Byla eI3-3423-320/2020
Dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Varžinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Čekanauskienės ir Dalytės Zlatkuvienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus prašymą atsakovei N. S. dėl iš Vaikų išlaikymo fondo išmokėtų išmokų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (toliau- ir VSDFV Mažeikių skyrius) teismui paduotu prašymu prašė iš atsakovės N. S. priteisti 2491,36 eurų dydžio permoką, kuri be pagrindo buvo išmokėta jos vaikų G. S., M. S. ir D. J. išlaikymui. Skunde nurodė, kad atsakovė N. S. Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo fondo (toliau- ir Fondas) administracijai 2008-08-04 pateikė prašymus gauti išmoką iš Fondo vaikams G. S., M. S. ir D. J.. Atsižvelgiant į šį prašymą bei antstolės V. Ž. pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą, Fondo administracijos direktorius 2009-01-07 priėmė sprendimus Nr.1.35-244, Nr.1.35-245 ir Nr.1.35-246 dėl išmokos iš Fondo mokėjimo. 2009-09-07 Fondo valdyba priėmė sprendimus dėl sprendimų pakeitimo Nr.1.35-12355, 1.35-12356 dėl vaikų G. S. ir M. S. išmokų dydžio, 2010-03-01 priėmė sprendimą Nr.V2-1798 dėl vaiko D. J. išmokų dydžio pakeitimo. Fondo administracija 2011-09-05 gavo N. S. registruotu paštu atsiųstą mirties liudijimo nuorašą apie A. S. mirtį ( - ). Atsižvelgiant į tai, Fondo administracija priėmė ( - ) sprendimus Nr.V2-12548 ir V2-12549, kuriais buvo pakeisti vaikams G. S. ir M. S. mokamų išmokų dydžiai, o nuo ( - ) išmokų mokėjimas nutrauktas. Fondo administracija 2016-02-23 gavo iš VĮ „Registrų centro“ išrašą apie asmenį, kuriame nurodyta, jog D. J. tėvas L. J. ( - ) mirė. Atsižvelgiant į tai, Fondo administracija priėmė 2016-03-16 sprendimą Nr.V2-3041, kuriuo buvo pakeisti vaikui D. J. mokamų išmokų dydžiai, o nuo ( - ) išmokų mokėjimas nutrauktas. Atsakovei ( - ) buvo išsiųsta pretenzija dėl išmokų mokėjimo permokos (vaikams G. S. ir M. S.) grąžinimo. Pretenzija dėl permokos nustatymo vaiko D. J. išlaikymui atsakovei išsiųsta nebuvo, nes atsakovė 2013-08-06 deklaravo savo išvykimą į Didžiąją Britaniją. VSDFV Mažeikių skyrius, perėmęs permokų išieškojimo funkcijas, ir nustatęs atsakovės gyvenamosios vietos adresą Didžiojoje Britanijoje, 2018-07-19 atsakovei išsiuntė pretenziją dėl nustatytų permokų sumų grąžinimo. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018-01-03 įsakymu Nr.V-5 patvirtinto Vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau- ir Aprašas) 68 punktą, jei pareiškėjui už vaiką, kuriam išmoka neturėjo būti mokama, yra nustatyta išmokos permoka dėl pareiškėjo kaltės, išmokos permoka išieškoma Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau- ir Socialinio draudimo įstatymas) 21 straipsnio bei Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka. Socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala Fondui atlyginama įstatymo nustatyta tvarka, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- ir CK) 6.263 bei 6.237 straipsnius be pagrindo įgytas turtas turi būti grąžinamas.

4Atsakovė iki teismo posėdžio pradžios atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė.

5Prašymas tenkinamas iš dalies.

6Byloje kilo ginčas dėl išmokų, išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo, permokos išieškojimo.

7Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2018 m. sausio 1 d., (buvęs įstatymo pavadinimas- Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymas) (toliau- ir senos redakcijos Įstatymas) buvo nustatyta: pagal 2 straipsnio 8 dalį, Vaikų išlaikymo fondo išmokos – piniginės lėšos, išmokamos iš Fondo lėšų įgyvendinant šio įstatymo nustatytą Lietuvos Respublikos įsipareigojimą šio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka mokėti vaiko išlaikymo lėšas; Vaikų išlaikymo fondas – Vaikų išlaikymo fondo administratoriaus administruojamos valstybės piniginės lėšos, iš kurių pagal šį įstatymą mokamos Vaikų išlaikymo fondo išmokos (senos redakcijos Įstatymo 2 straipsnio 7 dalis); Fondo išmokos pagal šio įstatymo nuostatas mokamos tik tuo atveju, kai lėšos vaikui išlaikyti yra priteistos teismo sprendimu arba nustatytos teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi ir yra mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį (senos redakcijos Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), o pagal šio įstatymo 12 straipsnį, Fondo administratorius turi teisę iš pareiškėjų, kurių prašymu buvo mokamos Fondo išmokos, teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti nepagrįstai išmokėtas sumas, jeigu pareiškėjai pateikė klaidingą informaciją arba nepranešė Fondo administratoriui apie aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, atsiradimą.

8Šiuo metu (nuo 2018 m. sausio 1 d.) galiojančio Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo (toliau- ir Įstatymas) 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šiuo įstatymu nustatomi valstybės įsipareigojimo garantuoti šio įstatymo nustatyto dydžio vaiko išlaikymą, kai yra šiame įstatyme nustatytos sąlygos, vykdymas ir valstybės mokamų išmokų, skirtų vaikams išlaikyti, administravimo pagrindai. Išmokų administratorius – VSDFV ir jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga (minėto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Išmokų administratorius skiria ir moka išmokas, lygias teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytam vaiko išlaikymo lėšų dydžiui (Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 6 straipsnio 1 dalis).

9Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakyme Nr. V-562 „Dėl funkcijų, susijusių su Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo įgyvendinimu, paskirstymo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo efektyvų įgyvendinimą, nustatyta, kad: 1.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius centralizuotai vykdo vaikų išlaikymo išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą, išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų ir apskaičiuotų delspinigių išieškojimą iš skolininkų, pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą paskirtų ir neišmokėtų išmokų išmokėjimą, prašymų, gautų iki 2017 m. gruodžio 31 d., kai dėl jų iki 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo priimti sprendimai, nagrinėjimą, išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir išmokėjimą bei pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą paskirtų ir išmokėtų išmokų bei priskaičiuotų palūkanų išieškojimą iš skolininkų.

10Dėl permokos, išmokėtos vaikų G. S. ir M. S. išlaikymui, priteisimo

11Bylos medžiaga nustatyta, kad N. S. Fondo administracijai 2008-08-04 pateikė prašymus gauti išmoką iš Fondo vaikų G. S., gim.1995-04-06, ir M. S., gim.( - ), išlaikymui. Kartu su prašymais buvo pateikta antstolės V. Ž. 2008-06-05 pažyma Nr.113/02/159 apie iš A. S. priteistų lėšų vaikams išlaikyti mokėjimą. Fondo administracijos direktorius 2009-01-07 priėmė sprendimus Nr.1.35-244, Nr.1.35-246, kuriais nusprendė M. S. ir G. S. nuo 2008-06-06 kiekvieną mėnesį mokėti po 130 Lt iš Fondo, pinigus pervedant į N. S. sąskaitą. 2009-09-07 Fondo valdyba priėmė sprendimus dėl sprendimų pakeitimo Nr.1.35-12355, 1.35-12356 dėl vaikų G. S. ir M. S. išmokų dydžio. Fondo administracija, 2011-09-05 gavusi N. S. registruotu paštu atsiųstą mirties liudijimo nuorašą, nustatė, kad A. S. mirė ( - ). Atsižvelgiant į tai, Fondo administracija priėmė ( - ) sprendimus Nr.V2-12548 ir V2-12549, kuriais buvo pakeisti vaikams G. S. ir M. S. mokamų išmokų dydžiai, o nuo ( - ) išmokų mokėjimas nutrauktas. Atsakovei ( - ) buvo išsiųsta pretenzija dėl išmokų vaikams G. S. ir M. S. nutraukimo ir permokos grąžinimo, kurioje buvo nurodyti Fondo priimti sprendimai, susidariusios permokos už 2010 m. gruodžio ir 2011 m. sausio – liepos mėn. dydis, pasiūlymas 3120 Lt dydžio permoką grąžinti iki 2012 m. gegužės 25 d. Taigi, išmoka iš Fondo atsakovui buvo paskirta bei šios išmokos permoka nustatyta, galiojant senos redakcijos Įstatymui. Laikytina, kad permoka nustatyta ir atsakovei prievolė ją grąžinti atsirado nuo ( - ), kai atsakovei buvo išsiųsta pretenzija grąžinti nustatytą permokos sumą- 3120 Lt (903,61 Eur). Fondo administracija dėl nurodytos permokos išieškojimo į teismą nesikreipė, iki 2018-01-25 galiojusio Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 20017-12-11 įsakymu Nr.A1-356 patvirtinto Išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo tvarkos aprašo 11 punkte nustatyta galimybe permoką išskaičiuoti iš kitų atsakovei mokamų išmokų, nesinaudojo.

12Įstatymo 15 straipsnyje įtvirtinta, jog nustačius, kad išmokos buvo išmokėtos neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti, arba išmokų mokėjimo laikotarpiu šiame įstatyme nustatytais terminais ir tvarka nepranešė apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į išmokas arba išmokų dydžiui, pareiškėjas privalo grąžinti išmokų administratoriui visą neteisėtai gautą pinigų sumą iš karto arba dalimis ( 1dalis); pareiškėjo negrąžintos neteisėtai gautos išmokos išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais (3 dalis).

132017 m. rugsėjo 28 d. priimtu Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymo Nr.X-987 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-650 (toliau- ir Pakeitimo įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymas Nr. X-987 ir jis išdėstytas nauja redakcija, be kita ko pakeičiant ir įstatymo pavadinimą į „Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymas“. Pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo susidariusiam įsiskolinimui Fondui išieškoti taikomos įsigaliojus šiam įstatymui galiojančio šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 14 straipsnio nuostatos.

14Pagal šiuo metu galiojančios redakcijos Įstatymo 14 straipsnio 2 dalį išmokėtos išmokos ir apskaičiuoti delspinigiai iš skolininko išieškomi Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ir terminais. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir priskaičiuotų delspinigių, palūkanų bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai, o pagal šio straipsnio 8 dalį teisė priverstinai išieškoti įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas atsiranda nuo kitos dienos, kai socialinio draudimo įmokos, delspinigiai, palūkanos ir baudos turėjo būti sumokėti. Priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti laiku nesumokėtus socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas atsiradimo dienos. Priverstinio išieškojimo senaties terminas taikomas visoms socialinio draudimo įmokų skoloms, neatsižvelgiant į jų atsiradimo momentą (taip pat ir toms socialinio draudimo įmokų skoloms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo).

15Atsakovei išsiųstoje ( - ) pretenzijoje Nr.(1.34-13840) D2-33 buvo nurodyta permokos sumą grąžinti iki 2012-05-25. Nurodytos permokos atsakovė negrąžino, nepateikė prašymo jos mokėjimą atidėti ar išdėstyti, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad būtent nuo šios datos (2012-05-25) atsirado teisė priverstinai išieškoti permoką, taigi, nuo šios datos skaičiuojamas 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminas, ir jis baigėsi 2017-05-25. Pareiškėjas į teismą su tokiu reikalavimu kreipėsi tik 2020-03-02, t.y. akivaizdžiai praleidęs 5 metų priverstinio išieškojimo senaties terminą. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą administracinių teismų praktiką, mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti ex officio (savo iniciatyva) (žr., pvz., LVAT 2005 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A15-485/2005 ir kt.).

16Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjo prašyme suformuluotam reikalavimui iš atsakovės priteisti permoką už 2010 m. gruodžio mėn. – 2011 m. liepos mėn. (903,61 Eur), išmokėtą atsakovės vaikų G. S. ir M. S. išlaikymui yra pasibaigęs senaties terminas. Ieškinio senaties termino pabaiga iki pareiškiant ieškinį yra pagrindas atmesti ieškinį, pasibaigus ieškinio senaties terminui, asmuo praranda teisę į priverstinį pažeistų teisių gynimą teismine tvarka (CK 1.131 str. 1 d.). Pareiškėjo prašymui šioje taikoma ieškinio senatis ir ši prašymo dalis atmetama kaip nepagrįsta. Toks skundo atmetimo pagrindas yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas netenkinti skundo reikalavimų, netikrinant reikalavimo pagrįstumo. (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A-532-662/2018, 2018 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A-964-662/2018, 2018 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A-606-662/2018).

17Dėl permokos, išmokėtos vaiko D. J. išlaikymui, priteisimo

18Bylos medžiaga nustatyta, kad N. S. Fondo administracijai 2008-08-04 pateikė prašymą gauti išmoką iš Fondo sūnaus D. J., gim.2002-01-20, išlaikymui. Kartu su prašymu buvo pateikta antstolės V. Ž. 2008-06-05 pažyma Nr.113/07/263 apie iš L. J. priteistų lėšų vaikams išlaikyti mokėjimą. Fondo administracijos direktorius 2009-01-07 priėmė sprendimą Nr.1.35-245, kuriuo nusprendė D. J. nuo 2008-06-06 mokėti išmoką iš Fondo, pinigus pervedant į N. S. sąskaitą. Fondo administracija 2010-03-01 priėmė sprendimą Nr.V2-1798 dėl vaiko D. J. išmokų dydžio pakeitimo. Fondo administracija 2016-02-23 iš Registrų centro gavusi išrašą apie asmenį, nustatė, kad L. J. mirė ( - ). Atsižvelgiant į tai, Fondo administracija priėmė 2016-03-16 sprendimą Nr.V2-3041, kuriuo buvo pakeisti vaikui D. J. mokamų išmokų dydžiai, o nuo ( - ) išmokų mokėjimas nutrauktas.

19Minėta, kad pagal senos redakcijos Įstatymo 12 straipsnį, Fondo administratorius turi teisę iš pareiškėjų, kurių prašymu buvo mokamos Fondo išmokos, teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti nepagrįstai išmokėtas sumas, jeigu pareiškėjai pateikė klaidingą informaciją arba nepranešė Fondo administratoriui apie aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, atsiradimą. Senos redakcijos 6 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog Fondo administratorius privalo nutraukti Fondo išmokų mokėjimą, jeigu yra bent vienas iš šių pagrindų: 1) išnyksta Fondo išmokų mokėjimo pagrindai, nurodyti šio įstatymo 3 straipsnyje; 2) skolininkas miršta; 3) atsiranda Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyti vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai. To paties straipsnio 2 dalyje buvo įtvirtinta, kad pareiškėjas privalo raštu pranešti Fondo administratoriui apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą.

20Gyventojų registro duomenys patvirtina, kad skolininkas L. J. mirė ( - ), Fondo administracija duomenis apie tai gavo tik 2016-23 ir tik tada galėjo priimti sprendimą dėl išmokos iš Fondo D. J. išlaikymui nutraukimą. Taigi, išmokos D. J. išlaikymui iš Fondo lėšų nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio iki 2015- m. gruodžio mėnesio buvo išmokėtos nepagrįstai. Bylos medžiaga patvirtina, kad N. S. neįvykdė jai senos redakcijos Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos pranešti apie L. J. mirtį (6 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl pareiškėjas įgijo teisę nepagrįstai išmokėtas sumas išieškoti iš N. S. senos redakcijos 12 straipsnio pagrindu. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė nuo 2013 m. išvykusi į užsienio valstybę, jai Fondo administracijos siųsti dokumentai sugrįždavo neįteikti. VSDFV Mažeikių skyrius, perėmęs vaikų išlaikymo išmokų administravimą, atsakovei pakartotinai 2018-07-19 išsiuntė pretenziją Nr.(9.69)I-13787 atsakovės gyvenamosios vietos Jungtinėje Karalystėje adresu, tačiau atsakovė pretenzijoje nurodytų sumų nesumokėjo.

21Pagal šiuo metu (nuo 2018 m. sausio 1 d.) galiojančio Įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, pareiškėjo negrąžintos neteisėtai gautos išmokos išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais.

22Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, sprendžiama, kad pareiškėjas įgijo teisę iš atsakovės, kurios prašymu buvo mokamos Fondo išmokos D. J. išlaikymui, teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti nepagrįstai išmokėtas sumas.

23Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1587,68 Eur permoką, susidariusią už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio iki 2015 m. gruodžio mėnesio, tenkinamas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25prašymą patenkinti iš dalies.

26Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui iš N. S. 1587,68 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų aštuoniasdešimt septynių eurų ir 68 euro centų) permoką.

27Likusią prašymo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų... 2. Teismas... 3. pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 4. Atsakovė iki teismo posėdžio pradžios atsiliepimo į pareiškėjo prašymą... 5. Prašymas tenkinamas iš dalies.... 6. Byloje kilo ginčas dėl išmokų, išmokėtų iš Vaikų išlaikymo fondo,... 7. Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo redakcijoje,... 8. Šiuo metu (nuo 2018 m. sausio 1 d.) galiojančio Lietuvos Respublikos vaikų... 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir... 10. Dėl permokos, išmokėtos vaikų G. S. ir M. S. išlaikymui, priteisimo... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad N. S. Fondo administracijai 2008-08-04 pateikė... 12. Įstatymo 15 straipsnyje įtvirtinta, jog nustačius, kad išmokos buvo... 13. 2017 m. rugsėjo 28 d. priimtu Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo... 14. Pagal šiuo metu galiojančios redakcijos Įstatymo 14 straipsnio 2 dalį... 15. Atsakovei išsiųstoje ( - ) pretenzijoje Nr.(1.34-13840) D2-33 buvo nurodyta... 16. Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja,... 17. Dėl permokos, išmokėtos vaiko D. J. išlaikymui, priteisimo... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad N. S. Fondo administracijai 2008-08-04 pateikė... 19. Minėta, kad pagal senos redakcijos Įstatymo 12 straipsnį, Fondo... 20. Gyventojų registro duomenys patvirtina, kad skolininkas L. J. mirė ( - ),... 21. Pagal šiuo metu (nuo 2018 m. sausio 1 d.) galiojančio Įstatymo 15 straipsnio... 22. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą,... 23. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo reikalavimas priteisti iš atsakovės... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. prašymą patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui iš... 27. Likusią prašymo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka...