Byla eI-3882-422/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Janina Vitunskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei K. R., trečiajam suinteresuotam asmeniui Birštono savivaldybės administracijai dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir UAB Alytaus regionų atliekų tvarkymo centras, pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 128,91 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

5Pareiškėja prašyme nurodė, kad Birštono savivaldybės taryba patvirtino nuostatus, kurių pagrindu nustatyta prievolė atsakovei mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi ginčo laikotarpiu nuosavybės teise valdė nekilnojamojo turto objektą, esantį Birštono savivaldybėje. Atsakovė laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. nėra sumokėjusi pareiškėjai 128,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

6Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovei pranešta įstatymo nustatyta tvarka, byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant.

7Prašymas tenkintinas iš dalies.

8Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – rinkliavų įstatymo), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymo) pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose (administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014).

9Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

10Birštono savivaldybės taryba 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (redakcija galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.). Vietinė rinkliava – tai Birštono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 4 punktas). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 5 punktas). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarką nustatoma visiems Birštono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams. Visiems komunalinių atliekų turėtojams savivaldybės teritorijoje taikomi Nuostatų priede nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai. Pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pagal vietinės rinkliavos registro duomenis pareiškėjas parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų tiekėjui, kuris jį pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui (Nuostatų 17 punktas).

11Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Birštono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-18 (toliau – Nauji nuostatai). Naujų nuostatų 3 punkte numatyta, jog rinkliava nustatoma visiems komunalinių atliekų turėtojams Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje. Rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą (6.5 p.). Rinkliavos mokėtojų registrą kuria, atnaujina ir administruoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius) (8 p.). Rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės taryba (14 p.).

12Administracinėje byloje esantys dokumentai patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovė ginčo laikotarpiu nuosavybės teise valdė nekilnojamojo turto objektą, esantį ( - ), pagal gyventojų registro išrašą matyti, kad atsakovė gyvenamąją vietą deklaravo ( - ), todėl pagal Nuostatų 5 punktą ir Naujų nuostatų 6.5 punktą ji yra vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų, pareiškėjos 2019 m. gruodžio 30 d. pažymos Nr. 19-R-00004583 ir pareiškėjos paaiškinimų, išdėstytų prašyme, matyti, kad atsakovė ginčo laikotarpiu nesumokėjo pareiškėjai 128,91 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

13Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, reikalavimas priteisti iš atsakovės nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra pagrįstas, tačiau sprendžiant dėl priteistinos rinkliavos dydžio, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje (žr.: nutartis administracinėse bylose Nr. A438-2346/2012; Nr. A438-2405/2012) ne kartą yra konstatuota, kad mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai) paprastai yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Mokesčių administravimo įstatyme, kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu, yra bendroji teisės norma. Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymu. Įvertinus cituojamą teisminę praktiką, teismas ex-officio privalo nustatyti ar šioje byloje turi būti taikoma mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senatis.

14Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje (redakcija įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.) nurodyta, jog tuo atveju, jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Pažymėtina, jog tokios praktikos analogiškose bylose nuosekliai laikosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 2012 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2405/2012).

15Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja su skundu dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo į teismą kreipėsi 2020 m. kovo 25 d. Taigi, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistina vietinė rinkliava galėjo būti apskaičiuojama už einamuosius (2020 m.) ir trejus praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo 2020 m. sausio 1 d., t. y. už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą spręstina, kad yra pasibaigęs senaties terminas, per kurį pareiškėja turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą už 2016 metus, todėl reikalavimas dėl vietinės rinkliavos priteisimo už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d. atmestinas kaip nepagrįstas.

16Iš pareiškėjos 2019 m. gruodžio 30 d. pažymos Nr. 19-R-00004583 matyti, kad atsakovės įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. yra 113,85 Eur.

17Taigi, pritaikius senatį nurodytų aplinkybių pagrindu, reikalavimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant trečiajam suinteresuotam asmeniui Birštono savivaldybės administracijai iš atsakovės 113,85 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

18Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas 113,85 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovės tenkintinas.

19Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21Teismui pateikti dokumentai patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas, sumokėtas Advokatų profesinei bendrijai „Protego“ už advokato skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą administracinėse bylose. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą analogiško pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Atsižvelgiant į išdėstytą ir į priteistinos sumos dydį, teismas vertina, kad prašoma priteisti 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 14 Eur.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41 straipsniais, 84-87 straipsnius, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

23Prašymą tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovės K. R. (gim. ( - )) trečiajam suinteresuotam asmeniui Birštono savivaldybės administracijai 113,85 Eur (Vieną šimtą trylika eurų, 85 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

25Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui iš atsakovės K. R. (gim. ( - )) 14,00 Eur (Keturiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

26Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Janina... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Pareiškėja prašyme nurodė, kad Birštono savivaldybės taryba patvirtino... 6. Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Apie teismo posėdžio vietą ir... 7. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 8. Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta... 9. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad... 10. Birštono savivaldybės taryba 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90... 11. Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Birštono vietinės rinkliavos už... 12. Administracinėje byloje esantys dokumentai patvirtina teisiškai reikšmingas... 13. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, reikalavimas priteisti iš... 14. Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje (redakcija... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja su skundu dėl nesumokėtos... 16. Iš pareiškėjos 2019 m. gruodžio 30 d. pažymos Nr. 19-R-00004583 matyti,... 17. Taigi, pritaikius senatį nurodytų aplinkybių pagrindu, reikalavimas dėl... 18. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas 113,85 Eur... 19. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1... 21. Teismui pateikti dokumentai patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas,... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Prašymą tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovės K. R. (gim. ( - )) trečiajam suinteresuotam asmeniui... 25. Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų... 26. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliacine...