Byla A-756-1070-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaites-Maculevicienes (pranešeja) ir Skirgailes Žalimienes,

2teismo posedyje apeliacine tvarka, rašytinio proceso budu išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo V. K. apeliacini skunda del Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo V. K. skunda atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampoles skyriui, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampoles skyriaus, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos del sprendimo panaikinimo, neišmoketos senatves pensijos dalies priteisimo ir neturtines žalos atlyginimo.

3Teiseju kolegija n u s t a t e:

4I.

5Pareiškejas V. K. kreipesi i Kauno apygardos administracini teisma su skundu, kuriuo praše: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDF valdyba) Marijampoles skyriaus 2010 m. kovo 19 d. sprendima Nr. SI-1080; 2) priteisti iš atsakovo VSDF valdybos Marijampoles skyriaus kas menesi po 84,22 Lt neišmoketa senatves pensijos dali nuo 2010 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos; 3) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybes, atstovaujamos VSDF valdybos Marijampoles skyriaus, 1 000 Lt neturinei žalai atlyginti. Pareiškejas taip pat praše sustabdyti administracines bylos nagrinejima ir kreiptis i Lietuvos Respublikos Konstitucini Teisma su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialiniu išmoku perskaiciavimo ir mokejimo laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 4 dalies nuostatos nepažeidžia atitinkamu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatu, neprieštarauja konstituciniam teisines valstybes principui.

6Skunde (b. l. 24–35) nurode, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. gauna sumažinta – 928,31 Lt dydžio valstybine socialinio draudimo pensija, nors 2009 metais kiekviena menesi gaudavo 1 012,53 Lt dydžio pensija. Valstybine socialinio draudimo senatves pensija buvo sumažinta 2010 m. kovo 19 d. VSDF valdybos Marijampoles skyriaus (iki 2012 m. sausio 1 d. buvo VSDF valdybos Vilkaviškio skyrius) sprendimu Nr. SI-1080, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialiniu išmoku perskaiciavimo ir mokejimo laikinojo istatymo (toliau – ir Laikinasis istatymas) 6 straipsnio 1 punktu. Minetu teisiniu reguliavimu buvo pažeistos pareiškejo teises ir teiseti interesai. Laikinasis istatymas priimtas nepaisant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 1997 m.kovo 12 d., 1997 m. gruodžio 3 d., 1997 m. gruodžio 18 d., 1998 m. gegužes 6 d., 2001 m. spalio 30 d., 2002 m. kovo 4 d., 2002 m. balandžio 23 d., 2002 m. birželio 19 d., 2002 m. lapkricio 25 d., 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. rugsejo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkricio 22 d. nutarimuose pateiktu išaiškinimu, pažeidžiant konstitucinius teisines valstybes, teisinio saugumo, teisetu lukesciu, visu asmenu lygybes, nediskriminavimo principus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 23 straipsnio laiduota asmens teise i nuosavybe. Neatsargus valstybes veiksmai, be svarbiu priežasciu apribojant nuosavybes teise i senatves pensija, nuleme tai, kad pareiškejas patyre nuostolius, kuriuos sudaro jo negautos pajamos – neišmoketa senatves pensijos dalis. Pareiškejas del neteisetu valstybes instituciju veiksmu taip pat patyre neturtine žala, kuri pasireiške dvasiniais išgyvenimais, pablogejusia sveikata, sumažejusiomis bendravimo galimybemis. Sumažejus pensijai pareiškejas neišgali apsirupinti vaistais. Nustatant priteistinos neturtines žalos dydi atsižvelgtina i tai, kad valstybes instituciju veiksmai buvo itin intensyvus ir ilgalaikiai.

7Atsakovas VSDF valdybos Marijampoles skyrius atsiliepimu i skunda (b. l. 40–44) praše ji atmesti kaip nepagrista.

8Paaiškino, kad VSDF valdybos Marijampoles skyriaus 1999 m. gegužes 19 d. sprendimu Nr. 494 pareiškejui buvo paskirta valstybine socialinio draudimo invalidumo pensija, kurios dydis – 387,41 Lt. Veliau pareiškejo pensija buvo kelis kartus perskaiciuota. VSDF valdybos Marijampoles skyriaus 2009 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. P11-2850 pareiškejui nuo 2009 m. birželio 1 d. paskirta 1 012,53 Lt dydžio valstybine socialinio draudimo senatves pensija, kuri buvo mokama iki 2010 m. sausio 1 d. Isigaliojus Laikinajam istatymui pareiškejo valstybine socialinio draudimo senatves pensija buvo perskaiciuota ir sumažinta iki 928,31 Lt dydžio (kuria sudare 423 Lt (120 proc. bazines pensijos (360 Lt) dydžio) pagrindine pensijos dalis, 442,31 Lt papildoma pensijos dalis (perskaiciuota pagal Laikinojo istatymo taikymui patvirtinta einamuju metu draudžiamuju pajamu dydi – 1 170 Lt) ir 54,23 Lt priedas už staža). VSDF valdybos Marijampoles skyriaus sprendimas moketi pareiškejui sumažinta senatves pensija yra teisetas ir pagristas, kadangi Laikinojo istatymo nuostatos, kuriomis vadovaujantis buvo perskaiciuota pareiškejo senatves pensija, galioja, nera pripažintos prieštaraujanciomis Konstitucijai. Pareiškejo reikalavimas priteisti iš VSDF valdybos Marijampoles skyriaus nuo 2010 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos jam neišmoketa senatves pensijos dali yra nepagristas, nes tam nera teisinio pagrindo. Nera pagrindo atlyginti pareiškejui neturtine žala, kadangi senatves pensija jam buvo perskaiciuota ir išmoketa vadovaujantis galiojanciomis Laikinojo istatymo nuostatomis ir nera vienos iš civilines atsakomybes salygu – valdžios institucijos neteisetu veiksmu.

9Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu i pareiškejo skunda (b. l. 53–56) praše ji atmesti kaip nepagrista.

10Pažymejo, jog remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo 37 straipsniu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos yra privaloma išankstinio gincu ne teismo tvarka nagrinejimo institucija, todel ši institucija byloje turetu buti ne atsakovas, o treciasis suinteresuotas asmuo. Tinkamu atsakovu šioje byloje laikytinas VSDF valdybos Marijampoles skyrius, kuris apskaiciuoja ir moka pareiškejui pensija. Pasisakydamas del ginco esmes, atsakovas VSDF valdyba remesi tokiais pat argumentais, kuriuos pateike atsakovas VSDF valdybos Marijampoles skyrius. Paaiškino, jog pareiškejo senatves pensijos dydis 2009 m. gruodžio menesi buvo 1 012,53 Lt (396 Lt – pagrindine pensijos dalis, 562,53 Lt – papildoma pensijos dalis ir 54 Lt – priedas už staža). Kadangi pensija viršijo Laikinajame istatyme numatyta 650 Lt ribini valstybinio socialinio draudimo senatves pensijos dydi, ji nuo 2010 m. sausio 1 d. pagristai buvo perskaiciuota ir pareiškejui mokama 928,31 Lt dydžio pensija (432 Lt – pagrindine pensijos dalis, 442,31 Lt (562,53 Lt : 1488 Lt x 1170 Lt) – papildoma pensijos dalis ir 54 Lt – priedas už staža). Laikinasis istatymas yra galiojantis, todel privalomas vykdyti. Jokie teises aktai nesuteikia VSDF valdybai ir jos teritoriniams skyriams teises reikšti abejoniu del istatymo konstitucingumo ir, remiantis tuo, nesilaikyti istatymo. VSDF valdybos Marijampoles skyriaus veiksmai tinkamai taikant Laikinaji istatyma yra teiseti.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu (b. l. 109–114) pareiškejo skunda atmete.

13Teismas nustate, jog pareiškejo V. K. valstybine socialinio draudimo senatves pensija buvo perskaiciuota pagal Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dali bei 2009 m. gruodžio 23 d. Vyriausybes nutarimu patvirtintus Valstybiniu socialinio draudimo pensiju skyrimo ir mokejimo nuostatus. Laikinasis istatymas numate butinybe perskaiciuoti ir laikinai sumažinti valstybines socialinio draudimo senatves pensijas, viršijancias šiame istatyme nustatyta ribini pensijos dydi. Laikinojo istatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte buvo numatyta, kad šis istatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatves pensijas, kurios viršija ribini valstybines socialinio draudimo pensijos dydi, našliu pensijas ir nukentejusiuju asmenu valstybines pensijas. Šio istatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybines socialinio draudimo pensijos dydis buvo 650 litu. Laikinojo istatymo 6 ir 7 straipsniuose buvo numatyta ribini pensijos dydi viršijanciu senatves pensiju perskaiciavimo tvarka. Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad valstybine socialinio draudimo senatves pensija, paskirta iki istatymo isigaliojimo perskaiciuojama padidinant pagrindine senatves pensijos dali iki 120 procentu valstybines socialinio draudimo bazines pensijos, kai asmuo turi pensijai valstybinio socialinio pensiju draudimo staža paskirtai pensijai ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta šio istatymo taikymui einamuju metu draudžiamuju pajamu dydi. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1771 buvo patvirtintas naujas einamuju 2010 metu draudžiamuju pajamu dydis – 1 170 Lt.

14Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje itvirtintas teisinis reguliavimas, sumažinti paskirtas pensijas, buvo nustatytas laikinai. Laikinojo istatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad tame tarpe ir šio istatymo 6 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta senatves pensijos perskaiciavimo (sumažinimo) tvarka, taikytina laikinai, t. y. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Be to, pagal Laikinojo istatymo 16 straipsnio 4 dali, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiulyta parengti ir patvirtinti iki 2010 m. liepos 1 d. sumažintos senatves pensijos kompensavimo tvarka.

15Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis, pagal kuriu nuostatas pareiškejui buvo perskaiciuota senatves pensija, tiek, kiek sudarytos prielaidos perskaiciuojant sumažinti paskirtas senatves pensijas, neprieštaravo Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisines valstybes principui. Konstitucinis Teismas pažymejo, jog laikinas pensiju sumažinimas Konstitucijai neprieštarauja, kai valstybeje susidaro ypatinga situacija, kai del itin sunkios ekonomines, finansines padeties neimanoma sukaupti tiek lešu, kiek yra butina pensijoms moketi, paskirtos ir mokamos pensijos gali buti mažinamos, taciau tai darant privalu paisyti konstituciniu lygiateisiškumo, proporcingumo principu, nustatyti tolygu, nediskriminacini pensiju mažinimo masta. Istatymu leidejas, laikinajame istatyme nustates tam tikra išimti, del kurios negalejo buti perskaiciuojamos (mažinamos) tos senatves pensijos, kurios neviršijo istatyme nustatyto ribinio senatves pensijos dydžio – 650 Lt, o viršijusios pensijos perskaiciuojant negalejo buti sumažinamos daugiau nei iki šio dydžio, nepažeide iš konstituciniu lygiateisiškumo, proporcingumo principu kylanciu reikalavimu. Lietuvos Respublikos Seimas, pensiju mažinimo istatyme aiškiai nenustates sumažintu pensiju kompensavimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nepažeide.

16Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1295 „Del ekonomikos sunkmecio“ 1 ir 2.1. - 2.2. punktuose buvo numatyta, kad tol, kol baigsis ekonomikos sunkmetis, reikalingos skubios priemones valstybes viešiesiems finansams konsoliduoti, valstybes skolai ir deficitui valdyti, finansu stabilumui užtikrinti ir ekonomikai skatinti, nurodytu išlaidu mažinimas yra laikinas ir vykdomas vadovaujantis konstituciniais teisetu lukesciu ir proporcingumo principais, užtikrinant, kad: socialines išmokos ir atlyginimai viešajame sektoriuje bus išmoketi laiku; socialiniu išmoku mažinimas – solidarus, mažinamos visu rušiu išmokos; socialiniu išmoku mažinimas yra teisingas ir proporcingas, didesnes išmokos mažinamos proporcingai didesniu koeficientu. Atsigavus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei konstatavus ekonominio sunkmecio pabaiga, krizes laikotarpiu sumažintos valstybinio socialinio draudimo senatves ir netekto darbingumo pensijos bus kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka, kuri butu pradeta taikyti tik pasibaigus ekonominei krizei ir numatytu spartesni (palyginti su kitomis biudžeto išlaidomis) minetu valstybinio socialinio draudimo pensiju augima, taciau šis augimas neturetu didinti valdžios sektoriaus skolos ir fiskalinio deficito. Nurodytos nuostatos reiškia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2009 m. spalio 14 d. nutarime Nr. 1295 „Del ekonomikos sunkmecio“ numate prielaidas laikinai mažinti socialines išmokas tame tarpe valstybinio socialinio draudimo senatves pensijas.

17Teismas konstatavo, jog pareiškejui paskirta ir mokama iki 2010 m. sausio 1 d. senatves pensija viršijo Laikinajame istatyme nustatyta ribini dydi, todel teisetai ir pagristai perskaiciuota pagal Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dali, taigi nera pagrindo priteisti iš atsakovo VSDF valdybos Marijampoles skyriaus nuo 2010 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo isigaliojimo dienos neišmoketa senatves pensijos dali (kas menesi po 84,22 Lt). VSDF valdybos Marijampoles skyriaus 2010 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. S1-1080 priimtas kompetentingo subjekto, nepažeidžiant minetu teises aktu reikalavimu, todel teisinio pagrindo jo panaikinimui nera. Atsižvelgiant i tai, kad nenustatyta atsakovu neteisetu veiksmu, nera pagrindo priteisti pareiškejui neturtine žala.

18III.

19Pareiškejas V. K. apeliaciniu skundu (b. l. 118–123) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendima ir priimti nauja sprendima.

20Apeliaciniame skunde remiasi iš esmes tokiais pat argumentais, kuriuos pateike pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodo, kad Konstitucinis Teismas 2010 m. birželio 29 d. nutarime pripažino, jog Laikinojo istatymo 16 straipsnio 4 dalis, kiek joje Vyriausybei nera siuloma parengti ir patvirtinti dideliu mastu sumažintu valstybiniu pensiju kompensavimo tvarkos apraša, prieštarauja Konstitucijai. Vyriausybe iki šiol neparenge ir nepatvirtino sumažintu valstybiniu pensiju kompensavimo tvarkos aprašo. Tokiu budu yra pažeidžiamos pareiškejo teises. Teismas privalejo priteisti neteisetai iš pareiškejo paimta senatves pensijos dali, remdamasis Konstitucijos 23 straipsniu. Teismas nepagristai nesprende pareiškejo patirtos neturtines žalos atlyginimo klausimo.

21Atsakovas VSDF valdybos Marijampoles skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 130–133) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendima palikti nepakeista, o pareiškejo apeliacini skunda atmesti.

22Pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, jog Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas, kuriuo sudarytos prielaidos perskaiciuoti paskirtas pensijas jas sumažinant, neprieštaravo Konstitucijai. Minetu nutarimu taip pat pripažinta, jog istatymu leidejas Laikinajame istatyme numate del senatves pensiju sumažinimo atsiradusiu praradimu kompensavima, todel Konstitucijos nuostatu nepažeide.

23Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 134–137) prašo ji atmesti kaip nepagrista.

24Mano, kad apeliantas nepagristai remiasi Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimu. Apeliantui 2010-2011 metais buvo perskaiciuota valstybine socialinio draudimo senatves pensija, o Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, jog Laikinojo istatymo 16 straipsnio 4 dalis, tiek, kiek istatymu nera nustatyti sumažintu valstybiniu socialinio draudimo senatves pensiju esminiai kompensavimo elementai, neprieštaravo Konstitucijai. Vyriausybes pavedimu Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerija rengia sumažintu pensiju kompensavimo istatymo projekta, kuriame bus reglamentuota senatves bei netekto darbingumo pensiju 2010-2011 metais negautos dalies kompensavimo tvarka. Kol šis istatymas nera priimtas VSDF valdybos teritoriniai skyriai neturi teisinio pagrindo išmoketi pagal Laikinojo istatymo nuostatas sumažintu pensiju dali.

25Teiseju kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinis skundas atmestinas.

28Nagrinejamoje byloje gincas kilo del pareiškejui V. K. nuo 2010 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo isiteisejimo dienos del Lietuvos Respublikos socialiniu išmoku perskaiciavimo ir mokejimo laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatu taikymo neišmoketos pensijos dalies priteisimo.

29Byloje nustatyta, kad VSDF valdybos Vilkaviškio skyriaus 2009 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. P11-2850 (V. K. pensijos byla Nr. 388450, b. l. 172) nuo 2009 m. birželio 1 d. pareiškejui paskirta 1 012,53 Lt dydžio valstybinio socialinio draudimo senatves pensija. 2010 m. sausio 1 d. isigaliojus Lietuvos Respublikos socialiniu išmoku perskaiciavimo ir mokejimo laikinajam istatymui, pareiškejui paskirtos pensijos dydis buvo apribotas šio istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, todel paskirtos pensijos dydis sumažintas iki 928,32 Lt. Šis pensijos ribojimo pagrindas galiojo iki 2011 m. gruodžio 31 d.

30VSDF valdybos Vilkaviškio skyrius 2010 m. kovo 19 d. raštu Nr. SI-1080 (b. l. 15–16) informavo pareiškeja apie isigaliojusia ir taikoma pensiju perskaiciavimo tvarka. V. K. kreipesi i VSDF valdyba, kuri 2010 m. gegužes 27 d. sprendimu Nr. (6.5)I-3130 (b. l. 17) konstatavo, jog VSDF valdybos Vilkaviškio skyrius jo pensija perskaiciavo teisetai, todel pareiškejo skundo netenkino. Kauno apygardos administracinis teismas, nusprendes, jog pareiškejo V. K. pensija pagal Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dali perskaiciuota teisetai ir pagristai, skunda atmete kaip nepagrista.

31Laikinojo istatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte buvo nustatyta, jog šis istatymas taikomas asmenims, gaunantiems pensijas, kurios viršija ribini valstybines socialinio draudimo pensijos dydi. Kadangi pareiškejui paskirtos pensijos dydis viršijo Laikinojo istatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta 650 Lt ribini pensijos dydi, todel jo pensija buvo perskaiciuota Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Iš VSDF valdybos Marijampoles skyriaus 2012 m. lapkricio 28 d. pažymos „Apie V. K. priskaiciuotas ir išmoketas sumas“ Nr. (10.1) VL-947 (b. l. 106–107) matyti, jog laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pareiškejui paskirtos pensijos dydis buvo perskaiciuotas ir atitinkamai sumažintas tik Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

32Konstitucinis Teismas, išnagrinejes konstitucines justicijos byla, 2012 m. vasario 6 d. nutarime, kuris oficialiai paskelbtas 2012 m. rugsejo 21 d., pripažino, kad Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalis tiek, kiek ja sudarytos prielaidos perskaiciuojant sumažinti paskirtas senatves pensijas, neprieštaravo Konstitucijai. Ši išvada reiškia, jog minetoje teises normoje nurodytu mastu laikinai apribodama 650 Lt ribini dydi viršijusias socialines išmokas valstybe nenukrypo nuo istatymais prisiimtu isipareigojimu valstybiniu socialinio draudimo pensiju gavejams, todel pareiškejui paskirtos ir mokamos senatves pensijos perskaiciavimas vadovaujantis Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalimi buvo teisetas ir pagristas. Atsižvelgiant i išdestyta, pirmosios instancijos teismas pagristai nusprende, kad nera teisinio pagrindo panaikinti VSDF valdybos Vilkaviškio skyriaus 2010 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. S1-1080. Apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas turejo priteisti neteisetai iš jo paimta pensijos dali, atmetamas.

33Teiseju kolegija atkreipia demesi, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime, pasisakydamas del Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 4 dalies atitikties Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisines valstybes principui, pažymejo, jog teisinis reguliavimas, itvirtintas Laikinojo istatymo 16 straipsnio 4 dalyje, aiškintinas kaip reiškiantis inter alia istatymu leidejo isipareigojima istatymu nustatyti esminius pensiju kompensavimo elementus (pagrindus, dydžius ir pan.), kuriais Vyriausybe vadovautusi rengdama ir tvirtindama del valstybinio socialinio draudimo senatves ir netekto darbingumo pensiju sumažinimo atsiradusiu praradimu kompensavimo tvarkos apraša. Taciau istatymu leidejo pareiga istatyme nustatyti esminius sumažintu pensiju kompensavimo elementus nereiškia, kad šie elementai turetu buti nustatyti butent Laikinajame istatyme, inter alia jo 16 straipsnio 4 dalyje. Taigi nera pagrindo teigti, kad Laikinojo istatymo 16 straipsnio 4 dalis tiek, kiek istatymu nera nustatyti sumažintu valstybiniu socialinio draudimo senatves pensiju esminiai kompensavimo elementai, prieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisines valstybes principui. Apeliacinio skundo argumentai, susije su Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo, kuriame Laikinojo istatymo 16 straipsnio 4 dalies nuostata tiek, kiek joje Vyriausybei nera siuloma parengti ir patvirtinti dideliu mastu sumažintu valstybiniu pensiju kompensavimo tvarkos apraša, pripažinta prieštaravusia Konstitucijai, interpretavimu nepagristi.

34Atmetamas ir apeliacinio skundo teiginys, jog pirmosios instancijos teismas nepagristai nesprende pareiškejo patirtos neturtines žalos atlyginimo klausimo. Iš skundžiamo Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo matyti, jog pareiškejo prašyma priteisti 1 000 Lt neturtine žala, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.371 straipsniu, teismas atmete motyvuodamas tuo, kad nenustatyti atsakovo neteiseti veiksmai.

35Administraciniu teismu praktikoje ne karta pažymeta, jog valstybes ir savivaldybes pareiga atlyginti žala (viešoji civiline atsakomybe), pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatas, kyla del valstybes ir savivaldybes valdžios instituciju neteisetu aktu, nepriklausomai nuo konkretaus valstybes tarnautojo ar kito valstybes valdžios institucijos darbuotojo kaltes. Šiuo atveju CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybe atsiranda esant trims salygoms: neteisetiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisetu veiksmu (neveikimo) ir žalos. Vadinasi, reikalavimas del žalos atlyginimo (tiek turtines, tiek ir neturtines) gali buti patenkinamas nustacius visuma viešosios civilines atsakomybes salygu: pareiškejo nurodytos valdžios institucijos neteisetus veiksmus, žalos pareiškejui padarymo fakta ir priežastini ryši tarp valdžios institucijos neteisetu veiksmu ir atsiradusios žalos. Nenustacius bent vienos iš minimu viešosios civilines atsakomybes salygu, valstybei ar savivaldybei, pagal CK 6.271 straipsni, nekyla turtine prievole atlyginti žala.

36Nagrinejamoje byloje konstatuota, jog pareiškejo teises nebuvo pažeistos, nes jo paskirtos pensijos dydis apribotas tik Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, kuri Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažinta neprieštaraujancia Konstitucijai. Vadinasi, Lietuvos valstybe, o konkreciai Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, tinkamai reglamentavo valstybes pensijos mokejimo klausimus. Atsižvelgiant i tai, pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, jog pareiškejas neirode butinos civilines atsakomybes atsiradimo salygos – valstybines valdžios institucijos ar jos darbuotoju neteisetos veikos, o nenustacius neteisetos veikos, valstybei nekyla civiline atsakomybe, todel nera teisinio pagrindo pareiškejui priteisti prašoma neturtines žalos atlyginima.

37Apibendrindama išdestytus argumentus apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taike procesines bei materialines teises normas, atsižvelge i nagrinejamam gincui aktualia administraciniu teismu praktika, todel prieme motyvuota, teiseta ir pagrista sprendima. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškejo apeliacinis skundas atmetamas.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

39Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendima palikti nepakeista, o pareiškejo V. K. apeliacini skunda atmesti.

40Nutartis neskundžiama.

41

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posedyje apeliacine tvarka, rašytinio proceso budu išnagrinejo... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 4. I.... 5. Pareiškejas V. K. kreipesi i Kauno apygardos... 6. Skunde (b. l. 24–35) nurode, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. gauna sumažinta –... 7. Atsakovas VSDF valdybos Marijampoles skyrius atsiliepimu i skunda (b. l.... 8. Paaiškino, kad VSDF valdybos Marijampoles skyriaus 1999 m. gegužes 19 d.... 9. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines... 10. Pažymejo, jog remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu (b.... 13. Teismas nustate, jog pareiškejo V. K. valstybine... 14. Laikinojo istatymo 6 straipsnio 1 dalyje itvirtintas teisinis reguliavimas,... 15. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo... 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1295 „Del... 17. Teismas konstatavo, jog pareiškejui paskirta ir mokama iki 2010 m. sausio 1 d.... 18. III.... 19. Pareiškejas V. K. apeliaciniu skundu (b. l. 118–123)... 20. Apeliaciniame skunde remiasi iš esmes tokiais pat argumentais, kuriuos pateike... 21. Atsakovas VSDF valdybos Marijampoles skyrius su apeliaciniu skundu nesutinka ir... 22. Pažymi, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino,... 23. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu i... 24. Mano, kad apeliantas nepagristai remiasi Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio... 25. Teiseju kolegija... 26. IV.... 27. Apeliacinis skundas atmestinas.... 28. Nagrinejamoje byloje gincas kilo del pareiškejui V. K.... 29. Byloje nustatyta, kad VSDF valdybos Vilkaviškio skyriaus 2009 m. birželio 10... 30. VSDF valdybos Vilkaviškio skyrius 2010 m. kovo 19 d. raštu Nr. SI-1080 (b. l.... 31. Laikinojo istatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte buvo nustatyta, jog šis... 32. Konstitucinis Teismas, išnagrinejes konstitucines justicijos byla, 2012 m.... 33. Teiseju kolegija atkreipia demesi, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6... 34. Atmetamas ir apeliacinio skundo teiginys, jog pirmosios instancijos teismas... 35. Administraciniu teismu praktikoje ne karta pažymeta, jog... 36. Nagrinejamoje byloje konstatuota, jog pareiškejo teises nebuvo pažeistos, nes... 37. Apibendrindama išdestytus argumentus apeliacines instancijos teismo teiseju... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 39. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendima... 40. Nutartis neskundžiama.... 41. ...