Byla eI-575-279/2017
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus region atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,, (duomenys neskelbtini)” dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „ Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras “ (toliau – ir pareiškėja, ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“) kreipėsi į administracinį teismą prašymu priteisti iš atsakovės UAB ,, (duomenys neskelbtini)” 226,80 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – ir vietinė rinkliava), apskaičiuotos nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. (toliau – ginčo laikotarpis). Pareiškėja nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybėje yra įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš gyventojų ir atliekų tvarkymą, kurios mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys ir disponuojantys nekilnuojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Vietinės rinkliavos dydžius, mokėjimo tvarką ir kitus klausimus reguliuoja Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) tvirtinami Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš gyventojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – ir Nuostatai), kurių redakcijos patvirtintos Alytaus miesto tarybos (toliau – ir Taryba) 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214. Nuostatai yra viešai paskelbti internetiniame tinklalapyje www.aratc.lt.Pagal Nuostatų 15 punktą UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ yra pavesta administruoti bei apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei pateikti sąskaitas mokėtojams. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi nuomos teise naudojasi nekilnojamojo turto objektu, esančiu adresu (duomenys neskelbtini),Alytuje. Atsakovė skunde minimu laikotarpiu nėra sumokėjusi pareiškėjai vietinės rinkliavos, kuri atsakovei buvo apskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Pareiškėja taip pat nurodė, kad juridinio pagrindo atsakovei atsisakyti mokėti vietinę rinkliavą nėra.

4Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,, (duomenys neskelbtini)” atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,I(duomenys neskelbtini)” (toliau – ir atsakovės atstovas, ir UAB ,, (duomenys neskelbtini)”) su pareiškėjos pateiktu prašymu sutiko ir teigė, kad pareiškėjos pateiktas reikalavimas dėl 226,80 Eur vietinės rinkliavos įsiskolinimo yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi atsakovės sudarytos 2015 m. balandžio 1 d. nuomos sutarties pagrindu, naudojosi 125,96 m² negyvenamosiomis patalpomis esančiomis adresu Alyutuje, (duomenys neskelbtini). Atsakovė prašo netenkinti pareiškėjos prašymo priteisti patirtas 38,12 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės atstovas kartu su atsiliepimu pridėjo dokumentus patvirtinančius apie sudarytos nuomos sutarties termino pratęsimą ir nuomos sutarties nutraukimą su atsakove uždarąją akcine bendrove ,, (duomenys neskelbtini)”.

5Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 str. 1 ir 2 p. nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Šio įstatymo 30 str. 1 d. numato, kad visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

6Alytaus savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T - 214 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.Nuostatų turinioanalizė leidžia konstatuoti, kad vietinė rinkliava – tai Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 4 p.). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 5 p.). Nuostatai imperatyviai numato, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 11-12 p.). Pagal Nuostatų 15 p. - 18 p. turinį UAB ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.Nuostatų 24 p. reglamentuoja, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis (ABTĮ 57 str.).

7Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 13 str., 20 str., administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014), formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose. Minėtose nutartyse teismas nurodė, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

8Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis negyvenamosios patalpos, esančios adresu Alytuje, (duomenys neskelbtini) (unikalus pastato numeris (duomenys neskelbtini)) – 125,96 kv. m. (toliau – ir Patalpos), nuo 2007 m. vasario 28 d. nuosavybės teise priklauso D. G. Sudaryta 2015 m. balandžio 1 d. nuomos sutartis su atsakove uždarąją akcine bendrove ,, (duomenys neskelbtini)“ nekilnojamojo turto registre įregistruota nebuvo.

9Civilinio kodekso XXVIII skyriuje yra įtvirtintos nuomos sutarties bendrosios nuostatos. CK 6.478 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui, prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Minėtos nuostatos iš esmės yra atkartotos CK 6.531 straipsnio 2 dalyje kurioje numatyta, jog pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik įregistravus ją įstatymų nustatyta tvarka viešame registre.

10Nagrinėjamu atveju susiklostė kitokia situacija – nuomos sutartimi remiasi pats trečiasis asmuo, žinantis apie sudarytą nuomos sutartį ir pareiškęs reikalavimą sumokėti vietinės rinkliavos skolą (žr., pvz., LVAT 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-1056-602/2015). Aptarta sutartis yra pridėta prie bylos, dėl šios priežasties teismas vertina, kad atsakovė nagrinėjamu atveju yra vietinės rinkliavos mokėtoja Nuostatų nustatyta tvarka.

11Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė ,, (duomenys neskelbtini)” buvo nekilnojamojo turto Alytaus mieste nuomininkė ir to fakto neginčija. Iš byloje pateiktos 2015 m. balandžio 1 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties ir 2016 m. balandžio 1 d ir nuomos sutarties pratęsimo sutarties matyti, jog atsakovė buvo patalpų nuomininkė ginčo laikotarpiu, dėl šios priežasties pagal Nuostatų nustatyta tvarka atsakovei kilo pareiga mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. Atsakovei vietinės rinkliavos dydis buvo skaičiuojamas pagal Nuostatų (2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo Nr.T-214 redakcija) priedą nuo 2015 m. sausio 1 d. mėnesinis rinkliavos dydis prekybos paskirties nekilnojamojo turto objektams buvo nustatytas 10,00 Eur už 100 kv.m. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė Nuostatų nustatyta tvarka kreipėsi vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą lengvatų taikymo ir būtų atleista nuo rinkliavos mokėjimo. Remiantis tuo, kas nurodyta, daroma išvada, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. privalėjo sumokėti 226,80 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą.

12Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,, (duomenys neskelbtini)“ yra pagrįstas ir tenkinamas.

13Pareiškėja taip pat prašo priteisti rengiant skundą jo patirtas 38,12 Eur bylinėjimosi išlaidas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas tenkintas, todėl jis turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.). Teismui pateikta 2017 m. vasario 22 d. Skundų parengimo ir pateikimo teismui paslaugų teikimo sutartis Nr. 33, 2017 m. kovo 7 d. Sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo prie Skundų parengimo ir pateikimo teismui paslaugų teikimo sutarties Nr. 33, 2017 m. rugpjūčio 25 d. PVM sąskaita faktūra Nr. CRD 5295, 2017 m. rugpjūčio 31 d. suformuotas Danske Bank Operacijos išrašas patvirtina 38,12 Eur pareiškėjos išlaidas sumokėtas UAB (duomenys neskelbtini)už advokatės suteiktas paslaugas – skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir administracinėse bylose. Tačiau LVAT, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą panašaus pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., LVAT 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Todėl teismas vertina, kad prašoma priteisti 38,12 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 14,00 Eur.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

15pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą priteisimo tenkinti.

16Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,, (duomenys neskelbtini)“ 226,80 Eur (du šimtus dvidešimt šešis eurų 80 euro ct) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

17Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,, (duomenys neskelbtini)“ 14 Eur (keturiolika eurų ir 00 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitos prašymo dalies dėl atstovavimo išlaidų priteisimo netenkinti.

19Sprendimas apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai