Byla 2-45-475/2012
Dėl perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Naujoji šiluma“ atstovams advokatui Virgilijui Kaupui, Ingai Pocienei, atsakovo UAB „Manfula“ atstovams advokatui Irmantui Dobilui, Virginijui Štiormer, Astai Rugieniūtei, trečiojo asmens UAB „Ekoresursai“ atstovui direktoriui Gerardui Žukauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujoji šiluma“ ieškinį atsakovui UAB „Manfula“ trečiajam asmeniui UAB „Ekoresursai“ dėl perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Naujoji šiluma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-7, I t.), prašydamas pripažinti negaliojančiu 2009 09 18 atsakovo UAB „Manfula“ vienašališkai surašytą galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą ir priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė ir atstovai paaiškino, kad 2007 m. liepos 30 d. ieškovas su atsakovu pasirašė sutartis Nr. 2007-M-029, Nr. 2007-M-018, pagal kurias UAB ,,Manfula“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Lapių sąvartyno teritorijoje rengiamos biodujų surinkimo sistemos darbo projektą, įrengti biodujų surinkimo šulinius, gręžinius, biodujų paskirstymo sistemą, parengti Domeikavos katilinėje statomos kogeneracijos jėgainės techninį darbo projektą, įrengti jėgainę ir organizuoti darbų pripažinimo tinkamais naudoti (eksploatuoti) procedūrą. 2007 m. liepos 30 d. trečiasis asmuo UAB ,,Ekoresursai“ ir atsakovas UAB ,,Manfula“ pasirašė sutartis Nr. 2007-M-019 ir Nr. 2007-EKOR-03, kuriomis atsakovas įsipareigojo eksploatuoti kogeneracijos jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, į Domeikavos katilinę pateikti kogeneracinę jėgainę (įrangą), o trečiasis asmuo įsipareigojo už įrenginių eksploataciją sumokėti atsakovui. Nurodė, jog 2008 m. liepos 9 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vadovo įsakymu buvo sudaryta Komisija dėl Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti. Komisija 2008 m. rugpjūčio 26 d. surašė aktą, tačiau akto nepasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros vedėjas, taip pat komisijos pirmininkas ir nurodė atlikti papildomus darbus iki 2009 m. vasario 10 d. 2009 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje ieškovui UAB ,,Manfula“ pateikė visų valstybinės komisijos narių pasirašytą aktą. Su 2009 09 18 UAB „Manfula“ vienašališkai pasirašytu galutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu nesutinka ir prašo teismą šį aktą pripažinti negaliojančiu, nes jis pasirašytas pažeidus teisės aktų reikalavimus bei tarp šalių pasirašytos rangos sutarties nuostatas, be to, pažeidžia ieškovo bei trečiojo asmens UAB „Ekoresursai“ teises ir teisėtus interesus. Pažymėjo, kad yra nustatyti akivaizdūs trūkumai, dėl kurių neįmanoma atsakovo pastatyto objekto naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o atsakovas nepašalina trūkumų. Atsakovas iki šiol nustatyta tvarka nėra ieškovui perdavęs visą būtiną dokumentaciją. UAB „Manfula“ neįvykdė Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo derinimo darbų programos reikalavimų, tačiau vienašališkai surašė galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Taip pat pažymėjo, jog UAB ,,Statech“, kaip ekspertas, ieškovui pateikė raštą, kuriame įvardino eilę trūkumų, nustatytų dėl objekto projektinės bei išpildomosios dokumentacijos netikslumų, todėl kyla pagrįstos abejonės, ar UAB ,,Manfula“ tinkamai atliko dalį statybos darbų ir dėl atliktų darbų atitikimo darbo projektui. Nurodė, kad 2009 09 14 antstolė R. Stašenienė surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr.0106/09/07436/1, kuriame konstatuota, kad I ir II biodujų trasos kondensato rinktuvuose bėga skystis (kondensatas). Be to, nurodė, kad objekte yra potencialiai pavojingi įrenginiai, todėl į statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudėtį turėjo būti įtrauktas VšĮ Technikos priežiūros tarnybos įgaliotas atstovas, nes to reikalauja statybos techninis reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 11.10 punktas. Nurodė, jog VšĮ Technikos priežiūros tarnybos Kauno apygarda 2009 m. birželio 16 d. rašte nustatė eilės atliktų darbų neatitikimą projektinei dokumentacijai.

3Atsakovas atsiliepime (b.l. 133-135, I t.) ir atstovai teismo posėdžio metu nesutiko su ieškinio reikalavimais. Nurodė, kad ieškovas, atsakovui vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, nepareiškė pretenzijų, nebuvo ginčijama darbų kokybė ar reiškiamos pretenzijos dėl naudojamų medžiagų. Energetikos inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisija 2009 08 18 vienbalsiai ir be pastabų pasirašė pripažinimo tinkamu naudoti aktą, taip patvirtindama, kad atsakovo atlikti darbai yra tinkami naudoti ir neturi trūkumų. Ieškovas nesilaikė 2007 07 30 sutarties Nr. 2007-M-029 13 straipsnio 2 punkto sąlygos, kad pridavus darbus valstybiniai pripažinimo naudoti tinkamu naudoti komisijai darbai yra laikomi baigtais ir per septynias kalendorines dienas pasirašomas darbų priėmimo - perdavimo aktas, todėl atsakovas teisėtai ir pagrįstai vadovaudamasis minėtu sutarties punktu bei CK 6.694 str. 4 dalimi vienašališkai pasirašė atliktų darbų priėmimo aktą. Atkreipė dėmesį į tai, kad darbų objektas buvo pradėtas eksploatuoti 2008 m. rugpjūčio 18 d. Taip pat nurodė, kad tretysis asmuo UAB „Ekoresursai“ 2009 04 17 raštu Nr. 008-31 patvirtino ieškovo generaliniam direktoriui, kad UAB „Naujoji šiluma“ baigia įgyvendinti III etapų projektą „Lapių sąvartyno biodujų sistemos įrengimas ir biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai“. [...] Projektas įgyvendinamas tinkamai laikantis visų STR ir užsakovo reikalavimų. [...] Projektas įgyvendintas kokybiškai ir be trikdžių. Nurodė, kad tai patvirtina, jog ieškovas nepagrįstai vengia pasirašyti darbų priėmimo - perdavimo aktą siekdamas neatsiskaityti su atsakovu. Atkreipė teismo dėmesys į tai, kad ieškovas kreipėsi į teismą tik kai atsakovas pareikalavo iš ieškovo kuo skubiau įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir gražinti skolą už atsakovo atliktus darbus. Pažymėjo, kad ieškovas iki šiol nėra atsiskaitęs su atsakovu, nors naudoja atsakovo perduotus įrenginius. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas galėjo pateikti pretenzijas ar pastabas dėl darbų kokybės po pirmojo darbų pridavimo - perdavimo 2008 08 26, kai buvo nustatytas papildomas terminas darbams pabaigti, tačiau ieškovas pretenzijų dėl darbų ar medžiagų kokybės nepateikė ilgiau nei metus, taip savo veiksmais patvirtindamas, kad pagrįstų pretenzijų, kurias būtų galėjas pareikšti valstybinei pripažinimo naudoti tinkamu naudoti komisijai atliekančiai tyrimą, neturėjo, todėl toks ieškovo elgesys turėtų būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis siekiant išvengti pareigos atsiskaityti su atsakovu. Atsakovo atstovai atkreipė teismo dėmesį į tai, kad šiuo metu yra Vilniaus apygardos teismui pateiktas pareiškimas dėl 298.167,00 Lt skolos iš UAB „Naujoji šiluma“ priteisimo UAB „Manfula“ už UAB „Manfula“ atliktus darbus pagal 2007 07 30 sutartį Nr. 2007-M-029. Nurodė, kad UAB ,,Statech“ pažymos duomenys negali būti pagrindu ginčijamam aktui panaikinti, kadangi tai nėra ekspertinė įstaiga.

4Trečiasis asmuo UAB „Ekoresursai“ atsiliepime (b.l. 125-127, I t.) nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl turi būti tenkintinas. Pažymėjo, kad faktinės bylos aplinkybės ir ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai sudaro pagrindą ginčijamą galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą pripažinti negaliojančiu. Be to, nurodė, kad atsakovo atlikti statybos darbai yra nekokybiški, pastatyto objekto negalima naudoti pagal paskirtį, dėl esminių statinio defektų, tai pat atsakovas neįvykdė reikalavimų pagal parengtą Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo derinimo darbų programą. Pagal šią Programą turėjo būti atlikti sistemos bandymai esant reikiamam 500 nm3/h biodujų kiekiui į Domeikavos katilinę, taip pat Programoje nustatyti reikalavimai paleidimo derinimo darbams, tačiau atsakovas UAB „Manfula“ neįvykdė šių reikalavimų ir vienašališkai surašė galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą.

5Ieškinys atmestinas.

6Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A525-2262/2010 priėmė nutartį, kuria atmetė trečiojo asmens (apelianto) UAB „Ekoresursai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. sprendimo panaikinimo (b.l. 174-183, I t.). Joje buvo nustatytos šios aplinkybės:

  • apelianto UAB „Ekoresursai“ pateikti rašytiniai įrodymai UAB „Statech“ 2009 m. rugpjūčio 26 d. raštas (b.l. 37-38, I t.) ir 2009 m. rugsėjo 14 d. (b.l. 108-118, I t.) faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, atmetami kaip nepakankami vienokioms ar kitokioms išvadoms padaryti. UAB „Statech“ nėra ekspertinė įstaiga, tyrimus atlikę asmenys nėra įtraukti į Teisingumo ministro patvirtintų ekspertų sąrašus, klausimai, dėl kurių buvo atliekami tyrimai, nebuvo derinami nei su bylos šalimis nei su bylą nagrinėjančiu teismu, tyrimus atlikę asmenys nebuvo pasirašytinai įspėti dėl atsakomybės už žinomai melagingas išvadas, todėl šios įmonės pateiktos išvados įrodymų patikimumo prasme vertintinos kritiškai ir jomis teismas remtis negali. Tuo tarpu antstolės surašytas faktų fiksavimo aktas teisine prasme neduoda pagrindo padaryti išvadą, kad ginčo statinys pastatytas vienaip ar kitaip nukrypstant nuo projekto (b.l. 182-183, I t.);
  • nustatyta, kad apelianto UAB „Ekoresursai“ atstovas 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktą (toliau tekste - Aktas) pasirašė 2008 m. rugpjūčio 26 d. Veikdamas sąžiningai ir būdamas statytojo (užsakovo) vadovu bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariu, apelianto atstovas savo parašu ant Akto patvirtino, jog komisijai buvo pateikta visa statybos techninė ir vykdymo dokumentacija, išvardyta statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (toliau tekste – Reglamentas) 3 priede, bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto projektas, kad komisijos nariai pagal savo kompetenciją vizualiai patikrino statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėjo visus Reglamento 3 priede išvardytus dokumentus, nustatė, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertino statinio tinkamumą naudoti. Atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. rugpjūčio 26 d. akte, kurį pasirašė apelianto atstovas yra tik trys pastabos dėl nebaigtų darbų, kurių užbaigimą komisija leido atidėti, kad apelianto atstovas akte jokių pastabų nepadarė, kad apelianto atstovas (įmonės direktorius) pagal savo paties suderintą statinio Paleidimo derinio darbų programą Paleidimo derinimo darbų užbaigimo aktu priėmė pilnai suprojektuotą, sumontuotą pagal projektą, suderintą ir paruoštą darbui statinį pilna apimtimi, kad ginčo statinys nuo jo priėmimo tinkamu naudoti iki šiol yra eksploatuojamas ir apeliantas iš jo eksploatavimo gauna pajamas už šilumos ir elektros energijos gamybą, tačiau praėjus metams po įvykio iškėlė neva esančius pasirašyto akto bei statinio trūkumus, leidžia padaryti išvadą, jog apeliantas nėra iki galo sąžiningas ir jo veiksmuose yra požymių, jog jis piktnaudžiauja teise. Ši aplinkybė be kita ko leidžia kritiškai vertinti apelianto teismui teikiamus paaiškinimus, kiek liečia ginčo Akto bei statinio trūkumus (b.l. 183, I t.);
  • ginčo statinyje (Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę) esantys potencialiai pavojingi įrenginiai Technikos priežiūros tarnybos atstovo buvo patikrinti ir pripažinti tinkamais naudoti iki surašant Aktą. Be to, abiems potencialiai pavojingiems įrenginiams numatytas periodinis privalomas tikrinimas. Duomenų apie tai, kad vėlesnių patikrinimų metu ginčo statinyje esantys potencialiai pavojingi įrenginiai buvo pripažinti netinkamais naudoti, byloje nėra (b.l. 181, I t.).
  • byloje nėra surinkta įrodymų, kurie leistų padaryti išvadą, jog Aktas pasirašytas neteisėtos sudėties komisijos ar Aktas savo turiniu ar forma butų ydingas tiek, kad atsirastų pagrindas jį naikinti (b.l. 183, I t.).

7Kadangi šios aplinkybės yra nustatytos įsiteisėjusiame teismo sprendime, priimtame administracinėje byloje, kurioje dalyvavo atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo ir kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl šioje byloje pateiktų įrodymų patikimumo, laikytina, kad jos jau yra įrodytos ir teismas gali šioje byloje jomis vadovautis kaip prejudiciniais faktais (CPK 182 str. 2 p.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2007 m. liepos 30 d. pasirašė sutartis Nr. 2007-M-029, Nr. 2007-M-018, pagal kurias UAB ,,Manfula“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika parengti Lapių sąvartyno teritorijoje rengiamos biodujų surinkimo sistemos darbo projektą, įrengti biodujų surinkimo šulinius, gręžinius, biodujų paskirstymo sistemą, parengti Domeikavos katilinėje statomos kogeneracijos jėgainės techninį darbo projektą, įrengti jėgainę ir organizuoti darbų pripažinimo tinkamais naudoti (eksploatuoti) procedūrą, o UAB „Naujoji šiluma“ įsipareigojo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (b.l. 46-79, I t.). 2007 m. liepos 30 d. trečiasis asmuo UAB ,,Ekoresursai“ ir atsakovas UAB ,,Manfula“ pasirašė sutartis Nr. 2007-M-019 ir Nr. 2007-EKOR-03, kuriomis atsakovas įsipareigojo eksploatuoti kogeneracijos jėgainę ir sąvartyno nudujinimo sistemą, į Domeikavos katilinę pateikti kogeneracinę jėgainę (įrangą), o trečiasis asmuo įsipareigojo už įrenginių eksploataciją sumokėti atsakovui (b.l. 80-102, I t.). 2008 m. liepos 9 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vadovo įsakymu buvo sudaryta Komisija dėl „Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti. Komisija 2008 m. rugpjūčio 26 d. surašė Aktą, tačiau Akto nepasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros vedėjas, taip pat komisijos pirmininkas ir nurodė atlikti papildomus darbus iki 2009 m. vasario 10 d. (b.l. 27-30, I t.). 2009 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje ieškovui UAB „Naujoji šiluma“ atsakovas UAB ,,Manfula“ pateikė visų valstybinės komisijos narių pasirašytą Aktą (b.l. 31-34, I t.). 2009 m. rugsėjo 18 d. atsakovas pateikė ieškovui vienašališkai pasirašytą galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą (b.l. 43-44, I t.), PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus (b.l. 45, I t.) ir raštą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo (b.l. 42, I t.).

9CK 6.694 str. 1 d. numatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena šalis atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti pagrįstai (CK 6.694 str. 4 d.). Ieškovas byloje prašo teismo pripažinti atsakovo vienašališkai pasirašytą galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą negaliojančiu, motyvuodamas tuo, kad atsakovo atlikti darbai yra su trūkumais, dėl kurių neįmanoma atsakovo pastatyto objekto naudoti pagal statybos rangos sutartyse numatytą paskirtį, o atsakovas nepašalina nustatytų trūkumų.

10Ieškovas atsakovo atliktų darbų trūkumus grindžia 2009 09 16 Technikos priežiūros tarnybos Kauno apygardos (b.l. 35-36, I t.) ir 2009 08 26 UAB „Statech“ (b.l. 37-38, I t.) raštais, kuriuose yra nustatyti objekto „Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę“ netikslumai tarp projektinės ir išpildomosios dokumentacijos. Iš minėtų raštų matyti, kad buvo atliktas dokumentinis tyrimas, nevertinant faktiškai atliktų darbų. Atsakovo nuomone UAB „Statech“ raštas negali būti laikomas įrodymu byloje, nes ieškovas nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Statech“ gali būti laikomas ekspertu. Be to, pažymėtina, kad ir Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A525-2262/2010 2011 09 19 nutartyje konstatavo, kad UAB „Statech“ pateiktas raštas ir jame pateiktos išvados patikimumo prasme vertintinos kritiškai ir jomis teismas remtis negali (b.l. 182-183, I t.). Taip pat Vyriausiasis administracinis teismas minėtoje byloje konstatavo, kad ginčo statinyje (Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę) esantys potencialiai pavojingi įrenginiai Technikos priežiūros tarnybos atstovo buvo patikrinti ir pripažinti tinkamais naudoti iki surašant statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, taigi 2009 09 16 Technikos priežiūros tarnybos Kauno apygardos rašte nustatyti dokumentacijos neatitikimai vertintini kritiškai. Institucija, pripažinusi potencialiai pavojingus įrenginius tinkamais naudoti ir nenustačiusi jų trūkumų, vėliau jau visą statinį pripažinus tinkamu naudoti, surašė raštą, kuriame nustatė eilę dokumentacijos neatitikimų. Manytina, kad toks institucijos nuomonės ir vertinimo pagrįstumas abejotinas, todėl teismas negali juo remtis, kaip patikimu įrodymu šioje byloje.

112009 09 14 antstolė R. Stašenienė trečiojo asmens UAB „Ekoresursai“ prašymu surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0106/09/07436/1, kuriame konstatuota, kad I ir II biodujų trasos kondensato rinktuvuose bėga skystis (kondensatas) (b.l. 108-118, I t.), tačiau ieškovas ieškinyje nenurodė ir jo atstovai teismo posėdžio metu nepaaiškino, kokius atliktų darbų trūkumus pagrindžia nustatytos aplinkybės. Taigi antstolės surašytas faktų fiksavimo aktas teisine prasme neduoda pagrindo padaryti išvadą, kad ginčo statinys pastatytas nesilaikant projekto sprendinių.

12Trečiojo asmens atstovas direktorius Gerardas Žukauskas posėdžio metu nurodė, kad ginčo akte surašyti darbai neatlikti, tačiau pripažinimo tinkamu naudoti objektą procedūroje nedalyvavo, atliekant statybos darbus tik kelis kartus buvo nuvykęs į objektą, trūkumų nepastebėjo (b.l. 99, II t.), rašte ieškovui pažymėjo, kad projektas „Lapių sąvartyno bijodujų sistemos įrengimas ir bijodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai“ kokybiškai, be trukdžių (b.l. 138, I t.), todėl jo paaiškinimai byloje nėra laikytini patikimais.

13Atsakovas atsikirsdamas į ieškovo pateiktus argumentus apie atliktų darbų trūkumus, dėl kurių neįmanoma atsakovo pastatyto statinio naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, teismui pateikė duomenis patvirtinančius ginčo statinyje – kogeneracinės jėgainės, Lapių biomasės elektrinės, esančių Neries g. 6a, Domeikavos sen., Kauno r., vykdomą veiklą. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. vasario mėnesio ginčo statinyje buvo vykdoma veikla: pirkta ir parduota šiluma AB „Kauno energija“ (b.l. 14-33, II t.), pirkta ir parduota elektros energija AB LESTO (b.l. 34-73, II t.). Atkreiptinas dėmesys, kad tokios pačios aplinkybės buvo konstatuotos ir aukščiau minėtoje Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje (b.l. 183, I t.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovo argumentas, jog dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų neįmanoma vykdyti veiklos yra visiškai nepagrįstas.

14Be to, iš byloje esančių dokumentų nenustatyta, kad ieškovas priimant darbus pagal sutartis Nr. 2007-M-029, Nr. 2007-M-018 būtų pastebėjęs atliktų darbų trūkumus, nukrypimus nuo techninio darbo projekto reikalavimų, statybos standartų ar kitų reikalavimų ir nedelsiant pranešęs atsakovui (2007 m. liepos 30 d. sutarties Nr. 2007-M-018 5 str. 5 p. ir sutarties Nr. 2007-M-029 5 str. 4 p.). Minėtose sutartyse buvo nustatyta, kad ieškovas įsipareigojo atsakovo pateiktą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas arba per tą patį laikotarpį raštu pateikti motyvuotą paaiškinimą, jei atsisakoma pasirašyti (2007 m. liepos 30 d. sutarties Nr. 2007-M-018 5 str. 6 p. ir sutarties Nr. 2007-M-029 5 str. 5 p.), tačiau kad toks paaiškinimas būtų surašytas ir pateiktas atsakovui byloje duomenų nėra. Bylos šalys sutartyse susitarė, kad kai darbai yra priduoti valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai, laikoma, kad darbai yra baigti ir per 7 kalendorines dienas pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas (2007 m. liepos 30 d. sutarčių Nr. 2007-M-018, Nr. 2007-M-029 13 str. 2 p.), tačiau ieškovas, valstybinei pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pripažinus atsakovo atliktų darbų rezultatą tinkamu naudoti, nepasirašė galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto ir neapmokėjo už atliktus darbus per tarp šalių sutartyse nustatytus terminus.

15Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.158 str. 1 d., 6.383 str., 6.388 str., 6.391 str.). Ieškovas atsakovo darbų nepriėmė, motyvuodamas tuo, kad jo atlikti darbai yra su trūkumais, kad atsakovas nėra perdavęs visos būtinos dokumentacijos ieškovui ir kad atsakovas neįvykdė Sąvartyno nudujinimo sistemos paleidimo derinimo darbų programos nuostatų, nors byloje nustatyta, kad atsakovo atliktų darbų rezultatu faktiškai yra naudojamasi. Be to, iš byloje pateiktų dokumentų, šalių paaiškinimų ir Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi konstatuotų prejudicinių aplinkybių, akivaizdu, kad ieškovas pats nevykdė visų sutartinių įsipareigojimų, neinformavo apie galimai padarytus trūkumus, nenustatė termino jiems pašalinti, nesiėmė visų įmanomų priemonių atsakovo faktiškai atliktų darbų atitikimo dokumentacijai patikrinimo (ekspertizė ir kt. priemonės), o atsakovui pareikalavus priimti ir apmokėti už atliktus darbus to nepadarė, todėl toks ieškovo elgesys vertintinas kaip nesąžiningas.

16Kadangi 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo sistemos įrengimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros ir šilumos gamybai Domeikavos katilinėje 1H2pm (unikalus numeris – 5296-0019-0018), rekonstruojant į kogeneracinę jėgainę. Sąvartyno biodujų surinkimo sistemos (I etapas)“ pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra galiojantis (b.l. 174-183, I t.), byloje nėra nustatyta įrodymų ar aplinkybių patvirtinančių atsakovų atliktų darbų trūkumus, dėl kurių neįmanoma atsakovo pastatyto objekto naudoti pagal statybos rangos sutartyse numatytą paskirtį, taip pat nėra įrodyta, kad atsakovas neatliko darbų pagal šalių pasirašytas sutartis Nr. 2007-M-029, Nr. 2007-M-018, todėl darytina išvada, kad ieškovas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo atliktus darbus. Ieškovo ieškinys dėl 2009 m. rugsėjo 18 d. atsakovo vienašališkai pasirašyto galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pripažinimo negaliojančiu atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 177, 178, 185 str.).

17Atsakovas teismo prašo priteisti iš ieškovo 3.676,88 Lt už teisinę pagalbą (b.l. 89). Ataskaitoje apie suteiktas teisines paslaugas nurodoma, kad prašomos apmokėti už 2009 11 01 – 2009 11 30 laikotarpiu suteiktas teisines paslaugas (b.l. 90), t.y. už atsiliepimo parengimą, taip pat įrašytos paslaugos: kliento pateiktu dokumentų analizė, atsakymo į pretenzijas parengimas. Vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2004 04 02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2. p. numatytu atlygiu už atsiliepimo surašymą ir 11 p. bei sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, atsižvelgiant į bylos apimtį ir bylos sudėtingumą atsakovo prašoma priteisti suma už teisinę pagalbą mažintina. Iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 2.400,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 3 str. 1 d., 93 str. 1 d., 98 str.).

18Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-270 str.,

Nutarė

20Ieškinį atmesti.

21Priteisti iš ieškovo UAB „Naujoji šiluma“, į.k. 135958526, buveinė – Savanorių pr. 159A, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, atsakovo UAB „Manfula“, į.k. 133639191, buveinė – Pramonės g. 21, Kaunas, a.s. Nr. LT62 7044 0600 0309 2506, AB SEB bankas, naudai 2.400,00 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų litų, 00 ct) išlaidas už teisines paslaugas.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Naujoji šiluma“, į.k. 135958526, buveinė – Savanorių pr. 159A, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, valstybės naudai 66,92 Lt (šešiasdešimt šešių litų, 92 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, Europos pr. 105, Kaunas, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. Ieškovas UAB „Naujoji šiluma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.... 3. Atsakovas atsiliepime (b.l. 133-135, I t.) ir atstovai teismo posėdžio metu... 4. Trečiasis asmuo UAB „Ekoresursai“ atsiliepime (b.l. 125-127, I t.)... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos... 7. Kadangi šios aplinkybės yra nustatytos įsiteisėjusiame teismo sprendime,... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir... 9. CK 6.694 str. 1 d. numatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie... 10. Ieškovas atsakovo atliktų darbų trūkumus grindžia 2009 09 16 Technikos... 11. 2009 09 14 antstolė R. Stašenienė trečiojo asmens UAB „Ekoresursai“... 12. Trečiojo asmens atstovas direktorius Gerardas Žukauskas posėdžio metu... 13. Atsakovas atsikirsdamas į ieškovo pateiktus argumentus apie atliktų darbų... 14. Be to, iš byloje esančių dokumentų nenustatyta, kad ieškovas priimant... 15. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.... 16. Kadangi 2009 m. rugpjūčio 18 d. ,,Lapių sąvartyno biodujų surinkimo... 17. Atsakovas teismo prašo priteisti iš ieškovo 3.676,88 Lt už teisinę... 18. Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-270 str.,... 20. Ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „Naujoji šiluma“, į.k. 135958526, buveinė –... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Naujoji šiluma“, į.k. 135958526, buveinė –... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...