Byla 1-981-564/2018

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Audronė Šiupšinskaitė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Jasaičiui, kaltinamajam A. J.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvoje; Lietuvos pilietis; faktinė ir deklaruota gyv. vieta ( - ); vidurinio išsimokslinimo; nesusituokęs; dirba UAB ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 170 str. 2 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis A. J. buvo kaltinamas tuo, kad viešai skatino neapykantą, niekino žmonių grupę dėl seksualinės orientacijos, o būtent: naudodamasis įrodymų tyrimo metu nenustatytu įrenginiu, įrodymų tyrimo metu nenustatytoje vietoje nuo 2016-06-13 iki 2016-06-14, tiksliau įrodymų tyrimo metu nenustatytu laiku, socialiniame tinkle Facebook pasivadinęs „A. A.“, šio tinklo viešos paskyros https://www.facebook.com/groups/mespriespederastus/ pasisakymų kontekste parašė komentarą „Isnaikinsim“, kuriuo viešai skleidžiama neapykanta, niekinama žmonių grupė, skiriama seksualiniu pagrindu.

5Kaltinamasis A. J. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad Facebook paskyra „A. A.“ priklauso jam. Paskyra sukurta jau seniai, kuriant paskyrą pateikė savo telefono numerį ( - ), elektroninio pašto adresą. Paskyros ekrano atvaizde yra jo nuotrauka. Kaip jis prisijungė prie Facebook paskyros „mespriespederastus“, neatsimena, taip pat neatsimena, kad būtų ten lankęsis, skaitęs komentarus, dalyvavęs pokalbiuose. Kaip jis toje paskyroje atsirado–neatsimena, galėjo kas nors iš draugų pridėti. Iš šios grupės pokalbių dalyvių jis pažįsta „D. V.“, Tadą. Jam ši grupė neturėjo būti įdomi, grupės dalyvių pokalbiuose įvardijami asmenys dėl seksualinės orientacijos jam netrukdo, tai jų reikalas, priešiškumo neturi. Iš jo paskyros parašytas vienas žodis „Isnaikinsim“ ir nemano, kad jis čia kažką reiškia. „Išnaikinsim“ gali reikšti išvyti iš Lietuvos, šviesti žmones, pakeisti jų mąstymą. Šis parašymas galėjo būti nebūtinai apie žmonių grupę dėl seksualinės orientacijos, ten buvo sukurta tema apie pabėgėlius. Paskyra galėjo naudotis jungdamasis ir iš namų kompiuterio ir iš telefono, tačiau jis neatsimena, ar buvo prisijungęs, nes daug laiko praėję ir toks dalykas neužstrigo.

62016-06-14 apžiūros protokolu buvo apžiūrėta "Facebook" vieša paskyra https://www.facebook.com/groups/mespriespederastus, prie apžiūros protokolo pridėta šios paskyros turinio kopija. Šioje paskyroje yra nepalankūs, niekinantys pasisakymai apie žmones dėl seksualinės orientacijos, yra pasisakymai apie galimą susidorojimą su šiais asmenimis ir kt. Tarp šių pasisakymų yra konkretus vartotojo „A.A.“ parašymas „Isnaikinsim“. (b. l.45-85, konkretus pasisakymas - b.l. 51).

7Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2016-08-31 specialisto išvadoje Nr. EAN-19 įvertintas autoriaus „A. A.“ pasisakymas „Isnaikinsim“. Išvadoje nurodoma, kad komentaras vertinamas visos grupės "Mes prieš piderastus" pasisakymų kontekste. Nurodoma, kad, nors siūlomi išnaikinti asmenys neįvardinti, akivaizdu, jog tai homoseksualai ar koks nors jiems priklausantis asmuo. Išvadoje nurodoma, kad šiuo komunikacijos aktu išsakoma asmeninė itin nepakanti nuomonė. Taip pat galima konstatuoti, kad pasirenkamas toks kalbėjimo stilius, kuriuo viešai skleidžiama neapykanta, niekinama žmonių grupė, skiriama seksualiniu pagrindu. (b. l. 87-122; išvada dėl konkretaus pasisakymo - b.l.103).

8Apžiūros protokole, apžiūrėjus tiriamų ir viešai prieinamų vartotojų paskyras, buvo apžiūrėta ir vartotojo "A. A." vieša paskyra ir paskyroje pateikta informacija, kurios nuoroda https://www.facebook.com/aurimas.aure. Apžiūros metu buvo padarytas ekrano atvaizdas (kopija) (ang. Screenshot). Vartotojo gyvenamoji vieta nurodyta Marijampolė (b.l. 132-136).

9BK 170 straipsnio 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už viešą tyčiojimąsi, niekinimą, skatinimą neapykantos ar kurstymą diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

10BK 170 straipsnio 2 dalyje numatyta veika reiškiasi vienu ar keliais alternatyviais veiksmais: a) tyčiojimusi iš tam tikros grupės ar jai priklausančio asmens; b) jų niekinimu; c) neapykantos jiems skatinimu; d) kurstymu juos diskriminuoti. Šios veikos turi būti padarytos viešais pareiškimais plačiam neapibrėžtam žmonių ratui, nukreiptais prieš žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Niekinimas – tai labai neigiamas nepagarbus atsiliepimas apie žmogų ar žmonių grupę, džiūgavimas dėl juos ištikusios nelaimės arba prieš juos padarytų nusikaltimų ir pan. Neapykantos skatinimas – tai primetimas žmogui ar jų grupei nebūtų dalykų, kurie juos neigiamai apibūdina visuomenės akyse, sukelia priešiškumą ar provokuoja nepakantumą žmogui ar jų grupei.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje yra įtvirtinta laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją, kuri gali būti ribojama tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai, o šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad saviraiškos laisvė nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Saviraiškos laisvė ir jos apribojimo sąlygos įtvirtintos taip pat Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 10 straipsnyje.

12Vienas saviraiškos laisvės įgyvendinimo apribojimo atvejų nustatytas BK 170 straipsnyje. Aiškinant ir taikant jį nagrinėjamos bylos kontekste aktuali Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika dėl saviraiškos laisvės ribojimo atsižvelgiant į tai, kad ją įgyvendinant buvo tariamai kurstomi ar pateisinami smurtas, neapykanta ar netolerancija (t. y. buvo išsakyta vadinamoji „neapykantos kalba“, angl. hate speech). Vertindamas, ar konkrečiu atveju saviraiškos laisvės įgyvendinimo ribojimas šiame kontekste buvo būtinas demokratinėje visuomenėje, EŽTT atsižvelgia į kelis veiksnius (pvz., Didžiosios kolegijos 2015 m. spalio 15 d. sprendimas byloje Perin?ek prieš Šveicariją, peticijos Nr. 27510/08, § 204–212, su tolesnėmis nuorodomis):

13– tai, ar svarstomi teiginiai buvo išsakyti (arba saviraiškos laisvė įgyvendinama kita forma) įtemptame politiniame ar socialiniame kontekste, kuriam esant, bendriausia prasme paprastai pripažįstamas tam tikro saviraiškos laisvės įgyvendinimo ribojimo būtinumas;

14– tai, ar teiginiai, aiškinant juos sąžiningai ir vertinant tiesioginiame ar platesniame kontekste, gali būti vertinami kaip tiesioginis ar netiesioginis raginimas naudoti smurtą ar smurto, neapykantos ar netolerancijos pateisinimas. EŽTT yra pabrėžęs, kad diskriminacija, grindžiama seksualine orientacija, yra tokia pat rimta (sunki, pavojinga), kaip ir diskriminacija, grindžiama rase, kilme ar odos spalva (Vejdeland ir kiti prieš Švediją, § 55);

15– tai, kokiu būdu išsakyti teiginiai, ir tai, ar jie gali tiesiogiai ar netiesiogiai paskatinti žalingų padarinių atsiradimą, pažymint, kad informacijos skleidimo internetu paprastumas, apimtis ir greitis bei kartą atskleistos informacijos išlikimas (nuolatinis pobūdis) gali labai pasunkinti neteisėtų kalbų internete poveikį palyginus su tradicine žiniasklaida (Didžiosios kolegijos 2015 m. birželio 16 d. sprendimas byloje Delfi AS prieš Estiją, peticijos Nr. 64569/09, § 133, 147, su tolesnėmis nuorodomis).

16Kvalifikuojant veikas pagal BK 170 straipsnio 2 ir 3 dalis, būtina nustatyti, kad įžeidžiančio, niekinančio, diskriminacinio pobūdžio vieši kaltininko pareiškimai, taip pat raginimai smurtauti buvo skiriami tam tikram neapibrėžtam skaitytojų ar klausytojų ratui tiesiogiai palenkti, t. y. sukurstyti juos prieš tam tikrą žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, sukelti neapykantą, suformuoti niekinantį, diskriminacinį požiūrį į juos arba paskatinti panaudoti fizinę ar psichinę prievartą prieš juos. BK 170 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtis yra formali – ji laikoma baigta nuo viešo atitinkamų pareiškimų ar raginimų paskelbimo, nepriklausomai nuo padarinių. Veika padaroma tiesiogine tyčia – kaltininkas supranta, kad atlikdamas viešus pareiškimus viešai tyčiojasi, niekina, skatina neapykantą, kursto diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį.

17Teismų praktikoje nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl nusikalstamų veikų, kurios aprašytos formaliąja sudėtimi, pasisakyta, jog nusikaltimo pavojingumas yra vienas iš kriterijų, lemiančių baudžiamosios atsakomybės taikymą. Nusikaltimo pavojingumą nulemia du kriterijai – pavojingumo pobūdis ir pavojingumo laipsnis. Pavojingumo pobūdis paprastai priklauso nuo nusikaltimo objekto, t. y. nuo saugomų teisinių gėrių, į kuriuos kėsinamasi, vertingumo. Pavojingumo pobūdžiui turi įtakos ir padaryta žala, nes ji tiesiogiai yra susijusi su nusikaltimo objektu. Nustatant padarytosios veikos pavojingumo laipsnį, esminę reikšmę irgi turi padarytos žalos dydis, taip pat ir kiti faktoriai – veikos padarymo būdas, kaltė, veikos motyvai, tikslai. Vadinasi, padarinių nustatymas ir įvertinimas yra būtini konstatuojant visos nusikalstamos veikos pavojingumo – kiekvienos veikos materialaus požymio buvimą. Padarinių kaip būtino požymio neįtvirtinimas nusikalstamos veikos sudėtyje nereiškia, kad veikos, BK aprašytos formaliosiomis sudėtimis, nesukelia pavojingų padarinių ir kad jų apskritai nereikia tirti byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-86/2006, 2K-271-648/2015).

18Taigi sprendžiant baudžiamosios atsakomybės taikymą už nusikalstamo veikos, numatytos BK 170 straipsnio 2 dalyje, padarymą taip pat svarbu nustatyti, kiek pavojinga veika, dėl kurios padarymo kaltininkas traukiamas atsakomybėn. Pripažįstant ar nepripažįstant tam tikrus viešus pareiškimus kurstymu prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, būtina nustatyti dėl jų kilsiančios (galinčios kilti) grėsmės baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms realumą. Tai suponuoja išvadą, kad baudžiamajai atsakomybei pagal BK 170 straipsnio 2 dalį kilti nepakanka vien įžeidžiančio, niekinančio pobūdžio viešo pareiškimo, jeigu jame nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio neapykantos, diskriminacijos skatinimo, dėl kurio galėtų kilti reali grėsmė šio baudžiamojo įstatymo saugomam objektui( 2K-86-648/2016). .

19Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, yra konstatavęs, kad nustatant teisinius apribojimus bei atsakomybę už teisės pažeidimus privalu paisyti protingumo reikalavimo, taip pat proporcingumo principo, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-267/2011, 2K-262/2011, 2K-677/2012).

20Šioje byloje neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis A. J. iš jam priskirtos interneto prieigos viešai, t. y. viešoje paskyroje https://www.facebook.com/groups/mespries pederastus/ ,pasivadinęs „A. A.“ viešoje diskusijoje apie asmenis dėl jų seksualinės orientacijos parašė „isnaikinsim“. Nors kaltinamasis A. J. nurodė, jog jis neprisimena dalyvavęs šioje diskusijoje, tačiau pripažino, kad tai padaryta iš jo paskyros, niekam prisijungimo duomenų nedavęs, be to jam pažįstami šioje diskusijoje dalyvavę asmenys, ir vienas aktyviausių „D. V.“. Taigi , teismas sprendžia, kad neabejotinai nustatyta, jog šį komentarą parašė kaltinamasis A. J..

21Sprendžiant dėl atsakomybės Pagal BK 170 str. 2d. taikymą šioje konkrečioje situacijoje, aktuali Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika būtent šios kategorijos bylose ( Kasacinė nutartis byloje Nr. 2K-86-648/20146. Nutartyje nurodyta, jog nustatyta, kad „V. G. tinklalapyje www.15min.lt po publikuotu straipsniu „Dėl gėjų teisių pažeidimo – mitingas prie Rusijos ambasados“ parašė komentarą „Duot į kailį tokies iįdraskytašikniams“. Teisėjų kolegija pažymi, kad seksualinių mažumų teisių tema Lietuvoje yra aktuali, ją supa tam tikra socialinė įtampa, susijusi, be kita ko, su tam tikru konservatyvesniu (neigiamu) dalies visuomenės požiūriu į seksualines mažumas (šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-2475-13; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-144/2011). Vis dėlto teisėjų kolegijos vertinimu, šis bendras socialinis kontekstas ir konkretus byloje svarstomo komentaro kontekstas nėra toks įtemptas, kad savaime pateisintų griežtesnius su juo susijusio saviraiškos laisvės įgyvendinimo ribojimus ir baudžiamosios atsakomybės kaip ultima ratio taikymą. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad V. G. komentaro turinys yra neigiamo, niekinančio pobūdžio, nukreiptas prieš homoseksualių žmonių grupę. Vis dėlto, teisėjų kolegija sprendžia, kad nors komentaro turinys rodo, jog autorius įgyvendino savo saviraiškos laisvę netinkamai, tačiau tokiu pasisakymu V. G. negalėjo sukelti realią grėsmę aptariamo baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms, t. y. pažeisti homoseksualių žmonių grupės lygiateisiškumą, jos, kaip bendruomenės, orumą (ta apimtimi, kuria orumas ginamas pagal BK 170 straipsnį. Taip pat šis prieštaraujantis moralei pareiškimas negalėjo realiai sukurstyti portalo skaitytojų smurtauti prieš šią žmonių grupę. Tokios išvados darytinos atsižvelgiant į komentaro lakoniškumą, jame pavartotus žodžius, nekonkretų komentaro pobūdį (neigiamas autoriaus požiūris nemotyvuojamas detaliau, tokiu motyvavimu siekiant ir kitus nuteikti prieš atitinkamą grupę; nepateikiamas konkretus neigiamas grupės pristatymas, apie smurtą kalbama tik abstrakčiai, panaudojant frazeologizmus, ir kt.)“ ). .

22Šioje byloje dėl kaltinamajam A. J. inkriminuotos nusikalstamos veikos nustatyta, kad nurodytoje viešoje paskyroje dar iki įsijungiant kaltinamajam A. J., vyko diskusija apie žmones dėl jų seksualinės orientacijos, diskusijos dalyviai išsakė neigiamus atsiliepimus apie šiuos žmones, rašė apie galimus susidorojimus su jais, įvertino tuo metu JAV įvykusį gėjų klubo užpuolimą, diskutavo apie Lietuvoje vyksiančias „Baltic pride“ eitynes. Išsivysčius diskusijai ir nurodžius, kad vienas iš šaudžiusių JAV buvo albanas, į diskusiją įsijungė ir kaltinamasis, t. y. „A. A.“, parašydamas savo mintis būtent apie šią žmonių grupę, t. y. „albanus“, ir po vieno iš diskusijos dalyvių parašymo, ar „aurė“ yra nužudęs nors vieną asmenį dėl seksualinės orientacijos, nes jie plinta, „A. A.“ atsakė „Isnaikinsim“. Šiame bendrame paskyros kontekste, akivaizdu, kad šis žodis susijęs ir su asmenimis dėl seksualinės orientacijos, juo išsakoma nepakanti nuomonė apie juos. Tačiau toliau šios temos kaltinamasis nevysto, nedetalizuoja, pokalbyje nedalyvauja ir kitus asmenis tai daryti neragina. Jokių kitų komentarų, pasisakymų, atitinkančių BK 170 str. 2d. numatytus veiksmus, kuriais kaltinamas- labai neigiamo nepagarbaus atsiliepimo, džiūgavimo dėl jų nelaimių ar neigiamų išgyvenimų, neigiamų apibūdinimų ar kitų dalykų, galinčių sukelti kitų asmenų priešiškumą šiai žmonių grupei, neparašė. Pats kaltinamais ir teisiamojo posėdžio metu jokio neigiamo nusistatymo prieš šią žmonių grupę neišsakė. Atsižvelgiant į šiais aplinkybes teismas vertina, kad tokio lakoniško parašymo negalima vertinti kaip siekimo ir kitus asmenis tiesiogiai palenkti prieš šiuos asmenis, sukelti ir kitų asmenų neapykantą, ar niekinantį požiūrį į šią žmonių grupę.

23Teismas nagrinėjamos bylos kontekste pripažįsta EŽTT praktikos nuostatą, kad diskriminacija, grindžiama seksualine orientacija, yra tokia pat pavojinga ir draudžiama, kaip ir diskriminacija, grindžiama rase, kilme ar odos spalva. Be kita ko, pavojingi ir pagal baudžiamąjį įstatymą draudžiami neapykantą ar smurtą kurstantys komentarai interneto erdvėje, kurių rašymą gali skatinti tam tikras interneto vartotojų anonimiškumas ir kuriuos dėl interneto ypatumų gali perskaityti didelis skaičius žmonių, pripažįsta, kad kaltinamasis A. J. pasirinko netinkamą saviraiškos būdą, tačiau jo veiksmuose, nėra konkretaus tiesioginio ar netiesioginio niekinimo, neapykantos, diskriminacijos skatinimo, dėl kurio galėtų kilti reali grėsmė šio baudžiamojo įstatymo saugomam objektui, todėl nėra pagrindo išvadai, kad kaltinamasis, pateikdamas viešą komentarą, veikė suvokdamas savo veikos pavojingumą ir norėdamas paskatinti neigiamą visuomenės reakciją į asmenis dėl jų seksualinės orientacijos bei kurstydamas juos diskriminuoti. Kadangi A. J. veiksmuose nėra BK 170 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, jis išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių ( BPK 3 str. 1d. 1 p. ).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 str., 298 str., 301-305 str., 307 str.,

Nutarė

25A. J. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas.

26Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

27Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Audronė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A.... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis A. J. buvo kaltinamas tuo, kad viešai skatino neapykantą,... 5. Kaltinamasis A. J. kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad Facebook paskyra „A.... 6. 2016-06-14 apžiūros protokolu buvo apžiūrėta "Facebook" vieša paskyra... 7. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2016-08-31 specialisto išvadoje Nr.... 8. Apžiūros protokole, apžiūrėjus tiriamų ir viešai prieinamų vartotojų... 9. BK 170 straipsnio 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už viešą... 10. BK 170 straipsnio 2 dalyje numatyta veika reiškiasi vienu ar keliais... 11. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje yra įtvirtinta laisvė... 12. Vienas saviraiškos laisvės įgyvendinimo apribojimo atvejų nustatytas BK 170... 13. – tai, ar svarstomi teiginiai buvo išsakyti (arba saviraiškos laisvė... 14. – tai, ar teiginiai, aiškinant juos sąžiningai ir vertinant tiesioginiame... 15. – tai, kokiu būdu išsakyti teiginiai, ir tai, ar jie gali tiesiogiai ar... 16. Kvalifikuojant veikas pagal BK 170 straipsnio 2 ir 3 dalis, būtina nustatyti,... 17. Teismų praktikoje nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl nusikalstamų... 18. Taigi sprendžiant baudžiamosios atsakomybės taikymą už nusikalstamo... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį... 20. Šioje byloje neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis A. J. iš jam priskirtos... 21. Sprendžiant dėl atsakomybės Pagal BK 170 str. 2d. taikymą šioje... 22. Šioje byloje dėl kaltinamajam A. J. inkriminuotos nusikalstamos veikos... 23. Teismas nagrinėjamos bylos kontekste pripažįsta EŽTT praktikos nuostatą,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 25. A. J. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį... 26. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti... 27. Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...