Byla eAS-133-575/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Link Aviation“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Link Aviation“ skundą Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Link Aviation“ (toliau – ir Bendrovė, pareiškėjas), atstovaujamas direktorės V. F., kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–2), prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2015 m. balandžio 8 d. sprendimą; 2) panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2015 m. birželio 12 d. sprendimą Nr. 1A-264; 3) panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. S-179(7-141/2015; 7-149/2015); 4) priimti sprendimą sugrąžinti UAB „Link Aviation“ 17 238 Lt užstatą su 5 proc. metinėmis palūkanomis nuo 2013 m. gruodžio 13 d., iš viso 20 000 Lt arba 5 775 Eur.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 13 d. nutartimi (b. l. 19), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 4 punktu, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis nustatęs, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-4366-561/2016), atsisakė priimti Bendrovės skundą.

7Pareiškėjas 2016 m. spalio 17 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 13 d. nutarties.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi (b. l. 25) pareiškėjui nustatė terminą iki 2016 m. lapkričio 2 d. pašalinti nutartyje nurodytus atskirojo skundo trūkumus, t. y. pateikti atskirąjį skundą, atitinkantį ABTĮ 134 straipsnyje nustatytus reikalavimus (tinkamai suformuluoti reikalavimą, nurodyti įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 13 d. nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas). Teismas taip pat išaiškino pareiškėjui, kad nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, atskirasis skundas bus laikomas nepaduotu.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 11 d. nutartimi (b. l. 27) nutarė pareiškėjo atskirąjį skundą laikyti nepaduotu, kadangi UAB „Link Aviation“ nepašalino atskirojo skundo trūkumų, nustatytų Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartimi.

102016 m. lapkričio 14 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gauti du pareiškėjo, atstovaujamo direktorės V. F., atskirieji skundai (b. l. 31–34, 38).

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi (b. l. 42–43) nustatė pareiškėjui terminą iki 2016 m. gruodžio 1 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti, t. y. pateikti atskirąjį skundą, atitinkantį ABTĮ 134 straipsnyje nustatytus reikalavimus (tinkamai suformuluoti reikalavimą, nurodyti įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas konkrečiai įvardytos (nurodant, kurios datos teismo nutartį skundžia) nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas). Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nei viename iš teisme 2016 m. lapkričio 14 d. gautų skundų aiškiai nesuformulavo reikalavimo, t. y. konkrečiai nenurodė, kurią Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį skundžia. Taigi, teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas, visų pirma, turi aiškiai atskirųjų skundų rezoliucinėje dalyje suformuluoti reikalavimą (pvz., prašyti panaikinti atitinkamą (nurodyti kurią) teismo nutartį), nes nėra aišku, kurią teismo nutartį jis siekia apskųsti. Be to, pareiškėjas turi nurodyti įstatymus ir aplinkybes, dėl kurių nesutinka su atitinkama teismo nutartimi, t. y. kokias įstatymo nuostatas pažeidė teismas, priimdamas skundžiamą nutartį. Teismas kartu nurodė, kad šiuo atveju manytina, jog pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 11 d. nutartimi, todėl atskirajame skunde turi prašyti panaikinti šią teismo nutartį bei nurodyti aplinkybes, dėl kurių nesutinka su šia teismo nutartimi. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas siekia skųsti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti UAB „Link Aviation“ skundą, šalindamas nurodytus trūkumus, pareiškėjas turi pateikti ir motyvuotą bei įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti dėl šios nutarties, nes praleido terminą šiai nutarčiai apskųsti (ABTĮ 132 str. 2 d.). Teismas taip pat išaiškino pareiškėjui, kad nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, atskirieji skundai bus laikomi nepaduotais.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi (b. l. 45) nutarė teisme 2016 m. lapkričio 14 d. gautus pareiškėjo atskiruosius skundus laikyti nepaduotais, kadangi UAB „Link Aviation“ nustatytu terminu nepašalino atskirųjų skundų trūkumų, nurodytų Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartyje. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas aiškiai neįvardijo, kurią nutartį skundžia administracinėje byloje Nr. eI-9402-331/2016, nesuformulavo aiškaus reikalavimo, nenurodė įstatymų ir bylos aplinkybių, kuriomis grindžia konkrečios nutarties neteisėtumą. Taigi, pareiškėjui nepašalinus atskirojo skundo trūkumų, teisminis nagrinėjimas yra negalimas. Teismas papildomai atkreipė pareiškėjo dėmesį į tai, kad šioje administracinėje byloje (Nr. eI-9402-331/2016) negali būti reiškiamas reikalavimas dėl procesinių teismo sprendimų, priimtų administracinėje byloje Nr. eI-4366-561/2016. Pažymėjo, jog pagal ABTĮ 156 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šio įstatymo IV dalies I skyriaus, reglamentuojančio prašymų dėl proceso atnaujinimo padavimo tvarką, nustatytais pagrindais ir tvarka.

13II.

14Pareiškėjas, atstovaujamas direktorės V. F., 2016 m. gruodžio 9 d. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 48–50) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi (b. l. 51–52) nutarė priimti UAB „Link Aviation“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties ir kartu su turima medžiaga perduoti jį nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Nors teismas nustatė, kad pareiškėjo 2016 m. gruodžio 9 d. pateiktas atskirasis skundas atitinka ne visus ABTĮ 134 straipsnyje atskirajam skundui nustatytus reikalavimus (nesuformuluotas aiškus reikalavimas, nenurodyti įstatymai ir bylos aplinkybės, kuriomis grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas), tačiau iš jo turinio matyti, jog pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi, atskirasis skundas paduotas nustatytu terminu nutarčiai apskųsti. Taigi, teismas sprendė, kad šiuo atveju atskirasis skundas priimtinas, taip suteikiant pareiškėjui galimybę realizuoti teisę į teisminę gynybą.

16Teisėjų kolegija konstatuoja:

17III.

18Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria nutarta šiame teisme 2016 m. lapkričio 14 d. gautus pareiškėjo atskiruosius skundus laikyti nepaduotais, kadangi UAB „Link Aviation“ nustatytu terminu nepašalino atskirųjų skundų trūkumų, nurodytų Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartyje, teisėtumas ir pagrįstumas.

19Visų pirma, akcentuotina, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.). Teisė kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos gali būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina ABTĮ nuostatos. ABTĮ 151 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje numatytas išimtis. Atitinkamai ABTĮ 138 straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas neatitinka šio įstatymo 134 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Kai per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas apeliantui. Šiame kontekste pabrėžtina, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė: teismas suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1164-502/2015 ir kt.). Teismo nutartyje įvardytų skundo (prašymo) trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui. Kitaip tariant, pareiškėjui neįvykdžius (netinkamai įvykdžius) teismo nurodymų dėl skundo (prašymo) trūkumų šalinimo, teismas privalo priimti nutartį dėl skundo (prašymo) laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui. Priimdamas nutartį laikyti skundą (prašymą) nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui, teismas remiasi anksčiau priimta nutartimi, kurioje įvardyti konkretūs skundo (prašymo) trūkumai ir pareiškėjui nustatytas terminas šiems trūkumams pašalinti (žr., pvz., LVAT 2012 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012 ir kt.).

20Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą akcentavo, kad skundo, atitinkančio ABTĮ nustatytus reikalavimus, pateikimas yra būtina sąlyga teismui teisingai išspręsti skundo priėmimo klausimą (žr., pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-86/2009). Teismas, sprendžiantis skundo (prašymo) priėmimo klausimą, visų pirma, patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant ginčo nagrinėjimas teisme apskritai yra negalimas (žr., pvz., LVAT 2012 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-244/2012). Tačiau sprendžiant, ar nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą atsisakyti priimti skundą, turi būti aiškus pareiškėjo pasirinktas jo galbūt pažeistų teisių gynimo būdas, t. y. teismui, nagrinėjančiam skundo priėmimo klausimą, neturi kilti abejonių, ar pareiškėjas tiksliai suformulavo skundo dalyką. Be to, skunde turi būti nurodytos aplinkybės (skundo pagrindas), kuriomis grindžiamas skundo reikalavimas (skundo dalykas). Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (žr., pvz., LVAT 2007 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A17-217/2007, LVAT biuletenis Nr. 1(11), 2007 m.). Pabrėžtina, jog teismas gali suteikti efektyvią galbūt pažeistų teisių gynybą tik tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo aiškiai formuluoja savo reikalavimą (žr., pvz., LVAT 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad administraciniai teismai nepriima nagrinėti painiai formuluojamų, neaiškių, prieštaringų, hipotetinio bei sąlyginio pobūdžio reikalavimų, kurių pagrindu nėra galimybės tiksliai ir konkrečiai apibrėžti keliamą ginčą bei tinkamai išnagrinėti bylą (žr., pvz., LVAT 2012 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-118/2012 ir kt.). Abstraktus aplinkybių, nuoskaudų, subjektyvios nuomonės konstatavimas negali įpareigoti teismo nagrinėti skundą, jei iš jo turinio neaišku, ką konkrečiu atveju skundžia pareiškėjas ir kuo jis remiasi.

21Kalbant apie skundo reikalavimą, t. y. tai, kokį sprendimą teismas yra prašomas priimti, reikia pažymėti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą, teismo kompetencijos ribas, teismo priimamų sprendimų rūšis bei jų vykdymo tvarką (žr., pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009 ir kt.). Suinteresuotas asmuo teisme gali pareikšti tik tokį reikalavimą ir prašyti taikyti tik tokį teisminės gynybos būdą, kuris, pirma, atitiktų įstatymais viešojo administravimo subjektui suteiktus įgalinimus ir jų neviršytų, antra, atitiktų bendruosius reikalavimus, keliamus teisinės gynybos būdams, kuriuos gali taikyti teismas. Reikalavimas, be kita ko, turi būti toks, kad jį patenkinus, pažeidimas būtų pašalintas efektyviai ir veiksmingai, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi (žr., pvz., LVAT 2011 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011, LVAT biuletenis Nr. 22, 2011 m.). Kitaip tariant, skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus (žr., pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009 ir kt.).

22Atitinkamai nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi (b. l. 42–43) pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2016 m. gruodžio 1 d. šioje nutartyje nurodytiems Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. lapkričio 14 d. gautų pareiškėjo atskirųjų skundų trūkumams pašalinti, t. y. pateikti atskirąjį skundą, atitinkantį ABTĮ 134 straipsnyje nustatytus reikalavimus (tinkamai suformuluoti reikalavimą, nurodyti įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas konkrečiai įvardytos (nurodant, kurios datos teismo nutartį skundžia) nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas). Vilniaus apygardos administracinis teismas kartu išaiškino pareiškėjui, kad šioje nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, atskirieji skundai bus laikomi nepaduotais. Šiuo aspektu akcentuotina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog minėta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartis, kuria pareiškėjui buvo nustatytas terminas iki 2016 m. gruodžio 1 d. pašalinti skundo trūkumus, pareiškėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis į pareiškėjo atstovės – Bendrovės direktorės – paskyrą EPP buvo išsiųsta 2016 m. lapkričio 17 d. Tuo tarpu pagal ABTĮ 74 straipsnio 8 dalį, šiame įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka įteikiant proceso dalyviui, liudytojui, specialistui, ekspertui ar vertėjui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo proceso dalyviui, liudytojui, specialistui, ekspertui ar vertėjui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Taigi, nagrinėjamu atveju laikytina, kad minėta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartis pareiškėjui (jo atstovei – Bendrovės direktorei), buvo įteikta 2016 m. lapkričio 18 d. Tačiau pareiškėjas nei per Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartyje nustatytą terminą, nei iki ginčijamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutarties priėmimo dienos teismo nustatytų Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. lapkričio 14 d. gautų pareiškėjo atskirųjų skundų trūkumų nepašalino ir prašymo pratęsti terminą trūkumams pašalinti nepateikė. Nors pareiškėjo atskirajame skunde pažymima, kad teismui buvo aiškiai nurodyta, jog prašoma teisiškai naikinti įsiteisėjusią nutartį administracinėje byloje Nr. eI-4366-561/2016 ir nagrinėti apeliacinį skundą administracinėje byloje Nr. eI-4366-561/2016, pabrėžtina, kad, kaip teisingai akcentavo pirmosios instancijos teismas, šioje administracinėje byloje negali būti reiškiamas reikalavimas dėl procesinių teismo sprendimų, priimtų administracinėje byloje Nr. eI-4366-561/2016, kadangi pastaroji yra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, o pagal ABTĮ 156 straipsnio 1 dalį bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Atitinkamai iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad pareiškėjas, atstovaujamas direktorės V. F., yra pateikęs prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eI-4366-561/2016. Taigi, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016 m. lapkričio 14 d. gautus pareiškėjo atskiruosius skundus laikė nepaduotais.

23Remdamasi minėtomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes, aiškino ir taikė proceso teisės normas, nenukrypo nuo administracinių teismų praktikos analogiško pobūdžio bylose, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas. Šiuo aspektu papildomai pažymėtina, kad teismo nutartis laikyti skundą nepaduotu neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai, pašalinus skundo trūkumus, kreiptis į teismą su tuo pačiu skundu.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Link Aviation“ atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Link... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 13 d. nutartimi (b.... 7. Pareiškėjas 2016 m. spalio 17 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi (b.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 11 d. nutartimi... 10. 2016 m. lapkričio 14 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gauti... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 6 d. nutartimi (b.... 13. II.... 14. Pareiškėjas, atstovaujamas direktorės V. F., 2016 m. gruodžio 9 d. pateikė... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 17. III.... 18. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 19. Visų pirma, akcentuotina, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę... 20. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis... 21. Kalbant apie skundo reikalavimą, t. y. tai, kokį sprendimą teismas yra... 22. Atitinkamai nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016... 23. Remdamasi minėtomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Link Aviation“ atskirąjį... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gruodžio 6 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....