos, paskirtos Vilniaus skyriaus 1-ojo... 17. Atsakovas pateikia duomenis apie pareiškejai 2010-01-01–2011-12-31... 18. Pažymi, kad Lietuvos teiseje galioja teisetumo prezumpcija, kuri reiškia, jog... 19. 2012-09-21, todel jis taikytinas i ateiti ir nera pagrindo tenkinti... 20. Atkreipia demesi, kad Vyriausybes pavedimu Socialines apsaugos ir darbo... 21. Atsakovo atstove teismo posedyje palaike atsiliepime išdestytus argumentus... 22. Treciasis suinteresuotas asmuo Fondo valdyba atsiliepime i pareiškejos skunda... 23. Nurode, kad Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas, kuriuo nuspresta del... 24. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens atstovas nedalyvavo, apie teismo... 25. Skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustate, kad 2009-01-20 Vilniaus skyriaus... 27. 1-ojo pensiju skyriaus sprendimu Nr. 11-17-1000 pareiškejai paskirta 916,81 Lt... 28. Pareiškeja 2012-10-24 kreipesi i Vilniaus skyriaus 1-aji pensiju skyriu su... 29. Vilniaus skyriaus 1-asis pensiju skyrius 2012-11-23 sprendimu Nr.... 30. Nesutikdama su 2012-11-23 Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus sprendimu... 31. 2013-01-02 sprendima Nr. (6.5)I-5 (b. 1. 39) netenkinti pareiškejos prašymo... 32. Nagrinejamoje byloje gincas kilo del pareiškejai 2010-01-01–2011-12-31... 33. Ginco dalykas – 2012-11-23 Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus sprendimo... 34. Valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymo Nr. 1-549 7 str. nustatyta,... 35. 2010-01-01.... 36. Laikinojo istatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad valstybine socialinio draudimo... 37. Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-01-01 iki... 38. To paties straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad pensiju gavejams, kurie... 39. Laikinojo istatymo 8 str. 1 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki... 40. Laikinojo istatymo 8 str. 2 d. (redakcija, galiojusi nuo 2010-12-01 iki... 41. 2012-07-13) buvo nustatyta, kad pensiju gavejams, nurodytiems Pensiju istatymo... 42. Laikinojo istatymo 8 str. buvo panaikintas ir neteko galios nuo 2012-07-13.... 43. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo istatymo 8... 44. Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimas leidinyje „Valstybes žinios“... 45. Iš bylos medžiagos nustatyta (b. 1. 29–30, 39), kad pareiškejai taikytos... 46. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos... 47. Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, kad Konstitucijos 110... 48. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplestine teiseju kolegija,... 49. Išdestyta pozicija atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 50. Teismas, atsižvelges i išdestytus argumentus, daro išvada, kad atsakovo ir... 51. Kompetentingu istaigu, mokanciu valstybinio socialinio draudimo pensijas,... 52. Pagal Nuostatu 91 punkta, valstybine socialinio draudimo pensija, išskyrus... 53. Atsižvelgus i išdestytas nuostatas, pirmoji sumažinta pensija pareiškejai... 54. Nustacius, kad pareiškeja i teisma kreipesi nepažeidusi treju metu termino,... 55. Valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymo 44 straipsnis,... 56. Iš atsakovo atsiliepime esancios pažymos apie pareiškejai priskaiciuota ir... 57. Remdamasis tuo, kas išdestyta, teismas daro išvada, kad atsakovas Vilniaus... 58. 1-asis pensiju skyrius ipareigotinas pareiškejai išmoketi 11 646,35 Lt... 59. Vilniaus skyriaus 1-ojo pensiju skyriaus 2012-11-23 sprendime Nr.... 60. Skundžiamu aktu panaikinimo pagrindai reglamentuoti Administraciniu bylu... 61. Pažymetina, kad, atsakovui ir treciajam suinteresuotam asmeniui priimant... 62. Remdamasis tuo, kas išdestyta, ir vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos... 63. Pareiškejos J. Š. skunda tenkinti iš dalies.... 64. Ipareigoti atsakova Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 65. Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 66. Likusia skundo dali atmesti.... 67. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali buti...