Byla e2-25287-566/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovei E. V. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012-10-16 ieškovas su atsakove nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė vartojimo kredito sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 579,24 Eur (2000 Lt) dydžio kreditą 30 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje nustatytu terminu bei mokėti ieškovui 83,40 proc. metines palūkanas. Atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, apmokėjo tik palūkanas, pilnai neatsiskaitė su ieškovu. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 567,27 Eur negrąžinto kredito, 323,63 Eur delspinigių, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2012-12-17 iki 2016-01-31, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, t.y. asmeniškai (įteikta 2016-05-31). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2012-10-16 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP86302 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 579,24 Eur (2000 Lt) kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą bei mokėti 83,40 proc. metines palūkanas. Atsakovė savo įsipareigojimus pagal Sutartį vykdė netinkamai, apmokėjo tik susidariusias palūkanas (63,81 Eur), pilnai neatsiskaitė su ieškovu ir liko skolinga ieškovui 567,27 Eur kredito ir 323,63 Eur delspinigių.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str., kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 567,27 Eur negrąžintas kreditas.

8Ieškovas taip pat teismo prašo išieškoti iš atsakovės 0,05 procentų dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2012-12-17 iki 2016-01-31, iš viso 323,63 Eur. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d.) arba neprotingai didelės (CK 6.258 str. 3 d.), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Akcentuotina, jog teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Be to, teismas, spręsdamas klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Nagrinėjamu atveju su atsakove buvo sudaryta tipinė vartojimo kredito sutartis pagal ieškovo paruoštas sąlygas. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Prašoma priteisti delspinigių suma (323,63 Eur) sudaro didelę dalį negrąžintos kredito sumos (567,27 Eur), terminas, už kurį ieškovas prašo priteisti netesybas (1141 diena), laikytinas neprotingai dideliu, juolab, kad ir pats ieškovas ilgai nesikreipė į teismą dėl susidariusios skolos išieškojimo, todėl teismas daro išvadą, jog atsakovės ilgas prievolių nevykdymo laikotarpis susijęs ir su ieškovo neveikimu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta delspinigių skaičiavimo laikotarpis mažinamas iki 180 d. todėl iš atsakovės ieškovo naudai išieškotina 51,05 Eur delspinigių (567,27 Eur x 0,05 proc. x 180 d.), kitoje dalyje reikalavimas dėl delspinigių išieškojimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 618,32 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Ieškovas byloje patyrė 20 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 69,40 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 13,88 Eur žyminio mokesčio (20 Eur x 69,40 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Nordecum“, į. k. 302535232, iš atsakovės E. V., a. k. ( - ) 567,27 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt septynis eurus ir 27 ct) skolos, 51,05 Eur (penkiasdešimt vieną eurą ir 05 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 618,32 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-26 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 13,88 Eur (trylika eurų ir 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai