Byla 2-8697-294/2016
Dėl testamento patvirtinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant pareiškėjai V. L., suinteresuotam asmeniui R. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. L. pareiškimą, suinteresuotas asmuo R. Č., dėl testamento patvirtinimo,

Nustatė

2Pareiškėja pateikė prašymą patvirtinti asmeninį testamentą. Nurodė, kad V. Č. mirė 2014-07-20. Pažymėjo, kad testamentu testatorius nusprendė turtą padalinti, išreikšdamas savo valią.

3Prašymas netenkintinas.

4Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data, vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas (CK 5.30 straipsnio 1 dalis). Asmeninis testamentas atitinka oficialųjį tik tuo atveju, jeigu nustatyta tvarka buvo perduotas saugoti notarui ar konsuliniam pareigūnui užsienyje (CK 5.31 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu asmeniniai testamentai nebuvo perduoti saugoti nurodytiems asmenims, jie turi būti per vienerius metus po testatoriaus mirties pateikti teismui ir jo patvirtinti (CK 5.31 straipsnio 4 dalis). Teismo patvirtintas asmeninis testamentas įgyja oficialiojo testamento statusą. Tai reiškia, kad asmeninis testamentas, kuris nebuvo perduotas saugoti notarui ar konsuliniam pareigūnui, gali sukurti paveldėjimo teisinius santykius tik tuo atveju, jeigu per nustatytą terminą buvo pateiktas teismui ir teismas jį patvirtino.

5CK 5.30 straipsnio 1 dalyje nustatyti asmeniniam testamentui privalomi reikalavimai: a) asmeninis testamentas turi būti surašytas testatoriaus ranka; b) asmeniniame testamente turi būti nurodytas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena) ir vieta; c) testatoriaus valios išraiška; d) asmeninis testamentas turi būti pasirašytas testatoriaus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas, asmeninio testamento sudarymo tvarką ir formą reglamentuojančių teisės normų tikslą, yra pažymėjęs, kad, atsižvelgiant į asmeninio testamento tikslą – suteikti palikėjui galimybę pačiam surašyti jam priklausančio turto patvarkymą mirties atveju, įstatyme nustatytais testamento sudarymo reikalavimais siekiama užtikrinti, jog testatoriaus vidinė valia atitiktų jos išorinę išraišką testamente. Kadangi asmeninis testamentas sukuria teisinį paveldėjimo santykį tik po testatoriaus mirties, tai CK 5.30 straipsnio normos pagal savo prigimtį laikomos imperatyviosiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2004; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2009).

6Bylos dėl asmeninio testamento patvirtinimo nagrinėjamos ypatingąja teisena supaprastinto proceso tvarka numatyta CPK 579-582 straipsniuose. Nagrinėjantis bylą šio Kodekso V dalyje nustatyta tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 straipsnio 8 dalis).

7Bylos rašytine medžiaga nustatyta, kad V. Č. paveldėjimo byla yra pradėta ir užbaigta, visą turtą priėmė sūnus R. Č. (b. l. 13). Šią pažymą pateikė teismui pati pareiškėja.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad: asmeninio testamento patvirtinimas teismo nutartimi nereiškia, kad vėliau nebegalimi ginčai dėl tokio testamento turinio ar testatoriaus būklės jo sudarymo metu. Priešingai, testamentą patvirtinus teismui, jis įgauna teisinę galią ir suteikia teisę testamente nurodytiems asmenims priimti palikimą, jo atsisakyti, gauti paveldėjimo teisės liudijimą, o suinteresuoti asmenys įgyja teisę pareikšti teisme ieškinius dėl testamento pripažinimo negaliojančiu dėl testatoriaus neveiksnumo, jo valios trūkumų sudarant testamentą ir kitų priežasčių bei naudotis kitomis juridinėmis savo teisių gynimo priemonėmis, kurios taikomos oficialiesiems testamentams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2013-12-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-643/2013).

9Asmeninio testamento patvirtinimo procedūros teisme tikslas yra tik suteikti asmeniniam testamentui oficialaus testamento statusą, tačiau tokios procedūros negalima tapatinti su nuginčijimo procedūra.

10Asmuo, pretenduojantis į palikimą, gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui teisme per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos arba nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie tai, kad palikimą priėmė kitas asmuo (CK 5.8 str.).

11Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai).

12Šiuo atveju pareiškėjai turėjo būti žinoma apie tai, kad palikimą priėmė mirusiojo sūnus (ji pati teismui pateikė pažymą apie paveldėjimo bylos užbaigimą). Be to, ant paties testamento pasirašė tiek pareiškėja, tiek palikimą priėmęs sūnus. Pareiškėja galėjo nelaukdama maksimalaus įstatyme įtvirtinto vienerių metų termino kreiptis į teismą dėl asmeninio testamento patvirtinimo (arba pranešti notarui apie tokį testamentą). Teismas pareiškėjai taip pat buvo išaiškinęs, kad testamento patvirtinimas jokių teisinių pasekmių nesukelia, neužginčijus paveldėjimo teisės liudijimo, tačiau pareiškėja šia savo teise iki šiol nepasinaudojo.

13Kadangi patenkinus pareiškėjos prašymą ir patvirtinus asmeninį testamentą būtų pažeistos suinteresuoto asmens (jau priėmusio palikimą) teisės ir teisėti interesai, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos pareiškimas negali būti patenkinamas, nes nesukurs jokių teisinių pasekmių – paveldėjimo santykių.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582, 290-292 str. teismas

Nutarė

15Pareiškėjos prašymą dėl asmeninio testamento patvirtinimo atmesti.

16Ši nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai