Byla eI-5224-609/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Eglė Kiaurakytė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei D. T. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės D. T. (toliau – ir atsakovė) 140,13 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava).

5Pareiškėja nurodo, kad jai pavesta rinkti, administruoti, išieškoti vietinę rinkliavą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Nurodo, kad atsakovė, būdamas nekilnojamojo turto objekto, esančio ( - ), savininke, už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra nesumokėjusi vietinės rinkliavos.

6Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė.

7Pareiškėjai ir atsakovei apie bylos nagrinėjimo būdą, vietą ir laiką pranešta tinkamai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 72 straipsnio 3 dalis, 74 straipsnio 7 dalis).

8Prašymas tenkintinas.

9Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, pagal kurio 12 straipsnio 1, 2 punktus, savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, nustato vietinės rinkliavos dydį ir vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką.

10Plungės rajono savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-168 patvirtino Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, kurie buvo pakeisti nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusiais Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, patvirtintais Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-1 (toliau – ir Nuostatai; su vėlesniais pakeitimais). Pagal Nuostatų redakcijos, galiojusios iki 2017 m. kovo 1 d., 24, 46 punktus, pareiškėja apskaičiuoja vietinės rinkliavos dydį, organizuoja ir tvarko vietinės rinkliavos surinkimą ir apskaitą. Pagal Nuostatų redakcijos, galiojančios nuo 2017 m. kovo 1 d., 4, 54 punktus pareiškėjai pavestas vietinės rinkliavos administravimas bei nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškojimas. Pagal Nuostatų 6 punktą (nuo 2017 m. kovo 1 d. atitinkamai Nuostatų 2 punktą), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Plungės rajono savivaldybės atliekų turėtojams, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja nekilnojamuoju turtu, išskyrus žemės sklypus. Vietinės rinkliavos nuostatai netaikomi asmenims, turintiems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose yra numatytas komunalinių atliekų tvarkymas. Pagal Nuostatų redakcijos, galiojančios nuo 2017 m. kovo 1 d., 46 punktą, vietinę rinkliavą privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypu) savininkai arba įgalioti asmenys. Pagal Nuostatų redakcijos, galiojusios iki 2017 m. kovo 1 d., 41, 42 punktus, komunalinių atliekų turėtojams minimali atliekų susikaupimo norma ir atitinkamai vietinės rinkliavos dydis nustatomas pagal pagrindinę tikslinę turto naudojimo paskirtį ir gyvenamąją vietovę arba turimą bendrą plotą. Pagal Nuostatų redakcijos, galiojančios nuo 2017 m. kovo 1 d., 27, 28 punktus, vietinės rinkliavos dydis susideda iš pastovios (moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys; dydis nustatomos pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir objektų skaičių) ir kintamosios dalies (moka savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba Įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga; dydis nustatomos pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir objektų skaičių arba pagal konteinerio ištuštinimo dažnį, o gyvenamosios paskirties butams daugiabučiuose namuose - pagal nekilnojamojo turto objekte deklaruotų gyventojų skaičių arba pagal konteinerių ištuštinimo dažnį).

11Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (toliau – ir LVAT), aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. LVAT taip pat yra išaiškinęs, kad savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu ir šio nekilnojamojo turto bendrojo ploto dydžiu (žr., pvz., LVAT 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010).

12Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas patvirtina, jog atsakovė yra nekilnojamojo turto objekto – buto, esančio adresu ( - ), savininkė, todėl pagal Nuostatus ji yra vietinės rinkliavos mokėtoja.

13Iš pažymos dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėjimo matyti, jog už ginčo laikotarpį už atsakovės nuosavybės teise valdomą turto objektą buvo apskaičiuota 140,13 Eur vietinė rinkliava. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ginčo rinkliavą sumokėjo arba nustatyta tvarka kreipėsi dėl vietinės rinkliavos lengvatų, nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad ginčo laikotarpiu atliekos nebuvo sukuriamos ir jos nebuvo šalinamos per atliekų tvarkymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog vietinė rinkliava paskaičiuota tinkamai.

14Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.).

15Kadangi nustatyta, jog už ginčo laikotarpį atsakovė prievolės mokėti vietinę rinkliavą nėra įvykdžiusi, 140,13 Eur vietinės rinkliavos įsiskolinimo suma pareiškėjai priteistina.

16Pareiškėja prašo jai iš atsakovės priteisti 36,30 Eur bylinėjimosi išlaidas.

17Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 5 dalis atskirai išskiria proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijose nustatyti kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas). Visumos kriterijų buvimas leidžia teigti, kad administracinę bylą nagrinėjantis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (žr. LVAT 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-215/2013).

18Pareiškėjos turėtų atstovavimo išlaidų pagrindimui pateikta 2019 m. liepos 1 d. atstovavimo sutartis, 2020 m. gegužės 15 d. PVM sąskaita faktūra, serija SPEC20 Nr. 00324, 2020 m. gegužės 15 d. specifikacija, iš kurių matyti, jog už prašymo parengimą pareiškėja Advokatų profesinei bendrijai „Spectrum legis“ sumokėjo 36,30 Eur. Mokėjimo faktas pagrįstas 2020 m. gegužės 15 d. bankiniu mokėjimo nurodymu Nr. 6018.

19Spręsdamas dėl pareiškėjai priteistino užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas dydžio, teismas atsižvelgia į aplinkybę, jog prašymas teismui buvo teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, aplinkybę, jog byla buvo išnagrinėta pirmame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, į bylos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, ir daro išvadą, jog iš atsakovės prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma yra per didelė, todėl mažintina ir priteistina 15 Eur su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų. Analogiška teisminė praktika, be kita ko, formuojama LVAT bylose (žr., pvz., LVAT 2016 m. liepos 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1310-662/2016, 2016 m. birželio 14 d. nutartis administracinėse bylose Nr. eA-1158-556/2016 ir Nr. eA-1163-556/2016 ir kt.).

20Pareiškėja prašo jai priteisti 1,71 Eur išlaidų už registrų išrašų suformavimą.

21Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėja yra vietinės rinkliavos administratorius, kuris administruodamas vietinę rinkliavą vykdo vietinės rinkliavos mokėtojų apskaitą pagal Nekilnojamojo turto, Gyventojų registro ir kitas duomenų bazes. Taigi, disponavimas įvardijamais duomenimis yra sąlygotas vykdoma vietinės rinkliavos mokėtojų apskaita ir šios išlaidos nepriskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau nurodyta, prašymas priteisti 1,71 Eur išlaidų už registrų išrašų suformavimą netenkinamas.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, 86 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

23Prašymą patenkinti.

24Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės D. T. 140,13 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt eurų, 13 euro centų) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

25Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinti iš dalies.

26Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės D. T. 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje prašymo netenkinti.

27Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėja Eglė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Telšių regiono atliekų tvarkymo... 5. Pareiškėja nurodo, kad jai pavesta rinkti, administruoti, išieškoti... 6. Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė.... 7. Pareiškėjai ir atsakovei apie bylos nagrinėjimo būdą, vietą ir laiką... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 10. Plungės rajono savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.... 11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (toliau – ir LVAT),... 12. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas patvirtina, jog... 13. Iš pažymos dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir... 14. Pagal Lietuvos Respublikos 15. Kadangi nustatyta, jog už ginčo laikotarpį atsakovė prievolės mokėti... 16. Pareiškėja prašo jai iš atsakovės priteisti 36,30 Eur bylinėjimosi... 17. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 18. Pareiškėjos turėtų atstovavimo išlaidų pagrindimui pateikta 2019 m.... 19. Spręsdamas dėl pareiškėjai priteistino užmokesčio už suteiktas teisines... 20. Pareiškėja prašo jai priteisti 1,71 Eur išlaidų už registrų išrašų... 21. Teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėja yra vietinės rinkliavos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Prašymą patenkinti.... 24. Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono... 25. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono... 27. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...