Byla 2-11564-454/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovo AB “Lietuvos dujos” atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo atstovei Violetai Kavaliauskaitei, nedalyvaujant atsakovo UAB „Judex“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB “Lietuvos dujos” atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo ieškinį atsakovui UAB „Judex“ dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 12513,96 Lt netesybų, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 375,00 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas ieškinyje bei jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su atsakovu 2007-06-21 sudarė Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ sistemos sutartį Nr. PR 2007-11m/160. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo įsirengti vartotojo sistemą, pasirašyti gamtinių dujų tiekimo sutartį ir kiekvienais metais laikotarpyje nuo 2008 m. iki 2016 m. suvartoti:2008 m. 3 tūkst. kub., 2009 m. 20 tūkst. kub., sekančiais metais po 60 tūkst. kub. gamtinių dujų. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, o atsakovas 2011 m. gamtinių dujų vartoti nepradėjo. Šalių pasirašyta sutartis numatė vartotojui pareigą dujų įmonei mokėti netesybas, kurios paskaičiuotos pagal sutartyje nurodytą formulę. Atsakovas netesybų nesumokėjo, todėl yra skolingas 12513,96 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti.

4Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka. Atsiliepime nurodė, kad 2007 metais jis ketino vykdyti projektą – vidutinio slėgio dujotiekio statybą. Tuo tikslu buvo sudaryta su ieškovu jo nurodyta sutartis. Prasidėjus ekonominei krizei projektas neįgyvendintas. Teigia, kad ieškovui už ekonomiškai neatsiperkančią paskirstymo sistemos plėtojimo išlaidų dalį yra sumokėjęs, be to, nurodo, kad ieškovas nuostolių nepatiria, kadangi dujas vartoja kiti vartotojai. Taip pat, nurodo, kad su ieškovu nuolatinės dujų tiekimo sutarties sudaręs nebuvo, gamtinių dujų pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp šalių nesusiklostė, todėl mano, jog neprivalėjo suvartoti nurodyto dujų kiekio. Be to, nurodo, kad jam nebuvo suteikta galimybė derėtis dėl sutarties sąlygų, o tuo pačiu ir netesybų dydžio, netesybos yra nustatytos neadekvačiai didelės, iš ieškinio nėra aišku kokio dydžio nuostolius patiria ieškovas.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad šalys 2007-06-21 pasirašė Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutartį Nr. PR 2007-11m/160, kuria prijungė atsakovo sistemas Gintaro g. 35, Kaune, prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos (b. l. 5-8). Atsakovas, pasirašydamas sutartį, įsipareigojo kasmet suvartoti ne mažesnį dujų kiekį, nei numatytą šios sutarties Priede Nr. 1 (sutarties 8.5. p.). Pagal sutarties priedą Nr. 1 atsakovas 2011 m. turėjo suvartoti 60 tūkst. kub. metrų gamtinių dujų (b.l. 11). Sutarties 15 p. numatė, kad vartotojui suvartojant per metus mažiau nei 90 % nustatyto metinių dujų kiekio, vartotojas privalės mokėti Dujų įmonei netesybas. Ieškovas netesybas paskaičiavo pagal sutartyje nustatytą formulę ir jos sudaro 12513,96 Lt (b. 14).

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį teigia, kad kadangi tarp šalių nebuvo sudaryta nuolatinės dujų tiekimo sutartis, todėl jam neatsiranda pareiga mokėti netesybas už nesuvartotas dujas. Šis atsakovo argumentas atmestinas. Pažymėtina, kas Sutarties 8.2. punktas numato būtent vartotojo, t.y. atsakovo, pareigą pasirašyti gamtinių dujų tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartį po dujotiekio įvado nutiesimo bei Valstybinės energetikos inspekcijos akto – pažymos gavimo. Ieškovas įsipareigojimus įvykdė – dujotiekis buvo įrengtas, dėl šio fakto ginčo byloje nėra. Tuo tarpu atsakovas savo įsipareigojimo dėl gamtinių dujų tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutarties pasirašymo neįvykdė iki šiol. Kad pagrįsti savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad dėl kilusios ekonominės krizės negalėjo vykdyti statybų kvartale, dėl kurio dujofikavimo buvo sudaryta sutartis su ieškovu, žemės sklypą 2009-12-16 perdavė UAB „SEB lizingas“, šiuo metu nėra šio sklypo savininku (b.l. 21-29, 31). Teismas sprendžia, kad atsakovo nurodytos priežastys, jog dėl aplinkybių pasikeitimo jis negalėjo nustatytu terminu suprojektuoti ir įsirengti vartotojo sistemas (Sutarties 8.1. p.), netrukdė jam pirmam kreiptis į ieškovą su prašymu pakeisti sutarties sąlygas. Kaip galima spręsti iš byloje esančių įrodymų, ieškovas raštu informavo atsakovą, jog šis nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t.y. nevartoja planinio gamtinių dujų kiekio, todėl privalo sumokėti paskaičiuotas netesybas (b.l. 12). Tačiau ir po šio rašto, atsakovas su ieškovu nebendravo, todėl ieškovo dar kartą buvo įspėtas (b.l. 13). Atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad tarp šalių pasirašyta sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskaičiavo netesybas, būtų ginčyta, pakeista ar pripažinta negaliojančia. Juo labiau, kad sutartis numatė šalių pareigą informuoti apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam šalių įsipareigojimų vykdymui pagal sutartį (Sutarties 23 p.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Teismas sprendžia, kad atsakovas, būdamas verslininkas, juridinis asmuo, galintis naudotis teisininkų pagalba, suprato ar turėjo suprasti pasirašomos tarp šalių sutarties esmę, prisiimamus įsipareigojimus bei numatytas sankcijas už įsipareigojimų nevykdymą. Be to, teismas sprendžia, kad tarp šalių sudarytos sutarties nuostatas aiškinant pagal atsakovo nurodytus argumentus, būtų suteiktas pranašumas kitų sutarties įsipareigojimų (įsirengti vartotojo sistemą, pasirašyti tiekimo sutartį) nevykdančiam vartotojui, skatintų jį toliau nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl dujų vartojimo.

8Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 str., 6.258 str.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad nėra aišku kokio dydžio nuostolius patyrė ieškovas. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

9Prijungimo sutarties sudarymo metu galiojusių Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių redakcijos 25 punkte buvo numatyta, kad naujasis vartotojas, pageidaujantis prisijungti savo sistemą prie dujų įmonės sistemos, turi nurodyti dujų poreikį. Toks reikalavimas nustatytas tam, kad dujų įmonė galėtų apskaičiuoti per kiek laiko atsipirks investicijos dujotiekio statybai. Skaičiuojant prijungimo įkainius, naujieji vartotojai turi padengti ekonomiškai neatsiperkančius paskirstymo sistemos išlaidų dalį. Prijungimo įkainio dydis tiesiogiai priklauso nuo naujojo vartotojo planuojamo transportuoti dujų kiekio. Taisyklių 23.6 punkte buvo numatyta, kad nustatant prijungimo įkainius nebuitiniams vartotojams, dujų sistemų atsipirkimo laikas yra 10 metų. Tam, kad atsipirktų dujotiekis per nustatytą laikotarpį, yra apskaičiuojami gamtiniai dujų kiekiai, kuriuos vartotojas nurodo Prijungimo sutarties priede Nr. 1. Skaičiuojant investicijų projekto atsipirkimą, įvertinamos pajamos, kurios buvo numatytos gauti už Prijungimo sutartyje nurodyto dujų skirstymą. Nevartojant numatytų dujų kiekių, nėra gaunamos pajamos, kurios įvertintos skaičiuojant investicijų atsipirkimą ir naujo vartotojo mokėtiną prijungimo įmoką. Siekiant užtikrinti investicijų atsipirkimą ir efektyvumą, Prijungimo sutarties priede Nr. 1 yra nustatytos sąlygos, numatančios kasmet, iki investicijos atsipirks, suvartoti nustatytus gamtinių dujų kiekius arba sumokėti netesybas.

10Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, bei atsižvelgęs į tai, jog atsakovas į ieškovą dėl sutarties sąlygų pakeitimo nesikreipė, sutarties neginčijo, į tai, kad įsipareigojimai prisiimti laisva atsakovo valia, į tai, kad sutartis viešoji (CK 6.161 straipsnis), sprendžia, jog atsakovo argumentai dėl per didelių netesybų yra nepagrįsti, o sumažinus netesybas, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatos būtų koreguotos labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.).

11Taip pat laikytini niekuo nepagrįsti ir atsakovo nurodyti argumentai, kad ieškovas, dėl to, kad atsakovas nenaudoja sutarties priede nustatyto dujų kiekio, nuostolių nepatiria, kadangi dujas naudoja kiti vartotojai. Byloje nėra duomenų kas ir kiek dujų suvartoja, be to, šios aplinkybės neturėtų reikšmės sprendžiant netesybų priteisimo iš atsakovo klausimą, kadangi sutartis, numatanti netesybas, pasirašyta tarp ieškovo ir atsakovo, sutartis nevykdoma, todėl atsakomybė už sutarties nevykdymą kyla atsakovui.

12CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Iš bylos medžiagos matyti, kad už sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą yra numatytos netesybos, kurios apskaičiuojamos pagal sutartyje pateiktą formulę (sutarties 15 p., b. l. 9). Kaip nurodė ieškovas ir matyti iš netesybų paskaičiavimo už 2011 m. nesuvartotą planinį gamtinių dujų kiekį, atsakovas 2011 metais dujų visai nevartojo (b.l. 14). Šios aplinkybės atsakovas atsiliepime neginčijo (b.l. 18-20), todėl jam atsirado pareiga mokėti sutartyje numatytas netesybas, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas pilnai.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytas 6 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012 m. birželio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Vadovaujantis minėta nuostata, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 375,50 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5).

15Teismo patirtos pašto išlaidos – 5,76 Lt yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl ji iš atsakovo valstybei nepriteistina (CPK 96 str. 6 d.).

16Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.245 str.,6.256 str., LR CPK 92 str., 96 str., 117 str., 185 str., 186 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti pilnai.

18Priteisti ieškovui – AB “Lietuvos dujos” atstovaujamam AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo (į.k. 133863816, buveinė: Chemijos g. 4, Kaunas, a.s. Nr.( - ), AB SEB bankas) iš atsakovo – UAB „Judex“ (į.k. ( - ), buveinė: ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB Swedbankas) – 12513,96 Lt (dvylika tūkstančių penki šimtai trylika Lt, 96 ct.) netesybų, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-12) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 375,00 Lt (trys šimtai septyniasdešimt penki Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio.

19Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai