Byla I-210-121/2009
Dėl sprendimu panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseja Nijole Šidagiene, rašytinio proceso tvarka nagrinejant administracine byla pagal pareiškejo A. G. skunda atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos, tretysis suinteresuotas asmuo – Panevežio miesto vyriausiasis policijos komisariatas, del sprendimu panaikinimo,

3n u s t a t e:

4pareiškejas praše teismo panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos (toliau- Departamentas) 2007-09-28 sprendimo Nr. 5-S-7363 1 ir 2 dalis bei ipareigoti ji išnagrineti 2007-09-05 pareiškejo skunda iš naujo. Paaiškino, kad atsakovas skundžiamo sprendimo 1 punktu ipareigojo Panevežio miesto vyriausiaji policijos komisariata (VPK) priimti isakyma, kuriame butu tiksliai nurodyta, kuriam pareigunui, kuri apylinkes inspektoriu, veiklos grupes tyreja reikia pavaduoti, taip pat nurodyta, kuriems pareigunams ir kokios priskirtos iš dalies aptarnauti papildomos teritorijos, esancios Panevežio m. VPK Antrojo policijos komisariato (PK) teritorijoje; 2 punktu ipareigojo spresti klausima del priemoku už iprasta darbo kruvi viršijancia veikla mokejimo Panevežio m. VPK Antrojo (PK) Viešosios policijos (VP) Prevencijos poskyrio (PP) Apylinkes inspektoriu veiklos grupes pareigunams bei kitiems pareigunams, kuriems pavesta pavaduoti kitus policijos pareigunus, o 3 punktu- išsamiai atsakyti Apylinkes inspektoriu veiklos grupes tyrejams i ju 2007-02-09 tarnybini prašyma. Sprendimas nekonkretus, juo neatsakyta i pareiškejo skundo esme ir jis prieštarauja Lietuvos policijos generalinio komisaro (LP GK) 2005-03-29 isakymu Nr. 5-V-208 patvirtintai Viešosios policijos Prevencijos padalinio tyrejo (Apylinkes inspektoriaus) tarnybines veiklos instrukcijai (toliau-Instrukcija). Galiojant šiam sprendimui, bus pažeidinejamos jo teises, kas neigiamai atsilieps jo darbo kokybei, darbo apimciai ir sveikatai (b.l.2-3).

5Atsakovas, atsikirsdamas i skunda, praše ji atmesti, nes skundžiamas sprendimas konkretus, juo išsamiai atsakyta i skunda, jis neprieštarauja Instrukcijai; nesant padaryto tarnybinio nusižengimo atsakovas pagristai netenkino prašymo atlikti tarnybini patikrinima del Panevežio m. VPK pareigunu veikos; atsižvelgus i tai, kad Panevežio m. VPK viršininko 2006-08-18 isakymu Nr.50-V-237 „Del papildomu apylinkiu priskyrimo Antrajame policijos komisariate“ tam tikriems Antrojo PK VP PP apylinkes inspektoriu veiklos grupes pareigunams pavesta iš dalies aptarnauti papildomas teritorijas, taciau nenurodyta, kuriam pareigunui kuri apylinkes inspektoriu veiklos grupes tyreja reikia pavaduoti, nenurodyta, kuriems pareigunams ir kokios priskirtos iš dalies aptarnauti papildomos teritorijos, gi Panevežio m. VPK Vidaus audito skyriaus 2007-05-22 audito ataskaitoje Nr.50-15-AA-1 konstatuota, kad Panevežio m. VPK Antrajame policijos komisariate netolygiai paskirstomas darbo kruvis, nepakankama paskirtu užduociu vykdymo kontrole, taip pat kad Antrojo PK VP PP apylinkes inspektoriu veiklos grupes pareigunams nemokamos priemokos už iprasta darbo kruvi viršijancia veikla, buvo padaryta išvada, kad Panevežio m. VPK 2007-05-21 raštu Nr. 50-S-7312 pareiškejui neišsamiai atsake i jo 2007-02-09 tarnybini prašyma, todel atsakovas pagristai ipareigojo Panevežio m. VPK atlikti skundžiamo sprendime nurodytus veiksmus, o Panevežio m. VPK ivykde visus skundžiamame sprendime nurodytus ipareigojimus del minetos Apylinkes inspektoriu veiklos grupes tyreju 2007-02-09 tarnybinio prašymo (b.l.56-57).

6Tretysis suinteresuotas asmuo skunda praše atmesti, nes Panevežio m. VPK viršininko 2007-08-16 isakymu Nr.50-V-185 patvirtinto Antrojo PK PP apylinkiu inspektoriu Veiklos grupes tyrejo pareigybes aprašymo gincijami 12, 17 ir 18 punktai iš esmes atitinka iki šio isakymo priemimo galiojusio Panevežio VPK viršininko 2007-05-18 isakymu Nr. 50-V-116 patvirtinto VP PP apylinkes inspektoriu Veiklos grupes tyrejo pareigybes aprašymo, su kuriuo pareiškejas sutiko, 6.6, 6.24 ir 6.25 punktus; gincijamas pareigybes aprašymas neprieštarauja Instrukcijai, pareiškejas nenurodo konkreciu Instrukcijos punktu, kuriuos neva pažeide Panevežio m.VPK. Gincijamo pareigybes aprašymo 12 ir 13 punktai savo turiniu glaudžiai susije su Instrukcijos 9 punktu, gincijamas 17 punktas atitinka Instrukcijos III skyriaus nuostatas, o gincijamas 18 punktas atitinka Instrukcijos 5 ir 6 punktus. Pareiškejas nepagrindžia savo teiginiu, kokiu budu 2007-08-16 isakymu Nr.50-V-185 patvirtintas jo pareigybes aprašymas neigiamai atsilieps jo darbo kokybei, darbo apimciai ir sveikatai (b.l.13-14).

7Atsisakymas nuo skundo priimtinas, administracine byla nutrauktina.

8Pareiškejas 2008-12-30 atsisake nuo skundo, nes jis del traumos darbe atleistas iš tarnybos vidaus reikalu sistemoje ir jam teismo sprendimas nesukeltu jokiu pasekmiu.

9Administraciniu bylu teisenos istatymo 52 straipsnis suteikia teise pareiškejui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinejimo stadijoje iki teismui išeinant i pasitarimu kambari ir tai yra pagrindas teismui nutraukti bylos nagrinejima (101str. 3p.). Taigi, pareiškejas pasinaudojo istatymo suteikta galimybe. Atsisakymas nuo skundo yra besalyginis ir galutinis, o administracines bylos nutraukimas šiuo atveju nepažeidžia kitu asmenu interesu, neprieštarauja istatymui (ABTI 56 str. 2 dalis).

10Remiantis tuo, kas išdestyta, konstatuotina, jog atsisakymas nuo skundo priimtinas, o administracine byla Nr.I-192-121/2009 – nutrauktina, pareiškejui išaiškintinos bylos nutraukimo teisines pasekmes, numatytos Administraciniu bylu teisenos istatymo 102 str. 3 ir 4 punktuose.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 101 str. 3 p., 102 str., teiseja

Nutarė

13priimti pareiškejo A. G. atsisakyma nuo skundo ir administracine byla Nr. I-210 - 121/2008 nutraukti.

14Išaiškinti pareiškejui, kad byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama.

15Nutartis per septynias dienas gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai