Byla AS-8-146/2017
Dėl teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės atlikimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. V. skundą dėl teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės atlikimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas S. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1), prašydamas pripažinti Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – ir Kauno TI) pareigūnų veiksmus neteisėtais, nes šios įstaigos pareigūnai neišaiškino jam teisių prieš jam pasirašant sutikimą vykti į pataisos namus iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi (b. l. 6–7) atsisakė priimti pareiškėjo S. V. skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcijos 33 str. 2 d. 1 p.), išaiškindamas, kad skundai dėl klausimų, susijusių su teismo nuosprendžio vykdymu, gali būti paduoti bendrosios kompetencijos teismui Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) nustatyta tvarka.

8Teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus. BPK 315 straipsnio 1 dalis numato, kad jei yra paduotas apeliacinis skundas, nuosprendis nepradedamas vykdyti. Pagal šio straipsnio 2 dalį, nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti tik tuo atveju, jeigu nuteistasis raštu pareiškia norą pradėti atlikti bausmę, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka. Nuosprendžio vykdymo metu dėl nuosprendžio kylančios abejonės, su nuosprendžio vykdymu susiję klausimai sprendžiami, skundai dėl šiais klausimais priimtų teismo procesinių sprendimų nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme BPK 361, 362, 364 straipsniuose nustatyta tvarka.

9Iš pareiškėjo pridėto prie skundo Kalėjimų departamento 2016 m. liepos 22 d. rašto Nr. 2S-4010 teismas nustatė, kad pareiškėjas nuteistas Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nuosprendžiu laisvės atėmimo bausme ir pagal BPK 315 straipsnio 2 dalį buvo raštu pareiškęs norą pradėti atlikti bausmę, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartyje nurodyta, kad teisme gautas pareiškėjo prašymas patvirtinti pareiškimą dėl atsisakymo savanoriškai atlikti bausmę pagal Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nuosprendį ir paleisti jį į laisvę, ir kad nei Baudžiamojo proceso kodeksas, nei Bausmių vykdymo kodeksas nenumato galimybės nuteistajam atšaukti savo sutikimo pradėti atlikti paskirtąją bausmę, neįsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui.

10Teismas pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje numatyta galimybė apskųsti apygardos administraciniam teismui terminuoto laisvės atėmimo bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos pareigūno veiksmus ar sprendimus, nereiškia, jog visais atvejais bausmę vykdančios institucijos veiklos teisminę kontrolę atlieka ir bausmę vykdančios institucijos veikloje iškylančius klausimus, kuriuos pagal įstatymą turi spręsti teismas, sprendžia administracinis teismas. Administraciniam teismui teismingi tik tie ginčai, kylantys iš bausmę atliekančios institucijos veiklos, kurie susiję su tokios institucijos administravimo veika (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 5 d. nutartis, 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis, 2007 m. gruodžio 17 d. nutartis Nr. T-2007-12).

11Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo skundo teismas nustatė, kad pareiškėjas nesutinka su Kauno TI pareigūnų veiksmais, susijusiais su Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nuosprendžio, kuriuo pareiškėjui paskirta laisvės atėmimo bausmė, vykdymu. Nustatęs, kad pareiškėjo skundžiami Kauno TI pareigūnų veiksmai yra susiję su nuosprendžio vykdymu, teismas konstatavo, kad tokio pobūdžio skundai nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į tai, teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas) ir, vadovaudamasis ABTĮ 12 straipsniu, išaiškino pareiškėjui, kad skundą dėl klausimų, susijusių su teismo nuosprendžio vykdymu, jis turi teisę paduoti bendrosios kompetencijos teismui Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

12III.

13Pareiškėjas S. V. padavė atskirąjį skundą (b. l. 10) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuriame pareiškė nuomonę, kad jo skundą dėl Kauno TI pareigūnų veiksmų pripažinimo neteisėtais turėtų spręsti administracinis, o ne bendrosios kompetencijos teismas.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu (skundas nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka).

17Teisėjų kolegija, iš esmės pritardama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties motyvams, pažymi, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytą teisinį reguliavimą, administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda inter alia valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnis), ir nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne administracinių, teisinių santykių. Pagal ABTĮ 18 straipsnio nuostatas, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (1 dalis). Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kad baudžiamąsias bylas nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai (3 dalis), o administraciniai teismai yra specializuoti teismai, nagrinėjantys bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių (4 dalis).

18Nagrinėjamo atskirojo skundo kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad tardymo izoliatorius yra suėmimą (kardomąjį kalinimą) vykdanti įstaiga (Suėmimo vykdymo įstatymo 2 straipsnis).

19Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį asmenys, kuriems paskirtas suėmimas, nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kuriems nuosprendžiai neįsiteisėjo, laikomi suimtaisiais. Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose kokie asmenys prilyginami suimtiesiems, tarp jų nuteistieji arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis, kurie, vadovaudamiesi BPK 315 straipsnio nuostatomis, pareiškė norą atlikti bausmę, – iki jų pasiuntimo į areštinės ar pataisos įstaigas. Iš minėtų Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų matyti, kad nuteisto terminuoto laisvės atėmimo bausme asmens laikymas tardymo izoliatoriuje yra terminuotas (iki pasiuntimo į teismo paskirtos bausmės vykdymo įstaigą) ir yra susijęs su teismo nuosprendžio vykdymu.

20Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui ir prie skundo pridėto Kalėjimų departamento 2016 m. liepos 22 d. rašto Nr. 2S-4010 matyti, kad pareiškėjas siekia inicijuoti administracinį ginčą dėl Kauno TI pareigūnų veiksmų teisėtumo tuo laikotarpiu, kai jis šioje įstaigoje buvo laikomas kaip asmuo, kuriam teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo paskirta terminuota laisvės atėmimo bausmė, tačiau nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs (Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalis), nes nuteistas S. V. buvo padavęs apeliacinį skundą, t. y. buvo pasinaudojęs BPK 312 straipsnyje numatyta teise apskųsti teismo nuosprendį apeliacine tvarka. BPK 312 straipsnis yra šio Kodekso VI dalyje „Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme“. Toje pačioje BPK VI dalyje yra BPK 315 straipsnis, kuris nustato apeliacinio skundo padavimo pasekmes. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jei paduotas apeliacinis skundas, nuosprendis nepradedamas vykdyti. Pagal šiol straipsnio 2 dalį nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti tik tuo atveju, jeigu nuteistasis raštu pareiškia norą pradėti atlikti bausmę, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka. Vien iš to, kokiame įstatyme ir kokiame jo skirsnyje įstatymų leidėjas nustatė nuteistojo teisę pareikšti raštu norą atlikti bausmę, kol byla bus išnagrinėta apeliacine tvarka, matyti, kad tokio turinio nuteistojo prašymas yra baudžiamojo proceso dokumentas, kuris gali būti pateiktas teismui baudžiamosios bylos proceso apeliacinės instancijos teisme stadijoje iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka. Pažymėtina, kad su minėtu dokumentu, kuris turi būti pateiktas tam pačiam apeliacinės instancijos teismui, kuriam pateiktas apeliacinis skundas dėl žemesnės instancijos teismo priimto apkaltinamojo nuosprendžio, suėmimo vykdymo įstaigos pareigūnų veiksmai (neveikimas) gali būti siejami tik Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnyje nurodyto teisinio reguliavimo aspektu.

21Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnyje yra nustatytos suėmimo vykdymo įstaigos pareigos šio įstatymo nustatyta tvarka išsiųsti suimtųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus bei įteikti suimtiesiems skirtus institucijų atsakymus per nustatytą terminą (Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnio 2, 3 dalys). Pagal Suėmimo vykdymo 15 straipsnio 2 dalį nusikalstamą veiką tiriančiam ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui, teismui, kurio žinioje yra byla, Seimo kontrolieriui, teisingumo ministrui, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams ir tarnautojams, tarptautinėms institucijoms, kurių kompetenciją priimti asmenų, kuriems suėmimas vykdomas Lietuvoje, pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai), peticijos ir skundai netikrinami ir turi būti išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo jų gavimo momento. Taigi Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniame teisme galėtų būti nagrinėjamas suimtojo skundas dėl suėmimo vykdymo įstaigos pareigūnų veikų, kurios pažeidė Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnyje įtvirtintą suimtojo teisę pateikti šioje įstatymo normoje išvardytoms institucijoms pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus. Iš pareiškėjo skundo teismui ir atskirojo skundo matyti, kad pareiškėjas Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnyje nurodytais aspektais nesiskundžia.

22Suėmimo vykdymo įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka. Dėl šios įstatymo normos pažymėtina, kad Suėmimo vykdymo įstatymo 49 straipsnio 1 dalis yra skirta apskųsti tokius tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmus, kurie susiję su Suėmimo vykdymo įstatyme apibrėžtos suimtųjų teisinės padėties ypatumais, šiuo įstatymu nustatytomis suimtųjų teisėmis ir pareigomis. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje teisingai nustatė, kad pareiškėjo skunde iškeltas klausimas patenka į BPK 153 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, todėl nenagrinėtinas teismų Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

23Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, procesinės teisės normas taikė teisingai (ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktas), priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Todėl tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir naikinti šią nutartį nėra pagrindo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą atmesti.

26Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartį nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. V.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas S. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi... 8. Teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį, administracinis... 9. Iš pareiškėjo pridėto prie skundo Kalėjimų departamento 2016 m. liepos 22... 10. Teismas pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje numatyta... 11. Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo skundo teismas nustatė, kad pareiškėjas... 12. III.... 13. Pareiškėjas S. V. padavė atskirąjį skundą (b. l. 10) dėl Vilniaus... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi... 17. Teisėjų kolegija, iš esmės pritardama skundžiamos pirmosios instancijos... 18. Nagrinėjamo atskirojo skundo kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad tardymo... 19. Pagal Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį asmenys, kuriems... 20. Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui ir prie skundo pridėto... 21. Suėmimo vykdymo įstatymo 15 straipsnyje yra nustatytos suėmimo vykdymo... 22. Suėmimo vykdymo įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tardymo... 23. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą,... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjo S. V. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 29 d.... 27. Nutartis neskundžiama....