Byla 1-145-1011/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant Ainai Pacevičienei, Živilei Osipovai, Aušrai Razutienei, Laimai Avižienytei, R. V., Daivai Paliokaitei, Jolitai Kasparavičiūtei, dalyvaujant prokurorams G. T., R. J., R. B., M. Š., kaltinamajam S. G., jo gynėjui advokadui V. V., nukentėjusiesiems E. R., S. A., G. P., M. A., I. Z., E. V., R. A., P. M., jų įstatyminiams atstovams J. P., A. A., neukentėjusiųjų atstovei advokatei E. D., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms G. M., R. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3S. G., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Jonavoje, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ) vedęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis, neteistas,

4kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 str. 1 d. (2 veikos), 300 str. 1 d., padarymu.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

6S. G. būdamas valstybės tarnautoju ir eidamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) ( - ) (toliau – ( - )) Patrulių būrio vado pareigas, 2016-02-20 dirbdamas kartu su Vilniaus aps. VPK ( - ) Patrulių būrio vyresniąja patrule E. K., minėtą dieną 1.35 val. gavęs pranešimą dėl triukšmo, atvyko prie buto, esančio ( - ) ir laiptinėje esančiame prietaisų skydelyje atjungė šiam butui elektros tiekimą. Šiame bute gyvenančiam S. A. atrakinus duris ir jas pravėrus, S. G., neišsakydamas jokių reikalavimų ir nesant poreikiui bei pagrindui panaudoti specialiąsias priemones, pro durų tarpą į buto vidų iš karto įpurškė tarnybai išduotų pipirinių dujų ir tik po to pareikalavo įleisti į vidų. S. A. šį reikalavimą įvykdžius, S. G. ir E. K. 1.53 val. užėjo į buto, esančio ( - ) vidų, kur nesant jokio pasipriešinimo ar kitokio teisėto faktinio pagrindo prievartai panaudoti, laikotarpiu nuo 1.53 val. iki 2.48 val. S. G. bute buvusių asmenų atžvilgiu tyčia ir nepagrįstai naudojo fizinę bei psichinę prievartą, specialiąsias priemones, o būtent:

7– ne mažiau dviejų kartų įspyrė S. A. į kairį šoną, sukeldamas jam fizinį skausmą, panaudojo jo atžvilgiu elektros impulsinį prietaisą „TaserX26xl30022TW“, užlaužęs už nugaros rankas uždėjo S. A. antrankius;

8– S. G. liepus visiems bute buvusiems asmenims gultis ant žemės veidu žemyn ir tiems asmenims tokį šio pareigūno reikalavimą įvykdžius, S. G. nepilnamečiui R. A., nulipančiam nuo dviejų aukštų lovos viršutinės dalies, trenkė kumščiu į veidą, padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą – kraujosruvą kairės akies srityje, jau gulinčiam ant grindų įspyrė ne mažiau dviejų kartų į šoną, sukeldamas fizinį skausmą;

9– nepilnamečiui E. R., S. G. reikalavimu nulipančiam nuo lovos, du kartus kumščiu trenkė į dešinės pusės šonkaulius, o įvykdžius šio pareigūno reikalavimą ir jau gulint ant grindų, S. G. ant grindų gulinčiam E. R. dar spyrė ne mažiau dviejų kartų į dešinį šoną ir į kryžkaulio sritį, padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą – sumušimus nugaroje ir kryžkaulio srityje;

10– nepilnamečiui I. Z., pareigūno reikalavimu gulėjusiam ant grindų, S. G. vieną kartą spyrė į kairį šoną, sukeldamas fizinį skausmą, panaudojo jo atžvilgiu elektros impulsinį prietaisą „TaserX26xl30022TW‘‘;

 • E. V. įspyrė du kartus į dešinį petį, sukeldamas jam fizinį skausmą;
 • užlaužęs už nugaros rankas uždėjo antrankius P. M.;
 • nepilnametei G. P. grasino panaudoti jos atžvilgiu elektros impulsinį prietaisą „TaserX26xl30022TW“;
 • nepilnametei M. A. grasino panaudoti jos atžvilgiu tarnybai išduotas

11pipirines dujas.

12Psichinė prievarta G. P. ir M. A. atžvilgiu panaudota, t. y. grasinta panaudoti jų atžvilgiu specialiąsias priemones, kurias nepilnamečių atžvilgiu naudoti draudžia Policijos įstatymo 27 str. 2 d.

13Bute likus tik S. A. ir P. M., o kitus bute buvusius asmenis po vieną su nedideliais laiko intervalais iš minėto buto išvaręs, S. G., neleisdamas A. A. ir P. M. apsiauti avalynės ir apsirengti viršutinių drabužių, išsivedė juos prie tarnybinio automobilio „Š. Y.“, valst. Nr. ( - ) stovėjusio šalia namo Nr. 5, esančio ( - ), kuriame šių asmenų atžvilgiu, dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos (toliau – LR) administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau - ATPK) 183 str. 1 d. (Viešosios rimties trikdymas), surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )

14Paleidęs S. A. ir P. M., pradėjęs važiuoti nuo namo Nr. 5, esančio ( - ) ir netoliese pamatęs vis dar stoviniuojančius E. R. ir E. V., nesant pastarųjų veiksmuose kokio nors pažeidimo ar nusikaltimo požymių, policijos pareigūnui nesipriešinant bei nesant kitokio teisėto faktinio pagrindo prievartai panaudoti, neišsakydamas jokių reikalavimų ir nesant poreikiui bei pagrindui panaudoti specialiąsias priemones, S. G. privažiuodamas paeiliui ir išlipdamas iš tarnybinio automobilio iš pradžių prie E. R., po to prie netoliese buvusio E. V., papurškė jiems į veidus tarnybai išduotų pipirinių dujų, taip sukeldamas fizinį skausmą – akių perštėjimą, ašarojimą bei laikiną regos sutrikimą.

152016-02-20, 3.01 val. E. R. būnant prie namo Nr. ( - ) telefonu paskambinus į bendrąjį pagalbos centrą (toliau –BPC), pranešus apie jo atžvilgiu policijos pareigūno S. G. panaudotas tarnybai išduotas pipirines dujas bei paprašius pagalbos, apie šį skambutį buvo pranešta pačiam S. G., kuris apie 3.10 val. atvažiavęs į E. R., laukusio pagalbos, buvimo vietą, išlipęs iš tarnybinio automobilio pakvietė E. R. prieiti, o pastarajam tokį reikalavimą įvykdžius, S. G., sudavė jam kumščiu į kairį šoną, sukeldamas fizinį skausmą, uždėjo antrankius, surakindamas rankas už nugaros, nors tuo metu E. R. jokių neteisėtų veiksmų neatliko ir nebuvo jokio faktinio pagrindo prievartai bei specialiosioms priemonėms panaudoti.

16Aukščiau nurodomus veiksmus S. G. atliko nesant prievartos panaudojimo pagrindų, numatytų Policijos įstatymo 27 str. 1 dalyje bei pažeisdamas: Policijos įstatymo 25 str. 1 d. 1 p. reikalavimą, policijos pareigūną įpareigojantį gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises ir laisves; Policijos įstatymo 21 str., suteikiantį teisę panaudoti prievartą tik pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdančių ar pareigūnui pasipriešinusių asmenų atžvilgiu; Policijos įstatymo 22 str. 4 p., suteikiantį teisę panaudoti prievartą tik šio įstatymo nustatyta tvarka; Policijos įstatymo 26 str. 1 ir 2 d. numatytas prievartos panaudojimo sąlygas (pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią nusikalstamai veikai ar administraciniam teisės pažeidimui (nusižengimui), sulaikyti nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą (nusižengimą) padariusį asmenį ir kitais atvejais, saugant ir ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Prievarta, dėl kurios žmogaus sveikata gali sutrikti ar jis gali mirti, gali būti naudojama tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai atlikti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinėjimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos ...; prieš naudodamas fizinę prievartą arba specialiąsias policijos priemones, pareigūnas privalo įspėti apie šį ketinimą, suteikdamas asmeniui galimybę įvykdyti pareigūno reikalavimus ar nurodymus ...); Policijos įstatymo 3 str. 1 d. nuostatą, policijos pareigūną įpareigojantį savo veikloje vadovautis LR Konstitucija, Statutu, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais; Policijos įstatymo 4 str. 2 d. nuostatą, kad Policijos veikla grindžiama profesinės etikos, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo, <...>, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos panaudojimo proporcingumo principais; Vidaus tarnybos statuto 3 str. 1 d., 5 d. nuostatas, policijos pareigūną įpareigojančias sąžiningai atlikti patikėtas pareigas, visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą; Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 4, 5, 6 p. reikalavimus, įpareigojančius laikytis Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigines funkcijas, laikytis teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, nepiktnaudžiauti tarnyba; Vilniaus aps. VPK ( - ) Patrulio būrio vado pareigybės aprašymo, patvirtinto 2011-07-28 Vilniaus aps. VPK viršininko įsakymu Nr. 10-V-517, 7.3 p. įpareigojantį saugoti ir ginti žmogaus teises ir laisves, teikti jiems visapusišką socialinę ir kitokią pagalbą; Konstitucijos 21 str., ginantį žmogaus orumą ir draudžiantį žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis.

17Turėdamas teisę ir pareigą užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, pagal kompetenciją įgyvendinti nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevenciją, atskleidimą ir atlikti jų tyrimą (Policijos įstatymo 5 str. 1 d. 2, 4, 5 p., 6 str. 1 d. 2, 4 p.), tirdamas 2016-02-20 1.35 val. gautą pranešimą dėl triukšmo bute, adresu ( - ) S. G. viršijo jam suteiktus įgaliojimus, nes nesant faktinio pagrindo neteisėtai naudojo fizinę bei psichinę prievartą, specialiąsias priemones, padarydamas fizinės žalos S. A., R. A., E. R., I. Z., E. V..

18Būdamas policijos pareigūnu, tačiau veikdamas neteisėtai, žeminančiai žmogaus orumą, elgdamasis žiauriai, panaudodamas ne kovinius imtynių veiksmus, bet tyčia suduodamas smūgius ir žalodamas, nepagrįstai tiek fizinę, tiek psichinę prievartą, tiek specialiąsias priemones vienu metu panaudodamas ne mažiau 8 asmenų atžvilgiu (iš kurių 5 nepilnamečiai), atlikdamas veiksmus, atitinkančius BK 140 str. 1 d. (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas) numatytą nusikalstamą veiką, tokius veiksmus atlikdamas sistemingai, t. y. smūgiuodamas atskirais veiksmais 5 (penkiems) asmenims ir padarydamas jiems nežymius sveikatos sutrikdymus ar sukeldamas fizinį skausmą, S. G. padarė ir didelės neturtinės žalos policijai, kaip valstybės institucijai, nes savo nusikalstamais veiksmais sumenkino šios institucijos, pagal Policijos įstatymo 4 ir 5 p. privalančios užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką bei įgyvendinti kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jai pavestus policijos uždavinius, autoritetą bei pažemino policijos pareigūno vardą.

19Tokiais veiksmais S. G. padarė BK 228 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

20Be to, jis piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, pagamino netikrą dokumentą ir jį panaudojo, o būtent:

212016-02-20 apie 3.05 val. E. R. būnant prie namo Nr. ( - ) telefonu paskambinus į BPC, pranešus apie jo atžvilgiu policijos pareigūno S. G. panaudotas tarnybai išduotas pipirines dujas bei paprašius pagalbos, apie šį skambutį buvo pranešta pačiam

22S. G., kuris apie 3.10 val. atvažiavęs į E. R. buvimo vietą, išlipęs iš tarnybinio automobilio pakvietė E. R. prieiti, o pastarajam tokį reikalavimą įvykdžius, S. G., sudavė jam kumščiu į kairį šoną, sukeldamas fizinį skausmą, uždėjo antrankius, surakindamas rankas už nugaros, įsodino į tarnybinį automobilį „Š. Y.“, valst. Nr. ( - ) atsivežė jį iki ( - ) policijos komisariato, esančio ( - ), nors tuo metu E. R. laukė pagalbos, jokių neteisėtų veiksmų neatliko ir nebuvo jokio faktinio pagrindo nei prievartai, nei specialiosioms priemonėms panaudoti, nei pristatyti E. R. į policijos įstaigą.

23( - ) policijos komisariate S. G. pagamino netikrą dokumentą – surašė tikrovės neatitinkantį 2016-02-20 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ), kuriame nurodė, kad 2016-02-20 apie 3.10 val. ( - ), viešoje vietoje

24E. R. garsiai rėkavo, šūkavo, ir taip trikdė kitų asmenų poilsį, šiais veiksmais E. R. trikdė viešąją rimtį ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ( - ) str. 1 d. Surašęs tokio turinio protokolą, S. G. šį žinomai netikrą dokumentą panaudojo – jo pagrindu administracinio teisės pažeidimo byloje ROIK ( - ) už neva padarytą ATPK pažeidimą paskyrė E. R. 2 Eur baudą.

25Minėtus nusikalstamus veiksmus S. G. atliko veikdamas iš savanaudiškų paskatų, t. y. siekdamas tokiu būdu pateisinti neteisėtą fizinio smurto bei specialiųjų priemonių naudojimą

26E. R. atžvilgiu, jo pristatymą į ( - ) policijos komisariatą, atkeršyti apie S. G. neteisėtus veiksmus pranešusiam E. R. ir jį nubausti.

27Atlikdamas aukščiau nurodomus veiksmus S. G. tuo pačiu ir piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, nes būdamas policijos pareigūnu, tačiau veikdamas neteisėtai, pasinaudodamas pareigomis ir pagamindamas netikrą dokumentą bei jį panaudodamas, t. y. atlikdamas veiksmus, atitinkančius LR BK 300 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką, S. G. padarė ir didelės neturtinės žalos policijai, kaip valstybės institucijai, nes savo nusikalstamais veiksmais sumenkino šio institucijos, pagal Policijos įstatymo 4 ir 5 p. privalančios užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką bei įgyvendinti kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jai pavestus policijos uždavinius, autoritetą bei pažemino policijos pareigūno vardą.

28Tokiais veiksmais S. G. padarė BK 300 str. 1 d., 228 str. 1 d. numatytus nusiklatimus.

29Kaltinamasis S. G. teismo posėdyje savo kaltės nepripažino bei paaiškino, kad dėl pirmojo epizodo buvo taip, kad minėtą dieną dirbo komisariato patrulių būrio vado pareigose. Dirbo kartu su porininke E. K.. Buvo vienas ekpižas. Nurodo, kad buvo gautas pranešimą dėl triukšmo vienu adresu, paskui dar vieną pranešimą dėl triukšmo ( - ) Atvyko tarnybiniu automobiliu. Automobilį pasistatė 35 m. atstumu nuo galimos pažeidimo vietos. Priėjus prie laiptinės išgirdo trankią muziką. Langai buvo pradaryti, degė šviesa, matėsi jaunuoliai. Paskambino į kažkurią telefonspynę. Kas atidarė duris, nežino. Užėję į antrą aukštą, įsitikino, kad triukšmas sklinda iš antro aukšto buto. Buto durys buvo šarvuotos. Nurodo, kad į duris skambino ilgai, durų niekas neatidarė, o triukšmas nerimo. Netrukus triukšmas nurimo. Už durų išgirdo kelių jaunuolių balsus. Išgirdo, kaip vienas iš tolimesnių balsų pasakė: „Greičiausiai „mentai“, neatidaryk“. Buvo dar kartą paskambinta ir durys prasivėrė. Ranka paėmė už durų rankenos, tam, kad jos negalėtų būti uždarytos. Prilaikydamas duris, suprato, kad jos uždarytos vidiniu metaliniu skląsteliu. Todėl buvo paaiškinta, kad atvyko policija, pareikalauta atidaryti duris. Jaunuolis – S. A. sutiko atidaryti duris. Jis paklausė, ar gali uždaryti duris. Jis (kaltinamasis) jam leido. Jis uždarė duris, tada pilnai jas atidarė. Paprašė užeiti į butą, ir buvo įleisti. Gale buvęs jaunuolis pradėjo eiti atgal – visiems buvo nurodyta eiti į kambarį. Iš virtuvės į kambarį prabėgo dvi merginos. Užėję į kambarį pamatė, kad yra apie 8 asmenis. Dabar jau žinoma, kad jų buvo daugiau. Visiems buvo pasakyta atsisėsti ir visi susėdo kas kur. Ant kompiuterinio stalo stovėjo du buteliai stipraus alkoholinio gėrimo, berods, „Jagermeister”. Ant palangės stovėjo apie 10 skardinių alaus, kiek žino tuščių. Iš jaunuolių tarpo atpažino į pensiją išėjusio pareigūno dukrą, pasakė jai ateiti link jo (kaltinamojo) ir kartu nuėjo į virtuvę. Tuo metu porininkė stovėjo tarp kambario durų ir virtuvės. Išsiaiškino, ar mergina yra pareigūno dukra K., jai buvo užduoti keli klausimai, klausė jos, ar ji vartojo alkoholį. Ji prisipažino, kad išgėrė 1 – 2 taureles. Nei jos, nei kitų nepilnamečių girtumo netikrino, pabendravęs su jais nematė, kad būtų tikslinga tai daryti. Greičiausiai alkotesteris būtų parodęs 0 promilių. Jai (K.) buvo pasakyta pasiimti visus daiktus ir eiti namo. Taip buvo pravestas pokalbis ir su kiekvienu nepilnamečiu. 3 min. laikotarpyje visos merginos po vieną buvo išprašytos iš buto, kad eitų į namus. Po to, tas pats buvo padaryta su jaunuoliais. Galiausiai bute liko du pilnamečiai asmenys, jiems buvo paaiškinta, kad jiems bus surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai. Nurodo, kad S. A. paaiškino, kad šventė savo gimtadienį, į klausimus, kur yra jo tėvai, ar jie žino, kuo jis užsiima, neatsakė. Rodos, kitas jaunuolis buvo P. M.. Jiems buvo paaiškinta, kad protokolai bus surašyti dėl triukšmo. Buvo nurodyta pasiimti asmens dokumentus bei paprašyta apsirengti. Asmenys atsisakė apsirengti, su kolege jų neįkalbinėjo. Kai asmenys pasiėmė dokumentus, visi išėjo į laiptinę. S. A., besiaudamas batus, pasakė: „Dabar man šakės“. Tik išvedus iš buto, jis paprašė leisti atsisėti ant laiptinės grindų, nes jam silpna. Tikrai leido jam atsisėsti, jis atsigavo. Užrakino duris ir nuėjo visi link tarnybinio automobilio. Porininkė atsisėdo į automobilį ir pradėjo rašyti administracinių nusižengimų protokolus. Kiekvienas iš jų surašė po vieną protokolą. Stovėdami prie automobilio jaunuoliai paprašė leisti atsisėti į automobilį, nes ten bus šilčiau. Automatiškai jis (kaltinamasis) pasakė, kad reikia klausyti vyresniųjų patarimų – neklausė, tai jų problemos. Prie tarnybinio automobilio supažindino asmenis su surašytais protokolais. Jie pasirašė ir prieš išeidami dar atsiprašė. Todėl jis (kaltinamasis) pasakė, kad jei jie nori daryti vakarėlį, reikia susitarti su kaimynais. Pažymi, kad į kiekvieną tokį teisės pažeidimą reaguoja principingai. Per savo 19 metų stažą nėra buvę nei vieno asmens nubaudęs nepagrįstai, niekada nei prieš vieną asmenį nėra naudojęs prievartos priemonių nesant tam pagrindo. Jei prievarta būna panaudojama, kiekvienu atveju tai užfiksuojama raštiškai tarnybiniame pranešime. Šiuo atveju prievartos priemonė nebuvo panaudotos, nes tam nebuvo teisiško pagrindo. Jei prievarta būtų panaudota, asmuo su uždėtais antrankiais turėtų būti pristatytas į komisariatą, o jei jis būtų nepilnametis, vaiko perdavimo aktu, turėtų būti perduotas tėvams. Buvo priimtas sprendimas patraukti atsakomybėn pilnamečius asmenis, todėl nei vienas iš nepilnamečių nebuvo pristatytas į policijos įstaigą. Pažymi, kad jam (kaltinamajam) neleidžia sąžinė naudoti jėga prieš silpnesnį.

30Dėl antrojo epizodo nurodo, kad surašę administracinių teisės nusižengimų protokolus, pasirašytinai jų kopijas įteikė asmenims. Tada su porininke tarnybiniu automobiliu išvažiavo toliau patruliuoti. Kiek prisimena, pakeliui nesutiko E. V. ir E. R.. P. E., į mobilią darbo vietą gavo pranešimą, jog ( - ) S. G. pripurškė dujų. Su porininke E. K. labai nustebo dėl tokio pranešimo ir nuvyko į tą vietą. Toje vietoje (( - )) matėsi triukšmaujantis asmuo. Nurodo, kad išlipo iš automobilio, o tas asmuo – E. R. garsiai nusikeikė. Jis buvo sulaikytas, jam surašytas administracinių nusižengimų protokolas dėl triukšmo. Dėl keiksmažodžio protokolo jam nerašė. Asmuo buvo supažintas su protokolu. Šiuo metu neprisimena, ką jis parašė tame protokole. Rodos, jis parašė, kad gailisi iškvietęs ir pasirašė. Tada jam buvo įteikta protokolo kopija, o jis (kaltinamasis) su kolege išvyko toliau. Tikrai neprisimena, kada E. R. po įvykio bute buvo surašytas protokolas. E. R. buvo vienas. Iki namo laiptinės buvo 28 – 30 m. Prieš E. R. nebuvo naudotos jokios specialios priemonės. E. R. buvo surašytas protokolas dėl triukšmo. Gali būti, kad į įvykio vietą atvyko apie 3 val. nakties. E. R. prie namo rėkavo, nusikeikė. Neprisimena, ką jis rėkavo. Dėl triukšmo pranešimo nebuvo. Jis (kaltinamasis) su kolege patys konstatavo pažeidimą. Jokių smūgių E. R. suduota nebuvo, tam nebuvo teisinio pagrindo. Protokolas buvo surašytas įvykio vietoje. E. R. paliko įvykio vietoje, kur jis ėjo toliau pasakyti tikrai negali. Patvirtina, kad nebuvo taip, kad paleidęs S. A. ir P. M., pradėjęs važiuoti nuo namo Nr. ( - ) ir netoliese pamatęs vis dar stoviniuojančius E. R. ir E. V., privažiuodamas paeiliui ir išlipdamas iš tarnybinio automobilio iš pradžių prie E. R., o po to prie netoliese buvusio E. V., papurškė jiems į veidus tarnybai išduotų pipirinių dujų. Jo (kaltinamojo) nuomone, E. R. protokolas buvo surašytas pagrįstai. Pažymi, kad žinojo, kad E. R. kvietė policiją dėl jo (kaltinamojo) veiksmų – nes, neva, jis (kaltinamasis) jam papurškė dujų. Tokį pranešimą gavo į mobilią darbo vietą. Jei E. R. būtų reikalinga pagalba, tikrai ją būtų suteikę bei būtų pristatę į medicinos įstaigą. Mobiliojoje darbo vietoje atrašė, kad konkrečiam asmeniui surašytas teisės pažeidimo protokolas. Buvo nurodytas protokolo ROIK numeris bei konkretus straipsnis, pagal kurį surašytas protokolas. Patvirtina, kad buvo gautas pranešimas dėl pagalbos, o protokolas surašytas dėl pažeidimo. Nebuvo to, apie ką buvo pranešta, todėl paprasčiausi buvo surašytas protokolas dėl padaryto pažeidimo. Nurodo, kad per visą savo 19 metų tarnybą pirmą kartą tenka būti kaltinamojo pozicijoje. Įvykio metu nepažeidė nei vieno LR įstatymo ar teisės akto. Pažymi, kad nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai skiriasi, todėl mano, kad jo kaltė neįrodyta. Pažymi, kad visada sakė tik tiesą, neneigė jos, todėl teismo prašo jį išteisinti, o civilinius ieškinius laikyti nepagrįstais ir jų netenkinti.

31Teismo posėdžio metu nukentėjusioji G. P. paaiškino, kad atėjo pas Simą. Buvo susirinkę ten visi. Bendravo, klausėsi muzikos, kai netikėtai bute dingo elektra. Niekas nesuprato kodėl, kai staiga pasigirdo smarkus beldimas į duris. Pažymi, kad pareigūnai įsiveržė į butą. Jie buvo su kaukėmis. Ji (nukentėjusioji) nesuprato, kad tai pareigūnai, nes jie buvo su kaukėmis. Pažymi, kad labai išsigando. Buvo liepta visiems gultis ant žemės. Ji (nukentėjusioji) pati stovėjo už rašomojo stalo, o prie jos gulėjo Pijus. Patvirtina, kad pareigūnas numetė daiktus nuo stalo. Ten buvo buteliai, stiklinės, puodeliai. Pareigūnas viską numetė. Jis garsiai ant visų rėkė. Pareigūnas merginas po vieną kvietė į virtuvę. Pirmą pakvietė G. K.. Kai ją (nukentėjusiąją) apklausinėjo pareigūnas buvo su kauke, nematė veido, tik akis. Per labai trumpą laiko tarpą turėjo susirinkti daiktus ir išeiti. Pažymi, kad net nebuvo laiko kada apsirengti. Neapsirengusi, greitai pasiėmusi daiktus išėjao. Patvirtina, kad buvo labai išsigandusi. Užėjęs į butą pareigūnas pradėjo garsiai rėkti. Jis liepė visiems gultis ant žemės. Sakė, kad esame „malolietkos“, daugiau neprisimena, bet buvo ir keiksmažodžių, todėl ji buvo labai išsigandusi. Paklausę pareigūnų visi sugulė ant žemės. Matė kaip pareigūnas kažkam spyrė. Pareigūnas jai rodė prietaisą „Tazer“ ir klausė, ar ji žino, kas tai yra. Tada ji labai išsigando, pradėjo panikuoti. Simas pasakė pareigūnui, kad nereikia, tada prieš Simą buvo panaudotas tas prietaisas „Tazer”. Simas tuo metu gulėjo, o ji buvo atsistojusi. Neprisimena, ar kam būtų uždėti antrankiai. Nepamena, ar pareigūnas prietaisu „Tazer“ grasino kitiems asmenims. Pirmą iš buto išėjo G. K.. Vėliau man buvo pasakyta, kad per trumpą laiko tarpą turiu išeiti iš buto. Lauke buvo šalta, aš nespėjau apsirengti, nes buvau labai išsigandusi. Išėjusi iš buto paskambino savo draugei Orintai, su ja susitikome. Tėvams apie įvykį papasakojau ryte. Meda iš jo buvo pasiskolinusi megztuką, kuris buvo grąžintas įplyšęs. P. M. pasakojo, kad megztinis įplyšo patempus pareigūnui. Dar pamena, kad pareigūnas spyrė E. R., tačiau neatsimena tiksliai kur. Pažymi, kad gulėjo tarp lango ir rašomojo stalo užsidengusi veidą, nes labai bijojau pakelti galvą, tačiau mate tą momentą, kai pareigūnas vaikščiojo po kambarį ir rėkavo. Tvirtina, kad dabar, po to kas įvyko bute, labiau bijau pareigūnų, nei anksčiau.

32Teismo posėdžio metu nukentėjusioji M. A. paaiškino, kad , kad 5 – ias drauges pakvietė į S. A. gimtadienį. Atėjo, jį pasveikino. Nurodo, kad bute muzika grojo, bet tikrai buvo įmanoma susikalbėti. Ant stalo buvo traškučių pakeliai, kolos buteliai, stilinės. Ji (nukentėjusioji) sėdėjo ant lovos pirmo aukšto su N. P.. Apie 1 val. dingo elektra. Pasigirdo stiprus beldimas į duris. Kaip buvo veržiamasi į butą nematė. Atrodo girdėjo rėkimą. Į kambarį įžengė pareigūnas. Jis buvo su kauke, matėsi tik žydros akys. Pareigūnės nebuvo, ji atėjo tik tada, kai atsirado elektra. Tada pamatė, kaip pareigūnas su koja spyrė Simui į pilvą, nes buvo pasilenkęs prie šuns. Pareigūnas labai rėkė, liepė visiems gultis ant žemės. Jai (nukentėjusiajai) su N. P. nespėjus įvykdyti pareigūno reikalavimo, jis priėjo ir patempė už jos (nukentėjusiosios) megztuko. Paklausė, ar jis neaiškiai pasakė. Nurodo, kad sėdėdama žiūrėjo į žemę, nelabai atkreipė dėmesį į tai, ką pareigūnas darė. Girdėjo, kaip jis visus vadino „malolietkom“, „sukom“. Pareigūnas su porininke pasakė, kad šuo normaliausias iš visų. Tada pareigūnas, kažką juodo laikydamas rankose, priėjo prie jos (nukentėjusiosios) ir paklausė, ar ji žino, kas tai. Pareigūnas pasakė, kad tai dujos, iš jo žodžių suprato, kad jis grasina jai (nukentėjusiajai) jomis papurkšti. Tada pareigūnas liepė jai (nukentėjusiajai) atsistoti, nusivedė į kambarį. Jis klausė, ar vartojau alkoholį, ar tėvai žino, kur ji yra. Patvirtina, kad pareigūnui atsakė, kad alkoholio nevartojo ir tėvai tikrai žino, kur ji randasi. Tada buvo liepta greitai išeiti iš buto. Pažymi, kad paklausiau pareigūnės, ar gali apsiauti batus. Bet pareigūnė pasakė, kad eitų greičiau iš buto. Išėjusi iš buto, paskambino G. K.. Abi susitiko ir nuėjo pas kitą draugę, kurios nebuvo tame bute. Po kurio laiko, pabuvusios pas tą draugę, susisiekė su draugėmis, kurios buvo bute. Tada visos susirinko pas G. P. namuose. Matė, kai pareigūnas smūgiavo S. A., spyrė su koja į pilvą. Žmonėms besigulant ant žemės, kažką iš vaikinų pareigūnas jėga paguldė ant žemės, vaikinai nerėkė ant pareigūno. Pareigūnas jai rodė dujų balionėlį, klausė, ar aš žinau, kas tai, aiškino, kad tai pipirinės dujos, jei įpurkštų dujų, tai ji nieko nematų. Pareigūnas man nerodė ir nemačiau, kad kam kitam būtų rodęs prietaisą „Tazer“. G. P. verkė kūkčiodama, ji yra labai jautri. Girdėjau, kaip Simas ją bandė ginti. Pažymi, kad po įvykio praėjo beveik metai laiko, ikiteisminio tyrimo metu viską prisiminiau geriau. Pažymėjo, kad šis įvykis paveikė ją psichologiškai. Apie įvykį papasakojomamai, paskui tėčiui. Jie išsiklausinėjo kas kaip buvo. Kitas aplinkybes, kurias nurodė girdėjau iš tų asmenų, kurie buvo įvykio vietoje.

33Teismo posėdžio metu nukentėjusysis S. A. paaiškino, kad tą dieną visi draugai susirinko pas jį (nukentėjusįjį) bute, ( - ) Buvo 11 žmonių. Apie 2 val. dingo šviesa. Jis (nukentėjusysis) ėjo pažiūrėti, kas nutiko. Girdėjo spyrius į duris. Nurodo, kad atrakino spyną, bet buvo dar grandinėlė. Pajuto, kad kažkas lupa duris. Pravėrus duris, pamatė ranką, ir buvo papurkšta dujomis, dujos pataikė jam (nukentėjusiajam) į krūtinę. Pažymi, kad iš rankos suprato, kad tai policijos pareigūnai. Pareigūnai toliau lupo duris, liepė atidaryti duris. Sakė, kad kvies gaisrininkus. Tada jis (nukentėjusysis) paprašė leisti atidaryti duris. Leido ir kai atidarė duris pareigūnai net neprisistatę įėjo į butą. Į butą įėjo pareigūnas su kauke ir jo porininkė. Patvirtina, kad iškart gavo smūgį į žandą nuo pareigūno, kuris buvo su kauke. Lojo šuo. Visus suvarė į kambarį ir visiems liepė gultis. Nurodo, kad norėjo apraminti savo šunį, buvo ties juo pasilenkęs, bet liepė gultis, besigulant gavo spyrį į krūtinę. Gulint matė, kad pareigūnas ranka trenkė R. A. į veidą, kuris sėdėjo lovos antrame aukšte. Tikrai visi gulėjo ant žemės, negirdėjo, kad kas priešintųsi. Tada buvo atpažinta G. K.. Pareigūnas ją nusivedė į virtuvę, po to paleido į namus. Įėjęs į kambarį pareigūnas garsiai rėkė. Visu vadino „malolietkom“. Kitų žodžių šiuo metu neprisimena. Tada po vieną mergaites nusivedinėjo į virtuvę, klausė kiek joms metų. Per kelias minutės jos turėjo išeiti iš buto. Patvirtina, kad gulėjo kitoje stalo pusėje, ir matė, kaip pareigūnas priėjo prie gulinčių Gintarės ir Pijaus. Pareigūnas rodė prietaisą „Tazer“, klausė, ar žino, kas tai yra. Pareigūnė pasakė: „Gal pačirškinti?“, o pareigūnas pasakė: „Lieka randai“. Supratau, kad Gintarei buvo grasinama panaudoti prietaisą „Tazer“. Matė, kad prietaiso lazerį, G. P. verkė, matėsi, kad jai stresas. Gulėdamas daugiausiai ją ir matė. Tada jis (nukentėjusysis) užstojo Gintarę. Atrodo pasakė, kad pareigūnams, kad apsiramintų. Dar prieš tai buvo paklausta, kas buto šeimininkas. Pasakė, kad jis (nukentėjusysis). Tada išgirdo garsą ir pajautė, kad jį patį elektra nupurtė į nugarą, sutraukė visus kūno raumenis. Nematė, ar prieš ką nors kitą buvo panaudotas prietaisas „Tazer“, tačiau kažką minėjo, dėl jo panaudojimo I. Z.. Nurodo, kad pareigūnas išleido mergaites. Ir bute liko dviese su Pijumi, jam antrankiais buvo surakintos rankos. Prieš tai jų paprašė dokumentų. Pasakė, kad asmens dokumentas piniginėje. Pareigūnas pats išsitraukė asmens dokumentą iš piniginės. Kaip minėjo, tai viskas vyko anksčiau. Iš kažkieno rankų buvo ištrauktas telefonas ir padėtas ant stalo. Aplamai visų telefonai buvo sudėti į krūvą ir ne visi spėjo juos pasiimti. Kai liko dviese su Pijumi, pareigūnas juos pakėlė, paklausė, kur buto raktai. Pasakė, kad striukėje. Ir vėl pareigūnas pats pasiėmė raktus iš striukės. Jis užrakino duris ir juos vedėsi. Dėl uždėtų antrankių jam (S. A.) buvo užspaustas piršto nervas. Patvirtina, kad tuo metu pareigūnas vis dar buvo su kauke. Lipant laiptas jam (nukentėjusiajam) pasidarė bloga, paprašė leisti atsisėti. Pareigūnas leido atsisėti. Atsisėdo ant laiptų ir tai užtruko kokią minutę. Kai pagerėjo, lipo toliau. Pareigūnas neleido apsirengti drabužių, apsiauti batų. Buvome be batų, tik su marškinėliais ir treningu. Mums nieko neleido apsirengti. Kaip buvome namuose, taip ir išėjome. Nuvedė prie tarnybinio automobilio, kurio nesimatė pro buto langus. Prie automobilio pareigūnas nusiėmė kaukę. Jiems (nukentėjusiajam ir Pijui) surašė protokolus. Bagažinėje juos pasirašė. Prieš pasirašant pareigūnas nedavė perskaityti protokolų. K. P. paklausė, ar gali perskaityti, pareigūnas pasakė: „Rašykis greičiau, kol mano gera nuotaika“. Todėl pasirašė abu tuos protokolus, net nežinodami dėl ko pasirašo. Tada nusegė antrankius ir jis (nukentėjusysis) su Pijumi nuėjo į namus. Kai grįžome į namus, pastebėjau, kad iš kompiuterio ekrano ištrauktas laidas. Nurodo, kad bute su draugais alkoholi nenaudojo. Kas dar buvo sugrįžęs iš draugų tiklsiai nepamena, atrodo buvo sugrįžęs Rokas. E. R. pasakojo, kad po įvykio kvietė policiją, taip pat tai, kad lyg gavo dujų. Jis nesitikėjo, kad atsiųs vėl S. G.. Žino, kad

34E. R. buvo surašytas protokolas. Pas R. A. po akimi buvo mėlynė. Durų spyna buvau sugadinta, už jos taisymą sumokėjo tėvai. Šiuo metu ji sutvarkyta. Po įvykio lyg ir norėjome eiti pas psichologą, buvau sukrėstas, nesitikėjo, kad pareigūnai gali taip elgtis. Dar iki šiol aš nežino, ar kviesti policiją, ar ką daryti. Kai pamatau policiją gatvėje, pereinu į kitą gatvės pusę. Ikiteisminio tyrimo metu nesakė, kad jam buvo smūgiuota iškarto po durų atidarymo, nes buvo daug įvykių. Nors nuo tos smūgio žymės neliko, tačiau jis buvo pakankamai stiprus.

35Teismo posėdžio metu nukentėjusysis R. A. paaiškino, kad tą vakarą šventė S. A. gimtadienį. Iš pradžių buvo tik vaikinai, o vėliau, apie 12 val., su E. R. nuėjo prie parduotuvės pasitikti 5 panelių: Gretos, Medos, Nedos, Orintos, Gintarės. Pasitikę su jomis grįžo į butą. Sugrįžus į butą, jis (nukentėjusysis) beveik visą laiką prabuvo antrame lovos aukšte, pražaidė telefonu. Apie 1 – 2 val. nakties bute dingo šviesa. Iš pradžių visi nesuprato kas įvyko, tačiau išgirdo beldimą į duris, pamanė, kad jo (nukentėjusiojo) draugai kvailioja, liepė jiems apsiraminti. Po kažkurio laiko, t. y. po kelių sekundžių, išgirdo kaip Simas nuėjo prie durų ir pasakė, jog jas atidarys. Nurodo, kad suprato tai, kad Simas nežinojo kas yra už durų. Išgirdo kaip atsirakino viršutinę spyną ir tada išgirdo tokį garsą lyg kažkas stipriai darytų ar laužtų duris iš išorinė pusės. Girdėjo kaip Simas paprašė leisti jam uždaryti duris ir jas atrakinti. Po kelių akimirkų, t. y. po 5 – 10 sek. pamatė kaip užsidegė šviesa ir į kambarį įėjo pareigūnas. Kad tai pareigūnas, jis (nukentėjusysis) suprato iš jo dėvimos policininko aprangos, buvo su spindinčia liemene. Pažymi, kad taip pat pareigūnas buvo kaip ir su slidininko kauke, pro kurią matėsi tik akys ir burna. Po kelių akimirkų pastebėjo įeinančią ir pareigūnę – moterį. Ji buvo tamsių plaukų, vidutinio kūno sudėjimo. Pareigūnas visiems liepė gultis veidu į žemę. Tuo metu jis (nukentėjusysis) ir E. V. buvo antrame lovos aukšte. Nurodo, kad jis (nukentėjusysis) nulipo pirmas. Tada pareigūnas jam liepė greitai lipti žemyn. Iš pradžių nesuprato, buvo šokas, bet pareigūnui pasakius antrą sykį, kuo skubiau lipo nuo antro lovos aukšto. Lipo priekiu ir tik padėjus pirmą koją ant laiptelio, pareigūnas jam (nukentėjusiajam) trenkė ranka į kairę akį. Nuo smūgio jis parkrito ant žemės ir kaip ir visi kiti gulėjo veidu į žemę. Tuo metu pareigūnas vaikščiojo po kambarį, matė kaip Erikui ir, lygtais, Irmantui spyrė į šoną. Po kelių akimirkų irgi pajuto kaip ir jis (nukentėjusysis) gavo į šoną spyrį du kartus. Tuo metu policininkas atpažino vieną iš mergaičių – G. K.. Tada jis ją išsivedė į kitą kambarį. Nurodo, kad girdėjo kaip pareigūnas jos klausė, ar jos tėtis žino ką ji čia daro, taip pat jos klausė, ar ji vartojo alkoholį, bet negirdėjo ką ji atsakė. Po to ji išėjo iš namų. Tada pareigūnas grįžo ir po vieną mergaitę išvarinėjo. Patvirtina, kad pareigūnas „Tazeriu“ buvo nusitaikęs į Orintą. „Tazerį“ atpažino, nes yra matęs per televiziją kaip jis atrodo. Matė ant Orintos lazeriuką, raudoną taškelį ties jos krūtine, ant kitų kūno dalių nematė, nes ne visą laiką buvo susikoncentravęs žiūrėti. Pareigūnas vis liepė visiems žiūrėti į žemę. Kai išvarė visas mergaites po vieną, tada išvarė ir jį (nukentėjusįjį). Paklausė vardo, pavardės ir kur mokosi, tada liepė dingti iš namų. Beje, kai jis išvarė visas mergaites, pareigūnas visų klausė, ar nieko neturime ir ar nevartojame narkotikų. Iš pradžių niekas jam nieko neatsakė, todėl paklausė antrą sykį. Vienas iš draugų, nepamena dabar, ar Edvinas, ar Erikas, pasakė, kad niekas nieko nevartoja ir nieko blogo nepadarė. Edvinas pasakė, kad jis nori stoti į Karo akademiją ir paklausė, ar jis turėtų būti toks kaip ir pareigūnas. Dabar nepamena ką pareigūnas jam atsakė, bet kaip vėliau iš Edvino sužinojo, tai pareigūnas jam tada pasiūlė duoti iš galvos į galvą. Kai pareigūnas apieškojęs nieko nerado, nors niekas nieko ir neturėjo, tai jis išvarė jį (nukentėjusįjį) iš namų. Spėjo užsidėti tik batus, o striukės nespėjo pasiimti. Išėjęs už namo kampo laukė kol išvarys ir kitus jo draugus. Vėliau nuėjo prie tokio vandens telkinio, ten palaukė apie 15 min. ir tada nuėjo prie vieno iš šalia esančių namų kampo ir stebėjo kada išeis Simas ir Pijus. Tuo metu jų vienintelių dar nebuvo išleidę iš buto. Vienas buvo prie namo kampo ir matė kaip Simą ir Pijų veda link tarnybinio automobilio, kuris stovėjo už kito namo kampo. Laukė gal 10 – 15 min. ir matė, kad draugai buvo be viršutinių rūbų ir be batų. Tada pamatė kaip tarnybinis automobilis išvažiuoja iš kiemo. Tuomet jis (nukentėjusysis) apibėgo namą, kad niekas nepastebėtų, ir laukė apie 5 min. Praėjus 5 min. išgirdo kaip kažkas rėkia ties pirma namo laiptine. Patvirtina, kad atpažino, jog tai E. R.. Jis (nukentėjusysis) priėjo prie Eriko ir paklausė, kas nutiko. Erikas atsakė, jog jam pareigūnas pripurškė ašarinių dujų, todėl reikia kviesti pagalbą. Buvo paskambinta numeriu 112. Erikas pasakė, kad S. G. buvo atvažiavęs, visus juos sumušė, jam (Erikui) pripurškė ašarinių dujų ir, kad reikia pagalbos. Numeris 112 jų skambutį atmetė. Po kelių akimirkų atskambino mobilus numeris. Erikas pakėlė ragelį ir skambinęs asmuo pasiteiravo, ar tikrai jiems reikalinga pagalba. Buvo pasakyta, kad pagalba tikrai reikalinga. Tada buvo liepta laukti toje vietoje. Jis (nukentėjusysis) nuėjo pas Simą į namus ir pro langą žiūrėjo, ar kiti draugai neateina. Nematė kur Erikas buvo išėjęs, bet po pusvalandžio Erikas grįžo namo ir pasakė, kad vėl atvažiavo S. G. ir trenkė jam (Erikui) į šoną, surašė protokolą ir gavo 2 Eur baudą už kažką, negali pasakyti ar už triukšmavimą, ar dėl keiksmažodžių, ar dėl kažkokio trukdymo pareigūnui. Po to jis (nukentėjusysis) grįžo pas Simą į butą ir tvarkėsi kartu namus, nes pareigūnas būdamas bute numetė stiklines nuo stalo.

36Teismo posėdžio metu nukentėjusysis P. M. paaiškino, kad sėdėjo pas Simą ir apie 1.30 – 2 val. dingo šviesa, išsijungė kompiuteris. Pasigirdo trankymas į duris, Simas nuėjo pasižiūrėti. Koridoriuje pasigirdo triukšmas. Šviesos dar nebuvo. Vėliau pamatė į kambarį įeinantį pareigūną, atpažino jį iš uniformos, jis buvo su kauke. Nurodo, kad kambaryje viskas matėsi, nes lauke švietė žibintai ir apšvietė kambarį. Tada pareigūnas liepė visiems gultis veidu į žemę. Jis (nukentėjusysis) atsigulė už rašomojo stalo veidu į žemę. Porą kartų buvo veidą pakreipęs į dešinę pusę ir matė kaip pro grindis ir pro sienas kelis kartus praeina raudonas lazeriukas. Tada pareigūnas pakėlė po vieną mergaitę, apklausė ir liepė joms išeiti. Vaikščiojo po kambarį ir vadino visus „malalietkom“, ir ką dar sakė – nepamena. Girdėjo kartą ar du elektros čirškęsi, keletą duslių kaip ir trenkimų. Pažymi, kad girdėjo kaip Gintarė verkė, maldavo nieko nedaryti. Vėliau bute liko tik vaikinai. Tada jam (nukentėjusiajam) liepė atsigulti kitoje vietoje. Dar po vieną klausinėjo, kiek metų, kur gyvena. Po to po vieną leido išeiti. Kai jam (nukentėjusiajam) liepė atsistoti, atsistojo veidu į pareigūną ir tuomet pamatė, kad kambaryje dar yra likęs Irmantas ir Simas. Pareigūnas liepė nusisukti nuo pareigūno, duoti rankas, tada jam (nukentėjusiajam) surakino rankas ir liepė atsistoti prie spintos veidu į ją. Nurodo, kad Irmantui leido išeiti ir bute liko dviese su Simu. Pareigūnas klausė, ar turi jis (nukentėjusysis) asmens dokumentą, atsakė, kad jis koridoriuje, striukės vidinėje kišenėje. Tada pareigūnas pats nuėjo ir jį paėmė. Tuomet jį (nukentėjusįjį) vedė pareigūnė, o Simą pareigūnas vedė iš buto, neleido nieko apsirengti, pažymi, kad abu buvo basi. Laiptinėje pasisukęs pamatė kaip suklupo Simas, nes jam pasidarė silpna, jis paprašė leisti pasėdėti. Po kelių akimirkų nuėjo į lauką ir abu įsodino į automobilį. Prasėdėjo automobilio gale 5 – 10 min., kol surašė ir spausdino protokolą. Tada juos abu išleido, nuėmė antrankius, nuvedė prie atidarytos bagažinės ir davė pasirašyti protokolus. Jis (nukentėjusysis) paklausė, ar bent gali paskaityti už ką pasirašinėja, bet pareigūnas neleido, pasakė, „greičiau rašykis, kol dar mano gera nuotaika“. Dar buvo pasakyta „gal norit pasivažinėti kokius 10 km., o vėliau per šaltį galėsite pareiti“ ir „turbūt nenorite, kad išmesčiau raktus, nes tamsoje juos sunku būtų surasti“. Sakė, jog tikrai nenori. Vėliau grąžino raktus ir jis (nukentėjusysis) su Simu grįžo į butą.

37Teismo posėdžio metu nukentėjusysis I. Z. paaiškino, kad sėdėjo pas Simą, kai pasigirdo garsus trankymas į duris, o prieš tai dingo šviesa. Simas nuėjo pasižiūrėti. Jis (nukentėjusysis) negirdėjo kas įvyko, nes tuo metu buvo kambaryje. Tada įėjo pareigūnas S. G.. Pareigūnas visiems liepė gultis ant žemės. Pareigūnas spyrė jam (nukentėjusiajam) iš kojos į kairįjį šoną, po to, po maždaug 30 sek. „Tazeriu“ „pačirškino“ į kairį šoną. Nurodo, kad buvo išsigandęs ir atsigulęs žiūrėjo veidu į duris. Kai visi sugulė, pareigūnas visus apėjo ir iš visų surinko telefonus. Jo (nukentėjusiojo) telefoną metė ant stalo. Vėliau visus pradėjo vadinti „malalietkom“. Iš tiesų įvykio nematė, tik girdėjo, kad Simui, berods, trenkė iš kojos. Smūgis buvo, nes pasigirdo duslus garsas. Paskui girdėjo kaip Gintarė verkė, prašė nieko nedaryti. Ji buvo išsigandusi. Simas ramino Gintarę, o kaip į tai reagavo pareigūnas – negali pasakyti. Viskas buvo labai seniai, todėl negali visko prisiminti. Pamena, kad kažką šnekėjo ir po vieną išleido. Paprašė asmens dokumentų. Mergaites išleido pirmas, jas po vieną kvietėsi į virtuvę pakalbėti. Pirmiausia, kiek pamena dabar, kad pasikvietė Gretą, su ja pakalbėjo ir išleido, po to pasikvietė Medą, o vėliau Gintarę. Ką kalbėjo virtuvėje – negirdėjo. Kai išleido merginas, tada kvietė po vieną vaikinus. Patvirtina, kad jį (nukentėjusįjį) išleido trečią. Prieš tai dar buvo Pijus ir Simas. Pareigūnas liepė atsikelti, jis (nukentėjusysis) atsistojo, bet pareigūnas liepė vėl atsigulti, ir pasakė, jog prašė tik pakelti ranką, todėl pakluso, atsigulė ir pakėlė ranką. Tada buvo leista atsistoti. Tada paprašė dokumento, turėjo pasakyti savo vardą, pavardę, kur gyvena. Tuomet liepė per 30 sek. išeiti, bet neleido pasiimti nieko. Nurodo, kad išėjo be striukės, tik batus greitai apsiavė. Išėjęs prie sekančio namo kampo sutiko Edviną su Eriku. Vėliau ėjo visi prie prūdo, ir ten sutiko Roką ir paneles. Ten pabuvo visi ir po to sugalvojo nueiti pažiūrėti kas ten vyksta. Edvinas su Eriku ėjo dviese, o jis (nukentėjusysis) nusuko į kitą pusę. Vėliau draugai sakė, kad jiems papurškė dujų. Pats to nematė, tik tai pasakojo, draugai. Patvirtina, kad pareigūnas Rokui lipant nuo laiptukų trenkė į kairę veido pusę, Medai tempdamas suplėšė megztinį, prieš Eriką ir Edviną panaudojo ašarines dujas, Gintarei su „Tazeriu“ grasino. Patvirtina ir tai, kad Erikas ir Edvinas sakė, kad iškvietė policiją, prašė nesiųsti S. G., bet vis tiek S. G. atvažiavo. Pagalbos draugai kvietėsi, nes Erikui buvo papurkšta ašarinių dujų. Žino, kad abu gavo ašarinių dujų. Pats asmeniškai matė, kad Eriko ir Edvino veidai buvo raudoni, bėgo ašaros. Sutinka, kad tuo metu buvo nepilnametis. Kambaryje buvo alkoholio, bet koks alkoholis dabar nepamena, bet vienas iš silpnesnių, turbūt alus. Kokioje taroje – nepamena.

38Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. V. paaiškino, kad G. pažįsta iš 2016 m. vasario 19 d. Jis (nukentėjusysis) su savo panele A. L. atėjo pas Simą į butą, ten buvo keli draugai, kokie tiksliai dabar neprisimena. Buvo susitarę pabūti bute, nes dieną prieš buvo Simo gimtadienis. Leido muziką ir laukė 5 draugių. Nurodo, kad buvo penkiese. Maždaug 23.30 val. paskambino jo (nukentėjusiojo) draugės Agnės mama ir pasakė, kad jai reikia būti namie, todėl ją palydėjo ir grįžo į butą. Po to atėjo 5 draugės – O. R., G. P., G. K., M. A., N. P. ir tęsė tą vakarą, linksmai leido laiką. Ir maždaug tarp 1– 2 valandos nakties dingo bute elektra. Jis (nukentėjusysis) su R. A. buvo antrame aukšte. Simas nuėjo patikrinti, kodėl dingo elektra. Jis (nukentėjusysis) irgi norėjo eiti kartu, bet pamatė, kad Simas jau atidaręs buto duris ir prašė pareigūnų, kad paleistų duris, neplėštų jų ir jis jas atidarys. Pareigūnai paklausė. Pareigūnas, kuris buvo su kauke, trenkė Simui į kaklo sritį. Jis (nukentėjusysis), atsidarius durims, pamatė pas pareigūnus lazeriuką. Pareigūnai liepė gultis visiems ant žemės, vietos daug nebuvo ten. Ir, kai jis (nukentėjusysis) atsigulė, jo visa galva buvo po lova. Rokas lipo žemyn laiptais, ir jis (nukentėjusysis) tuo metu pamatė, kaip pareigūnas trenkė Rokui ir tas atsigulė ant žemės. Kai visus suguldė, pareigūnai vaikščiojo po kambarį, nukrito visi daiktai nuo stalo. Praeidamas pro jį (nukentėjusįjį), pareigūnas spyrė į petį. Nuo triukšmo pradėjo loti jo (nukentėjusiojo) šuo. Pareigūno prašė, kad leistų šunį nuvesti į kitą pusę, pareigūnas atkirto „kas tau leido kalbėti“. Vėliau užgirdo kaip Simas sudejavo, nes buvo nusisukęs galva nuo Simo, ir užgirdo pliaukštelėjimą ir Simo „oi“. Nurodo, kad pareigūnas liepė vienai merginai atsistoti ir vieną merginą išsivedė į virtuvę, negirdėjo ką kalbėjo. Ir po 5 min. išėjo toji mergina, tą patį padarė ir su kita mergina N. A.. Grįžęs į kambarį, pareigūnas pradėjo grasinti kitoms panelėms, t. y. Gintarei. Kažkuris iš pareigūnų laikė lazeriuką maždaug ant pilvo srities. Pareigūnas paklausė „gal ją pačirškinam“, kitas pasakė, kad „ne, geriau nereikia, nes lieka randai“. Pareigūnas pradėjo eiti link Simo, o jo (nukentėjusiojo) galva buvo po lova, Simas gulėjo jau ant pilvo, pareigūnas pasilenkė prie jo, pridėjo kažkokį geltoną daiktą prie jo nugaros, kažką pasakė Simui, ir Simas suaimanavo tą akimirką. Tada pareigūnai paleidinėjo merginas, davė joms 30 sek., o kažkuri panelė nespėjo išeiti, tai pareigūnas pasiūlė per langą jai iššokti. Paleidęs paneles, pradėjo paleidinėti ir vaikinus. Kai atėjo jo (nukentėjusiojo) eilė, pareigūnas spyrė į koją, jis (nukentėjusysis) pažiūrėjo į pareigūną – jis buvo su kauke. Pareigūnas pasakė, kad jeigu norėtų studijuoti karo policijoje, turėtų taip pat elgtis kaip jis, ir gal nori dar gauti iš galvos į galvą, bet jis (nukentėjusysis) nutylėjo. Po to buvo apieškotas, davė 30 – 40 sekundžių išsinešdinti iš buto, todėl pasiėmės striukę ir batus, išėjo. Prie netoliese esančio prūdo pamatė savo draugus, o vėliau prisijungė ir E. R.. Po 10 min. nusprendė nueiti pažiūrėti prie buto. Atėję pamatė pareigūnų automobilį, Pijų ir Simą, kurie buvo be batų. Kažką pasirašinėjo ir paskui automobilis pradėjo judėti link jų. Pažymi, kad norėjo palydėti savo draugę namo, ir apie tai pasakė pareigūnui, bet pareigūnas pripurškė dujų. Jis (nukentėjusysis) kelias minutes nieko nematė, įsikabino į draugę, o prie prūdo išsidaužė ledo ir prisidėjo prie veido. Neda bijojo grįžti į butą, nes bijojo sutikti pareigūnus. Paskui prie namo pamatė R. A., dar laiptinėje Rokas jį (nukentėjusįjį) nufotografavo, kai visi ėjo į butą. Bute nusiplovė veidą, matė, kad veidas patinęs, akys raudonos. Pabuvo dar pusvalandį bute, ir išėjo namo. Apibendrinant patvirtina, kad pareigūnas smūgiavo Simui į kaklą ir R. A. į veidą. Patvirtina, kad pareigūnas buvo su kauke. Buvo dar pareigūnė, bet ji buvo be kaukės. Taip pat matė Simą su antrankiais, antrankiai buvo už nugaros. Pažymi, kad pareigūnas jam (nukentėjusiajam) spyrė du kartus į petį praeidamas pro jį. Spyris buvo iš visos jėgos, nes pajautė skausmą. Pats alkoholinių gėrimų nevartojo, o ar kiti vartojo – nematė. Matė alkoholio ant stalo.

39Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. R. paaiškino, kad susitarė po Simo gimtadienio susitikti pas jį. Maždaug 2 val. nakties būnant bute dingo šviesa. Simas norėjo patikrinti, kas darosi. Išgirdo po kurio laiko kaip Simas sako: „palaukit, neskubėkit, atidarysiu duris“. Ir pareigūnams įėjus į butą, po kelių sekundžių atsirado šviesa. Policininkas liepė visiems „gult ant žemės“. Kai visi sugulė, beveik kiekvienam sudavė po smūgį. Jis (nukentėjusysis) gavo smūgį į klubą. Pats klūpėjo netoli durų, prie lovos, o galva padėta ant kėdės. Policininkas apeidamas visą kambarį, bandė ieškoti narkotikų, bet nerado. Po to ėmė kviestis kiekvieną mergaitę į virtuvę, jos po vieną išeidinėjo iš buto. Po to paleido Roką, paskui Edviną, paskui ir jį (nukentėjusįjį). Kai išėjo į lauką, pradėjo ieškoti Roko ir kitų. S. R., norėjo eiti pažiūrėti, ar išvažiavo pareigūnai, bet pamatė dar stovintį pareigūnų automobilį ir neėjo. Vėliau vėl norėjo patikrinti, bet automobilis vis dar stovėjo, tada sugrįžo prie prūdo. Nurodo, kad pamatė, kaip pareigūnų automobilis pradėjo važiuoti prie jo (nukentėjusiojo). Pareigūnams tik pasakė, kad toli gyvena, kad eis namo ir S. G. pripurškė dujų. Vėliau pastebėjo, kad pareigūnai nuvažiavo prie Nedos su Edvinu. Pažymi, kad ir anksčiau turėjo incidentą su policininkais, kurie nuvežę į mišką sumušė. Prisimena, kad skambino 112 telefonu ir paprašė, kad atsiūstų policijos pareigūną ir greitąją. Patvirtina, kad tik paprašė, kad nesiųstų S. G., nes S. G. buvo jį sumušęs. Baigėsi pokalbis, ir vėliau perskambino iš mobilaus telefono ir pasakė, kad stovėtų kur esi ir laukti. Sulaukė policijos automobilio, sustojus išlipo vėl S. G., liepė ištiesti rankas, trenkė į šonkaulius. Sako, ką čia mano ir vardą žinai, ir surakino antrankiais, nuvežė į policijos komisariatą, kur liepė kažką pasirašyti. Pažymi, kad buvo labai išsigandęs, nes pirmas pasitaikė S. G. po ranka, vėliau spyrė į šonkaulius, ir liepė nežiūrėti. Prisimena, kad Simas paprašė, kad leistų išvesti šunį į kitą kambarį, bet po kurio laiko pamatė, kad Simas su antrankiais. Ir paskui pamatė, kad pas S. G. yra kažkoks geltonas daiktas, panašus į pistoletą. Patvirtina, kad S. G. kalbėjo „malalietkos, vaikai“. Prisimena, kad Gintarė klykė „nedarykite to, nedarykite to“. Porininkė dar siūlė panaudoti tą daiktą Gintarei, kuris pačirškina. Žino, kad Simui panaudojo tazerį, kadangi buvo labai tylu, todėl girdėjo, kad panaudojo 1 kartą tazerį. Tą naktį, kai grįžo namo, jam (nukentėjusiajama) labai skaudėjo ausį dėl tų dujų, akys degė, gerklė skaudėjo. Vėliau akys praėjo, kai kreipėsi į medicinos įstaigą. Patvirtina, kad jam antrankiai buvo uždėti, kai išsikvietė pagalbą. O nuėmė juos prie policijos komisariato. Bei patvirtina, kad kambaryje patyrė du smūgius: vieną į šonkaulius, kitą į klubą. O lauke – vieną smūgį į šonkaulius. Savo civilinį ieškinį palaiko, nes buvo psichologiškai paveiktas. Pažymi, kad jau du kartus su ( - ) pareigūnais taip atsitinka.

40Teismo posėdžio metu liudytoja V. P. paaiškino, kad N. P. yra jos dukra. Dukra pasakojo, kad buvo išjungta šviesa, kad visus suguldė ant žemės. Nedai buvo pridėję elektros šoką, gąsdino, atėmė telefonus. Neda pasakojo, kad lydėjo vieną berniuką, nes G. pripurškė dujų, tik nežino kuriam berniukui. Neda tikrai nesakė, kad jie ten triukšmavo ar kaip nors netinkamai elgėsi. Nurodo, kad dukra sakė, kad pareigūnas G. buvo su kauke. Dėl smūgių, tai lyg Rokui spyrė, nes buvo žande mėlynė.

41Teismo posėdžio metu liudytoja J. R. paaiškino, kad tikslios datos neatsimena. Nurodo, kad dukra grįžo po Simono gimtadienio išsigandusi. Ji pradėjo pasakoti, kad į Simono namus įsiveržė policijos pareigūnai, kad juos visus išgąsdino. Jos (liudytojos) dukrai pasiūlė šokti pro langą, ištaškė visas vaišes. Dukra sakė, kad matė kaip dingo elektra, tada Simonas atidarė duris, o dukra pagalvojo, kad tai vagys. Liepė visiems gulti ant žemės, grasino, kad pakratys tazeriu. Pareigūnas kvietėsi mergaites į virtuvę, o jos (liudytojos) dukrai liepė dingti per kelias sekundes. Dukra paminėjo, kad nespėjo kažko, todėl išėjo be batų iš Simono namų. Batai buvo rankose. Minėjo, kad visus vadino „malalietkom“, ir patikina, kad dukra tikrai nemelavo. Nurodo, kad dabar žino, kad tazeris yra elektros šokas, o tada nežinojo. Dėl kitų priemonių panaudojimo bute – dujų ir pan. – ji (liudytoja) neprisimena. Dėl fizinių smūgių berniukams, dukra minėjo, kad pareigūnas buvo sudavęs. Pažymi, kad dukra nevartoja alkoholio, sportuoja. Bet sutinka, kad alkoholio buvo, juk 18 metų gimtadienis.

42Teismo posėdžio metu liudytoja G. K. paaiškino, kad S. G. žino iš tėčio darbo. 2016-02-20 prisimena, kaip dingo šviesa. Ir tada į butą įėjo pareigūnas, pamatė jo aprangą. Iš pradžių neatpažino, kad tai buvo S. G., nes buvo prisidengęs veidą, matė tik akis. Tik iš porininkės suprato, kad tai S. G.. Nurodo, kad buvo liepta visiems gulti ant žemės, visi sugulė. Prašė išvesti šunį į kitą kambarį. Paskui turbūt pareigūnas ją (liudytoją) pažino ir nusivedė į virtuvę, jis (pareigūnas) paklausė ar ji žino, kad tėtį pažįsta. Paskui pasakė, kaip jai negėda būti vakarėliuose, ir, kad pasakys tėčiui. Paskui pasakė „ar tu nesupratai, dink iš čia“, todėl pasiėmė daiktus ir pasišalino iš buto. Patvirtina, kad matė, kaip Simui sudavė, kai Simas norėjo išvesti šunį. Simui buvo smūgiuota su koja į pilvą, o E. R. nutempė nuo lovos. Nurodo, kad vadino negražiais žodžiais „malalietkos, sukos“. Nematė, kad būtų kam uždėti antrankiai, nes ji pirma išėjo iš buto, ir kol ji buvo bute, nematė, kad būtų kokios spec. priemonės naudojamos. Grasinimų irgi negirdėjo. Iki atvykstant pareigūnams, kompanija klausėsi muzikos. Galėjo būti nemažas šurmulys, kadangi draugų buvo daug. Pažymi, kad iš draugės Medos girdėjo, kad buvo grasinama tazeriu, dujom, t. y. Gintarei su tazeriu, o Medai su pipirinėm dujom. Žino, kad vaikinams – Rokui buvo pamušta akis, o Edvinui papurkšta dujų.

43Teismo posėdžio metu liudytoja N. P. paaiškino, kad 2016-02-20 pas Simą šventė gimimo dieną. Ji su Greta sėdėjo ant lovos, kai dingo šviesa. Niekas nesuprato, kas vyksta. Ir po kiek laiko įsiveržė pareigūnas S. G. ir liepė visiems gultis ant žemės. Visi sugulė. Pareigūnui duris atidarė Simas. Ji (liudytoja) nulipo nuo lovos, atsisėdo, nes kambaryje nebuvo vietos. Tada pradėjo pareigūnas šaukti: „Ką aš neaiškiai pasakiau“. Ir tada ji (liudytoja) atsigulė ant žemės. Nurodo, kad pareigūnas kvietė kiekvieną mergaitė į virtuvę, klausė, kiek metų, kur gyvena, ar tėvai žino, kad jie čia. Pažymi, kad jai (liudytojai) parodė tazerį, matė, kad ten yra žaibas ir pasakė, kad turi 15 sek., kad dingtų is buto. Todėl išėjo be batų ir lauke juos užsidėjo. Lauke laukė, kad galėtų pasiimti telefoną iš buto. Nurodo, kad liko su Edvinu lauke, kai privažiavo policijos pareigūno automobilis ir vėl pasakė“ „ar aš neaiškiai pasakiau, kad eiti namo“, tada buvo Edvinui pripurkšta dujų, jis tada užsidėjo ledą, pralaužęs kūdroje. Patvirtina, kad matė, kaip R. A. buvo įspirta. Daugiau nematė kam buvo spirta, ar smūgiuota. Dėl tazerio panaudojimo – tai pareigūnas tazeriu jai (liudytojai) grasino. Paskui galbūt Gintarei grasino, bet negali tiksliai pasakyti, nes girdėjo tik Gintarei sakant „prašau nereikia“. Nurodo, kad ji (liudytoja) išėjo trečia iš buto, todėl nelabai žino, kas vyko toliau bute. Ji (liudytoja), kad purkštų Edvinui dujų – nematė to momento, bet kai Edvinas priėjo, tai pasakė, kad jam skauda akis, pradėjo jas trinti ir kartu išdaužė ledo ir paskui jį vedė už parankės, nes jam ašarojo akys. Patvirtina, kad girdėjo, kaip Simui buvo suduotas spyris, kai paprašė, kad leistų nuvesti šunį į kitą kambarį. Iš vaikinų pasakojimo žinojo, kad Rokui buvo po akim mėlynė, Edvinui buvo pripurkšta dujų, o Simui įspirta. Pažymi, kad bendraudamas bute pareigūnas naudojo negražius žodžius: „malalietkos, jobanos“ ir šiaip daug keikėsi. Pati alkoholio nevartojo tą vakarą.

44Teismo posėdžio metu liudytoja O. R. paaiškino, kad 2016-02-20 minėjo Simo 18 – ąjį gimtadienį ir staiga dingo elektra. Buvo triukšmas staiga, šuo lojo. Į. S. G. ir visus suguldė ant žemės bei išvadino visokiais žodžiais. Nurodo, kad visi sugulė. Kažkam spyrė, negali pasakyti kam, bet daug kam. T. G. pakvietė į kambarį, kažką jai kalbėjo, nes jos tėtis buvęs pareigūnas ir tada pakvietė kitas mergaites, liepė greitai nešdintis. Jai (liudytojai) pasakė, kad nešdintusi per 30 sek., net batų nespėjo užsidėti, o striukės nespėjo pasiimti. Į lauką išbėgo be striukės ir susitiko su drauge Gintare, pas kurią nuėjo namo. Pažymi, kad šviesa atsirado įėjus policininkui. Patvirtina, kad G. matė tik akis, nes jis buvo su kauke. Matė kaip trenkė Simui, jam daug kartų trenkė. Iš pradžių prie durų trenkė Simui, garsą girdėjo, o vėliau ir kambaryje trenkė, tik neprisimena kur ir už ką trenkė. Patvirtina, kad buvo grasinta tazeriu ir jai (liudytojai). S. G. jos (liudytojos) klausė, ar nori būti „pačirškinta“ su tazeriu. Po to atidarė langą ir liepė šokti per jį. O kam dar grasino su tazeriu – neprisimena. Žino, kad Edvinui buvo panaudotos dujos.

45Teismo posėdžio metu liudytoja S. Ž. paaiškino, kad savo sūnų pamatė tik kitos dienos vakare, t. y. 2016-02-20. Jis buvo išvykęs pas Simą. Nurodo, kad su Simu pačiu nebendravo, o tik su Simo mama telefonu bendravo. Pats sūnus Erikas nepasakojo nieko. M. S. papasakojo, kad vyko gimtadienio šventė, jaunimas susirinko. Ji paskambino kitos dienos ar per pietus, ar pavakarį vasario 21 d. Buvo inicidentas, kad buvo atvažiavę pareigūnai į šventę, nes buvo organizuojamas 18 – mečių gimtadienis. Jos (liudytojos) sūnus tame gimtadienyje irgi dalyvavo, buvo pareigūno sumuštas, pripurkšta dujų, nes pareigūnai buvo iškviesti į tą butą dėl triukšmo. Sūnus paskui buvo ištrauktas laukan. Kai sužinojo esmę, paklausė savo sūnaus, tada sūnus viską ir papasakojo. Sakė, kad šventė gimtadienį, paskui atvyko policija, durys iki galo nebuvo atidarytos, grandinėlė palikta, bandė pareigūnai patekti, prašė įleisti juos į butą. Kaip viskas tiksliai įvyko nežino, kaip pareigūnai pateko į butą. Erikas pasakojo, kad pareigūnai įsiveržė į butą, suguldė juos visus ant žemės, buvo turbūt purškiamos dujos, ar bute, ar vienam sūnui lauke. P. E. išsivedė į lauką, buvo naudojami ir kumščiai ir ašarinės dujos, pareigūnas liepė kuo greičiau dingti namo. Mano, kad pareigūnas galėjo jai (liudytojai) pranešti apie sūnų, nes sūnus buvo nepilnametis. Pasakojo, kad per 112 išsikvietė pareigūnus, kad gelbėtų, bet atvažiavo vėl tas pats minėtas pareigūnas. Pažymi, kad Eriką pamatė 20 d. vakare, sūnus skundėsi, kad skauda galvą, akis nuo dujų, šonus. Erikas jautėsi prastai, buvo pasimetęs ir išsigandęs. Žino, kad Simo mama vaikinus nuvežė į greitąją pagalbą, į priimamąjį, nes reikėjo pirminės pagalbos.

46Teismo posėdžio metu liudytoja D. Z. paaiškino, kad sūnus Irmantas pasisakė kai sužinojo, kad bus kviečiamas apklausai, kad per gimtadienį buvo incidentas. Sūnus sakė, kad įsiveržė pareigūnas G. su kauke ir nukentėjo draugai. Papasakojo, kad visi buvo suguldyti ant žemės, atėmė telefonus. Nurodo, kad Irmantas gavo nuo pareigūno elektrošoką ir sūnui liepė išeiti, o Edvinui kieme papurškė dujų. Jai (liudytojai) nekilo abejonių, kad sūnus meluotų. Irmantas sakė, kad buvo panaudotas elektrošokas, sakė, kad Rokui buvo lygtai suduota delnu į veidą, ir, kad Erikas gavo dujų į akis. Erikui dujas papurškė lauke, kai grįžinėjo pasiimti daiktus. Su kitais vaikinais nekalbėjo.

47Teismo posėdžio metu liudytojas J. P. paaiškino, kad dukra Gintarė buvo išvykusi į gimtadienį, o jam (liudytojui), tą dieną buvo naktinė pamaina, todėl nuo 22 val. išvyko į darbą, o grįžo 6.30 val., kai dukra jau miegojo. Pirmą kartą pamatė dukrą atsikėlęs ryte, tai galėjo būti gal po 12 val., ar 12.30 val. Dukra atsikėlė gal apie 13 val. ir pasakė, kad buvo pas Simą gimtadienyje, kad jie šventė, buvo užėję policininkai, buvo liepta visiems gultis ant žemės, turėjo visi palikti butą ir eiti namo. Šiuo metu nepasakys, ar dukra sakė, kad policija vartojo smurtą, prašo remtis pirminiais parodymais. Po pagarsintų parodymų papildomai nurodė, kad juos palaiko, patvirtina, kad dukra Gintarė buvo susijaudinusi, pasakodama apsiverkė.

48Teismo posėdžio metu liudytojas A. K. paaiškino, kad kartu su G. kažkada dirbo viename komisariate. Dėl įvykio nurodo, kad buvo vasario pabaiga, dukra grįžusi ryte, apie 11 – 12 val., buvo labai susijaudinusi. Papasakojo, kad naktį, būnant pas draugus, buvo atvykusi policija. Ji papasakojo, kad naktį atvyko policija, buvo visi suguldyti, suspardyti, ji nusivylė, kad taip policija gali elgtis, ji verkė ir buvo nusiminusi. Kitą dieną dukra paaiškino, kad buvo pas Simą gimtadienyje, naktį atvyko pareigūnai, pradžioje dingo šviesa, vėliau atidarė duris, suguldė visus, įspyrė kažkam, ji (dukra) atpažino, kad tai buvo S. G., S. G. jai (dukrai) atskaitė moralą, kaip tau ne gėda, tėvas juk dirba policijoje, ir išvarė. Kai pirmą kartą bendravo su dukra, ji buvo sukrėsta, verkė. Nes jis (liudytojai) jai (dukrai) buvo kaip autoritetas, morališkai dukra nusivylė pareigūnais. Dukra pasakė, kad vienas iš pareigūnų įspyrė buto šeimininkui, pareigūnai buvo vyras ir moteris, sakė vyras įspyrė buto šeimininkui tuo metu, kai suguldė visus. Girdėjo, kad buvo pasiūlymas tazerį panaudoti, kažką tai pačirškinti. Lyg tai dukra girdėjo, kad buvo kažkam lyg tai ir įspirta koridoriuje, bet pati to nematė. Apie įvykius lauke nieko nepasakojo, sakė buvo išvaryta, toliau laukė lauke. Praėjus dviem dienoms, pasakojo smulkiau. Kai dukra papasakojo apie įvykį, dėl šio įvykio nesiėmė jokių veiksmų, vadovybei neskambino, G. po 3 – 4 dienų paskambino, paviršutiniškai pakalbėjo, daugiau šios temos nelietė. Nurodo, kad iš G. gavo SMS žinutę su tekstu ar – „stebėk savo dukrą“, ar kažkas panašaus. Patvirtina, kad su G. bendravo po įvykio, Sigitas buvo užėjęs į kabinetą, pasakė, kad buvo įvykis ir nepyk jeigu kas. Jis (liudytojas) atsakė, kad gerai, nepyksta. Negvildeno šios temos, nes vis tiek reikėjo toliau dirbti kartu. Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu pasakė, kad tikrai neužtars ir negins. Nenori atsakyti į klausimą kaip vertina G. veiksmus. Pirmiausiai nelabai kreipė dėmesį į tai ką dukra pasakojo. Tiki, kad jaunimas klausėsi muzikos, bet kokie veiksmai buvo bute, nustatys teismas.

49Teismo posėdžio metu liudytojas A. A. paaiškino, kad jis pats yra policijos pareigūnas ir žino, kad S. G. irgi policijos pareigūnas. Tik S. G. dirba ( - ), o jis (liudytojas) – Vilniuje. yra M. A. tėtis, S. G. jam nepažįstamas, S. G. matęs per žiniasklaidos priemones. Dėl 2016-02-20 – 2016-02-21 įvykio nurodo, kad dukra Meda pasiprašė į savo draugės gimtadienį ir pasakė, kad nakvos pas draugę Gintarę, kuri gyvena Pergalės gatvėje. Sakė, kad vakare dar nueis su draugėmis ir pasveikins su gimtadieniu Simą. P. S. ir grįš pas Gintarę nakvoti, o ryte grįš namo. Jis (liudytojas) su žmona leido taip padaryti, nes gerai pažįsta Gintarę. K. M. grįžo, jo (liudytojo) nebuvo, buvo išvykęs. Meda viską, kas nutiko, papasakojo mamai. Žmona jam (liudytojui) kartu su Meda papasakojo kas įvyko, jau kitos dienos vakare. Pirmiausia ką pastebėjo, tai, kad vaikas buvo ašarotas, susijaudinęs. Dukra jo (liudytojo) klausė, ar galėjo būti policijos uniformomis persirengę banditai. Pasakojo, kad buvo nuėję pas Simą. Ten vakarojo. Po to buvo beldimasis į duris, buvo užėjęs vyriškis su uniforma ir kauke ant galvos. Dukra nepasakojo, ar tie žmonės, prieš įeidami į butą kaip nors prisistatė. Ji (dukra) akcentavo, kad išsigando, (ji žino, kaip atrodo pareigūnas) pirmas įspūdis jai buvo tas įsibrovimas su kauke. Nurodė, kad su kauke buvo tik vienas pareigūnas – vyras. Dukra minėjo, kad vyras ją nutraukė žemyn. Kada dukra suprato, kad tai policijos pareigūnai, tikrai nežino. Dukra klausė, ar taip turi būti. Po to, pasakojo, kad buvo išprašyta iš to vakarėlio. Meda pasakojo, kad buvo išsigandusi todėl, kad pagalvojo, kad tai banditai. Pasakojo, kad juos suguldė ant žemės, kažką laikė prie jos. Ką laikė, jis (liudytojas) nesuprato. Nurodo, kad klausė, ar buvo kitų pareigūnų. Sakė, kad taip, buvo kita moteris. Klausė ir tai, kas buvo kartu. Meda papasakojo, kad kartu buvo mergaitės ir berniukai. Pasakojo, kad iš pradžių nelabai ką matė, nes gulėjo veidu į grindis. Sakė, kad iš pradžių paleido Gretą, o paskui ją. Minėjo, kad buvo pasiskolinusi megztinį, rodė, kad buvo prairusi ar praplėšta rankovė. Minėjo, kad ji buvo antrame lovos aukšte ir ją nutempė žemyn. Pažymi, kad klausė dukters „Ką ten darėt, triukšmavot ar ką?“, dukra atsakė, kad ne, kad tiesiog sėdėjo, gal kiek garsiau kalbėjo ir pan. Žmonos paklausė, ar iš Medos buvo jaučiamas koks nors alkoholio kvapas. Žmona, sakė, kad ne. Dukra sakė, kad jos nieko nevartojo. Nurodo, kad Meda daug sportuoja, alkoholio nevartoja. Asmeniškai dėl S. G. į jo vadovą nesikreipė. Bet jo (S. G.) vadovą pažįsta, kadangi daug padeda Elektrėnams su prevencinėmis priemonėmis. Tiesiog telefonu buvo jo (vadovo) paklausta, kas nutiko ir kas per įvykis. Viršininkas telefonu pasakojo, kad buvo iškvietimas į butą, kuriame buvo 3 merginos, jos triukšmavo ir pan. Jis (liudytojas) suprato, kad vadovas nežino apie įvykį, ir tuo jų pokalbis buvo baigtas. Ar pokalbio su viršininku metu užsiminė, kad S. G. neturėtų dirbti policijos įstaigoje? – atsako, kad nežinojo, kad aplamai buvo S. G.. Jis (liudytojas) kalbėjo tik apie tą įvykį, kuris lietė jo dukrą. Paskambino ir paklausė jo, kaip vadovo, kas per įvykis galėjo būti. Jis (liudytojas) netgi nepasakė, kad tai jo dukra. Po to suprato, kad vadovas kalba apie kitą įvykį.

50Teismo posėdžio metu liudytojas V. U. paaiškino, kad dėl 2016-02-20 prašymo į BPC, gali pasakyti tik tiek, kad buvo kažkam pripurkšta dujų į akis. Apie tai sužinojo tik po metų, kai buvo iškviestas tyrėjos. Jis (liudytojas) įvykio neatsimena ir prašo remtis ikiteisminio tyrimo metu duotais paaiškinimais. Pagarsinus liudytojo parodymus, patvirtino, kad parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, yra teisingi. Papildomai nurodo, kad po iškvietimo gavimo kviečiančiajam asmeniui neskambina ir neklausia, ar jam reikalinga pagalba.

51Teismo posėdžio metu liudytoja D. V. paaiškino, kad buvo naktis, jau miegojo, kai paskambino draugė G. K.. Greta pradėjo kūkčioti, paprašė, kad ją pasitiktų. Ji (liudytoja) pasitiko Gretą prie savo namo, kalbėjosi ant suoliuko. Po to Greta pasakė, kad buvo vakarėlis, kad atvažiavo policija, sakė, kad buvo baisu. Greta sakė, kad buvo bute pas Simą dingusi elektra, atėjo policininkai, negražiai šnekėjo su mergaitėmis, policininkas buvo S. G., jį žino visi ( - ). Sakė ir tai, kad S. G. įspyrė S. A., buvo panaudotas elektrošokas. Taip pat Greta pasakojo, kad, kai E. R. ėjo namo, jis paskambino į policiją pagalbos paprašyti, bet vėl atvyko G. ir jis (E. R.) gavo ašarinių dujų. Pažymi, kad bekalbant su Greta, gal po 5 min. atėjo M. A., ji nieko nepasakojo, buvo susinervinusi ir verkė. Nurodo, kad šiuo metu neprisimena visų aplinkybių, kad ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai teisingi ir prašo jais remtis.

52Teismo posėdžio metu liudytoja J. A. paaiškino, kad tą šeštadienį buvo išvykę į kaimą. S. R. telefonu pranešė apie įvykį, jis (sūnus) sakė, kad per Simo gimtadienį visus buvusius sumušė policija ir klausė, ar Simo tėvai gali jį nuvežti į gydymo įstaigą ir apžiūrėti. Ji sutiko ir leido važiuoti su Simo tėvais. Nurodo, kad telefonu su sūnumi bendravo sekmadienį po gimtadienio ryte. Kai vakare grįžo, Rokas buvo išsigandęs, verksmingas, susijaudinęs, sunku jam buvo kalbėti, po akimi matėsi mėlynė. Sūnus sakė, kad dalyvavo pas Simą gimtadienyje, klausėsi muzikos, dingo elektra, policija įsiveržė į namus, išguldė visus ant žemės. Su draugais kvietėsi policiją, vieną mergaitę išvarė į namus, kitus išguldė ant žemės, tampė, tad jie išbėgo į lauką. Nurodo, kad jai (liudytojai) nekilo abejonių, kad Rokas meluoja. Patvirtina, kad su Roku nebuvo nuvykusi į gydymo įstaigą.

53Teismo posėdžio metu liudytoja E. K. paaiškino, kad yra Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) policijos komisariato reagavimo skyriaus tyrėja. S. G. jo kolega. Atsimena aplinkybes, kad buvo gautas iškvietimas dėl triukšmo ir atvyko nurodytu adresu, pasistatė automobilį prie ( - ) namo, šiek tiek atokiau. Matė, kad vidurinėje laiptinėje dega šviesa, praviras langas, buvo girdimas triukšmas, domofono kodo nebuvo nurodyta, triukšmas buvo 2 aukšte, tai sprendė pagal šviesas. Priėjo prie durų, laiptinėje triukšmo nesigirdėjo, nes buvo šarvuotos durys, bet jautėsi vibracija nuo žemo dažnio kolonėlių. Skambino į duris, bet niekas neatidarė, vibracija buvo juntama, po to vėl skambino, girdėjosi vyriški balsai, „kad čia tikriausiai policija, tavo vietoj neatidaryčiau durų“, girdėjosi, kad atsisuka raktas ir prasiveria durys, bet pilnai negali atidaryti, nes yra papildomas mechanizmas, kuris tik ribotai gali praverti duris ir jam reikia uždaryti duris. Nurodo, kad jaunuolis uždarė duris ir nuėmęs tą mechanizmą atsidarė pilnai durys. Buvo keli jaunuoliai prie durų, buvo išsigandę, matė merginą praeinančią į kitą kambarį. Jaunuoliams buvo pasakyta, kad atvyko dėl iškvietimo dėl triukšmo ir paklausė, ar gali užeiti į vidų pasižiūrėti kiek ten iš viso yra žmonių. Gavę sutikimą, užėjo į butą. Balkone žmonių nebuvo, buvo pasakyta, kad visi iš virtuvės sueitų į vieną kambarį pasišnekėti dėl daromo teisės pažeidimo. Porininkas pravedė profilaktinius pokalbius, kodėl ne namie, kiek metų, kur gyvena, liepė apsirengti, susirinkti daiktus ir keliauti namo. Bute liko du pilnamečiai asmenys, buto savininkas nurodė, kad jis šventė savo 18 gimtadienį, jie pripažino, kad šiek tiek patriukšmavo, garsiau klausėsi muzikos, todėl buvo pasakyta, kad bus surašytas Administracinio nusižengimo protokolas dėl triukšmo. Jaunuoliams nurodė, kad apsiautų batus ir eitų į tarnybinį automobilį, nes automobilyje visos priemones surašyti protokolą vietoje. Visi išėjo į lauką ir buvo surašyti protokolai. Nurodo, kad G. į butą užėjo pirmas, ji (liudytoja) iš paskos. Patvirtina, kad visą laiką matė, ką G. sakė, darė. Pažymi, kad konfliktų tarp G. ir jaunuolių nebuvo, nebuvo niekam smūgiuota, niekam įspirta ar kitaip sužalota. Kaip nebuvo naudojamos ir specialiosios priemonės, tuo labiau dujų papurškimas. Patvirtina, kad su kiekvienu jaunuoliu buvo atskirai pakalbėta ir buvo liepta eiti namo. Dėl paties iškvietimo viską pranešė budėtojui per raciją, o tarnybinis pranešimas buvo skirtas administracinio teisės pažeidimo protokolui. Tarnybinis pranešimas detaliau nurodo aplinkybes to pažeidimo. Nustatai aplinkybes dėl teisės pažeidimo, kadangi vietoje surašomi protokolai, pažeidėjas yra vietoje, jam surašomas protokolas, įteikiama kopija, tarnybinį pranešimą galima surašyti vėliau, išdėstant visas aplinkybes, kurios buvo nustatytos. Dėl triukšmo visos aplinkybės nustatytos. Kai yra viešosios tvarkos pažeidimas, rašomas tarnybinis pranešimas. Tai, kad parašyta, kad patruliavo, o ne atvažiavo pagal iškvietimą, galbūt ir yra jos (liudytojos) klaida padaryta, bet mano, kad tai neturi prasmės. Dėl 2 iškvietimo nurodo, kad patruliavo ir darbo vietoj gavo A kategorijos iškvietimą, kad pareigūnas G. kažkam pripurškė dujų į akis ir buvo nurodytas berods tas pats ( - ) namas. Atvažiavo prie namo, pamatė vieną jaunuolį, kuris pradėjo keiktis. Jaunuolis pamatė, kad tie patys pareigūnai ir pradėjo keiktis. Klausė, kodėl vėl tie patys pareigūnai atvažiavo, buvo paaiškinta, kad teritorijoje yra vienas ekipažas ir jis reaguoja į visus iškvietimus. Jaunuolis rėkavo, nusikeikė ir jam buvo surašytas protokolas už triukšmavimą. Iš pradžių buvo nurodyta, kad nešūkautų, yra nakties metas, buvo 2 val. nakties, o jo rėkavimas tikrai buvo garsus. Negali pasakyti ko jaunuolis skambino į policiją, kokios pagalbos jam reikėjo, medikų jis neprašė, jai (liudytojai) jaunuolis atrodė įsiaudrinęs, neatrodė, kad su veidu kažkas negerai. Piktinosi, kad vėl atvažiavo G., protokolas buvo surašytas prie laiptinės dėl triukšmavimo. Neatsimena, kas surašė protokolą, gal ir kolega. Neatsimena, ir kur buvo jaunuolis surašant protokolą, gal prie automobilio, šiaip asmenų nesodina į automobilį. Patvirtina, kad su jaunuoliu buvo bendrauta normaliu tonu. Tiesiog jam (jaunuoliui) buvo pasakyta nerėkauti, ji (liudytoja) jam nenurodė, kad tu dabar nustok rėkti, tiesiog žmogui buvo pasakyta emocijas reikšti tyliau, ramiau, nes yra nakties metas, nematė reikalavimų nevykdymo sudėties. Nereikalavo, o tiesiog paprašė reikšti emocijas ramiau. Pažymi, kad tikrai nebuvo, kad kas verktų, rėktų, matėsi, kad natūraliai susijaudinę, ir tikrai niekas ant žemės jaunuolių neguldė.

54Ikiteisminio tyrimo metu įtariamais S. G. 2016-04-15, 2017-02-06 parodė, kad 2016-02-19 nuo 19 val. iki vasario 20 d., pagal iš anksto patvirtintą darbo planą, aš kartu su vyriausiąja patrule E. K. dirbome viename ekipaže, kiek pamenu aš vairavau tarnybinį automobilį Š. Y. valst. Nr. ( - ) šaukimu V-( - ). Aptarnavome visą ( - ) savivaldybę. Aš turėjau su savimi tarnybinį šaunamąjį ginklą, antrankius, dujų balionėlį, radijo stotis, elektros impulsinį prietaisą "Taser". Aš visuomet būnu ekipažo vyresniuoju. Šiuo metu aš nepamenu kokias specialiąsias priemones turėjo porininke, bet greičiausiai turėjo tokias pat specialiąsias priemones. Kadangi aš tūriu leidimą nuolat nešiotis šaunamąjį ginklą, nebūnu budėtoju dalyje, kai mano porininkė ginkluojasi. Konkrečių pasitarimų kaip elgtis kiekvienoje atskiroje situacijoje nėra, porininkė E. K. yra praėjusi mokymus, todėl geba priimti savarankiškus, adekvačius sprendimus. E. K. turi teisę ir pareigą, pastebėjus bet kurio pareigūno, tame tarpe ir mano neteisėtus veiksmus apie tai pasakyti. Jei toks atvejis būtų, tai kiekvienas pareigūnas žino kaip toliau elgtis. Kiek pamenu 2016-02-20, 1.49 val. patruliuojant mieste gavome pranešimą iš Vilniaus aps. VPK budėtojo, dėl ( - ), yra triukšmas, antroje laiptinėje, antrame aukšte, buto numerio nenurodė. Mes atvažiavome tarnybinių automobilių, prie ( - ) namo, pastačiau automobilį prie namo kampo, nuo pranešime nurodytos laiptinės apie 35 m. atstumu. Taip pasielgiau todėl, kad galimi pažeidėjai nepastebėtų kaip policijos pareigūnai ateina iki namo ir nenuslėptų galimai daromo pažeidimo, kad būtų tinkamai užfiksuotas galimai daromas pažeidimas. Priėję prie minėto namo laiptinės, aš išgirdau triukšmą. Triukšmas sklido iš antro aukšto, buvo. tranki muzika ir šukavimai jaunuoliu, garsus juokas. Buto langai buvo atidaryti. Konstatavom, kad yra teisės pažeidimas, numatytas LR ( - ) str. Ėmėmės nustatyti teisės pažeidėjus. Apačioje, paskambinome telefonspyne, kokio buto numerį nuspaudėm, aš nepamenu, kai mums atidarė, mes užėjome į vidų. Antrame aukšte, nustatėme iš kurio buto sklido triukšmas, butas buvo po kaire. Buto durys buvo šarvuotos. Siekiant nustatyti teisės pažeidėjus, aš paskambinau į duris, durų skambutis buvo veikiantis. Į skambutį niekas durų neatidarė, triukšmas nesiliovė. Todėl aš nenutraukiamai skambinau į duris, po kurio laiko triukšmas liovėsi ir aš išgirdau jaunuolių (vyriškių) balsai. Išgirdau "Ša, tylos, greičiausiai mentai", kito asmens balsas "jei tai mentai neatidaryk". Po to aš išgirdau atidaromų durų (durys atsidaro į išorę) garsą, metalinį traškėsi, sklasties, kuri neleido atidaryti durys plačiau. Duris buvo pravertos per sprindį. Stovėdamas prie durų pamačiau skląsti, pagalvojau, kad gali tuoj ir uždaryti duris, todėl paėmiau už durų rankenos, netraukiau, tiesiog prilaikiau, kad jos neužsidarytų. Tuomet jaunuoliui, buvusiam prie durų pasakiau, kad tai policija ir, kad neplanuotų uždaryti durų. Jaunuolis, persigandusiu balsu, pasakė, kad duris atidarys, tačiau, aš išgirdau, kaip kitas jaunuolis stovėjęs už pirmojo, pasakė, kad duris uždarytų ir jas neatidarinėtų. Visą laiką E. K. buvo už manęs. Jaunuolis pasakė, ar gali uždaryti duris, kad po to jas atidarytu. Aš sutikau. Jaunuolis pradžioje uždarė duris, po to nuėmęs sklastuką duris atidarė. Atsidarius durims, aš mandagiai paklausiau ar galime užeiti. Jaunuolis neprieštaravo (tiksliu žodžiu nepamenu), mes užėjome į buto vidų. Užėję į vidų, koridoriuje, jaunuoliai atsitraukė atgal, aš paprašiau, kad jie nueitų į kambarį, pamačiau, iš virtuvės išbėgančias dvi merginas. Aš E. K. paprašiau, kad jį apžiūrėtų kitus kambarius, ar nėra daugiau žmonių. Aš negaliu pasakyti kaip kruopščiai jį atliko apžiūrą, bet po kurio laiko, labai greitai ji man pranešė, kad žmonių bute daugiau nėra. Negaliu tiksliai pasakyti ar tuo metu kai E. K. tikrino butą, ar jai grįžus aš paprašiau jaunuolių, kad jie susėstų. Negaliu pasakyti ką jaunuoliai veikė, iki to laiko kol juos paprašiau susėsti. Jaunuoliai susėdo kas kur, kiek pamenu jų buvo apie aštuonis, ten buvo ir vaikinai ir merginos (tikslių skaičių pagal lytį nepamenu). Sėdėjo ir pirmame dviaukštes lovos aukšte, prie kompiuterinio stalo, ant pufiko ir ant grindų. Pamačiau ant palangės alaus skardinių (iki 10 vnt.), ant kompiuterio stalo du buteliai stipraus gėrimo 0,5 1. talpos "Egelmaister" – gerokai nugertas ir kitas butelis, taip pat gerokai nugertas. Tarp jaunuolių atpažinau kolegos dukrą K., vardo nežinau. K. pakviečiau ateiti į virtuvę, o E. K. tuo metu buvo tarpduryje tarp kambario, prieškambario ir virtuvės. Aš buvau visiškai matomas E. K., tarp mūsų buvo apie 1,5 m atstumas. Virtuvėje nebuvo įrengtų durų. Aš K. paklausiau pavardės, pastaroji patvirtino mano žinias. Klausiau jos kiek jai metų, bet šiuo metu atsimenu, kad ji yra nepilnamete, tik nepamenu kiek jį pasakė, kodėl ji su savo draugais elgiasi priešingai teisei, t. y. triukšmauja ir kodėl ji ne namuose. Klausiau kur gyvena. Kiek pamenu, manęs atsiprašė, kalbėjo persigandusiu balsu. Aš paklausiau ar ji vartojo alkoholį, nes alkoholio butelius mačiau tame kambaryje, K. paneigė, kad vartojo alkoholį. Nuo pastarosios nejaučiau alkoholio kvapo, jį elgėsi adekvačiai, buvo koordinuota. Aš jos perklausiau ar tikrai, po ko ji pasakė, kad pavartojo vieną taurelę, nepamenu ar įvardino gėrimą. Aš nesiėmiau nustatinėti girtumo, nes iš patirties žinau, kad dėl išgertos vienos taurelės, alkotesteris (kuris buvo tarnybiniame automobilyje) parodytų 0 promilių, juo labiau, kad nebuvo aišku kada buvo išgertas alkoholis. Jai pasakiau, kad ji eitų greitai namo. Nei jos nei kitų asmenų duomenų nesirašiau. K. greitai iš buto išėjo. Grįžęs į kambarį aš išsiaiškinau kas iš likusiu yra pilnamečiai. Tarp bute buvusiu buvo du pilnamečiai vaikinai – po 18 metų. Po to kiekvieną iš ten buvusiu po vieną kviečiau į virtuvę, pakalbėti. Pradėjau nuo merginu, po to kviečiau vaikinus. Pavardžių ir kitų duomenų nesirašiau, todėl jų ir negaliu žinoti. Su kiekvienų nepilnamečių bendravau tokių pat turinių, kaip ir su K.: vardas, pavardė, gimimo metai, kur gyvena. Nuo nepilnamečių neužuodžiau sklidusio alkoholio kvapo, merginos pasisakė gėrusios po vieną taurelę alkoholio, jie elgėsi adekvačiai, koordinuotai. Pabaigus pokalbį aš kiekvieną nepilnametį, po vieną išleisdavau iš buto, liepdamas eiti namo. Visus bute buvusius asmenis mačiau pirmą kartą, išskyrus K.. Bute liko tik du suaugę asmenys, 18 metų turintis jaunuoliai. Kiek pamenu A. ir M.. Ar aš ar E. K. klausėme kokia triukšmo priežastis. A. pasisakė kad, kaip vėliau nustatėm, buto savininkas, šventė jo gimtadienį. Aš A. klausiau, kur pastarojo tėvai ir ar jie žino, ką jis veikia, kiek pamenu A. man neatsakė. Abu informavau, kad jiems bus surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolai, dėl nustatyto pažeidimo, už triukšmą. Nuo abiejų asmenų pajaučiau sklindantį alkoholio kvapą ir A., sužinojęs, kad jam surašysim protokolą, labai susikrimto. Jiems pasakiau, kad paimtu asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, apsirengti, apsiauti ir eiti prie tarnybinio automobilio, kur jiems surašysim protokolus. A., išgirdės, kas jo laukia, dar labiau susikrimto ir pradėjo prašyti kad mes tiesiog jį žodžiu įspėtume, kad nesiimtume jokių teisinių priemonių. A. pradėjo lengvai blaškytis. Tuomet aš A. paaiškinau, kad reaguojame principingai, kad nereikia triukšmauti, nes aplinkiniai skundžiasi ir tuomet nereikęs aiškintis policijai. Visą šį laiką M. tylėjo. M. iš striukes pateikė pasą, o A. iš kambario pateikė tapatybės kortelę. Kai pastarieji apsiavė, aš dar priminiau, kad ir apsirengtų, pastarieji tiesiog nesirengė, tuomet A. paėmė buto raktus, išgirdau, kaip jis sako, kad dabar šiam šakės. M. su K. pirmi išėjo iš buto, o aš su A. ėjome iš paskos. Išėjus į laiptinę, laikydamas rankose raktus nuo buto, Afoninas pasakė, kad jam silpna ir ar gali prisėsti ant laiptų, aš jam pasakiau, kad žinoma, jis atsisėdo ant laiptų, tuo momentu aš paėmęs iš jo raktus užrakinau butą vienu raktu. Nepamenu kiek buto duryse yra įrengtų spynų. Aš negaliu pasakyti ar E. K. matė, kad A. buvo silpna. Tik užrakinęs butą aš iškarto atidaviau raktus A. Po to A. atsigavo ir savarankiškai nuėjo iki tarnybinio automobilio. Priėjus prie tarnybinio automobilio, aš pastarąjį atrakinau. E. K. įsėdo į keleivio vietą, kur surašė protokolą M. Kol E. K. rašė protokolą, aš su A. ir M. buvome lauke prie automobilio. Stovint prie automobilio, vienas iš jų pasisakė, kad šalta ir pasiprašė įsėsti į tarnybinį automobilį. Aš tuomet priminiau, kad jiems buvo siūlyta apsirengti ir, kad reikia klausytis vyresniu teisingų patarimų. Po to jie abu įsėdo į automobilio galą, dėl ko man ir padėkojo. E. K. ir man surašius protokolus, jie pasirašytinai buvo supažindinti su protokolais, su administraciniu nurodymu. Jie pradėjo mūsų atsiprašinėti, dėl mūsų sugaišto laiko, padaryto pažeidimo. Tuomet aš jiems paaiškinau, kad planuojant tokio pobūdžio vakaronės, reikia susitarti su kaimynais ir tuomet neteks aiškintis policijai. Po to jie buvo paleisti, mes apsisukome ir išvažiavome, aš nelaukiau, kol jie grįžo į laiptinę. Nei vienas iš jaunuolių nebuvo pristatytas į komisariatą. Vėliau gavome pranešimą – tiksliau laiko nepamenu, kad G. pripurškė dujų, nurodytas tas pats adresas ( - ). Aš ir E. K. buvome labai nustebę. Kai nuvykome į ( - ) ar prie to namo ar tarp šio ir gretimo namo pamačiau jaunuolį iš ankstesnio iškvietimo. Kai sustojau ir priėjau prie jo jis nusikeikė, paklausė kodėl mes atvažiavome, aš jam pasakiau, kad kitų ekipažų nėra, kurie reaguoja į kvietimus. Kiek pamenu šiam jaunuoliui surašiau protokolą, bet neatsimenu dėl ko, kiek pamenu surašiau vietoje, t. y. jis nebuvo pristatytas į komisariatą. Nei vieno asmens atžvilgiu nenaudojau fizinės prievartos veiksmų, fizinės jėgos, specialiuoju priemonių, nes tam nebuvo jokio teisinio pagrindo. E. K. taip pat nenaudojo fizinės jėgos, fizinės prievartos, specialiųjų priemonių. Bet kuriam mūsų panaudojus specialiąsias priemonės, asmuo būtų pristatytas į komisariatą ir būti surašytas išsamus tarnybinis pranešimas. Tyrėjai paklausus, dėl specialios kaukės dėvėjimo, galiu paaiškinti, kad neturiu teisės naudoti specialios priemonės, dengiančios veidą – kaukės tarnybos metu, todėl jos niekada ir neesu naudojęs. Aš nesidomėjau, ar asmenys, kuriems buvo surašyti protokolai su administraciniais nurodymais, juos įvykdė. Dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, galiu paaiškinti, kad per savo darbinę veiklą esu surašęs protokolus ne vienam ( - ) savivaldybės teritorijoje gyvenančiam asmeniui siekiant atkeršyti bei apdergti mano, kaip pareigūno vardą, ir atsiranda tokie pareiškimai. Po 4 dienų po įvykio sužinojau, kad A. mama dirba ( - ) probacijos pareigūne, todėl manau, parašydami pareiškimą dėl neva padarytų neteisėtų veiksmų, siekė mano kaip pareigūno teisėms veiksmus ir elgėsi pripažinti neteisėtais. Tai akivaizdžiai patvirtina ir antras prasimanytas kvietimas, dėl G. pripurkštu dujų. Advokato klausimas: ar kaip nors papildomai be tarnybinio pranešimo yra fiksuojamas elektros impulsinio prietaiso panaudojimas. Atsakymas: šiuo metu tiksliai neatsimenu (t. 2, b. l. 192–195, t. 3, b. l. 22–25).

55Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis S. A. 2016-02-23 parodė, kad 2016-02-19, apie 19 val. bute ( - ) pradėjo švęsti savo gimtadienį. Pakvietė dešimt draugų: I. Z., gim. 1998 m., E. V., gim. 1997 m., E. R., gim. 1998 m., 15–16 metų amžiaus merginas: G. P., N. P., O. R., M. A.. Nei jis nei jo draugai nevartojo nei alkoholio nei narkotinių medžiagų. Apie 2 val. nakties, atjungė elektrą iš laiptines. Išėjo patikrinti, laiptinėje buvo tamsu, nieko nesimatė. Rakinant duris, t. y. atrakino tik vieną spyną, pajautė, kad iš išorės kažkas bando atidaryti durys. Kadangi duryse yra įrengta dar viena spyna, turinti grandinėlę, durų nepavyko atidaryti, o tik praverti, pro tarpą pradėjo purkšti dujas. Dėl dujų jam pradėjo graužti odą. Vyriškas balsas liepė atidaryti duris, pasakė, kad jei neatidarys, tai kvies ugniagesius ir bet kuriuo atveju į butą pateks. Atsakė, kad norint atidaryti duris, turi pirma uždaryti, o po to nuimti grandinėlę. Po to jam leido uždaryti duris ir jis atrakino. Į butą užėjo du policijos pareigūnai, vyras, buvo su kauke, apie 180 cm. ūgio, sportiško kūno sudėjimo (vėliau sužinojo kad šis yra S. G.) ir moteris, iki 25 m. amžiaus, apie 170 cm. ūgio, liekna, ją yra matęs ir anksčiau, jos vardas Eglė. S. G. jam liepė eiti prie kitų asmenų į kambarį. Einant pasakė, kad jie neleidžia kaimynams miegoti. Kambaryje jam ir kitiems liepė gulti ant žemės, veidu žemyn, praktiškai tuo pat metu jam spyrė du kartus (gal ir daugiau) į kūną į ranką. Matė, kad S. G. ranka trenkė R. A., gim. 1998 m., vėliau pamatė mėlynę po akimi. Jam ir jo draugams gulint visus iškeikė (ir šiaip keikėsi), išvadino maloletkom. Dar kelis kartus minėjo, kad jie triukšmauja ir neleidžia kaimynams ilsėtis. Nei vienas iš jų policininkui neprieštaravo ir nesiginčijo dėl šio išsakytų žodžių, o S. G. grasino panaudoti jų atžvilgiu „Taserį“. S. A. buvo žinoma, kad tai yra elektros šokas. Pareigūnė siūlė juos „pačirškinti“ sakė pavadinimą prietaiso, bet jo neįsidėmėjo, bet S. G. atsakė, kad po prietaiso panaudojimo lieka randai, todėl prietaiso ir nenaudos. Kol jie gulėjo ant žemės, iš jo draugų rankų paėmė telefonus, kims telefonus paėmė nuo stalo. Telefonus pasidėjo sau matomose vietose, vienus numetė ant žemės. Gulint ant žemės, klausė kas buto savininkas, S. A. atsakius kad jis, jam prie nugaros priglaudė „Taserį“ ir jį įjungė. Pajautė elektros iškrovą. Uždėjo antrankius, laužydami rankas, surakino už nugaros. Po ko pradėjo jo draugus po vieną klausinėti duomenų ir kiek metų, kur gyvena. Po to tą asmenį išleisdavo namo. Nematė, kad duomenis kur nors užsirašinėtų. Neleido tiems asmenims paimti savo asmeninių daiktų. Po kurio laiko bute liko tik jis (S. A.) ir P. M., gim. 1998 m. Juos pakelė nuo žemės. Jo paklausė kur raktai nuo buto. Atsakė, kad striukėje. Matė, kaip S. G. ištikrino visą striukę, surado raktus. Matė kaip pažiūrėjo po lova, girdėjo, kaip sakė, kad gal narkotikų ras. Matė, kad P. M. yra surakintos rankos už nugaros. Po ko pasakė, kad S. A. su P. M. keliaus į automobilį, neleido nei apsiauti, nei apsirengti viršutinius drabužius. Išėjus į lauką, pamatė, kad tarnybinis policijos automobilis stovi namo šone, taip kad nesimatytų per namo langus. įsėdus į automobilį, pamatė, kad S. G. yra be kaukės, tuomet jį ir atpažino. Tarnybiniame automobilyje policininkė surašė jam ir P. M. po protokolą, išrašė baudą, S. G. atidaręs tarnybinio automobilio dureles grasindamas paklausė ar nori pasivažinėti, nes galintis juos nuvežti 10 km. Jie nieko nesakė, tylėjo. Po to liepė išlipti, nusegė antrankius, padavė pasirašyti protokolus. Kai jie abu pasirašė protokolus, S. G. gražino raktus, jie paklausė ar gali eiti, šis leido, jie apsisuko ir grįžo į butą. Važiavo į ( - ) poliklinikos priimamąjį, kur buvo užfiksuoti sužalojimai. Prašo pradėti ikiteisminį tyrimą, dėl piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi, nes buvo įsiveržta į butą bei apgadinta spyna, aiškiai viršyti pareigūnų įgaliojimai, pareigūnus patraukti baudžiamojon atsakomybėn (t. 1, b. 1. 107–108).

56Ikiteisminio tyrimo, papildomos apklausos nukentėjusysis S. A. 2017-01-19 parodė, kad 2016-02-20, po to kai S. G. jį ir P. M. paleido įteikęs po administracinio protokolo kopiją, grįžo į butą. Kiek pamena E. R., atėjo kartu su Roku ir paprašė atiduoti telefoną, buvo vonioje, šaltu vandeniu plovė akis. Išėjęs pasakė, kad skambins kažkur ar tai kvies kitą policijos ekipažą ar tai greitąją pagalbą, dėl to, kad S. G. pripurškė dujų į akis. Nepamena kas pastarajam padavė telefoną ir šis išėjo. Negali pasakyti ar kas nors jį lydėjo į lauką. Negirdėjo iš lauko sklindančių kokių nors garsų, triukšmo. Nepamena po kiek laiko grįžo E. R., pastarojo veidas dar buvo raudonas, bet jau mažiau patinęs. E. R. pasakė, kad S. G. surašė protokolą, dėl triukšmavimo. Nepamena, kad šis sakytų kad lauke laukdamas kito policijos ekipažo triukšmautų. Ryte E. R., Rokas ir S. A. kartu su pastarojo motina nuvažiavo į ( - ) polikliniką. Pamena, kad daktaro kabinete gydytojas pasakė, kad negali užfiksuoti sužalojimų (dujų pripurškimo), nes viskas jau praėjo, jokio gydymo dėl to nepaskyrė (t. 1, b. 1. 111).

57Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. R. 2016-03-07 parodė, kad 2016-02-19 apie 20 val. prasidėjo S. A. gimtadienis, jam 18 metų, bute ( - ) Bute dar buvo P. M., jam 18 metų, R. A., jam 17 metų, E. V., jam 18 metų. Apie 24 val. į butą atėjo N. P., jai 16 metų, O. R., jai 16 metų, G. P., jai 16 metų, M. A., jai 16 metų ir G. K., jai 16 metų. Jie buvo Simo kambaryje. Kažkuriuo metu, kažkur apie 2 val., dingo elektra visame bute, po 10–20 sek. kažkas pradėjo daužytis į duris. Simas nuėjo prie durų, pasižiūrėti kas daužosi. Simui nuėjus prie durų išgirdo kaip vyras liepia greičiau atidaryti duris, Simas prašė nesiveržti ir netrankyti durų, kad šis tuoj atidarys duris. Labai greitai Simas atidarė duris. Jis matė, kaip Simą už rankų (kaip užlaužtų iš nugaros) atsivedė policijos pareigūnas. Policininkas buvo su policijos uniforma, dėvėjo šviesą atspindinčia liemenę, buvo su juodos spalvos kauke, per ją matėsi tik akys. Paskui policininką į kambarį užėjo policininkė – moteris. Dėvėjo policijos uniforma iki 170 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, apie 27 m. amžiaus, juodais plaukais. Policininkas numetė Simą ant žemės, liepė gulėti. Simas gulėdamas prašė leisti šunį išvesti į kitą kambarį, nes šuo lojo. Policininkas neleido išvesti šuns. L. S. gulėti. Klausė ar Simas bus buto savininkas, Simas atsakė, kad jis yra buto savininkas. Policininkas jiems sakė „maloletkos“, „neūžaugos“. Po to policininkas prieidavo prie kiekvieno iš berniukų ir per jėgą paguldydavo ant žemės, girdėjo kelis spyrio garsus, bet kam įspyrė nematė. Priėjęs prie jo, liepė nulipti nuo lovos ir tuo metu, kai lipo du kartus kumščiu trenkė į dešinės pusės šonkaulius, po to jį paguldė ant žemės, liepė gulėti ir nežiūrėti, spyrė į dešinį šoną ir į kryžkaulį. Tuo metu suprato, kad policininkas yra S. G.. Policininkė kažkuriuo momentu pasiūlė panaudoti S. G. kažkokį prietaisą, kuris „čirškina“ ir palieka randus, bet S. G. nesutiko. S. G. apieškojo staliuką, po staliuku, sakydamas gal ras narkotinių medžiagų. Suguldęs visus berniukus S. G. pradėjo kviesti į virtuvę mergaitės po vieną. Liepė jam atsistoti. S. G. jį apieškojo, nieko nesurado, po to liepė per 40 sek. išeiti iš buto. Jis paklausė ar gali paimti telefoną, S. G. jam liepė nykti. Po to jis išėjo iš buto. Išėjęs iš buto nuėjo prie prūdo. Prie prūdo prabuvo apie 30 min. Pamatė, kad S. G. išvažinėja. Pravažiavęs S. G. sustojo, pasikvietė prieiti, paklausė kiek jam davė laiko dingti iš tos vietos. Jis S. G. pradėjo pasakoti, kad toli gyvena ir pan. O S. G. išsitraukė dujas ir jam papurškė į veidą, po ko įsėdo į automobilį ir nuvažiavo. Matė, kaip S. G. sustojo, kažką pakalbėjo ir pamatė, kaip S. G. papurškė dujų Edvinui ir lygiai taip pat nuvažiavo. Paėmęs telefoną iš Simo jis lauke paskambino 112, iškvietė policiją ir medicininę pagalbą. Telefonu pasakė, kad S. G. pripurškė dujų ir reikalinga pagalba nurodė adresą ( - ). Po kurio laiko jam paskambino iš paprasto telefono numerio ir klausinėjo ar jam reikalinga pagalba ir pan. Jis vėl pasakė, kad pripurškė dujų S. G., kad laukia policijos ekipažo ir kad nesiųstų S. G.. Jam liepė laukti. Prabuvęs 10 min. lauke privažiavo tarnybinis policijos automobilis kuriame buvo S. G.. S. G. išlipęs iš tarnybinio automobilio, pasikvietė prieiti prie automobilio. Kai jis priėjo šis trenkė jam kumščiu į kairį šoną. Po to uždėjo antrankius, surakindamas rankas už nugaros, įsodino į tarnybinį automobilį ir nuvežė į ( - ) policijos komisariatą. Policijos komisariato teritorijoje išėjus porininkei į komisariatą,

58S. G. išrašė baudą, dėl triukšmo, nurodė baudos dydį – 2 Eur. Paprašė leisti nueiti į tualetą, nusiplauti veidą. S. G. pasakė, kad vis tiek reikęs į komisariatą kažką pasirašyti. Pradžioje komisariate pasirašė, negali pasakyti kokiame dokumente, po to jam tik leido nusiprausti. Norėtų, kad policijos pareigūnas atsakytų už neteisėtus veiksmus (t. 1, b. l. 158–160).

59Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. A. 2016-03-03 parodė, kad 2016 m. vasario 19 d. dalyvavo draugo gimtadienyje, pas S. A., jam 18 metų, kažkur nuo 19–20 val. pas jį bute, ( - ) gatvėje. Be jo dar dalyvavo P. M., jam 18 metų, E. R., jam 17 metų, I. Z., jam 17 metų, M. K., jam 17 metų. Apie 24 val., gal jau vasario 20 d. 0.30 val. atėjo pasveikinti panelės N. P., jai apie 15 metų, G. K., jai 16 metų, O. R., jai apie 15 metų, M. A., apie 15 metų ir G. P., jai apie 15 metų. M. K. išėjo namo prieš ateinant panelėms. Vakare, jis ir E. R. susitiko su panelėmis prie parduotuvės „Iki“ ir jas palydėjo iki Simo buto. Kai atėjo panelės jis praktiškai visą laiką prabuvo antrame lovos aukšte, tik buvo kelis kartus nusileidęs į tualetą ir grįžęs atgal. Buvo įnikęs į telefoną. Tarp 1–2 val. pamatė, kad dingo elektra visame bute (dingo muzika, šviesa). Pagalvojo, kad kvailioja draugai, liepė apsiraminti. Išgirdo, kaip Simas pasakė, kad eina prie durų, pagalvojo, kad įjungs šviesą. Simas pirma atrakino viršutinę spyną ir tik prasivėrus durims išgirdo stiprų beldimąsi. Lyg tai Simas pasakė, kad atrakins. Pagalvojo, kad policija, kurią iškvietė kaimynai, nes prieš tai garsiai padainavo. Jis pamatė į kambarį įėjusius policijos pareigūnus ir tuomet jau degė šviesa. Policininkas vyras buvo apie 185 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, buvo apsirengęs policijos uniformą, dėvėjo šviesą atspindinčią liemenę, nematė nei ženkliuko nei pavardės lentelės. Vyras buvo su kauke (kaip slidininko) matosi tik akys. Buvo be kepurės. Policininkui tik įėjus į butą, išgirdo, kad jis rėkė gult ant žemės. Įėjus policininkams dalis draugų gulėjo ant žemės, jis jau lipo žemyn, iš antro aukšto lipo priekiu, buvo pastatęs vieną koją ant kopėtėlių, kai policininkas jam kumščiu trenkė į kairę akį. Dėl smūgio nukrito ant žemės ir prie lovos atsigulė, kaip kitiems prieš tai liepus, veidu žemyn. Kitiems rėkė kaip gult, kai jis lipo nuo lovos. Matė, kaip Simui ne mažiau 2 (gal ir 3) kartų spyrė į kairį šoną (gal net nugarą), po to Simas paleido šunį, o pats atsigulė veidu žemyn. Visiems gulint, policininkas vaikščiojo po kambarį ir įspyrė lyg tai Erikui ir Irmantui į šoną, jam spyrė į šoną du kartus. Girdėjo, kaip policininkas liepė dingti Gretai jam iš akių, nustatė 30 sek. Po to Greta iš karto ir išėjo. Po to į kambarį grįžo policininkas, kuris surinko visus telefonus, kuriuos užmatė, tiesiog numetė ant staliuko. Policininkas priėjęs atidarė langą, kažkaip grasino mergaitėms, matė, kad policininkas nusitaikė Taser (elektros šokas, krečiantis elektra, panašus į pistoletą, geltonos spalvos) į kažkurią iš mergaičių, bet jis negali pasakyti į kurią, policininkas patikrino lovas, palangę. Matė, kaip policininkas surado piniginę, atidarė ir ištraukė asmens dokumentus, paklausė kuris yra S. A., Simas atsiliepė, kad tai jis. Po to policininkas priėjo prie Simo ir jį surakino antrankiais, rankas už nugaros. Simas užstojo žodžiais mergaites, o policininkas priėjęs prie jo panaudojo elektrošoką, išgirdo garsą, nepamena, kaip Simas sureagavo, bet lyg tai nešaukė. Policininkas panaudojo elektrošoką prieš Irmantą. Kai policininkas klausė jų visų, kažkas iš jų atsakė, tuomet policininkas šiam įspyrė. Po to policininkas paklausė ar jie turi narkotikų, jie tylėjo, po to policininkas paklausė antrą kartą ar jie turi narkotikų, jie vėl nieko nesakė, policininkas pasakė, kad jaučia kad ras narkotikų ir aptikrino daiktus nuo staliuko (matė, kaip patikrino vaistų dėžutę ir lyg tai stalčius, nes tai buvo kompiuterio staliukas), negali įvardinti kieno tie daiktai buvo. Po to mergaites po vieną išvarinėjo iš namų, prieš tai klausė kiek metų ir ar gėrė. Bute likus tik Orintai, jai liepė atsistoti. Ji stovėjo prie lango ir nusitaikė į ją su Taser, jos klausinėjo kelis kartus, ar ji žino kas čia yra, ant jos matė raudonos spalvos šviesos taškelį (ant kūno). Policininkė pasiūlė paimti tą kuris čirškina, policininkas atsisakė, sakydamas kad prietaisas palieką randus. Po to liepė Orintai dingti iš buto, kad nematytų jos. Po to Edvinui liepė dingti, nurodė, per kiek sekundžių. Po to liepė jam išeiti. Bute liko Simas su Pijumi. Nuėjo prie namo kampo, po 1 min. pamatė, kaip Simą ir Pijų nusivedė iki patrulinio automobilio, kuris stovėjo už kito to paties namo kampo. Simas buvo surakintas antrankiais, abu buvo be striukių ir be batų. Einant pamatė išvažiuojant policijos automobilį, staigiai puolė bėgti aplink namą, apibėgęs namą nuėjo prie gretimo namo kampo, nuo kurio matosi įėjimas į Simo laiptinę. Pamatė, kad Erikas yra prie gretimos laiptinės, pastarasis pasakė, kad šiam pripurškė dujų ir kad nieko nemato. Paprašė padėti. Jis jį palydėjo prie Simo laiptinės iš kur šis paskambino 112, pasakė (kad dar jam parodys, kad jis tokias nesąmonės daro, jis sakė, kad neskambintų, nes gali atvažiuoti G), kad reikia pagalbos nes sumušė G, sujungė su ( - ) policijos komisariatu. Erikas viską nupasakojo. Po to jam po kurio laiko paskambino iš mobiliojo telefono ir pasiteiravo ar tikrai reikia pagalbos. Erikas atsakė, kad tikrai reikia. Jam liepė laukti. Erikas liko lauke, jis (R. A.) grįžo pas Simą į butą. Dairėsi per balkoną ir pamatė einančius Nedą ir Edviną, išbėgo į lauką ir juos pasitiko. Paklausė kas atsitiko Edvinui, šis atsakė, kad gavo dujų. Palydėjo į butą. Kad tai G, jis suprato, iš policininko surašytų protokolų, kuriuos turėjo Simas, Pijus ir Erikas. Policininką matė tik su kauke, pastarąjį be kaukės matė Simas ir Pijus. Patyrė fizinę žalą. Norėtų, kad policininkas dėl savo veiksmų butų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. 2016-02-20 kreipėsi į ( - ) ligoninės priimamąjį, po to kreipėsi į šeimos daktarę ir neurologą (t. 1, b. l. 134–136).

60Ikiteisminio tyrimo, papildomos apklausos nukentėjusysis R. A. 2017-01-13 parodymai, kad 2016-02-20, apie 3 val., kai ėjo pas Simą į butą, pamatė, kad prie gretimos namo laiptinės kažkas yra. Užklausė, atsiliepė Erikas. Pasakė, kad pripurškė dujų ir kad nieko nemato. Paprašė padėti. Jis pastarąjį palydėjo iki Simo laiptinės. Kartu nuėjo pas Simą, ten Simas jau surado Eriko telefoną, padavė telefoną Erikui. V. E. palydėjo iki lauko, surinko telefone 112 ir girdėjo visą pastarojo ir operatorės pokalbį. Lauke be jų daugiau nieko nebuvo. Parodžius tyrėjai E. R. telefoninio skambučio išklotinę, kur šis kreipiasi vardais, norėdamas sužinoti kokia yra gatvė, iš kurios skambina pasakė Roki, Zinke. Gali paaiškinti taip, kad šis dėl pripurkštų dujų nieko nematė, o dar buvo stipriai susijaudinęs ir galėjo sakydamas vardus apsirikti. Tikrai pamena, kad tuo metu kai E. R. skambino į 112, lauke buvo tik jis ir Erikas. Nei jie nei Erikas netriukšmavo, nerėkavo ir nieko netrankė. Dar girdėjo, kad pastarajam kažkas atskambino, girdėjo kaip E. R. papasakojo tą patį ką ir bendrojo pagalbos operatorei. Po to kai E. R. padėjo ragelį, jis dar kurį laiką pabuvo su pastaruoju, o po to nuėjo pas Simą. E. R. liko lauke vienas. Šiuo metu nepamena ar Simas bute jau buvo uždaręs langą ar ne. Kol buvo pas Simą bute, jokio triukšmo iš gatvės negirdėjo. E. R. pas Simą į butą grįžo kažkur po 1 vai. Papasakojo, kad atvažiavo S. G. ir jį nuvežė į komisariatą, kad surašė protokolą (t. 1, b. l. 137–138).

61Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. V. 2016-03-07 parodė, kad 2016-02-19 apie 20 val. jis buvo pas S. A. bute ( - ). Šventė S. A. 18 metų gimtadienį. Pradėjo švęsti kartu su Simu ir A. L., tuomet jai buvo 17 metų (išėjo apie 23.30 val.), M. K., jam 17 metų, (išėjo apie 23.30 val.), P. M., jam 18 metų, I. Z., jam 17 metų, E. R., jam 17 metų, R. A., jam 17 metų. Apie 24 val. atėjo O. R., jai 15–16 metų, G. P., jai 15–16 metų, G. K., jai 15–16 metų, M. A., jai 15–16 metų ir N. P., jai 15–16 metų. Kartu su Roku buvo antrame dviaukštes lovos aukšte, Pijus su trimis panelėmis buvo pirmame dviaukštes lovos aukšte. Šalia jų buvo Erikas. Irmantas buvo prie kompiuterio. Jie klausėsi muzikos, bet negarsiai, bendravo. Iš kaimynų, dėl triukšmo negavo jokių pastabų. Buvo virtuvėje kai apie 2 val. – 2.30 val. visame bute dingo elektra. Grįžo į kambarį, užlipo atgal į lovos antrą aukštą, o Simas nuėjo prie durų. Girdėjo kaip kažkas spardė į duris. Girdėjo, kad sakė, jog ten policija. Simas pravėrė duris, bandė raminti, kad nelaužytų durų, užtikrino, kad buto duris atrakins. Kai tik Simas atrakino buto duris, išgirdo triukšmą buto koridoriuje, matė, kad šviečia nedidelis šviesos spindulys. Nusileido iš antro aukšto dviaukštes lovos ir pamatė, kaip koridoriuje Simui į šoną spyrė policininkas. Nuo spyrio Simas susilenkė. Policininkas apie 187 cm. ūgio, vidutiniško kūno sudėjimo, buvo apsirengęs policijos uniformą, dėvėjo šviesą atspindinčią liemenę, buvo užsimovęs juodos spalvos kaukę, kurioje buvo tik iškirptė akims. Po to policininkas įsiveržė į kambarį, kuriame jie visi buvo. Policininkas liepė visiems gultis ant žemės, veidu žemyn, rankomis už nugaros. Tik nulipęs iš karto atsigulė netoli lovos, kadangi buvo nedaug vietos, tai gavosi, kad jo galva atsidūrė po lovą, guldamas matė, kaip policininkas nutempė nuo antro aukšto dviaukštes lovos Roką, tempdamas jį už rankos. Šalia jo paguldė Pijų. Nematė kur buvo paguldytas Rokas. Kai visus suguldė, policininkas pradėjo vaikščioti po butą. Policininkas ranka viską numetė nuo darbinio stalo. Ten buvo maistas (čipsai, kibinai), coca – cola, kelios stiklinės, keli telefonai. Neatsimena ar ant stalo buvo pastatyti alkoholiniai gėrimai. Visi gulėjo ramiai, niekas su policininkais nesiginčijo. Policininkas vaikščiojo po kambarį juos nuolat vadindavo „maloletkomis“, praeidamas įspyrė du kartus į dešinį petį. Girdėjo kaip policininkas dar įspyrė Simui (kai jis paprašė leisti išvesti šunį į kitą kambarį) ir Irmantui (jis gulėjo šalia). Pamatė, kaip per kambario grindis, šalia kojų atsirado šviesos spindulys. Po to policininkas pasiūlė ką nors vieną pačirškinti, policininkė nesutiko ir pasiūlė pakratyti, nes pačirškinus lieka randai. Tuo metu jokių prietaisų nepanaudojo. Simas paklausė kodėl lendat prie panelių, po to išgirdo kaip jis iš skausmo surėkė. Po to policininkas liepdavo panelei atsistoti, pasisakyti amžių ir liepdavo eiti į virtuvę. Negirdėjo apie ką kalbėjo arba kas vyko virtuvėje, po to tą panelę paleisdavo iš buto. Girdėjo, kaip įėjimo durys užsidarydavo. Pirmą iš buto paleido G. K.. Po to praėjus ilgesniam laikui paleido ir kitas panelės, eiliškumo nenupasakos, nes neįsidėmėjo. Tuo metu, kai panelių nebuvo kambaryje (ar jos buvo paleistos ar buvo virtuvėje nežino) policininkas pamatė gulinčius pasus, jos patikrino (ten buvo Simo ir Pijaus) ir tuomet pasakė, kad jie greičiausiai švenčia gimtadienį, paklausė kam taip garsiai muziką klauso neleidžia kaimynams miegoti. P. P. pasą, pasakė, kad jam yra girdėta ši pavardė ir pasą padėjo atgal. T. E. paklausė ar gali užduoti klausimą, policininkas, paklausė kas jam leido kalbėti, ar jis turi žodžio teisę ir tuomet išgirdo smūgio – pliaukštelėjimo garsą. Erikas lyg tai niekaip nesureagavo. Po to policininkas pasakė, kad pažiūrės ar jie turi narkotikų (lyg tai pakelė kažkurį vaikiną ir aptikrino kišenės), sakė, kad greičiausiai ras. Po to lyg tai pradėjo išleisti vaikinus po vieną, negali pasakyti nuo kurio pradėjo. Kai jam liepė atsistoti, pamatė, kad bute yra Pijus, Simas ir lyg tai Erikas. Paklausė, ar kai jis stos į karo policija, ir jam reikės tokiam būti, policininkas paklausė kas leido kalbėti. Jis tiesiog žiūrėjo į policininką, policininkas liepė žiūrėti į akis (buvo arčiau nei per žingsnį nuo jo, praktiškai prie pat) ir paklausė ar jis nori gauti iš galvos į galvą. Jis neatsakė, tik numykė „hm“, po to liepė eiti prie sienos išvadino „karo policininku“, jam stovint prie sienos liepė praskėsti kojas ir jį apieškojo. Nieko neradęs, liepė per 40 sekundžių iš ten dingti. Jis pradėjo ieškoti telefono, o policininkas skaičiavo atgal 35, 30 ir t. t. Kai policininkas pasakė 20, toliau neieškojo telefono, apsisuko ir apsirengęs išėjo iš buto. Kieme pamatė stovinčius Nedą ir Irmantą. Trise nuėjo prie prūdo. Nei vienas iš jų neturėjo telefonų, žinojo, kad bute liko Simas ir Pijus. Po to prie jų atėjo Erikas, pasiūlė pažiūrėti iš toliau ar jau išvažiavo policininkai. N. S. namo kampo pamatė stovintį policijos automobilį, prie jo stovinčius Simą ir Pijų. Simas buvo tik su kojinėmis. Neatsimena ar jie buvo su striukėmis. Simas su Pijumi nuėjo nuo automobilio, o tarnybinis policijos automobilis pradėjo važiuoti link jų. Jie išsigando ir pradėjo bėgti. Taip gavosi, kad jis buvo su Neda, o Irmantas su Eriku. Matė, kaip policijos automobilis stabtelėjo prie Eriko, o jie nusisuko ir ėjo takeliu toliau. Po 15 sek. išgirdo, kaip prie jų privažiuoja automobilis, atsisukęs pamatė, kad tai yra policijos automobilis. Privažiavus automobiliui jie sustojo, iš automobilio išlipo tas pats policininkas (pažino jį iš balso) jį atpažino kaip S. G. (prieš kelis metus, pastarasisis buvo jį su draugais apieškojęs ir kiti pasakė, kad tai S. G.), pastarasis pasakė ar jis kažką neaiškiai buvo pasakęs, per 40 sek. čia jo jau turėjo nebūti. Jis atsakė, kad tiesiog lydi panelę, policininkas atsakė, kad jo jau seniai čia turėjo nebūti. Atsakė, kad negalima palydėti panelės. Jam sakant pastarasis papurškė dujų į veidą. Po to policininkas nuvažiavo. Jis pasakė Nedai, kad nieko nemato. Neda įsikabino už parankes ir palydėjo iki prūdo (Neda atsisakė eiti pas Simą, bijodama, kad policininkas gali grįžti), kur jis prasidaužė ledą ir nusiplovė veidą, o ledą laikė prie veido. Po to apėjo namą, kad įsitikinti jog policijos pareigūno nėra, ir prie jų pribėgo Rokas. Rokas palydėjo pas Simą į laiptinę (jį nufotografavo). Neda iš Simo buto paėmė savo telefoną ir išėjo. Jis nuėjo į vonią, nes pradėjo bėgti kraujas iš nosies. Kai tik galėjo atsimerkti pats save nufotografavo (buvo praėję apie 1 vai. po dujų papurškimo). Telefoną rado po lova, jis buvo tvarkingas. Kitą dieną dar jautė skausmą petyje, bet niekur nesikreipė. Dėl sužalojimų į medikus nesikreipė. Nuotraukas atsiųs elektroniniu paštu ( - ) (t. 1, b. l. 192–194).

62Ikiteisminio tyrimo, papildomos apklausos nukentėjusysis E. V. 2017-01-19 parodė, kad 2016-02-20 kai pamatė, kad tarnybinis automobilis nuvažiuoja nuo Simo namo, jis ėjo kartu su Neda pas Simą į butą, paimti savo daiktų. Išvažiuodamas S. G. sustojo ir jam pripurškė dujų į akis. Jis prie prūdo palydėjo Nedą, o po to jie ėjo pas Simą. P. S. namo sutiko Roką ir dar kažką ir jie visi nuėjo pas Simą į butą. Einant laiptinėje Rokas jį ir nufotografavo, nes jo veidas buvo ištinęs dėl ašarinių dujų, kurias jam į veidą papurškė S. G.. Pamena, kad jis paėmė telefoną, o Erikas pas Simą vonioje, plovė veidą, nes jam S. G. taip pat pripurškė dujų į veidą. Nepamena, kad Erikas sakytų ką planuoja daryti, kad skambins, kvies kitą policijos ekipažą. P. S. dar prabuvo apie 1.5 val. Greičiausiai iki jo išėjimo iš Simo buto, grįžo Erikas ir pasakė, kad pastarajam S. G. surašė protokolą, dėl triukšmavimo. Nepamena ar Simo kambaryje langas buvo uždarytas ar atidarytas, pamena, kad Simo kambaryje buvo vėsu, jis buvo su striuke. Tuo metu, kai buvo pas Simą, triukšmo, sklindančio iš gatvės negirdėjo, dalį laiko praleido vonioje. E. R. būdas yra santūrus, mano šis būdamas vienas nelinkęs triukšmauti. Taip pat nori papildyti, kad kai visi buvo suguldyti ant grindų Simo kambaryje, praeidamas S. G. jam spyrė, pataikė į dešinį šoną, o kai matė, kad S. G. vėl eis pro jį nuleido ranką ir kad S. G. nepataikytų į šoną, prisidengė ranka, todėl S. G. spyriai ne mažiau dviejų kartų kliuvo į žasto viršų, šiek tiek žemiau peties, todėl jis ir nurodė apklausoje, kad kitą dieną po įvykio jam skaudėjo dešinį petį. Į medikus nesikreipė. Neatkreipė dėmesio ar toje vietoje, kur spirdamas pataikė S. G., buvo mėlynė (t. 1, b. l. 195).

63Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis I. Z. 2016-04-05 parodė, kad 2016-02-19 buvo pas S. A. gimtadienyje ( - ). Simas šventė 18 metų gimtadienį. Dar buvo E. V., jam 18 metų, P. M., jam 18 metų, R. A., jam 17 metų ir E. R., jam 17 metų. Nematė ar švenčiant gimtadienį buvo alkoholio, jei ir buvo jis nevartojo alkoholio, nematė kas šį gertų. Kažkas iš vaikinų apie 23 val. į butą palydėjo paneles G. K., jai 16 metų, O. R., jai 15 metų, N. P., jai 15 metų, M. A., jai 15 metų, G. P., jai 15 metų. Neatkreipė dėmesio ar merginos vartojo kokį nors alkoholį. Švenčiant jie daugiau kalbėjo ir labai negarsiai klausėsi muzikos. Per visą vakarą iš kaimynų nebuvo išsakytos pastabos dėl triukšmo. Pradžioje buvo pirmame lovos aukšte, tiksliai nepasakys kas buvo šalia, greičiausiai panelės, bet kurios tiksliai nepamena. Rokas buvo antrame lovos aukšte, Simas sėdėjo ant sofkutės netoli šuns, Pijus buvo prie kompo, kur kiti buvo tiksliai nepasakys, bet visi buvo viename kambaryje. Tiksliai valandos nepamena, kai bute dingo elektra. Tuo pačiu kažkas pradėjo spardyti į buto įėjimo duris. Nesakė, kad tai policija, negirdėjo reikalavimo atidaryti duris. Simas nuėjo prie durų, kai šis pravėrė duris jis išgirdo, kaip pasakė, kad policija, pareikalavo atidaryti duris, įleisti į butą. Simas įleido į butą, jokių papildomų garsų negirdėjo. Po to pamatė, kaip į kambarį įbėgo vyriškis, vilkintis policijos uniforma, vilkėjo šviesą atspindinčią liemenę, dėvėjo kaukę (juodos spalvos, matėsi tik akys). Policininkas pradėjo rėkti, liepdamas jiems gulti ant žemės, pasakė, kad veidu į žemę. Pažino iš balso kad tai yra S. G.. Anksčiau peržiūrėjo vaizdo įrašus kur S. G. pervažiuoja motociklininką ir ten kažką sakė, tai iš balso ir pažino. Visi pradėjo gultis, jis taip pat. Paskui S. G. į kambarį užėjo policininkė – moteris, pastarąją taip pat pažino, kaip S. G. porininkę, žino, kad šios vardas yra Eglė, pavardės nežino. Atsigulė kambario kampe. Gulėdamas nieko nekalbėjo, kai pajautė kaip jam į kairį šoną įspyrė S. G. – pajautė fizinį skausmą. Po to pajautė kaip prie kairio šono kažkuo prisilietė ir pajautė elektros srovę. Taip pat išgirdo traškesį, čirškėjimą. Jį kratė neilgai, apie pusantros sekundės. Jam nelabai skaudėjo. Tuo metu vilkėjo megztinį. Gulėjo veidu žemyn, girdėjo kaip S. G. vaikščiojo po kambarį, girdėjo kaip 2–3 kartus kažkam įspyrė. Atsimena, kad S. G. kažką jiems kalbėjo, bet ką tiksliai sakė, nepamena. Po kurio laiko pakvietė pasikalbėti lyg tai Gretą, tiksliai nepamena. Ką jie tarpusavyje kalbėjo negirdėjo. Greičiausiai paleido. Toliau visas kitas po vieną paleido. Likusių vaikinų paprašė pateikti dokumentus. S. G. keldavo po vieną vaikiną, pareikalaudavo pateikti dokumentus, klausdavo gyvenamosios vietos, kiek metų, ką dar klausė nepamena. Po to tam asmeniui per 30 sek. liepdavo iš buto išeiti, kad nematytų. Kai jį pakelė dar kambaryje buvo Pijus ir Simas, šie gulėjo ant grindų, veidu žemyn. S. G. paklausė kuris Irmantas – pakelti ranką. Jis pabandė atsikelti. Pamatė, kad šis laiko tapatybės kortelę rankoje. S. G. pasakė, kad liepė pakelti ranką o ne atsistoti. Tuomet jis vėl atsigulė ir pakėlė ranką. Po to S. G. liepė atsistoti. Kai jis atsistojo, šis priėjo prie jo ir pažiūrėjo tiesiai į akis. Tuomet S. G. paklausė adreso, jį apieškojo. Kelnių kišenėje surado telefoną ir šį numetė ant stalo. Po to atidavė jam dokumentus ir liepė per 30 sek. dingti iš akių. Jis apsiavė ir išėjo į lauką, pamiršo striukę, bet liepė kuo greičiau. Išėjęs į lauką, pamatė Eriką, Nedą, jie visi nuėjo prie prūdo. Ten ėjo toliau nuo namų, kad nepamatytų S. G.. Laukė kitų draugų. Prie jų prisijungė Rokas, Edvinas. Pralaukė apie 15 min. Po ko nuėjo prie Simo laiptinės. Einant pamatė atvažiuojantį policijos tarnybinį automobilį. Jis atsiskyrė nuo kitų ir nuėjo į šoną. Tarnybinis policijos automobilis pro jį pravažiavo nesustodamas. Po to jis nuėjo prie Simo laiptinės. Truputį palaukė ir prie jo priėjo Erikas, kuris pasakė, kad pripurškė dujų, nesakė priežasties dėl ko taip padarė. Jie dviese pakilo pas Simą į butą. Tuomet į butą grįžo Edvinas, šis taip pat pasakė, kad prie einančio sustojo S. G. ir sakydamas, kad Edvinui liepė dingti pripurškė dujų. Tai padarė labai greitai. Surado telefoną ant stalo. Jie su Simu tvarkė kambarį, matė, kad yra sudaužyta stiklinė. Neatsimena, kad kuri nors iš panelių būtų grįžusi į butą savo telefono. Po to buvo susitikę su kitais vakarėlio draugais ir Rokas papasakojo, kad kai jis lipo nuo lovos antro aukšto S. G. ranka trenkė pastarajam į veidą, dėl to po akim lyg tai iš kairės atsirado mėlynė, Simas papasakojo, kad kai Gintarė gulėjo ant žemės, Simas pastarąją užstojo ir jam S. G. delno pagrindu trenkė į žandikaulį. Jis (I. Z.) į medikus nesikreipė, žino, kad Rokas, Simas ir lyg tai Erikas kreipėsi į medikus. Per visą laiką S. G. porininkė nieko nedarė ir nieko nesakė, tik stovėjo ir žiūrėjo. Mano, kad policijos pareigūnas elgėsi netinkamai, tikrai nesaugojo, nepadėjo. Norėtų, kad toks policijos pareigūno elgesys būtų tinkamai įvertintas ir pareigūnas atsakytų už savo veiksmus. Namo grįžo š. m. vasario 20 d. apie 9–10 val. Apie įvykį papasakojo mamai, bet labai trumpai, nes mano, kad jai visai nereikėjo kištis (t. 2, b. l. 59–60).

64Ikiteisminio tyrimo metu liudyta S. R. 2016-06-08 parodė, kad Erikas paprašė leidimo dalyvauti S. A. gimtadienyje, prieš gimtadienį 3–4 dienas. Sakė, kad ten nakvos. Ji sutiko. Atskirai su Eriku apie narkotikų, alkoholio, rūkymo draudimą nekalbėjo. Tiesiog žinojo, kad šis nevartos narkotikų ir pan. Juo pasitikėjo. 2016-02-20 neprisimena kada su juo pasimatė, nes dirba pamaininį darbą, todėl prisiminti sudėtinga. Erikas buvo nusiminęs, pavargęs. Tą dieną jai nieko nepasakojo, o jau praėjus kelioms dienom pasiskundė, kad jam skauda šoną ir galvą, graužė akis. Pasakė, kad ji turi susisiekti su Simo mama, padavė jai telefono numerį. Kai susitiko su Simo mama, ši papasakojo, kad švenčiant gimtadienį į butą buvo atėję policininkai, parodė nuotraukas, kaip atrodė Simas. Simo mamos žodžius patvirtino vėliau ir Erikas. Mano, kad iškarto nepapasakojo, nes ją saugojo arba, kad jau pasijautė suaugęs. Pasakė, kad buvo pas gydytojus su Simo mama. Kiek pamena nuo Eriko alkoholių nekvepėjo, šis pasisakė, kad tikrai nevartojo alkoholio. Erikas yra atviras, todėl juo patikėtų, jei pirmas papasakotų. Po įvykio jautė kažkokią baimę, bet po kurio laiko lyg viskas ir susitvarkė (t. 1, b. l. 172–173).

65Ikiteisminio tyrimo metu liudyta J. A. 2016-04-20 parodė, kad 2016 m. vasario mėn. 16–17 dienomis sūnus Rokas, gim. 1998 m. paprašė leidimo dalyvauti draugo S. A., gyv. ( - ), buto numerio nežino, gimtadienyje, kuris buvo 2016-02-19. Jie žinojo, kad jis liks nakvoti pas Simą. Su Roku yra sutarę, kad jis nevartos narkotikų ir nelėbaus. Juo pilnai pasitiki. Aptarė, kad jei kas atsitiktų jis skambintų, bet per tą laiką, kol Rokas buvo gimtadienyje, iš Roko negavo nei skambučio nei žinutes. 2016-02-20 jis grįžo namo nuo 11 val. iki 12 val. (tai sužinojo iš namuose likusios dukters, nes buvo išvažiavusi). Su Roku pasimatė 2016-02-20, 17–18 val. Rokui buvo su mėlynė paaky, buvo išsigandęs, neramus. Pasakodamas apie Simo gimtadienio šventimą verkė. Paklausus jo kodėl iš karto nepaskambino, nepranešė, jis atsakė, kad jie net neįsivaizduoja kaip jis jautėsi, mušamas policijos, kad nieko dėl policininko elgesio negalėjo padaryti. Kad jų dabartiniai reikalavimai, dėl skambučio, dar labiau jį išmuša iš vėžių, sakė, kad jie nepatikės jo pasakojimu. Bet jie sakė, kad jis pasakotų ir jau tik viską sužinojus vertins. K. R. pasakojo, buvo tikrai nuoširdus, ji pasakojimu patikėjo. Roko klausė ar jis vartojo alkoholį ir kiek, jei vartojo. Rokas atsakė, kad pradžioje šiek tiek išgėrė (neminėjo ką tiksliai gėrė), o po to nuėjo gultis į lovą, suprato, kad jis nebuvo girtas (pasigėręs) tikrai adekvačiai suprato visą situaciją ir adekvačiai elgėsi. Negali vertinti ar Rokas galėjo atsikalbinėti, prieštarauti policijos pareigūnui, kai pastarasis davinėjo kažkokius nurodymus, nes galėjo būti visaip, bet linkusi manyti, kad pareigūnui sakant Rokas pakluso. D. R. apklausoje nieko naujo nesužinojo, jis atkartojo tą patį ką ir jai buvo pasakojęs iškarto kai tik susitiko (2016-02-20). Iki šiol Rokas prisimena šį incidentą ir sako, kad pamatęs uniformuotą pareigūną jaučią baimę (t. 1, b. l. 155–156).

66Ikiteisminio tyrimo metu P. M. 2016-03-31 parodė, kad buvo pakviestas 2016-02-19 į S. A. gimtadienį, jam 18 metų, šventė pas jį bute ( - ). Ten dar buvo R. A., I. Z., E. V., E. R.. Apie 24 val. atėjo M. A., G. P., G. K., N. P., O. R.. Apie 2 val. bute dingo elektra. Išgirdo garsų beldimąsi į duris. Girdėjo pavienius žodžius iš laiptinės, paliepimą atidaryti duris. Simas nuėjo prie durų, jas atrakino, po 3 sek. pamatė į kambarį įbėgusi policijos pareigūną, dėvinti kaukę. Kaukė juodos spalvos, visas veidas uždengtas, matėsi tik akis. Policininkas tik įbėgęs pradėjo rėkti, kad visi gultųsi ant žemės. Visi buvę kambaryje pradėjo gultis ant žemės. Policininkas į juos švietė raudonos spalvos švieselė. Visiems sugulus. Policininkas kėlė nuo grindų po vieną panelę ir ją paklausinėjęs paleidinėjo. Išgirdo, kaip policininkas pasiūlė išbandyti ką nors naujo, bet tuoj pats ir atsakė, kad nebandys, nes palieka randus. Išėjus visoms panelėms policininkas liepė jam atsistoti ir atsigulti kitoje vietoje, parodė kur. Girdėjo spyrio garsą, bet nematė kam įspyrė vaikščiojantis po kambarį policininkas. Girdėjo smulkų traškėjimą, kaip elektrošoko, vėliau sužinojo, kad elektrošoką panaudojo Simui. Jam liepė atsistoti, atsisukti nugarą į policininką, po to jam surakino rankas už nugaros antrankiais ir stovėti veidu į sieną. Po kurio laiko policininkas jam liepė atsisukti ir jis pamatė Simą surakintomis rankomis (t. 2, b. l. 49–51).

67Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. Z. 2016-04-05 parodė, kad 2016-02-19 sūnus I. Z., gim. 1998-04-30, pasisakė, kad eis į gimtadienį ir greičiausiai namuose nenakvos. Ji sutiko, žinojo, kad jis eina pas S. A., kuris gyvena ( - ). 2016-02-20 apie 9 val. namo grįžo Irmantas, jis nebuvo išgėręs nei rūkęs (pati nerūko, todėl greitai pajaustų) ir nieko nepasakojęs nuėjo miegoti. Jo klausė kaip sekėsi, jis tiesiog atsakė gerai. Nei veide, nei kūne jokių sumušimo žymių nematė, namuose vaikšto su marškinėliais, todėl sužalojimų ir nematė. Š. m. kovo pradžioje Irmantas jai pasakė, kad greičiausiai teks vykti į Vilnių į apklausą, pradėjo klausti kas atsitiko. Irmantas labai nenoriai papasakojo, kad švenčiant Simo gimtadienį į butą buvo įsiveržęs S. G., dėvintis kaukę, minėjo, kad šis daužėsi į buto duris. Taip pat pasakė, kad kiti draugai nuo S. G. nukentėjo. Apie tai, kad S. G. I. įspyrė ir panaudojo elektrošoką prieš jį sužinojo tik šios dienos apklausoje. Irmanto klausė kodėl jis nieko nesiėmė, tai jis atsakė, kad kiti jo draugai labiau nukentėjo. Apie S. G. veiksmus yra labai daug girdėjusi iš draugų ir pažįstamų, bet asmeniškai jo nepažįsta. Jai pasakojo, kad tiesiog gatvėje sustabdo žmones ir tikrina ką pastarieji nešasi rankinėse, klausinėja kur eina, ką veikia ir pan. (t. 2, b. l. 65–66).

68Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja M. A. 2016-04-05 parodė, kad 2016-02-19 apie 24 val. kartu su draugėmis atėjo į gimtadienį pas S. A., jam 18 metų, gyvena ( - ) namo numerio nepamena, butas antrame aukšte, einant laiptais į kairę, butas dviejų kambarių su virtuve. Su ja buvo N. P., jai 15 m., G. K., jai 16 metų, O. R., jai 15 metų ir G. P. jai 15 metų. Bute buvo Simas, E. R., jam 17–18 metų, P. M., jam 18 metų, E. V. jam 18 metų, R. A., jam 17 metų ir I. Z., jam apie 17 metų. Jie visi buvo Simono kambaryje. Skambėjo muzika, bet jie nešoko, nieko nedarė, tiesiog muzika buvo kaip fonas ir bendravo. Bute buvo šuo, panelės buvo labiau prie šuns. Šviesa buvo įjungta virtuvėje ir koridoriuje ir kambaryje, kur buvo. Visą laiką grojo muzika. Gal buvo šiek tiek didesnis žmonių šurmulys. Kaimynai nedarė pastabų nei stuksendami į sienas, grindis, lubas, duris nei išjungdami elektros tiekimą. Kažkuriuo metu tiksliai valandų nežino dingo elektra ir muzika dingo. Jie pagalvojo, kad visame name dingo elektra, tai nelabai jaudinosi, išsigando. Kiek pamena Simas nuėjo iš karto prie durų, lyg tai kažkas ėjo kartu, bet kas tiksliai nepamena. Į duris baladojosi ilgai, bet kai Simas nuėjo ir atrakino, tai iš karto ir užėjo į butą. Pradžioje galvojo, kad atėjo su šunimi, bet vėliau suprato, kad tai Simo šuo loja. Pamatė, kad kambaryje yra policijos pareigūnas, kažkur po 5 sekundžių įsijungė šviesa. Policininko porininkės dar nebuvo kambaryje. Policininkas labai rėkė, nesuprato ką tiksliai rėkė, atrodė, kaip tikras (nebuvo apsimetėlis), vilkėjo šviesą atspindinčią lemenę, buvo su kauke (kaip „Aro“) ir be kepurės. Aukštas, tvirto kūno sudėjimo. Nematė, kad turėtų ženkliuką su pavarde arba su numeriu, neįsidėmėjo jo laipsnio. Atsiradus šviesai pastebėjo į kambarį įėjusią moterį –policininkę. Asmeniškai nepažinojo nei vieno nei kito. Šuo labai stipriai lojo, Simas bandė jį raminti, kaip suprato gal norėjo nuvesti šunį į kitą kambarį. Prašė policininko leisti nuvesti šunį į kitą kambarį, nes šuo drebėjo. Policininkas neleido tai padaryti ir spyrė Simui į pilvą. Policininkas prieš spirdamas pasakė, kad aišku kas čia savininkas. Policininkas buvo netoli Simo, per žingsnį, gal pusantro, kai pamatė, kaip policininkas spyrė Simui į pilvą. Tik užėjus policininkei, policininkas pradėjo šaukti kad visi gultų ant žemės. Simonas po policininko smūgio nugriuvo, kaip nelabai pamena. Policininkas pradėjo labai rėkti, kad gultų ant žemės, labai rėkė. Kokiais žodžiais liepė gultis nepamena, tik kad sudėtų rankas už nugaros. Policininkui visi pakluso iki vieno. Matė, kaip kitus per prievartą paguldė, nors jie jam pakluso. Vietos buvo mažai, netoli jos buvo stalas. Ji sėdėjo ant lovos su drauge N. P. ir jau kaip ir ruošėsi gultis ant žemės, priėjo prie jos ir pasakė „Ar aš neliepiau atsigulti“, sugriebė už megztinio ir su jėga paguldė ant žemės prie stalo. Nuo sugriebimo skaudėjo ir suplėšė skolintą megztinį per siūlę. Megztinį paskolino Gintarė, nežino nei kiek jis kainavo nei kur jį pirko. Ant stalo buvo coca- colos, kelios stiklinės ir lyg tai buteliai alkoholio (lyg tai alus ir devynerios), alkoholio butelių nebuvo daug. Kai visi jau gulėjo ant žemės, niekas nedrįso policininkui prieštarauti, o policininkas vaikščiodamas įspirdavo gulintiems ir tada žodžiais pradėjo keiktis. Įspyrė lyg tai Simonui ir Rokui po vieną kartą į pilvą. Keikėsi ant mergaičių išvadindamas „maloletkomis“, „sukomis“. Ant berniukų irgi keikėsi, bet kaip tiksliai nepamena. Policininkas pamatęs kad Neda turi rankoje telefoną, labai susinervino (pakito balso tonas), pradėjo šaukti, kad padėtų telefonus, parodė vietą ant kompiuterio staliuko. Neda tiesiog išsitiesė ir padėjo telefoną ant staliuko ir vėl atsigulė. Kiti paslėpė telefonus, ji telefoną laikė padėta už kelnių, o tuomet tiesiog dar labiau užkišo, kad telefono nesimatytų, kad neatimtų. Neatsimena tiksliai kuriuo metu, bet aiškiai matė kaip policininkas ranka viską numetė nuo staliuko. Nedai liepė pereiti į kitą vietą, nes toje vietoje ji negalėjo išsitiesti. Parodė vietą prie durų kur jai reikėjo atsigulti. Ji ten nuėjo. Nematė, kaip Neda atsigulė. Žino, kad policininkas paėmė Nedos telefoną ir bandė jį naršyti, bet telefonas buvo užrakintas ir jam nepavyko. Kur tuo metu buvo Neda neatsimena ar virtuvėje ar ją paleido. Prie jos buvo Z, kuriam taip pat liepė prie durų atsigulti. L. Z. iš šono. Buvo išsigandusi. Policininkas toliau vaikščiojo, kalbėjo su porininke apie šunį. Sakė, kad šuo šaunuolis, kad vienintelio normali morda, bet neleido šunį išvesti, šuo taip ir liko kambaryje. Policininkas apžiūrėjo visus, ji buvo labiausiai matoma, policininkas pritūpė prie jos. Buvo nusisukus, paklausė kiek metu turi. Atsakė penkiolika. Po ko policininkas pasakė „maloletkos“. Pamatė, kad rankose kažką laiko, kažką juodo. Policininkas tuo daiktų palietė prie šono, netoli pažasties. Visą laiką žiūrėjo tiesiai į akis. Policininkas paklausė ar žino kas čia (piktu balsu). Atsakė, kad nežino. Policininkas dar griežčiau paklausė ar žino kas čia. Vėl atsakė kad nežino. Policininkas pasakė, kad tai ašarinės dujos, kad jeigu jai dabar įpurkš nieko nematys. Jai pagrasino ašarinėmis dujomis, bet dujų nepurškė. Ji nieko nekalbėjo, tylėjo. Liepė jai atsistoti ant kojų. Atsistojusi visus apžvelgė, pamatė, kad Gretos nėra, bet tuomet dar nežinojo, kad šią jau paleido. Girdėjo, kaip policininkas kalbėjo su Greta. Jai atsistojus, liepė jai eiti iš kambario, dar patikslino, kad sako jai ir ji nuėjo pradžioje į koridorių prie tualeto, o po to jis liepė eiti į virtuvę. Virtuvėje policininkas vaikštinėjo pirmyn, atgal, žiūrėjo tiesiai į akis, klausinėjo kiek metų, kokią mokyklą lanko, kaip ne gėda, kur tėvai, kiek valandų. (Neklausinėjo kur tėvai dirba, vardo ir pavardės). O ji nematė kiek valandų, sumišo ir atsakė, kad nežino. Policininkas vis tiek rėkė kiek valandų ir ji pasakė, gal po 12 ar kažką. Policininkas parodė laikrodį – ant rankos elektroninį (buvo apie 2.30 val.) ir pasakė „maloletka“, labiausiai šį žodį kartojo. Liepė jai dingti iš akių. Pasakė, jei ją dar kartą pamatys, tai bus kažkas, suprato, kad į nuovadą nuves ar pan., ar ranką pakels, t. y. kad smurtaus prieš ją. Nesuprato ar išeiti iš patalpos, ar gali palaukti draugių, policininkas jau buvo grįžęs į kambarį, todėl per durų plyšį durų policininkės – moters (tikėjosi, kad ji yra draugiška) paklausė ar jau eiti namo. Policininkė pasakė dingti iš čia greičiau. Kol policininkas buvo su ja virtuvėje, moteris policininkė buvo su visais kambaryje, prieš tai apžiūrėjo butą, atidarydama duris. M. A. savo striukę paėmė iš kito kambario, ten Gretos nebuvo, virtuvėje prieš tai buvo, ten taip pat Gretos nebuvo, tuomet ir suprato, kad Gretą paleido. Koridoriuje apsiavė ir išėjo. Buto įėjimo durys buvo atrakintos, sveikos. Vėliau, suprato, kad Gretą pirmą paleido, nes ji yra policininko dukra. Policininkas spyrė Simui ir Rokui, nematė, kad kitiems suduotų smūgius. Prie jos policininkas neklausinėjo kas yra pilnametis, kas yra buto savininkas suprato iš to, kad Simas prašė leidimo šunį uždaryti kitame kambaryje. Policininkas pabrėžė kas yra buto savininkas. Pirmas smūgis Simui buvo kaip tik atėjo policininkas, o antras, kai Simas prašė leidimo išvesti šunį į kitą kambarį. Kol ji buvo bute policininkas visą laiką buvo su kauke, matė, kad jo yra šviesios akys. Išeidinėdama girdėjo, kaip Gintarė prašė nedaryti ir tiesiog verkė. Po įvykio pakalbėję su draugais sužinojo, kad policininkas buvo S. G.. Išėjus iš buto ji parašė Gretai, neskambino, nes bijojo, kad policininkas išgirs ir atims telefoną. Greta atrašė, kad yra prie M?ximos kur buvo D. V. ir Greta. Jos palaukė ir kai ji atėjo, Greta verkė, o draugė nuramino ir jas abi paguodė. Tėčiui neskambino, nes bijojo, kad tėtis nepalaikys jos. Po įvykio visos susitiko prie Maximos ir visos nuėjo pas Gintarę, ten dar buvo dvi paleistos draugės ir Gintarės mama. Nežino kurią paskutinę policininkai paleido iš buto. Mamai papasakojo vasario 20 d. vakare, o tėčiui kitą dieną. Matė, kad iš įvykyje dalyvaujančių vaikinų Rokui buvo mėlynė veide, žino, kad E. R. ir E. V. papurškė dujų. Dėl kitų vaikinų sužalojimų nieko nežino. Taip pat nori papildyti, kad tą vakarą alkoholio nevartojo (t. 2, b. l. 1–3).

69Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. A. 2016-04-08 parodė, kad 2016 m. vasario mėn. iki 19 d. Medą pasakė, kad vasario 19 d. eis pas klasiokę Gretą lyg tai P, jai sukako 16 metų, į gimtadienį ir ten pabus iki 23 val., kad po to tik užeis pasveikinti draugą S. A., ir liks nakvoti pas kitą klasiokę G. P., ( - ) Klausė kas be mergaičių dar bus bute, Medą atsakė, kad bus Gintarės tėvai. Jie sutiko, kad Medą nakvotų pas klasiokę, nes Medą yra jau ir anksčiau nakvojusi pas Gintarę, nes anksčiau jie buvo kaimynai. Su Medą sutarė, kad ji namo grįš 2016-02-20 ryte. Kaip su Medą sutarė, taip ir atsitiko. Medą grįžo šeštadienį ryte, jis buvo išvykęs. Apie tai kas atsitiko Medai sužinojo tos dienos vakare iš savo žmonos Ritos. Žmona papasakojo, kad Medą buvo labai stipriai išsigandusi, net klausė ar į butą galėjo įsiveržti policininkais persirengę banditai, minėjo kad nepajautė jokio alkoholio kvapo nuo Medos. Žmona tiesiog smulkiai Medos klausinėjo, pati dėl Medos pasakojimo buvo pasimetusi, Medai pasakė, kad būtinai ir jam viską papasakotų. Su Medą kalbėjo 2016-02-21 ir kai Medą pasakojo viską kas įvyko, gali pasakyti, kad tai darė labai sąžiningai, dar vis buvo susijaudinusi, pasakodama verkė. Dalyvaujant apklausoje Medą papasakojo tą patį ką anksčiau yra pasakojusi. Apklausos metu nieko naujo neišgirdo. Nori pabrėžti, kad Medą dalyvauja visose policijos šventėse ir policijos darbą pažįsta iš tikrosios pusės, nei kaip elgėsi policininkas su jais ( - ). Jis pats galvojo pranešti dėl netinkamo policijos pareigūno elgesio, bet Medą vėliau minėjo, kad S. A. kreipsis su pareiškimu, dėl policijos pareigūno elgesio. Todėl atskirai su pareiškimu nesikreipė (t. 2, b. l. 7–8).

70Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja N. P. 2016-02-25 parodė, kad 2016-02-19 apie 24 val. kartu su G. K., jai 16 metų, M. A., jai 15 metų, O. R., jai 15 metų ir G. P., jai 15 metų, atėjo pas S. A., jam 18 metų, gyvena ( - ) gatvėje namo numerio nepamena, butas antrame aukšte, einant laiptais į kairę. Bute buvo Simas, R. A., jam 17 metų, E. R., jam 17 metų, P. M., jam 18 metų, E. V. jam 18 metų ir I. Z., jam 17 metų. Visi buvo Simono kambaryje. Atsigulė ant lovos, šalia atsisėdo Greta. Erikas buvo prie kompiuterio, R. A. buvo lovos antrame aukšte. Visi kiti tiesiog vaikštinėjo po butą. Visą laiką grojo muzika. Gal buvo šiek tiek didesnis žmonių šurmulys. Kaimynai nedarė pastabų nei stuksendami į sienas, grindis, lubas, duris nei išjungdami elektros tiekimą. Kažkuriuo metu, apie 1.30 val., išsijungė elektra. Kiek pamena Simas nuėjo iš karto prie durų. Negirdėjo pašalinio triukšmo. Tuomet įsijungė šviesa, pamatė, kaip į kambarį įsiveržė policijos pareigūnas. Jis atrodė, kaip tikras (nebuvo apsimetėlis), vilkėjo šviesą atspindinčią lemenę, buvo su kauke ir be kepures. Nematė, kad turėtų ženkliuką su pavarde arba su numeriu. Policininkas buvo aukštas, tvirtas vyras. Po kažkurio laiko į kambarį įėjo moteris – policininkė. Kol nebuvo moters policininkės, policininkas pradėjo šaukti kad visi gultų ant žemės veidu žemyn. Pamatė, kad visi vaikinai atsigulė ant žemės, kadangi kambaryje nebuvo daug vietos, tai lyg tai Simas sėdėjo ant žemės. Ant lovos buvusią Medą policininkas nutempė ant žemės pagriebęs už megztinio, Medą pasakė „au“ mano, kad iš skausmo. Greta taip pat atsigulė, o ji liko gulėti ant lovos. Jai policininkas taip pat liepė gultis ant žemės, bet kadangi nebuvo vietos, ji atsisėdo, laikydama telefoną rankose. Policininkas liepė pereiti toliau prie durų kur buvo daugiau vietos ir atsigulti, pasakė padėti telefoną ant stalo. Ji padėjo telefoną, ant stalo buvo butelis coca–colos, kelios stiklinės ir lyg tai butelis alkoholio (nematė kokio) ir nuėjo prie durų. Guldama matė, kaip policininkas spyrė Rokui į šoną. Nesuprato dėl kokios priežasties, mano, gal norėjo patraukti Roką į šoną. Gulėjo veidu žemyn ir nematė kas vyko aplinkui. Girdėjo, kaip Simas paprašė leidimo nuvesti šunį į kitą kambarį, nes šis lojo, išgirdo, kaip Simui spyrė, iš garso suprato kaip ir į šoną – pilvą. Simas niekaip nesureagavo, t. y. neišleido jokio garso. Simas dar kartą prašė leisti nuvesti šunį į kitą kambarį, bet lyg tai jam neleido ir lyg tai dar kartą spyrė, nesuprato kur. Girdėjo kaip viską numetė nuo stalo, mano, kad tai padarė policininkas, nes policininkė stovėjo šalia jos, prie jos buvo šuo. Girdėjo, kaip Gintarė prašė pabaigti kažką daryti policininko (vėliau sužinojo kad policininkas demonstravo elektros šoką, o jį prašė to nedaryti). Girdėjo, kad policininkas liepė Gretai eiti į virtuvę. Greta negrįžo į kambarį, girdėjo, kad jos klausinėjo pavardės ir amžiaus, po to policininkas davė jai 1 min., per kurią ji turėjo išeiti. Greta klausė ar gali paimti ir drauges ir priežasties dėl ko čia viskas vyksta. Policininkas jai atsakė, kad ji ji nesuprato ir, kad išeitų. Po ko ji apsirengė ir išėjo. Po to policininkas pasikvietė dar vieną merginą, nepamena kurią, jos klausė amžiaus ir gatvės kurioje gyvena. Girdėjo kaip mergina prašė nereikia. Vėliau sužinojo, kad jai taip pat rodė elektros šoką. Vėliau sužinojo kad ta mergina lyg tai tai buvo Gintarė ir kai policininkas į ją nukreipė elektros šoką, Simonas pasakė, kad nereikia ir tuomet policininkas šiam įspyrė. Po to policininkas įėjęs į kambarį liepė jai atsistoti ir eiti į virtuvę, virtuvėje klausė kiek metų, kur gyvena, parodė nedidelį daiktą ryškios spalvos ar tai geltonos ar tai žalsvos, paklausė ar žino kas tai, ji išsigandusi pasakė, kad žino. Po ko policininkas ištiesė ranką į ją laikydamas tą daiktą rankoje. Pamatė, kad ten yra lipdukas su žaibu. Išsigando ir susigūžė, prašė kad to nedarytų. Po to policininkas liepė per pusantros minutės dingti iš buto. Ji paklausė ar gali paimti telefoną, nes šis liko kambaryje ant stalo. Policininkas jai neleido. Ji apsirengė ir išėjo. Būdama lauke pamatė, kad iš laiptinės išėjo Rokas, kurio dešiniame skruoste buvo mėlynė. Jis pasakė, kad jį paleido be telefono, jie kalbėjosi, jis pasakė, kad jam trenkė policininkas (neminėjo dėl ko taip padarė), kai iš laiptinės išėjo Edvinas. Praėjus nedaug laiko iš laiptinės išėjo Irmantas ir Erikas. Jie visi buvo be telefonų. Nusprendė nueiti atokiau, palaukti kol išvažiuos policininkai, kad grįžti pas Simą ir paimti savo telefonus. Jie penkiese palaukę jau ėjo pas Simoną namo, kai pamatė, kad link jų keliu važiuoja policijos automobilis. Rokas, Erikas ir Irmantas perėjo į kitą gatvės pusę. Matė, kad prie jų sustojo policijos automobilis, bet negirdėjo ką kalbėjo policininkas. Pradžioje pabandė slėptis už automobilių, bet pamačiusi kad Edvinas nesislėpė, nusprendė nesislėpti. Policijos automobilis ir prie jų sustojo. Išlipęs policininkas buvo be kaukės, jų paklausė ar jis neliepė eiti namo. Ji atsakė, kad eina namo. Pamatė, kaip Edvinas staigiai nusisuko į kitą pusę. Policininkas įsėdo į automobilį ir išvažiavo. O Edvinas pasakė, kad jam papurškė dujų ir jam degina akis ir bumą. Pamatė, kad jo veikas buvo raudonas. P. E. iki vandens telkinio, kad jis vandeniu praplautų akis. Edvinas prasilaužė ledą ir ledą paėmė į rankas. Po ko nuėjo aplink namą, kad pažiūrėti ar jau išvažiavo policininkas. Prie namo pamatė, kad išėjo Rokas ir pagalvojo, kad dar yra policininkas puolė bėgti, bet šis pašaukė, kad jau nėra policininko. Tuomet grįžo pas Simoną į butą paimti telefonų. Rokas jai padavė telefoną, Orintos paltą, nes jį išėjo be palto. Pamatė kad vaikinai tvarko butą. Vėliau susitikę su draugais girdėjo, kaip jie kalbėjo, kad ten yra G. Tuomet irgi pagalvojo, kad šitą pavardę žino ir susiejo. O kai išėjo straipsnis sužinojo, kad policininko vardas yra Sigitas. Bute policininkė sakė, kad šuo yra vienintelis protingas, o jie visi alkoholikai. Policininkas bute keikėsi „bliat“, merginas išvadino „sukos“, „maloletkos“, dar merginas pavadino „jobanomis“, suprato, kad jis norėjo įžeisti, bet nežinojo šio žodžio reikšmės. Pasiimdama telefoną pamatė, kad jis yra užblokuotas, vėliau Medą pasakė, kad policininkas bandė naršyti telefoną, o kadangi jame buvo kodas, jis telefoną užblokavo. Atgavusi telefoną nuėjo pas Gintarę namo, tai buvo apie 3.30 val. Pirmai papasakojo apie įvykį mamai. Priėmė sprendimą atskirai nesikreipti su pareiškimu, dėl policijos pareigūnų veiksmų (t. 2, b. l. 16–18).

71Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. P. 2016-04-25 parodė, kad 2016 m. vasario mėn. 16–17 dienomis dukra Neda paprašė leidimo dalyvauti gimtadieniuose 2016-02-19, pradžioje klasiokės, o po to pas berniuką kiek pamena vardu Simas, jis yra grupelės draugas. Žino, kad šis mokosi vienoje gimnazijoje su Neda, kad gyvena ( - ) g. numerio nei namo nei buto nežino, tik žino vizualiai kur yra tas namas. Sutarė, kad Neda nakvos pas draugę ir klasiokę Gintarę, žino kur gyvena. Sutarė, kad namo grįš 2016-02-20 ryte. Taip pat aptarė ir Neda yra prižadėjusi nevartoti nei narkotikų, nei alkoholio. Kiek žino Neda ir nerūko, nes ji tūri jautrią uoslę ir iš karto tai suprastų. Su Neda 2016-02-19 visą vakarą susirašinėjo, viskas buvo tvarkoje. Neda po gimtadienio šventimo namo grįžo 2016-02-20 apie 11 val., jie kartu papusryčiavo. Nematė nei sumušimo žymių Nedos veide ir kūne, nematė ir ašarų pėdsakų, tiesiog ši buvo tylesnė. Nuo jos nejautė sklidusio alkoholio kvapo. Po to ji nuėjo miegoti. Vakare pamiegojus, jai papasakojo, kad kai buvo pas Simą namuose apie 0.30 val. bute užgeso šviesa, į duris kažkas laužėsi, neleido atrakinti vidinio užrakto, tiesiog jį laužė (kiek suprato užraktą ir apgadino), po to į butą užėjo du policijos pareigūnai, vienas jų buvo G ir jo porininkė, kurios nepažįsta. P. N. sakė, kad policininką kaip G atpažino G. K., kurios tėtis yra policijos pareigūnas ir jie yra pažįstami. Sakė, kad policijos pareigūnai buvo su kaukėmis, jos smulkiau neklausinėjo, netikslino ar abu pareigūnai ar tik vienas. T. G. liepė visiems gultis, atėmė telefonus. Mergaitę, lyg tai Medą, gulėjusia ant sofos, ant grindų nutempė už megztinio, vienam iš berniukų įspyrė, dėl ko jo veide atsirado mėlynė. Nedai buvo pridėjęs elektrošoką prie kaklo, gąsdino, kad jį panaudos (klausė ar ji žino kas tai yra). Policininkė nieko nesakė ir nieko nedarė. G po vieną kvietinėjo į virtuvę, nesuprato ką šis darė toje virtuvėje, bet vėliau po vieną visus staigiai išvarė iš buto, neleisdamas apsirengti, paimti telefonų, Orinta iš buto išbėgo nešdama batus rankose. Kai policininkai išvažiavo, Neda grįžo pas Simą paimti telefono. Iš Simo buto ją lydėjo berniukas, vardo tiesiog neįsidėmėjo, gyvena toliau už Pergalės gatvės (lyg tai Šarkinėje), jiems einant prie jų sustojo G, Neda pasislėpė už automobilio, o G pradėjo rėkti, kad jis jiems liepė eiti namo, į ką berniukas atsakė, kad jie ir eina, dėl to G šiam berniukui papurškė dujų į veidą ir nuvažiavo. T. N. palydėjo berniuką iki prūdo, kad šis galėtų nusiplauti veidą, po to palydėjo jį link namų ir pati grįžo pas Gintarę kur ir nakvojo. Mergaitės po vieną susirinko pas Gintarę. Pasakodama jį jautėsi ramiai, gal iš pat pradžių ir bijojo pasakoti, bet pradėjus pasakoti nusiramino. Neda tiesiog iš karto po bet kurio įvykio jaučiasi pakankamai gerai, o visos baimės jai atsiranda po kurio laiko, kai jį viską apmąsto. Dėl šio įvykio jį pradėjo blogai jaustis ir po apklausos policijoje, negalėjo susikaupti, jautė nerimą ir pan. K. N. sakė, kad užsimerkia ir akyse stovi G su kauke. Tokia būklė jai buvo apie savaitę, po to ji pradėjo jaustis normaliai. Nedos pasakojimas jai pasirodė neįtikėtinas, kad taip gali elgtis policijos pareigūnas, bet Neda visiškai patikėjo. Jos pasakojimas patvirtino apie G pasakotas istorijas, kaip jis elgėsi įžūliai (t. 2, b. l. 22–23).

72Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. K. 2016-02-26 parodė, kad 2016-02-19 apie 24 val. kartu su M. A., jai 15 m., N. P., jai 15 m., O. R., jai 15 m., ir G. P., jai 15 m., atėjo pas S. A., jam 18 metų, gyvena ( - ) buto numerio nepamena, butas antrame aukšte, einant laiptais į kairę. Bute buvo Simas, R. A., jam 17 metų, E. R., jam 17 metų, P. M., jam 18 metų, E. V. jam 18 metų ir I. Z., jam 17 metų. Visi buvo Simono kambaryje. Klausė muziką, kuri skambėjo labiau kaip fonas, nei kaip šokiuose. Buvo šurmulys dėl žmonių kiekio. Apie 1 vai. dingo elektra. Tamsoje buvo galima matyti, žino, kad prie durų nuėjo Simas ir dar kažkas. Girdėjo, kai pasakė „policija“. Įėjęs policininkas dėvėjo kaukę, šviesą atspindinčia liemenę. Pamena, kad atsiradus šviesai pamatė tik apatinę dalį policininko, nes sėdėjo dviaukštėje lovos pirmame aukšte. Kartu sėdėjo N. P., M. A. ir E. R., R. A. buvo antrame lovos aukšte. Įėjusio policininko Simonas paprašė leisti uždaryti šunį kitame kambaryje ir pasilenkė prie šuns, o policininkas Simonui įspyrė, pataikė į pilvą. Nuo smūgio Simonas priklaupė. Lyg tai po to policininkas agresyviai, garsiai, šaukiančiai liepė visiems gultis ant žemės. Jau lipo nuo lovos kad atsigulti ant žemės, Erikas taip pat lipo, bet nespėjo dar atsigulti, kai jau policininkas įspyrė į pilvą. Erikas atsigulė ant žemės, ji taip pat atsigulė. N. P. gulėjo susirietusi (lyg tai ant nugaros), tai policininkas ją apšaukė ir liepė eiti kitur ir atsigulti normaliai. Neda nuėjo, nematė kurioje vietoje jį atsigulė. Gulėdama (ant nugaros) pamatė prie kambario durų stovinčią policijos pareigūnę. Ją pažįsta iš matymo, žino koks policijos pareigūnas yra jos porininkas ir tuomet suprato, kad policininkas su kauke yra S. G.. Jį pažįsta iš tėčio darbo. Ant jų gulinčių policijos pareigūnas rėkė, vadino „bliat“, mergaitės „maloletkos“, „sukos“. Kai kurie draugai gulėjo veidais žemyn, kiti ant nugaros. Visą laiką žiūrėjo tik į policininką. Kai jų žvilgsniai susitiko, jis atidžiai pasižiūrėjo ir liepė atsistoti ir eiti į virtuvę. Nuėjo į virtuvę, ten laukė policininko, kol laukė stebėjo policijos pareigūnę. Tai pamačiusi policininkė liepė nusisukti į sieną. Atėjus policininkui, jis pakeltu tonu paklausė pavardės, jam atsakė. Paklausė ar žino, kad jis pažįsta jos tetų- Atsakė, kad greičiausiai pažįsta. Po to jis paklausė kaip ne gėda prieš tėtį, ji atsakė, kad nieko blogo nepadarė. Policininkas pasakė, kad dėl to kad pažįsta jos tėtį ją paleidžia, bet tėčiui vis tiek praneš, ji paklausė ar gali paimti ir drauges, jis atsakė, ką tu nesupratai, paklausė kad jis bent pasakytų dėl ko čia viskas taip, policininkas pasakė, kad duoda laiko ir kad dingtų iš akių. Ji apsirengė ir išėjo. Paskambino netoli gyvenančiai draugei D. V., paprašė jos nusileisti iki apačios. Nuėjo iki jos, jai papasakojo kas įvyko bute, ji palaikė ir būnant kartu paskambino M. A.. Medą atėjo prie jų. Po to išleista lyg tai Orinta paskambino ir pasakė, kad jas paleido ir kad jos eina pas Gintarę ir, kad ten ateitų. Tuomet pasikalbėjo su draugėm ir sužinojo, kad Gintarei grasino panaudoti Taserį (žino, kad tai elektrošokas), kad M. A. pagrasino pipirinėmis dujomis, kad numetė viską nuo stalo, šventės pradžioje ant stalo buvo čipsų, coca–colos. Ar ant stalo buvo alkoholinių gėrimų nepamena, nes nežiūrėjo (t. 2, b. l. 24–25).

73Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. K. 2016-04-19 parodė, kad 2016 m. vasario mėn. pradžioje Greta pasakė, kad norėtų dalyvauti klasiokės Gretos gimtadienyje, ir liktų nakvoti pas Gintarę. Gintarė gyvena šalia jų, tai po kelių savaičių įkalbinėjimo sutiko, kad dukra G. K., gim. 2000 m. nakvotų ne namie. Greta perspėjo, kad pradžioje bus pas Gretą, vėliau nueis pasveikinti mokyklos draugo, o po to grįš nakvoti pas Gintarę. Sutarė, kad namo grįš 2016-02-20, 10–11 val. Jie sutarė, kad ji nevartos alkoholio ir narkotikų, ji pati į tokius dalykus žiūri labai principingai. 2016-02-19 apie 17 val. pas Gretą užėjo draugės, jos visos susiruošė ir išėjo. Ji grįžo namo 2016-02-20 prieš 11 val., nuo jos nesklido alkoholio kvapo, nematė sumušimo žymių, papasakojo, kad naktį atvažiavo policijos pareigūnai. Jis dar dukrai papriekaištavo, kad matomai triukšmavo, todėl ir atvažiavo policininkai. Nusiraminęs, pradėjo toliau jos klausinėti, ji pasakodama verkė, buvo labai sukrėsta. Papasakojo, kad muzikos garsiai nesiklausė, tik visi kalbėjosi. Pradžioje dingo šviesa, po to įėjo policininkai, atsirado šviesa, juos visus suguldė, apšaukė, įspyrė šeimininkui. Vyras policininkas paklausęs jos pavardės, ją išsikvietė į virtuvę, ji atpažino jį kaip S. G., pažįsta pastarąjį iš įvairių policijos švenčių, virtuvėje pamoralizavo, ir išleido namo. Klausė jos kodėl iš karto po įvykio nepaskambino. Ji atsakė, kad buvo stipriai sukrėsta, išsigandusi, galvojo apie skambinimą, bet vėliau persigalvojo, nes pamanė, kad ją apibars. Kadangi labai verkė, jai patarė eiti pamiegoti ir smulkiau jau pasikalbėjo kitą dieną. Kitą dieną, papasakojo smulkiau, kad bute gulinčiai ant grindų mergaitei S. G. liepė atsigulti kitoje kambario vietoje (prie durų), paminėjo kad, juos išvadino „maloletkom“, „sukom“ ir dar kažkokiais žodžiais. Pasakė, kad S. G. ją tiesiog atpažino, pasitikslino pavardę ir po to išsikvietė į virtuvę, kurioje ją gėdino sakydamas, kad tėtis dirba policijoje, o ji dalyvauja baliuose. Klausė jos dėl S. G., ar tai tikrai buvo jis, pasakė, kad pastarasis buvo užsidėjęs kaukę, kad jo veido nesimatė, bet jį atpažino per porinink – moterį, nes juos abu rodė per televiziją, o kad tai S. G. įsitikino jau virtuvėje, kai jis kalbėjo su ja. Pasakė, kad atpažino iš balso, kūno sudėjimo ir kitų požymių, nes pastarąjį pažįsta asmeniškai. Apklausos metu, pas tyrėją nieko naujo iš Gretos neišgirdo, jį atpasakojo viską ką prieš tai buvo pasakojusi. Praėjus kelioms dienom į darbovietę buvo užėjęs S. G., pasisveikinęs pasakė, kad dėl įvykio nepyktų. Atsakė, kad nepyksta, kad taip niekas nedaro ir, kad pastarojo tikrai neužtars. Po to pokalbio jis daugiau neieškojo kontaktų, jie neaptarinėjo įvykio ir vėliau jis buvo komandiruotas į Vilniaus aps. VPK ( - ) (t. 2, b. l. 28–29).

74Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja O. R. 2016-02-26 parodė, kad 2016-02-19 apie 24 val. kartu su M. A., jai 15 m., N. P., jai 15 m., G. K., jai 16 m. ir G. P., jai 15 m., atėjo pas S. A., jam 18 metų, gyvena ( - ) namas, buto numerio nepamena, butas antrame aukšte, einant laiptais į kairę. P. E. ir Rokas ir palydėjo į butą. Bute buvo Simas, R. A., jam 17 metų, E. R., jam 17 metų, P. M., jam 18 metų, E. V. jam 18 metų ir I. Z., jam 17 metų. Visi buvo Simono kambaryje. Klausė muziką, kuri skambėjo labiau kaip fonas, nei kaip šokiuose. Buvo šurmulys dėl žmonių kiekio. Buvo su šuniu vardu Zaura. Neketino ilgai užsibūti, galvojo tik pasveikinti. Dingo elektra. Tamsoje buvo galima matyti, atsistojo prie stalo ir stovėjo taip, kad matė koridorių ir lauko duris. Išgirdo stiprų beldimąsi. Pagalvojo, kad dar kažkas atėjo pasveikinti Simono. Matė, kad prie durų nuėjo Simonas, jam iš paskos atbėgo ir šuo. Simonas atrakino duris, labai greitai, pamatė, kaip įėjęs policijos pareigūnas kažką padarė Simonui, nes tas net priklupo. Šviesa įsijungė kai policijos pareigūnas jau buvo kambaryje. Policininkas aukštas apie 175 cm. ūgio, sportiško kūno sudėjimo, dėvėjo kaukę, matė tik žydras akis. K. S. prašė leisti uždaryti šunį į kitą kambarį, policijos pareigūnas nieko nesakęs Simonui spyrė į pilvą ar krūtinę. Po ko Simonas dar kartą paprašė leidimo uždaryti šunį, bet policininkas nieko nesakydamas dar kartą spyrė. Po to policininkas liepė gultis ant žemės rėkdamas greit ant žemės. M. A. dar nespėjo atsigulti, tai priėjęs policijos pareigūnas paėmė už rūbų prie kaklo ir jėga ją paguldė. G. P. atsigulė veidu žemyn ir suvedė rankas už nugaros, policininkas pasakė, kad vat taip reikia gulėti. Kiek pamena, policijos pareigūnas paėmė iš Nedos rankų telefoną, jį padėjo ant stalo. Mergaites išvadino „kekšėmis“, „sukomis“, „jobanomis maloletkomis“ ir daugiau nepamena. Gulėdama ant pilvo, buvo pasukusi galvą į šoną, tuomet pamatė kaip į kambarį atėjo policininkė ji buvo rudais plaukais, rudomis didelėmis akimis, apie 169 cm. ūgio, liekno kūno sudėjimo, jaunai atrodė, gal apie 20 m. amžiaus. Policininkas liepė Gretai išeiti iš kambario. Nematė kur ji nuėjo. Girdėjo, kaip klausė jos pavardės, jį atsakė „K“, policininkas paklausė ar ji galvoja, kad jis nežino kas ji yra. Pradėjo jai sakyti kaip jai ne gėda prieš tėtį. Žino, kad jos tėvas yra policijos pareigūnas. Po ko pareigūnas jai liepė išeiti ir davė 2 min. Greta klausė ar gali paimti ir drauges. Policininkas atsakė, kad ji nesuprato, Greta pasakė, kad atėjo su draugėm ir ar galėtų jas pasiimti. Policininkas grubiai liepė dingti. Po ko ji išėjo. Policininkė jai liepė nusisukti į kitą pusę. Įvykdė jos reikalavimą. Kiek pamena, policininkas iš kambario išsikvietė N. P. (kaip atpažino iš balso), klausė iš kokios ji mokyklos, kiek jai metų. Po to išgirdo jos balsą, kad nereikia, ne, ne. Vėliau ji pasakė, kad policininkas jai prie kaklo buvo prispaudęs Taser – tai elektros šokas. Neda prašė leisti paimti telefoną, bet policininkas neleido. Po to jai liepė išeiti per pusantros minutės. Po to policininkas lyg tai M. A. pasikvietė (suprato iš balso) neatsimena ko jos policininkas klausinėjo, pamena, kad girdėjo, kaip ji prašė to nedaryti. Vėliau pasakė, kad jai grasino Taser. Policininkas paklausė ar ji žino kiek valandų. Ji atsakė, kad po 12. Policininkas atsakė, kad apie pusę trijų. Po to policininkas jai liepė eiti namo. Po ko policininkas grįžo į kambarį ir ranka viską numetė nuo stalo: coca-cola, kelios stiklinės, čipsai. Neįsidėmėjo kas dar buvo ant stalo. Mergaitės negėrė alkoholio. Po ko policininkas priėjo prie G. P., liepė jai atsistoti, lyg tai paklausė kiek jai metų. Matė, kaip policininkas jai prie kaklo pridėjo „Taser“ – ant prietaiso buvo lipdukas su žaibu. Gintarė pradėjo verkti. Simonas įsikišo, sakydamas baikit. Po ko lyg tai kažką padarė Simonui, nematė ką tiksliai ar įspyrė ar pakratė Taseriu. Policininkas liepė išeiti Gintarei. Policininkas ją pamatęs pasakė, o auksaplaukių čia turim. Liepė atsistoti. Atsidūrė netoli lango. Policininkas pasakė, kad jie iš baimės prismardino kambaryje ir atidarė langą, žiūrėdamas į ją paklausė gal šoks. Ji nieko neatsakė. Po ko liepė dingti per 10 sek. nieko neklausinėjo. Po ko ji nubėgo į koridorių, pradėjo autis batus, policininkė pasakė, kad gal ji durna, kad tik dingtų iš čia. Ji paėmė į rankas batus, kuprinę, ir išėjo į namo laiptinę. Jos striukė liko kitame kambaryje, dėl baimės net nedrįso jos paimti. Namo laiptinėje apsiavė, paskambino Gintarei, ji pasakė, kad yra prie namų, palaukė jos ir kartu nuėjo pas ją namo. Būnant pas ją namuose paskambino Greta ir po kurio laiko atėjo kartu su Medą. Atėjusios draugės papasakojo, kad E. V. gavo dujų. P. E. ir pasakė, kad ir jis gavo dujų. Jau iš seniau žinojo, kad yra policininkas S. G., bet nežinojo kaip šis atrodo. O kai su draugėm pakalbėjo, tai suprato visos kad čia ir buvo S. G.. Dar vėliau paskaitė straipsnį kuriame buvo įvardintas policininkas S. G.. Mano, kad pareigūnė turėjo pasakyti S. G., kad jis nesielgtų taip su nepilnamečiais, juos spardyti. Mano, kad atvykę pirmą kartą turėjo tiesiog įspėti, o nesiveržti į namus. Kai jie įsiveržė pagalvojo, kad tai vagys. Policininkas S. G. elgėsi agresyviai, ją ir draugus išgąsdino ir žemino. Mano, kad taip elgdamasis jis tikrai padarė žalos visai policijai (t. 2, b. l. 30–32).

75Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. R. 2016-04-19 parodė, kad 2016-02-16 dukra Orinta, gim. 2000 m. pasiprašė leidimo švęsti 2016-02-19 Gretos (klasiokės) gimtadienį, taip pat pasakė, kad vakare nueitų ir S. A. (mokyklos draugo) pasveikinti. Ji sutiko, jos susitarė, kad ji, kaip ir jos draugės, nenakvos namuose (nakvos pas Gintarę), o namo grįš vasario 20 d. apie 10 val. 2016-02-19 susirinkus dukros draugėms, jos nuo 17 val. pradėjo ruoštis ir realiai iš namų išėjo apie 17–19 val. 2016-02-19 su dukra kalbėjo telefonu apie 22 val. Pasiklausė ar viskas gerai, ji patvirtino. Kalbėjo linksmai, buvo blaivi, dar pasiūlė pavežti iki Simo, jei lis, Orinta sutiko, bet vakare neskambino. 2016-02-20 Orinta grįžo namo apie 10 val. buvo blaivi, nejautė nuo jos sklindančio alkoholio kvapo, taip pat nematė sumušimo žymių. Grįžusi ji nuėjo į vonią, po to į savo kambarį. Jos neklausinėjo, o po pietų ji išėjo iš savo kambario ir pati pradėjo pasakoti apie šviestą gimtadienį. Kai ji pasakojo pamatė siaubą jos akyse, nesupratimą ar tai ji kažko nesuprato, kažką neteisingai padarė ir pan., didžiulį pasimetimą. Pirmojo pasakojimo metu Orinta papasakojo, kad ji sėdėjo kampe, iš tos vietos matė įėjimo į butą duris. Pasakė, kad dingo elektra, kad Simas nuėjo prie durų, kad jis tiesiog nukrito tik atidaręs duris, tuo metu pagalvojo, kad į butą įsiveržė vagys. Tik įėjęs pareigūnas, vadindamas visus „valkatom“, „maloletkom“ rėkdamas suguldė ant žemės. Tuos kurie nesugulė, policininko paliepimu, policininkas pakratė „Taseriu“. Kad tai yra elektros impulsinis prietaisas, sužinojo tik iš dukters paaiškinimo. Pasakė, kad Medai policininkas suplėšė megztuką, tempdamas – stumtelėjęs ją, viską nušlavė nuo stalo. Policininkas, atpažinęs G. K., ją išsivedė į virtuvę, su ja pasišnekėjo, „bandė užlipti ant sąžinės“ ir liepė dingti iš ten per 2 min. Nepamena kokią eilės tvarką nupasakojo Orinta, kaip policininkas kvietėsi po vieną mergaites ir jas po vieną išleisdavo namo. Orinta buvo paskutinė likusi bute iš mergaičių. Policininkas pamatęs Orintą pasakė, kad „o, mes turim ir auksaplaukių“ ir ją nusivedė į virtuvę. Orinta pasakė, kad kalbėdamas su ja policininkas jai pasiūlė šokt per langą, kai ji nesutiko, liepė jai dingti iš buto. K. O. norėjo paimti striukę, jai neleido, tik dar kartą pakartojo dink iš čia. K. O. buvo koridoriuje ir audamasi batus prisėdo, jai policijos pareigūnė pasakė „gal tu durna, dink iš čia“. Dėl to Orinta išėjo į laiptinę be batų, juos nešdama rankoje. Batus apsiavė laiptinėje. Su kitom mergaitėm susitiko lauke, ir nuėjo miegoti pas Gintarę. Jos paklausė kodėl nepaskambino, ji atsakė tiesiog bijojo. Netikslino ko bijojo. Kalbėdama dar nebuvo nusiraminusi, tiesiog jautė jos išgąstį. Visiškai patikėjo dukters žodžiais, klausant jos jai lygiai taip pat pasidarė baisu. Tiesiog ją nuramino, patvirtino, kad šioje situacijoje ji tikrai nieko blogo nepadarė. A. O. policijoje nieko naujo nesužinojo, tik Orinta viską pasakojo daug smulkiau. Girdėjo, kad Meda ir Gintarė labai stipriai išgyveno tą įvykį, kelias dienas verkė (t. 2, b. l. 36–37).

76Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. P. 2016-03-14 parodė, kad 2016-02-19 buvo susitarę kad ateis į S. A. gimtadienį, jam 18 metų. Apie 24 val, ją ir G. K., jai 16 metų, N. P., jai 15 metų, O. R., jai 15 metų, M. A., jai 15 metų pasitiko R. A., jam 17 metų ir E. R., jam 17 metų. P. ( - ) ir buto numerio nepamena, butas antrame aukšte į kairę. Butas dviejų kambarių. Visi buvo Simo kambaryje. Iš berniukų bute dar buvo I. Z., jam 18 metų, E. V., jam 18 metų, P. M., jam 18 metų, E. R., jam 17 metų, R. A., jam 17 metų ir S. A., jam 18 metų. Kambaryje skambėjo muzika, bet nebuvo garsiai, nes netrukdė susikalbėti, buvo tiesiog šurmulys. Per visą vakarą negavo jokių pastabų iš kaimynų dėl triukšmo. Apie 1 val. bute dingo šviesa ir muzika. Po to iš karto išgirdo stiprų daužymą į buto įėjimo duris. Tuo metu buvo prie lango. Prie buto durų nuėjo Simas. Kai jis tik atidarė duris, pradėjo stipriai loti šuo. Neatkreipė dėmesio, ar sakė kas daužosi. Pamatė įsiveržusį policijos pareigūną, jis labai greitai užėjo į kambarį. Tuomet atsirado šviesa. Policininkas apie 180 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, su šviesą atspindinčia liemene, nebuvo lentelės su pavarde, lyg tai buvo policijos ženkliukas, buvo su kauke juodos spalvos, kurioje buvo plyšys tik akims, nepamena ar buvo su kepure. Policininkas kalbėjo lietuviškai be akcento, labai stipriai keikėsi. Lyg tai pastūmė Simą ir dar jam įspyrė, nematė kur. Matė, kad Simas labai staigiai atsitraukė. Tai įvyko kambaryje netoli išėjimo iš kambario. Policininkas rėkdamas liepė greitai gultis ant žemės, lyg tai liepė gultis ant pilvo, taip pat kažką minėjo ir dėl rankų, liepė susidėti ar tai už galvos, ar tai už nugaros, tiksliai nepamena. Šuo stipriai lojo ir Simas apkabino šunį, paprašė leisti išvesti šunį į kitą kambarį, bet policininkas labai griežtai ir grubiai pasakė, „ką aš neaiškiai pasakiau“, ir neleido išvesti šuns, šuo nustojo loti. Kokiu momentu Simas buvo apkabinęs šunį nepamena, nes buvo stipriai išsigandusi. Gulantis pamatė, kaip policininkas Erikui įspyrė, nematė kur tiksliai pataikė, spyrė, nes Erikas nespėjo atsigulti. Prieš tai Erikas su Medą ir dar viena drauge buvo dviaukštės lovos pirmame aukšte. Matė kaip patempė Medai už megztinio ir jį suplėšė. Šį megztinį Medai buvo paskolinusi ji. Atsigulė prie stalo, buvo praktiškai po stalu, matė Simą gulintį prie sienos tarp spintos ir stalo, už jo gulėjo lyg tai Rokas. Prie jos gulėjo Pijus, veidu į veidą. Policininkas liepė Nedai padėti telefoną ant stalo. Policininkas juos visus vadino „maloletkos“, „kekšės“, „sukos“, pasakė, kad vienintelis šuo su normaliausia morda sėdi. Policininkė tuo metu buvo kambaryje prie spintos. Policininkė viską stebėjo. Policininkei apie 30 metų, normalaus kūno sudėjimo, dėvėjo policijos uniformą. Policininkas liepė Gretai atsistoti ir nurodė eiti į virtuvę. Negirdėjo apie ką kalbėjo policininkas su Greta, girdėjo pavienius žodžius, policininkas klausė ar jai ne gėda prieš tėtį. Negirdėjo ką ji atsakinėjo. P. P. ar šis policininkas yra G, Pijus patvirtino, kad tai G. A. G. tam momentui buvo skaičiusi straipsnį ir iš bendraamžių girdėjusi, kad šis netinkamai elgiasi. Girdėjo, kaip G. G. pasakė, kad ji turi minutę (ar kažkiek) išeiti iš ten. Po to G grįžo į kambarį, lyg tai pakvietė vieną iš draugių arba Medą, arba Nedą į virtuvę. Negirdėjo apie ką kalbėjo. Matė, kad ji greitai išėjo pro duris, suprato, kad jai liepė išeiti iš buto. Kaip dabar pamąsto, tai supranta, kad ir kitą draugę išvarė iš buto, t. y. nei Medos, nei Nedos bute nebuvo. K. G. grįžo į kambarį, prieidinėjo prie jos, matė, kad jis tvarko „Taser“ antgalį, žino, kad tai yra elektrošokas. Lyg tai nuėmė antgalį, girdėjo, kaip jis pasakė, kad šis daiktas palieka randus, po to išsigando ir labai stipriai garsiai pradėjo verkti, nes matė, kad „Taser“ nukreipė į ją, ištiesė ranką su Taser į ją, pradėjo prašyti nereikia. Simas pasakė, kad „baikit, ką jūs darot“, po to G rėkdamas Simui pasakė „ką tu pasakei“ ir išgirdo čirškesį, Simas pradėjo drebėti, jo rankos venos išsiplėtė. Po to priėjęs G jai liepė atsistoti ir eiti į virtuvę. Jo paklausiusi, eidama atsargiai apėjo vaikinų kojas ir virtuvėje G pralaukė apie 10 sek. G atėjus ir paklausus ar tėvai žino, kad yra šiame bute, atsakė, kad žino, paklausus, ar tėvai žino, kad ji vartoja alkoholį, atsakė, kad alkoholio nevartojo. Po to G piktai pažiūrėjo jai į akis, piktai pasakė, kad turi 30 sek. iš ten išeiti. Nuėjo į koridorių prie savo batų, paėmė iš kito kambario paltą, o kai avėsi batus G pasakė, „tau neaiškiai pasakyta“, dėl ko paėmė batus į rankas ir išėjo į laiptinę, po to į lauką ir lauke apsirengė ir apsiavė. Apsirengusi pradėjo bėgti link gyvenamosios vietos, bet sugalvojo paskambinti Orintai, nes ji vienintelė iš merginų liko bute. Skambinti pabijojo, tai parašė žinutę. Tuo metu buvo jau po 2 val. nakties. Orinta jai paskambino ir paklausė kur jį yra, ji verkė. Atsakė, kad netoli ligoninės ir jos nusprendė susitikti. Susitikusios nuėjo link jos namų, po to paskambino Gretai, sužinojo, kad ji su Medą ir susitarė, kad eis pas ją namo. Namuose mama miegojo, jos aptarė kas įvyko. Po to joms paskambino Neda (kažkuriai iš draugių), pasakė, kad jai vaikinai grąžino telefoną. Ir ji atėjo pas ją namo. Visos aptarė įvykį, kad visos išsigando, Medą parodė suplėšytą megztuką. Bandys pačios pataisyti, o jei nepavyks, tuomet praneš papildomai kokia yra padaryta žala. Neda pasakė, kad Edvinui buvo pripurkšta dujų, tuo metu ji buvo kartu su juo. Žino, kad E. R. skambino dėl pagalbos, prašė nekviesti G, bet atvažiavo G ir jam sukėlė fizinį skausmą, nežino tiksliai ar spyrė ar trenkė. Matė mokykloje, kad Rokui po akim yra mėlynė, nepamena iš kurios pusės, vėliau sužinojo, kad tai trenkė G. Dėl patirto streso gėrė „Širdies lašų“, papildomai medikamentų nepirko ir į medikus nesikreipė. 2016-02-20 tėčiui (jis grįžo po naktinės pamainos, o mama jau buvo darbe) apie 13 val. papasakojo apie įvykį. Tėtis sunkiai patikėjo pasakojimu, kad policijos pareigūnas galėjo taip pasielgti. Prašo įvertinti policijos pareigūno veiksmus drausmine ar baudžiamąją prasme. Mano, kad policijos pareigūnas viršijo savo įgaliojimus spirdamas, tempdamas per jėgą, nes niekas jam neprieštaravo ir nesiginčijo su juo (t. 2, b. l. 38–40).

77Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. P. 2016-04-27 parodė, kad 2016 m. vasario 15–16 d. dukra Gintarė paklausė ar galės vasario 19 d. nueiti į gimtadienius ir kad pas ją liks nakvoti kelios mergaitės. Jis sutiko, nesitiksimo kieno gimtadienį švęs ir kiek mergaičių liks nakvoti. 2016-02-20 grįžo iš naktinės pamainos apie 6.30 val. namuose viskas buvo ramu, visi miegojo. Su Gintare kalbėjosi laikotarpiu nuo 12 val. iki 13.50 val., nes 14 val. važiavo parsivežti žmonos iš darbo. Gintarė jau buvo viena namie, mergaitės buvo išėjusios. N. G. nejautė jokio alkoholio kvapo, nematė jokių sumušimo žymių. Gintarė buvo susijaudinusi ir papasakojo, kad gimtadienyje, šiuo metu nepamena kaip tiksliai ji įvardino, buvo įsiveržę policininkai, kad buvo juos visus suguldę, pastūmė vieną iš berniukų, panaudojo dujas ir „Taser“. Ir jis, ir Gintarė apie tokį prietaisą žinojo, nes anksčiau žiūrėjo laidą apie „Taser“ gaminimą. Gintarė pasakojo, kad policininkas „Taser“ demonstravo ir jai, klausė ar ji nori „Taser“, kad policininkas negražiai kalbėjo, kad mergaites iš buto išleido po vieną ir, kad jai neleido apsirengti, kad ji išėjo iš buto į laiptinę nešdama batus rankoje ir tik laiptinėje apsiavė, minėjo, kad policininkas gąsdino. Jis nepatikėjo, kad šiais laikais taip gali elgtis policijos pareigūnas. Viską darė ir sakė policininkas, o policininkė tiesiog viską matė ir netrukdė taip elgtis policininkui. Jai nesakė, kad netiki ja, bet tiesiog nepatikėjo tokiu policijos pareigūnų elgesiu. P. G. pasakojimą žmonai ir kai ši jau buvo namuose, Gintarė dar kartą papasakojo kas įvyko per gimtadienį, bet jau verkdama. Kadangi pasakojimas jam ir žmonai pasikartojo, tai jis suprato, kad Gintarė neišsigalvojo. Smulkesnes detales to įvykio išgirdo per apklausą policijoje. Po šio įvykio Gintarė kažkurį laiką buvo uždaresnė, į medikus nesikreipė, bet pastaruoju metu viskas kaip ir susitvarkė (t. 2, b. l. 45–46).

78Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. V. 2016-11-29 parodė, kad 2016 m. vasario mėn. kažkurį savaitgalį tiksliai nepamena, galimai vasario 19–20 dienomis, draugė G. K. paskambino telefonu, išgirdo jos susijaudinusį, drebantį balsą, suprato, kad ji verkia. Pasakė, kad atsitiko kažkas baisaus, daugiau nieko nepasakojo, tik paprašė išeiti į lauką. Išėjusi pamatė stovinčią Gretą, ji buvo pilnai apsirengusi ir verkianti. Jos atsisėdo ant suoliuko. Greta papasakojo, kad jie visi (R. A., E. R., pats Simas, P. M., I. Z. ir merginos N. P., O. R., M. A.) buvo pas S. A. – nežino kur jis gyvena. Jie dalyvavo vakarėlyje, kai bute dingo apšvietimas, kiek sakė jie nestipriai triukšmavo. Nei vienas jų nesuprato kas atsitiko. Po to išgirdo beldimąsi į duris, kad duris atidarė Simas ir į butą užėjo G - policininkas su moterimi policininke. Kad po to atsirado elektra. G liepė jiems visiems atsigulti ant grindų. Pamena, kad Greta pasakė, kad G įspyrė Simui ir Rokui, nekonkretizavo į kur. Kiek pamena Greta minėjo, kad kažkieno atžvilgiu, lyg tai vaikinui panaudojo Tazerį. Žino, kad tai yra elektros šokas. Po to, G po vieną kvietinėjo į virtuvę ir kažko klausinėjo. Greta minėjo, kad ją paleido pirmą, nes G pažįsta jos tėtį ir jai liepė eiti greičiau iš buto. G pasišaipydamas, atidaręs langą (butas yra antrame aukšte), pasiūlė Oriniai šokti per langą, ją pavadino auksaplauke. Po to Orintą išleido į lauką, Orinta basa, laikydama rankose batus išbėgo į lauką. Dabar nepamena kada tiksliai (ar tuo metu ar jau kitą dieną), Gretai paskambino E. R. ir pasakė, kad G jam liepė eiti namo, o jei jis neis tai bus blogai ir jau einantį namo sustabdė ir pripurškė dujų. Gretai pasakojant, pastarąją tiesiog apkabino ir tuo metu prie jų priėjo Medą. Medą taip pat verkė, buvo išsigandusi. Joms pasiūlė nakvoti pas save, bet jos susiskambino su Gintare ir nuėjo kiemais nakvoti pas ją. Greta buvo labai išsigandusi ir pasimetusi. Po jų pokalbio ji jau neverkė, bet buvo tokia pat liūdna, nusiminusi (t. 2, b.l. 70–71).

79Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. M. 2017-01-19 parodė, kad 2016-02-19 tiksliai valandų nepamena, prieš vidurnaktį išgirdo triukšmą sklindantį iš ( - ) vidurinės laiptinės. Triukšmas buvo: garsi muzika, šokiai, balsai, iš pastarųjų suprato, kad susirinkęs jaunimas. Kadangi tuo metu sirgo jo mažametis vaikas, tai esant triukšmui jautėsi dar prasčiau, todėl ir pranešė apie triukšmą. Tiksliai nežinojo iš kur šis sklinda, todėl pranešdamas taip ir pasakė. Po kurio laiko, gal po 10 min, gal po 15 min. muzika liovėsi skambėjus, bet tuomet išgirdo, kad loja šuo. Pradžioje pagalvojo, kad pareigūnai atvažiavo su šunimi, bet vėliau suprato, kad tai gyventuoju šuo. Po to išgirdo vyrišką balsą (atpažino jį kaip S. G.) garsiai šaukiantį „visiems ant žemės“ (ar prie sienos), girdėjo stiprų garsą kaip kažkas sunkaus nugriūtų. Suprato, kad policininkas S. G. nuo pat pradžių visus išguldė ir taip darė tvarką. Apie S. G. darbo metodus, kad šis visus išguldo, o po to aiškinasi, žino iš savo draugų (tiksliai negali įvardinti, nes nukentėjo pusė ( - ) gyventojų), kurie nukentėjo nuo tokių pastarojo veiksmų. Kai nutilo šuo, daugiau triukšmo nei iš lauko nei iš kokio nors buto nesklido. Dar girdėjo, kad S. G. kalbėjo lauke tiksliai valandų nurodyti negali, bet turinio nesiklausė, todėl negali pasakyti su kuo šis kalbėjo, per langą nežiūrėjo (t. 2, b. l. 96).

80Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. U. 2017-01-10 parodė, kad 2016-02-19 jis pradėjo darbą nuo 19.00 val. ir dirbo iki 2016-02-20 d. 7 val. Apie 3.05 val. gavo pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro su įrašytomis aplinkybėmis. Iš įvykio kortelės gali pasakyti, kad buvo įrašyta „Pranešėjas paskambinęs teigia, kad policijos pareigūnas S. G. su tarnybine uniforma, pripurškė pranešėjui į akis dujų. Dėl GMP neaišku. Laukia“. Matė, kad įvykis buvo ( - ). K. E. savivaldybę aptarnauja tik vienas ekipažas, iš kortelės mato, kad tuo metu dirbo ( - ), tai 2016-02-20, 3.07 val. perdavė teritoriją aptarnavusiam ekipažui informaciją, tokią, kokią ir gavo. Šiuo metu tiksliai negali atsakyti kaip tą informaciją perdavė, greičiausiai radijo ryšiu pasakė adresą kur yra įvykis, kategoriją ir informaciją, kurią matė užrašytą kortelėje. Pasakė tiek, kiek yra įrašyta, jos niekaip neiškraipė bei neišgalvojo klaidingos informacijos, t. y. ekipažui perdavė, kad „Pranešėjas paskambinęs teigia, kad policijos pareigūnas S. G. su tarnybine uniforma, pripurškė pranešėjui į akis dujų. Dėl GMP neaišku. Laukia“. Po pranešimo radijo ryšiu perdavė ir kvietimo kortelę, nes mato, kad 2016-02- 20, 3.08 val. buvo prisijungęs S. G.. Tai reiškia, kad tuo metu ryšys netrūkinėjo, informaciją ekipažas gavo pilną tiek žodžiu tiek kortelėje. Taip pat iš įvykio kortelės mato, kad 2016-02-20, 3.43 val. buvo prisijungęs Vilniaus aps. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas Č. S.. Jis (V. U.) negali paaiškinti kas ir kokiu momentu įrašė papildomą informaciją apie patikrinimą. Nuo 2010 m. dirba Operatyvaus valdymo skyriuje ir tik pirmą kartą mato, kad kortelėje yra suvesti ir LR ATPK straipsnis (183 str. 1 d.) ir protokolo numeris ( - ), t. y. protokolo numerio niekada nematė įvesto. Darbo vietoje turi galimybę pasižiūrėti ekipažo sudėtį, bet žinodamas, kad ( - ) dirba tik vienas ekipažas tai tiesiog informaciją perdavė nesigilindamas į ekipažo sudėtį. Kad į nusiskundimą dėl S. G. veiksmų nusiuntė reaguoti patį S. G. pamatė tik dabar. Supranta, kad taip neturi būti, bet tuo metu jis neįsigilino. Pranešęs informaciją radijo ryšiu, kiek pamena negavo pranešimo iš ekipažo, kad jie negavo kortelės, nes visuomet jei po pranešimo radijo ryšiu išsiunčia kortelę ir ekipažas negauna, jie apie tai taip pat radijo ryšiu praneša, tuomet kortelę siunčia į policijos komisariatą. Kaip mato iš šios kortelės, patruliuojantis ekipažas gavo kortelę. Jis nepamena kokią informaciją jis įvedinėjo 2016-02-20, 3.11 val., nes kiekvieną kartą dirbant su kortele tas laikas yra atžymimas kortelėje, t. y. formuojant kortelę, perkeliant informaciją iš bendrojo pagalbos centro kortelės, peržiūrint kokia informacija persikėlė iš vienos kortelės į kitą (t. 1, b. l. 181–182).

812016-12-05 akistatos su S. G. ir R. A. protokole nurodyta, kad jam lipant nuo lovos antro aukšto S. G. ranka trenkė į veidą, nuo smūgio jam liko mėlynė, vėliau jau gulinčiam įspyrė į kairį šoną, spardė ir kitus berniukus, girdėjo, kaip suveikė elektrošokas, S. A. ir I. Z. (t. 3, b. l. 12–14).

822016-12-12 akistatos su S. G. ir P. M. protokole nurodyta, kad P. M. girdėjo smūgius, S. G. pabaudojus antrankius jo ir S. A. atžvilgiu, panaudojus dujas E. V. ir S. A. atžvilgiu, sudavus smūgius S. A., R. A., I. Z., S. G. parodymus įvertino kaip neteisingus (t. 3, b. l. 1–3).

832016-12-12 akistatos su S. G. ir E. V. protokole nurodyta, kad įėjęs į butą, S. G. trenkė S. A., lipančiam nuo lovos R. A., jam pačiam (E. V.) spyrė du kartus į šoną, po to vėl girdėjo S. A. aimaną, o jam (E. V.) jau būnant lauke, tarnybiniu automobiliu privažiavęs S. G. pripurškė dujų į veidą, girdėjo, kad dujų S. G. pripurškė ir E. R. (t. 3, b. l. 4–7).

842016-12-20 akistatos su S. G. ir I. Z. protokole nurodyta, kad įėjęs į butą, S. G. jam įspyrė į kairį šoną, trenkė R. A. į veidą, kai šis nulipinėjo iš antro lovos aukšto, spyrė ar tai trenkė S. A., girdėjo duslų garsą, S. A. aimaną. Vėliau S. G. lieptas ir išėjęs į lauką sutiko E. R. ir E. V., kurie papasakojo, kad S. G. jiems papurškė dujų į veidą. S. G. parodymus, duotus akistatos metu, kad šis nenaudojo jokio smurto, E. V. įvardino kaip visiškas nesąmones (t. 3, b. l. 8–11).

852016-02-23 S. A. protokolas – pareiškimas – dėl policijos pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų jo ir jo draugų atžvilgiu 2016-02-20 bute, adresu ( - ) (t. 1, b. l. 80).

86Bendrojo pagalbos centro pateiktuose garso įrašuose nurodyta, kad 2016-02-20 apie 1 val. 33 min. buvo gautas pranešimas apie triukšmą, keliamą bute, esančiame antrame aukšte ( - ) (t. 2, b. l. 98, 101–104).

87Išraše iš policijos duomenų bazės apie įvykio užregistravimą (ROIK ( - )) nurodyta, kad apie gautą pranešimą informuotas Vilniaus aps. VPK ( - ) PK, išsiųstas patrulis „( - )“, duomenys apie gautą pranešimą bei išsiųstas pajėgas suvesti Vilniaus aps. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiojo postinio V. U. (1.37 val., 1.49 val.), vėliau (nuo 1.53 val. iki 2.48 val.) – Vilniaus ap. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio vado S. G.. Minėtame išraše taip pat yra atžyma apie surašymą dviejų protokolų pagal ( - ) str. 1 d. (ROIK ( - ) ir ( - ) (t. 2, b. l. 93–94).

88Bendrojo pagalbos centro pateikti garso įrašų išrašas patvirtina, kad 2016-02-20 apie 3 val. 01 min. buvo gautas pranešimas, kad ( - ) policininkas už nieką pripurškė dujų, degina akis, negali matyti, kad pranešėjas laukia ( - ) namo. Skambinantysis, prisistatęs E. R., prašo nesiųsti S. G., nurodydamas, kad būtent šis pareigūnas jam pripurškė dujų. (t. 2, b.l. 104).

89Išraše iš policijos duomenų bazės apie įvykio užregistravimą (ROIK ( - )) nurodyta, kad apie gautą pranešimą informuotas Vilniaus aps. VPK ( - ) PK, išsiųstas patrulis „( - )“, duomenys apie gautą pranešimą bei išsiųstas pajėgas suvesti Vilniaus aps. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiojo postinio V. U. (3.07 val.), vėliau (3.08 val.) – Vilniaus ap. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio vado S. G.. Minėtame išraše taip pat yra įrašas, kad dujų niekas nepurškė, pranešėjui E. R. surašytas protokolas pagal ( - ) str. 1 d. Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 179).

90Rašytiniame dokumente – 2016-02-20 administracinio teisės pažeidimo protokole

91Nr. ( - ) nurodyta, kad E. R. buvo paskirta 2 eurų bauda. Minėtame protokole nurodoma, kad 2016-02-20 apie 3.10 val. ( - ) viešoje vietoje E. R. garsiai rėkavo, šūkavo, ir taip trikdė kitų asmenų poilsį, šiais veiksmais E. R. trikdė viešąją rimtį ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ( - ) str. 1 d. Protokolas surašytas S. G. (t. 1, b. l. 187).

922016-11-30 eksperimento atlikimo protokole nurodyta, kad 2016 m. vasario 19–20 d. buvusių bute, esančiame ( - ) parodymus, buvo atliktas eksperimentas, kurio metu S. A. gimtadienyje buvę asmenys parodė kas kur sėdėjo iki atvykstant policijos pareigūnams, kaip ir kur jie vėliau sugulė vykdydami S. G. reikalavimus. Atliekant šį tyrimo veiksmą dalyvavo ir S. G. gynėjas – advokatas V. V., kieno nors pastabų dėl jo eigos ir rezultatų nebuvo pareikšta (t. 2, b. l. 75–82).

932016-06-28 tarnybinis pranešimas dėl E. V. parodymų patvirtinimui, ikiteisminį tyrimą atliekančiai pareigūnei į elektroninį paštą siųstos nuotraukos, kurių vienoje daugiabučio namo laiptinėje matyti vaikinas laikantis prie veido ledo gabalą, kitoje – tas pats vaikinas sutinusiu veidu (t. 1, b. l. 197–201).

942016-06-29 daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad A. A. pateikė megztinį, kurio dešinėje pažastyje matoma plyšimo žymė. Po apžiūros megztinis grąžintas jį pateikusiam asmeniui (t. 2, b. l. 11–13, 15).

95Ginkluotės ir kitų specialių priemonių priėmimo ir išdavimo knygos išraše nurodyta, kad Patrulių būrio vadui S. G. 2016-02-19 d. 19 val. buvo išduota specialioji priemonė „TaserX26xl30022TW“ (t. 2, b. l. 138–141).

96Vilniaus aps. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio darbo grafike nurodyta, kad S. G. ir E. K. dirbo nuo 2016-02-19 d. 19 val. iki

972016-02-20 d. 7 val. (t. 2, b.l. 142).

98Vilniaus aps. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjos E. J. 2016-02-20 tarnybiniame pranešime Nr. 10-PR2-8789 nurodyta, kad į ( - ) ligoninę dėl sumušimų kreipėsi S. A. (nustatytas kairės rankos nykščio sumušimas), R. A. (kairės akies sumušimas), E. R. (liemens ir kryžkaulio srities sumušimas), kurie nurodė, kad buvo sužaloti į S. A. butą 2016-02-20 atvykusių policijos pareigūnų (t. 2, b. l. 128).

992016-02-20 d. VšĮ ( - ) ligoninė atlikta S. A. medicininė apžiūra, kurioje užfiksuotas nusiskundimas elektrošoko panaudojimu, rankų laužimu, antrankių panaudojimu. Medicininės apžiūros metu nustatytas kairės rankos riešo patinimas, paviršiniai sužalojimai, 3 cm paraudimo žymės ant šios rankos riešo, 2–5 cm paraudimai ant dešinės rankos riešo, dešinės plaštakos nykščio riboti judesiai (t. 1, b. l. 110).

1002016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1303/2016(01) konstatuota, kad S. A. nustatytos paraudimo žymės abiejų riešų srityse. Tikėtina, kad sužalojimai galėjo atsirasti nuo suspaudimo antrankiais, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-02-20). Sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti penkiais trauminiais poveikiais. Sužalojimai padaryti vienos rūšies daiktais (t. 1, b. l. 123).

1012016-02-20 VšĮ ( - ) ligoninė atlikta E. R. medicininė apžiūra, kurioje užfiksuotas nusiskundimas policijos pareigūnų spardymu, smūgiais kumščiais į liemens, krūtinės ląstos kryžkaulio sritis, kairės ausies skausmu (5 balai) ir kairės akies skausmu. Medicininės apžiūros metu nustatyti nugaros juosmens ir kryžkaulio sričių sumušimai: du apie 3 cm dydžio paraudimai nugaros liemens srityje ir apie 1,5 cm ploto paraudimas kryžkaulio srityje (t. 1, b. l. 161).

1022016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1304/2016(01) konstatuota, kad E. R. nustatyti sumušimai nugaroje ir kryžkaulio srityje, kurie galėjo būti padaryti galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-02-20), paveikus kietais bukais, ribotą paviršių turinčiais daiktais, kurių individualių požymių nenustatyta. Sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais (t. 1, b. l. 169).

1032016-02-20 d. VšĮ ( - ) ligoninė atlikta R. A. medicininė apžiūra, kurioje užfiksuotas nusiskundimas policijos pareigūnų smūgiais į galvą ir į šonus. Medicininės apžiūros metu nustatytas patinimas kairės akies srityje, patinimas, skausmingumas (t. 1, b. l. 152, 153).

1042016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus specialisto išvadoje

105Nr. G 1305/2016 (01) konstatuota, kad R. A. padaryta kraujosruva kairės akies srityje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-02-20), paveikus kietu buku daiktu, kurio individualių požymių nenustatyta. Sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti vienu trauminiu poveikiu (t. 1, b. l. 151).

106Teismo motyvai ir išvados dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo bei vertinimo

107Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvada, kad S. G. pareikšti kaltinimai padarius BK 228 str. 1 d. (2 veikos) ir 300 str. 1 d. numatytus nusiklatimus yra pagrįsti. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visumos analizė.

108Dėl S. G. piktnaudžiavimo tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu

109BK 228 str. 1 d. nustatyta, jog valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, E. S., tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 metų.

110Piktnaudžiavimo, numatyto BK 228 str., objektyvieji požymiai pasireiškia: 1) pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; 2) pavojingais padariniais – didelės žalos valstybei, E. S., tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui kilimu; 3) priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi padaromas aktyviais veiksmais arba neveikimu, t. y. neatlikimu veiksmų, kurie, tinkamai atliekant savo pareigas ir įgaliojimus, buvo būtini. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 str. 1 d., padaromas tiesiogine arba netiesiogine tyčia.

111Teismo posėdžio metu apklausti nukentėjusiųjų S. A., G. P.,

112M. A., I. Z., E. V., R. A. ir P. M. parodymai yra nuoseklūs, neprieštaringi iš esmės papildantys vieni kitus. Teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiųjų parodymais, kuriuos patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai, todėl jie laikytini objektyviais. Liudytojos E. K. teismo posėdžio metu duotus parodymus, kurie prieštarauja byloje surinktiems įrodymams ir kuriais buvo neigiamos visos kaltinimuose nurodytos ir su fizinės prievartos panaudojimu bei dokumento suklastojimu padarymo aplinkybės, teismas vertina kaip melagingus, siekiant palengvinti savo bendradarbio policijos pareigūno S. G. teisinę padėtį, todėl jais nesivadovauja.

113Teismo posėdžio metu S. A. paaiškino, kad 2016-02-20 pas jį bute, ( - ) buvo 11 žmonių. Bute apie 2 val. dingo šviesa. Jis nuėjo pažiūrėti, kas nutiko, girdėjo spyrius į duris, atrakinospyną, bet buvo dar apsauginė grandinėlė. Pajuto, kad kažkas lupa duris. Pravėrus duris, pamatė ranką, ir buvo papurkšta dujomis, dujos pataikė jam (nukentėjusiajam) į krūtinę. Iš rankos suprato, kad tai policijos pareigūnai. Pareigūnai toliau lupo duris, liepė atidaryti duris. Sakė, kad kvies gaisrininkus. Tada jis (nukentėjusysis) paprašė leisti atidaryti duris. Atidarius duris pareigūnai įėjo į butą, pareigūnas su kauke ir jo porininkė. Pareigūnas iškart smūgiavo jam į žandą, visus bute esančius draugus suvarė į kambarį ir visiems liepė gultis. Jam begulant, pareigūnas spyrė į krūtinę. Jau gulėdamas matė, kad pareigūnas ranka trenkė R. A. į veidą, kuris sėdėjo lovos antrame aukšte. Niekas iš bute esančių asmenų pareigūnams nesipriešino. Pareigūnas garsiai rėkė, visus vadino „malolietkom“. Po vieną mergaites nusivedinėjo į virtuvę, klausė kiek joms metų. Gulėdamas matė, kaip pareigūnas priėjo prie gulinčių Gintarės ir Pijaus, rodė prietaisą „Tazer“, klausė, ar žino, kas tai yra. Tada jis (S. A.) bandė draugus užstoti. tačiau pajautė, kad kažkas prislietė prie nugaros, jį patį elektra nupurtė į nugarą. Pareigūnams išleidus iš buto draugus, ji liko dviese su Pijumi. Tada pareigūnas juos pakėlė, paklausė, kur buto raktai. Pareigūnas pats pasiėmė raktus iš striukės, užrakino duris ir juos išsivedė iš buto, net neleidus apsirengti drabužių, apsiauti batų. Nuvedęs prie tarnybinio automobilio, pareigūnas nusiėmė kaukę, jiems (nukentėjusiajam ir Pijui) surašė protokolus, kuriuos liepė pasirašyti pasirašyti net neleidus perskaityti. Tada buvo nusigti antrankiai ir jis su Pijumi grįžo į namus. Savo civilinį ieškinį palaiko.

114Iš esmės analogiškas pareigūnų S. G. ir E. K. atvykimo į butą, esantį ( - ), aplinkybes patvirtino ir kiti nukentėjusieji bei liudytojai. Be to, visi minėtame bute buvę ir teisme apklausti asmenys patvirtino, kad prieš tai bute dingo šviesa, kuri atsirado įėjus į butą S. G., kuris buvo su kauke; S. G. visus bute buvusius asmenis suguldė ant žemės, vėliau po vieną (isškyrus S. A. ir P. M.) paleidinėjo iš buto.

115Teismo posėdžio metu nukentėjusysis R. A. nurodė, kad lipant nuo lovos S. G. jam trenkė ranka į veidą (kairės akies sritį), nuo smūgio jis parkrito ant žemės ir kaip ir visi kiti gulėjo veidu į žemę, po to kelis kartus įspyrė į šoną. Gulėdamas ant žemės matė kaip S. G. spyrė E. R. ir I. Z., „Tazeriu“ buvo nusitaikęs į O. R., kitas merginoms, vėliau „Tazeriu“ pakratė S. A., kuris bandė užstoti kažkurią iš merginų, taip pat „Tazerį“ panaudojo I. Z. atžvilgiu (girdėjo garsą), kuris nieko nesakė ir nesipriešino. Tai pat matė, kad A. A. buvo uždėti antrankiai. Išėjęs iš buto laukė už namo išeidamas spėjo užsidėti tik batus, o pasiimti nespėjo. Išėjęs už namo kampo, matė kaip S. A. ir

116P. M. buvo vedami be viršutinių drabužių link tarnybinio automobilio. Pamatęs kaip tarnybinis automobilis išvažiuoja iš kiemo apibėgo namą, vėliau išgirdo rėkimą ties pirma namo laiptine. Tai buvo E. R., kuris paaiškino, kad pareigūnas pripurškė ašarinių dujų, todėl reikia kviesti pagalbą, buvo paskambinta numeriu 112. E. R. trynė akis, nieko nematė, jam skudėjo, todėl liko laukti pagalbos lauke, o po pusvalandžio, grįžęs pas S. A. į butą paaiškino, kad vėl atvažiavo S. G. trenkė jam (Erikui) į šoną, surašė protokolą išrašė 2 Eur baudą.

117Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. R. teismo posėdžio metu patvirtino, kad gulint ant grindų S. G. beveik kiekvienam sudavė po smūgį; jam smūgiavo į klubą, S. A. buvo uždėti antrankiais. Matė, kad pas S. G. yra kažkoks geltonas daiktas, panašus į pistoletą, porininkė dar siūlė panaudoti tą daiktą, kuris „pačirškina“, tuo metu Gintarė pradėjo klykti „nedarykite to, nedarykite to“, žino, kad S. A. atžvilgiu buvo panaudotas tazeris, nes girdėjo kaip jis suveikė. Išėjęs iš buto norėjo patikrinti, ar policijos automobilis vis dar stovėjo. Tada pareigūnų automobilis pradėjo važiuoti prie jo (nukentėjusiojo), o automobiliui privažiavus, išlipęs S. G. pripurškė dujų. Po to matė, kaip pareigūnai nuvažiavo prie N. P. ir E. V.. Prisimena, kad skambino 112 telefonu ir paprašė, kad atsiųstų policijos pareigūną ir greitąją, prašė, kad nesiųstų S. G., nes S. G. buvo jį sumušęs. Tačiau, sulaukus policijos automobilio, iš jo išlipo vėl S. G., liepė ištiesti rankas, trenkė į šonkaulius, nuvežė į policijos komisariatą, kur liepė kažką pasirašyti. Bei patvirtina, kad kambaryje patyrė du smūgius: vieną į šoną (šonkaulius), kitą į klubą; lauke – vieną smūgį į šonkaulius.

118Teismo posėdžio metu nukentėjusysis P. M. paaiškino, kad nagrinėjamu atveju pas S. A. atvykęs pareigūnas su porininke liepė visiems gultis veidu į žemę. Matė kaip pro grindis ir pro sienas kelis kartus praeina raudonas lazeriukas. Pareigūnas vaikščiojo po kambarį ir vadino visus „malalietkom“. Girdėjo kartą ar du elektrošoko čirškęsi, keletą duslių kaip ir trenkimų, dejavimus, vieną Simo, o kito neatpažino. Girdėjo kaip buvo grąsinama Gintarei, kuri verkė, maldavo nieko nedaryti. Simas užstojo Gintarę ir po kekokių 10 sek. girdėjo elktros čirškesį. Vėliau po vieną visi asmenys buvo iš buto išvaryti, bute liko tik vaikinai, be jo dar I. Z. ir S. A.. Pareigūnas liepė nusisukti nuo pareigūno, duoti rankas, tada jam (P. M.) surakino rankas antrankiais ir liepė atsistoti prie spintos veidu į ją. Irmantą išleido, o juos su S. A., neleidę apsirengti, nusivedė į tarnybinį automobilį, kur surašė protokolus. Vėliau grąžino raktus ir jis (nukentėjusysis) su Simu grįžo į butą. Po to, išvažiavus policijos pareigūnams, kai visi vėl susirinko į butą, matė, kad E. R. ir E. V. buvo raudonais veidais ir akimis, R. A. sužalota akis. Vėliau E. R. papasakojo, kad kvietėsi pagalbos, tačiau vėl buvo atsisiųstas S. G., kuris surašė nusižengimo protokolą, nusivežė į PK ir vėliau paleido. S. A. pasakojo, kad jam buvo panaudotas elektrošokas.

119Teismo posėdžio metu nukentėjusysis I. Z. paaiškino, pareigūnas S. G. visiems liepė gultis ant žemės, spyrė jam (nukentėjusiajam) iš kojos į kairįjį šoną, po to, po maždaug 30 sek. „Tazeriu“ „pačirškino“ kairį šoną prie klubo, pajuto skausmą, bet jis nebuvo labai didelis. Paskui girdėjo, duslų smūgį, iš kurio suprato, kad turbūt Simui, buvo įspirta. Paskui girdėjo kaip Gintarei su „Tazeriu“ grasino. Gintarė verkė, prašė nieko nedaryti, buvo išsigandusi. S. A. ramino Gintarę. Vėliau iš draugų pasakojimų žinojo, kad R. A. lipant nuo laiptukų pareigūnas trenkė į kairę veido pusę, o M. A. tempdamas suplėšė megztinį. Vėliau buvo paprašytas greitai išeiti iš buto, todėl išėjo be striukės, tik batus greitai apsiavė. Išėjęs prie sekančio namo kampo sutiko E. V. su E. R.. Vėliau ėjo visi prie prūdo, ir ten sutiko R. A. ir paneles. E. V. su E. R. ėjo dviese, o jis (nukentėjusysis) nusuko į kitą pusę. Vėliau draugai sakė, kad jiems S. G. papurškė dujų, pats asmeniškai matė, kad

120E. V. su E. R. veidai buvo raudoni, bėgo ašaros.

121Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. V. paaiškino, kad atvykę pareigūnas pareigūnas trenkė Simui į kaklo sritį, visus suguldė ant žemės. Gulėdamas matė, kaip pareigūnas trenkė Rokui, lipančiam žemyn laiptais nuo lovos. Visiems gulint, pareigūnas vaikščiojo po kambarį, praeidamas pro jį (E. V.), pareigūnas spyrė į petį, spyris buvo iš visos jėgos, nes jautė skausmą. Vėliau užgirdo pliaukštelėjimą ir kaip sudejavo S. A.. Pareigūnas grasino G. P., tuo metu kažkuris iš pareigūnų laikė lazeriuką maždaug ant jos pilvo srities. Vienas pareigūnas paklausė „gal ją pačirškinam“, kitas pasakė, kad „ne, geriau nereikia, nes lieka randai“. Pareigūnas pradėjo eiti link Simo, o jo (nukentėjusiojo) galva buvo po lova, S. A. gulėjo jau ant pilvo, pareigūnas pasilenkė prie jo, pridėjo kažkokį geltoną daiktą prie jo nugaros, kažką pasakė Simui, ir Simas suaimanavo tą akimirką. Tada pareigūnai paleido merginas, davė joms 30 sek., o kažkuri panelė nespėjo išeiti, tai pareigūnas pasiūlė per langą jai iššokti. Paleidęs paneles, pradėjo paleidinėti ir vaikinus. Kai atėjo jo (nukentėjusiojo) eilė, pareigūnas spyrė į koją, jis (nukentėjusysis), apieškojo ir davė 30 – 40 sekundžių išsinešdinti iš buto, todėl pasiėmęs striukę ir batus, išėjo. Prie netoliese esančio prūdo pamatė savo draugus, o vėliau prisijungė ir E. R.. Po 10 min. nusprendė nueiti pažiūrėti prie buto. Atėję pamatė pareigūnų automobilį, Pijų ir Simą, kurie buvo be batų, matė kad Simas buvo su antrankiais. Kažką pasirašinėjo ir paskui automobilis pradėjo judėti link jų. Pažymi, kad norėjo palydėti savo draugę namo, ir apie tai pasakė pareigūnui, bet pareigūnas pripurškė dujų. Jis (nukentėjusysis) kelias minutes nieko nematė, įsikabino į draugę, o prie tvenkinio išsidaužė ledo ir prisidėjo prie veido. Paskui, grįžęs prie namo pamatė R. A., kuris dar laiptinėje jį (E. V.) nufotografavo. Bute pas S. A. nusiplovė veidą, matė, kad veidas patinęs, akys raudonos. Pabuvo dar pusvalandį bute ir išėjo namo.

122G. P. patvirtino, kad buvo su daraugais pas S. A., klausėsi muzikos, kai netikėtai bute dingo elektra, staiga pasigirdo smarkus beldimas į duris, į butą įsiveržė pareigūnai jie buvo su kaukėmis, todėl labai išsigando. Buvo liepta visiems gultis ant žemės. Pareigūnas garsiai ant visų rėkė. Matė kaip pareigūnas kažkam spyrė, neatsimena kam. Jai rodė prietaisą „Tazer“, kurs buvo nukreiptas prieš ją, ir klausė, ar ji žino, kas tai yra, tada ji labai išsigando, pradėjo panikuoti, labai išsigando, pradėjo verkti. Suprato, kad tą prietaisą pareigūnas nori panaudoti prieš ją. Kitas pareigūnas tuo metu pasakė, kad prietaisas palieka randus Simas pasakė pareigūnui, kad nereikia, ir tada prieš Simą, kuris tuo metu gulėjo, buvo panaudotas tas prietaisas „Tazer”. Neprisimena, ar kam būtų uždėti antrankiai, taip pat nepamena ar prietaisu „Tazer“ buvo grasinta kitiems asmenims. Vėliau jai buvo liepta per trumpą laiko tarpą išeiti iš buto, nors lauke buvo šalta, ji išėjo neapsirengusoi, nes buvo labai išsigandusi. Išėjusi iš buto paskambino savo draugei O. R., su kuria susitiko.

123M. A. iš jos buvo pasiskolinusi megztuką, kuris buvo grąžintas įplyšęs. Pati M. A. pasakojo, kad megztinis įplyšo patempus pareigūnui. Dar pamena, kad pareigūnas spyrė E. R., tačiau neatsimena tiksliai kur.

124Teismo posėdžio metu nukentėjusioji M. A. paaiškino, kad matė, kaip S. G. koja spyrė S. A. į pilvą, jai su N. P. nespėjus įvykdyti pareigūno reikalavimo gultis ant žemės priėjo ir patempė už jos (nukentėjusiosios) megztuko, visus vadino „malolietkom“, „sukom“. S. G., priėjęs prie jos ir kažką juodo laikydamas rankose paklausė, ar ji žino, kas tai. Pareigūnas pasakė, kad tai dujos, iš jo žodžių suprato, kad jis grasina jai. G. P. verkė kūkčiodama, Simas ją bandė ginti.

125Liudytoja G. K. teismo posėdyje patvirtino, jog matė kaip S. G. spyrė S. A. į pilvą, kai tas norėjo išvesti šunį, o E. R. nutempė nuo lovos, taip pat visus vadino „malalietkos, sukos“. Vėliau iš draugės M. A. girdėjo, kad buvo grasinama tazeriu, dujom, t. y. G. P. su tazeriu, o M. A. su pipirinėm dujom. Tai pat vėliau sužinojo, kad R. A. buvo pamušta akis, o E. V. papurkšta dujų.

126Teismo posėdžio metu liudytoja N. P. paaiškino, kad 2016-02-20 pas S. A. šventė gimimo dieną. Ji su G. K. sėdėjo ant lovos, kai dingo šviesa, niekas nesuprato, kas vyksta. Ir po kiek laiko įsiveržė pareigūnas S. G., liepė visiems gultis ant žemės, įspyrė R. A., vėliau grąsino jai tazeriu jai grasino. Galbūt grasino ir G. P., nes girdėjo kai ji prašė to nedaryt, sakė „prašau nereikia“; girdėjo, kaip S. A. buvo įspirta, kai tas paprašė, kad leistų nuvesti šunį į kitą kambarį. Nurodo, kad jau būnant su E. V. lauke, privažiavo policijos pareigūno automobilis iš kurio išlipęs S. G. „ar aš neaiškiai pasakiau, kad eiti namo“, tada matyts Edvinui buvo pripurkšta dujų, nes kai E. V. priėjo, tai pasakė, kad jam skauda akis, pradėjo jas trinti, akys ašarojo, todėl jį vedė už parankės.

127Teismo posėdžio metu liudytoja O. R. paaiškino, kad visi bute esantys asmenys pakluso reiklavimui sugulti ant grindų. Vėliau S. G. spyrė, negali pasakyti kam, bet spardė daug ką, pamena tik kad ne kartą buvo smūgiuota S. A., buvo grasinta tazeriu ir jai (liudytojai). S. G. jos (liudytojos) klausė, ar nori būti „pačirškinta“ su tazeriu. Po to atidarė langą ir liepė šokti per jį, vėliau išsinešdinti per 30 sek., todėl išėjo net batų nespėjo užsidėti, palikusi striukę. O kam dar grasino su tazeriu – neprisimena. Žino, kad E. V. buvo panaudotos dujos.

128Teismo posėdžio metu apklaustų nukentėjusiųjų S. A., G. P.,

129M. A., I. Z., E. V., R. A. ir P. M., E. R. parodymai yra nuoseklūs, neprieštaringi, iš esmės papildantys vieni kitus. Teismas neturi pagrindo abejoti nukentėjusiųjų parodymais, todėl jie laikytini objektyviais. Be to, jų parodymus patvirtina ir teisminio nagrinėjimo metu liudytojais apklaustų ir kartu su jais įvykio metu buvusių liudytojų G. K., N. P., O. R. parodymai,

130Pažymėtina ir tai, kad visi bute pas S. A. buvę asmenys buvo suguldyti ant žemės, stresinėje būsenoje, smurtiniai veiksmai tuo metu taip pat buvo tęsiami, vėliau po vieną paleisti iš buto, todėl, akivaizdu, kad visų aplinkybių bei kaltiniamojo veiksmų objektyviai negalėjo matyti.

131Tai, jog S. G., būdamas bute pas S. A. naudojo fizinę ir psichologinę prievartą, patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausti nukentėjusiųjų ir liudytojų tėvai, kuriems apie įvykio aplinkybes buvo papasakota vėliau. D. Z. (nukentėjusiojo I. Z. mama) paaiškino, kad sūnus pasakojo, jo į butą buvo įsiveržęs kaukėtas pareigūnas S. G., nuo jo nukentėjo draugai. Papasakojo, kad visi buvo suguldyti ant žemės, atėmė telefonus. Nurodo, kad Irmantas gavo nuo pareigūno elektrošoką ir sūnui liepė išeiti, o E. V. kieme papurškė dujų. Jai (liudytojai) nekilo abejonių, kad sūnus sako tiesa. Irmantas sakė, kad buvo panaudotas elektrošokas, sakė, kad R. A. buvo lygtai suduota delnu į veidą, ir, kad E. R. gavo dujų į akis, jam dujas papurškė lauke, kai grįžinėjo pasiimti daiktus. Su kitais vaikinais nekalbėjo. J. P. (nukentėjusiosios G. P. tėvas) paaiškino, kad Gintarė pasakojo, kad esant pas S. A. atvykė policija vartojo smurtą, dukra buvo susijaudinusi, pasakodama apsiverkė. Liudytojas A. K. (liudytojos G. K. tėvas) paaiškino, kad kitą dieną iš gimtadienio grįžusi dukra buvo labai susijaudinusi, verkdama pasakojo, kad atvykę policininkai visus suguldė, sususpardė. Vienas iš pareigūnų įspyrė buto šeimininkui, buvo grasinta panaudoti tazerį, kažką tai „pačirškinti“. Liudytojas A. A. (nukentėjusiosios M. A. tėvas) paaiškino, kad žmona jam (liudytojui) kartu su dukra Meda apie įvykį papasakojo jau kitos dienos vakare. Dukra ašarojo, buvu susijaudinusi, minėjo, kad policininkas ją nutraukė žemyn, praplėšė pasisikolintą megztinį, visus suguldė ant žemės. Liudytoja V. P. (liudytojos N. P. mama) nurodė, kad duktė grįžusi iš gimtadineio pasakojo, kad atvykę pareigūnai grąsino elektros šoku, gąsdino, atėmė telefonus. Dukra nurodė, ka lydėjo vieną berniuką, nes S. G. pripurškė dujų, bet to, lyg smūgiavo Rokui spyrė, nes buvo žande mėlynė. Liudytoja J. R. (liudytojos O. R. mama) paaiškino, kad po Simono gimtadienio dukra grižo išsigandusi, pasakojo, kad įsiveržė policijos pareigūnai, jai dukrai pasiūlė šokti pro langą, „ištaškė“ visas vaišes, liepė visiems gulti ant žemės, grasino, kad pakratys tazeriu, vėliau dukrai liepė dingti per kelias sekundes. Dukra paminėjo, kad nespėjo kažko, todėl išėjo iš Simo namų neapsiavusi batų. Taip pat minėjo, kad pareigūnas smurtavo prieš berniukus. Liudytoja S. Ž., nukentėjusiojo E. R. mama, paaiškino, kad savo sūnų pamatė tik kitos dienos vakare, t. y. 2016-02-20, tačiau apie įvykį iš pradžių bendravo ne su juo, o su S. A. mama, kuri patvirtino, kad gimtadinyje dalyvavęs E. R. buvo pareigūno sumuštas, pripurkšta dujų, nes pareigūnai buvo iškviesti į tą butą dėl triukšmo. Tada, kai jau sužinojo viską apie įvykį, papasakojo ir sūnus, kad pareigūnai įsiveržė į butą, suguldė juos visus ant žemės, buvo turbūt purškiamos dujos, ar bute, ar vienam sūnui lauke. P. E. išsivedė į lauką, buvo naudojami ir kumščiai ir ašarinės dujos, pareigūnas liepė kuo greičiau dingti namo. Sūnų pamatė 2016-02-20 vakare, jis skundėsi, kad skauda galvą, akis nuo dujų, šonus, jautėsi prastai, buvo pasimetęs ir išsigandęs.

132Aptarti liudytojų ir nukentėjusiųjų parodymai atitinka ir jų ikiteisminio tyrimo metu duotus paaiškinimus, akistatos protokoluose nurodytas aplinkybes.

133Taip pat smurto panaudojimo faktą patvirtina ir medicininiai dokumentai: 1) 2016-02-20 VšĮ ( - ) ligoninė atlikta S. A. medicininė apžiūra, kurios metu nukentėjusiajam nustatytas kairės rankos riešo patinimas, paviršiniai sužalojimai, 3 cm paraudimo žymės ant šios rankos riešo, 2–5 cm paraudimai ant dešinės rankos riešo, dešinės plaštakos nykščio riboti judesiai. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1303/2016(01) konstatuota, kad S. A. nustatytos paraudimo žymės abiejų riešų srityse. Tikėtina, kad sužalojimai galėjo atsirasti nuo suspaudimo antrankiais, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-02-20); sužalojimai padaryti penkiais trauminiais poveikiais, visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu; 2) 2016-02-20 VšĮ ( - ) ligoninė atlikta E. R. medicininė apžiūra, kurios metu nustatyti nugaros juosmens ir kryžkaulio sričių sumušimai: du apie 3 cm dydžio paraudimai nugaros liemens srityje ir apie 1,5 cm ploto paraudimas kryžkaulio srityje; 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1304/2016(01) konstatuota, kad E. R. nustatyti sumušimai nugaroje ir kryžkaulio srityje, kurie galėjo būti padaryti galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-02-20), paveikus kietais bukais; užalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais, visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais; 3) 2016-02-20 VšĮ ( - ) ligoninė atlikta R. A. medicininė apžiūra, kurios metu nustatytas patinimas kairės akies srityje, patinimas, skausmingumas. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus specialisto išvadoje Nr. G 1305/2016 (01) konstatuota, kad R. A. padaryta kraujosruva kairės akies srityje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2016-02-20), paveikus kietu buku daiktu, kurio individualių požymių nenustatyta, sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu ir vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu.

134Policijos įstatymo 27 str. 1 d. nustatyta, kad pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą tik tarnybinio būtinumo atvejais ir tik tiek, kiek to reikia tarnybinėms pareigoms įvykdyti. Pareigūnas naudoti prievartą privalo adekvačiai esamoms aplinkybėms ir proporcingai esamam pavojui, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį, intensyvumą ir individualias pažeidėjo savybes. Fizinė prievarta naudojama tik tada, kai psichinė prievarta buvo neveiksminga arba kai bet koks delsimas kelia pavojų pareigūno ar kito asmens gyvybei ar sveikatai. Minėto straipsnio 2 d. sakoma, kad psichinę prievartą pareigūnas turi teisę panaudoti šio straipsnio 3, 4 d. arba šio įstatymo 28 str. 2 d. nurodytais atvejais.

135P. P. įstatymo 27 str. 3 d., fizinę prievartą pareigūnas turi teisę panaudoti šiais atvejais: 1) saugodamasis ar siekdamas apsaugoti kitus asmenis nuo gresiančio pavojaus gyvybei ar sveikatai; 2) kai asmenys vengia vykdyti pareigūnų reikalavimus ar nurodymus (siekdamas priversti asmenis paklusti), taip pat sulaikydamas asmenis (jeigu jie priešinasi); 3) atremdamas kėsinimąsi į šaunamąjį ginklą, sprogmenis, specialiąsias priemones, ryšio priemones ir siekdamas šiuos objektus susigrąžinti; 4) atremdamas statinių (įskaitant patalpas), transporto priemonių ar kito turto, teritorijų užpuolimus arba šiuos užimtus objektus išlaisvindamas; 5) patekdamas į teritorijas, patalpas ar transporto priemones per kratą ar poėmį arba kai turimais duomenimis jose gali būti laikomi įkaitai arba slėptis asmenys, galimai padarę administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas; 6) stabdydamas transporto priemonę, laivą ar orlaivį (tarnybinio būtinumo atvejais); 7) užkirsdamas kelią administraciniams nusižengimams ar nusikalstamoms veikoms. Policijos įstatymo 27 str. 4 d. nustatyta, kad pareigūnas turi teisę naudoti antrankius ir surišimo priemones: 1) prieš agresyvius ar linkusius žalotis asmenis; 2) konvojuodamas arba pristatydamas į policijos įstaigą, kitą instituciją ar įstaigą administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas padariusius (galimai padariusius) asmenis, atlikdamas šių asmenų apžiūrą, taip pat vykdydamas asmenų išsiuntimą iš Lietuvos Respublikos ar vykdydamas šių asmenų grąžinimą į Lietuvos Respubliką.

136Byloje esančiais įrodymais nustatyta kad policijos pareigūnai S. G. ir E. K. į butą, esantį ( - ) atvyko gavę pranešimą dėl triukšmo, t. y. reaguodami į galimai padarytą administracinį teisės pažeidimą, kuris nelaikytinas grubiu, o atvykus į vietą, niekas iš bute buvusių asmenų pareigūnams nesipriešino, taip pat pareigūnų atžvilgiu nevykdė jokių kitų neteisėtų veiskmų. Taigi, nukentėjusiųjų atžvilgiu prievartos panaudojimui nebuvo jokio tarnybinio būtinumo. Todėl akivaizdu, kad S. G. fizinę ir psichinę prievartą nukentėjusiųjų atžvilgiu minėtame bute, taip pat nukentėjusiųjų E. R. ir E. V. atžvilgiu šalia ( - ) esančio namo, kai jiems buvo papurkšta dujų, o E. R. dar ir smūgiuota į šoną, panaudojo veikdamas sąmoningai, tyčia, neteisėtai ir viršydamas jam, kaip policijos pareigūnui, suteiktus įgaliojimus.

137Tokiais veiskmais S. G. grubiai pažeidė Policijos įstatymo 27 str. 1 d. nuostatas, taip pat Policijos įstatymo 25 str. 1 d. 1 p. (reikalavimą, policijos pareigūną įpareigojantį gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises ir laisves); Policijos įstatymo 21 str. (suteikiantį teisę panaudoti prievartą tik pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdančių ar pareigūnui pasipriešinusių asmenų atžvilgiu), Policijos įstatymo 22 str. 4 p. (suteikiantį teisę panaudoti prievartą tik šio įstatymo nustatyta tvarka); Policijos įstatymo 26 str. 1 ir 2 d.numatytas prievartos panaudojimo sąlygas (Pareigūnas turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią nusikalstamai veikai ar administraciniam teisės pažeidimui (nusižengimui), sulaikyti nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą (nusižengimą) padariusį asmenį ir kitais atvejais, saugant ir ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Prievarta, dėl kurios žmogaus sveikata gali sutrikti ar jis gali mirti, gali būti naudojama tik tiek, kiek to reikia tarnybinei pareigai atlikti, ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinėjimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos ...; prieš naudodamas fizinę prievartą arba specialiąsias policijos priemones, pareigūnas privalo įspėti apie šį ketinimą, suteikdamas asmeniui galimybę įvykdyti pareigūno reikalavimus ar nurodymus ...). Taip pat buvo pažeistos Policijos įstatymo 3 str. 1 d. (policijos pareigūną įpareigojantį savo veikloje vadovautis LR Konstitucija, Statutu, šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais); Policijos įstatymo 4 str. 2 d. (Policijos veikla grindžiama profesinės etikos, pagarbos žmogaus teisėms, humanizmo, visuomenės moralės, teisėtumo, <...>, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos panaudojimo proporcingumo principais), Vidaus tarnybos statuto 3 str. 1 d., 5 d. (policijos pareigūną įpareigojančias sąžiningai atlikti patikėtas pareigas, visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą), Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1, 4, 5, 6 p. ( reikalavimų, įpareigojančių laikytis Konstitucijos ir įstatymų, tinkamai atlikti pareigines funkcijas, laikytis teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, nepiktnaudžiauti tarnyba), Vilniaus aps. VPK ( - ) PK Patrulio būrio vado pareigybės aprašymo, patvirtinto 2011-07-28 Vilniaus aps. VPK viršininko įsakymu Nr. 10-V-517, 7.3 p. (įpareigojantį saugoti ir ginti žmogaus teises ir laisves, teikti jiems visapusišką socialinę ir kitokią pagalbą), Konstitucijos 21 str. ginantį žmogaus orumą ir draudžiantį žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis.

138Teisminėje praktikoje išaiškinta, kad įstatymų leidėjas BK 228 str. nustatydamas baudžiamąją atsakomybę už tarnybos įgaliojimų viršijimą, siekia užtikrinti normalią, teisinės valstybės siekį atitinkančią, veiksmingą, autoritetingą, Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančią institucijų ar asmenų, turinčių atitinkamus administracinius įgaliojimus ar teikiančių viešąsias paslaugas, veiklą. Tokia institucija yra ir policija. Kadangi įstatymas nepateikia universalių kriterijų žalos mastui nustatyti, kasacinėje praktikoje išaiškinta, kad kiekvienu konkrečiu atveju apie žalos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes: kokio pobūdžio, kokiais teisės aktais ginami interesai yra pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui ir kt. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, valstybės tarnybos autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-512/2004, 2K-7-638/2005, 2K-108/2009, 2K-232/2012, 2K-573/2012, 2K-190/2013, 2K-7-335/2013, 2K-98/2014, 2K-169/2014, 2K-P-1/2014). Didelės žalos valstybei padarymas turi būti konstatuojamas nurodant argumentus, iš kurių būtų aišku, kodėl padaryta žala valstybei vertinama kaip didelė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-262/2011, 2K-98/2014). Jei policijos darbuotojas, viršydamas savo tarnybinius įgaliojimus, nukentėjusiajam padaro net ir nedidelę žalą sveikatai, tokia fizinė žala savaime vertintina kaip didelė žala BK 228 str. prasme ne tik nukentėjusiajam, bet ir policijos prestižui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-85/2011, 2K-P-1/2014).

139Taigi, jei byloje nustatoma, kad policijos pareigūno veiksmai yra neteisėti, t. y. atlikti viršijant įgaliojimus, asmens sveikatos sutrikdymas paprastai turėtų būti vertinamas kaip didelė žala.

140Teismas, įvertinęs tei, jog S. G. neteisėtai prievartą panaudojo net 8 asmenų, iš kurių 5 nepilnamečiai, atžvilgiu, taip pat į tai, jog S. A., E. R., R. A. buvo padaryti nežymūs sveiktos sužalojimai, I. Z., E. V. sukeltas fizinis skausmas, buvo naudota psichinė prievarta nepilnamečių G. P. ir M. A. atžvilgiu, daro išvadą, kad tokiais veiskmais S. G. diskredituotavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei ( - ) policijos komisariato vardą ir prestižą, taip pat padarė didelę žalą Lietuvos policijai, kaip valstybės teisėsaugos institucijai.

141Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad policijos pareigūnas S. G., viršydamas jam suteiktus įgaliojimus, padarė BK 228 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

142Dėl S. G. piktnaudžiavimo tarnyba suklastojus administracinio teisės pažeidimo protokolą

143BK 300 str. 1 d. nustatyta, jog tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

144BK 300 str. saugoma vertybė yra normali valstybės ir savivaldybės institucijų veikla, kuri sutrikdoma dėl netikrų dokumentų pagaminimo, tikrų dokumentų suklastojimo, tikrų ar netikrų dokumentų panaudojimo ar realizavimo, ir teisėti fizinių ar juridinių asmenų interesai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-200/2008, 2K-7-173-303/2015). Dėl šios normos teismų praktikoje yra pažymėta, kad nusikaltimo pavojingumas yra vienas iš kriterijų, o asmuo už tikro dokumento suklastojimą ir tokio dokumento panaudojimą pagal BK 300 str. 1 d. atsako, jei tokią veiką padarė tyčia, t. y. jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti, be to, supranta, kad dėl jo veikimo atsiras didelė žala, ir tokių padarinių nori arba sąmoningai leidžia jiems atsirasti, t. y. veiką padaro tyčia.

145Nustatyta, kad 2016-02-20 apie 3.01 val. BPC buvo gautas pranešimas, kad ( - ) policininkas už nieką pripurškė dujų, degina akis, negali matyti, pranešėjas laukia ( - ) namo. Skambinantysis, prisistatęs E. R., prašo nesiųsti S. G., nurodydamas, kad būtent šis pareigūnas jam pripurškė dujų (t. 2, b. l. 104).

146Teismo posėdžio metu E. R. nurodė, kad sulaukė policijos automobilio, iš jo išlipo vėl S. G., kuris liepė ištiesti rankas, tada jam smūgiavo ranka į šonkaulius, surakino antrankiais, nuvežė į policijos komisariatą, kur liepė kažką pasirašyti.

147Iš policijos duomenų bazės apie įvykio užregistravimą (ROIK ( - )) išrašo matyti, kad 2016-02-20 apie 3.05 paskambinęs pranešėjas nurodė kad policijos pareigūnas S. G. pripurškė jam į akis dujų; dėl GMP neaišku, laukia. Reaguojant į gautą iškvietimą dėl policijos pareigūno S. G. veiskmų į vietą buvo atsiųstas pats S. G.. Minėtame išraše, skiltyje „Papildoma informacija apie patikrinimą“ fikuosta, kad dujų niekas nepurškė, pranešėjui E. R. surašytas admininstracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ( - ) str. 1 d. Minėtame išraše taip pat yra įrašas, kad dujų niekas nepurškė, pranešėjui E. R. surašytas protokolas pagal ( - ) str. 1 d. Nr. ( - ) (t. 1, b. l. 179).

1482016-02-20 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. ( - ) nurodyta, kad 2016-02-20 apie 3.10 val. ( - ) viešoje vietoje E. R. garsiai rėkavo, šūkavo, ir taip trikdė kitų asmenų poilsį, šiais veiksmais trikdė viešąją rimtį ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ( - ) str. 1 d. Protokolas surašytas Vilniaus apskrities VPK ( - ) PK Patrulių būrio vado S. G..

149Iš aptartų įrodymų matyti, kad E. R. iškvietęs policijos pareigūnus dėl S. G. veiksmų, t. y. jo atžvilgiu panaudotų pipirinių dujų, laukė jų šalia ( - ) esančio namo. Taip pat nustatyta, kad E. R., atžvilgiu S. G. kiek ankščiau buvo panaudojęs tarnyboje išduotas pipirines dujas, dėl to nukentėjusiajam buvo sutrikęs regėjimas, perštėjo akis.

150Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl rėkavimo ar šūkavimo ar kitokio viešosios tvarkso trikdymo prie ( - ) esančio namo, būtų kviesti policijos pareigūnai.

151Vertinant aptartas aplinkybes, taip pat atsižvelgus į paties nukentėjusiojo E. R. būseną, vėlų paros metą, nėra pagrindo abejoti jo paaiškinimais, kad jis laukė kviestos pagalbos ir tuo metu jokių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip viešosios rimties trikdymas (rėkavimai, šūkavimai ar pan.) neatliko. Jo parodymai duoti tiek teismo posėdžio, tiek ikiteisminio tyrimo metu yra nuoseklūs, neprieštaringi, todėl teismas neturi pagrindo jais abejoti.

152Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad E. R. jokių veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip viešosios tvarkos trikdymas neatliko, todėl 2016-02-20 administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytos aplinkybės, kad jis ( - ) viešoje vietoje garsiai rėkavo, šūkavo, ir taip trikdė kitų asmenų poilsį, šiais veiksmais trikdė viešąją rimtį, yra išgalvotos paties policijos pareigūno S. G., kuris taip veikė tyčia, iš savanaudiškų paskatų, t. y. siekdamas pateisinti savo neteisėtą prievartos panaudojimą bei E. R. pristatymą į policijos komisariatą, taip pat užbaigti E. R. pagalbos iškvietimo įregistravimo procedūrą nuslepiant tikrus pagalbos iškvietimo tikslus.

153Todėl darytina išvada, kad S. G. 2016-02-20 administracinio teisės pažeidimo protokole nurodydamas išgalvotus duomenis tyčia suklastojo netikrą dokumentą ir jį panaudojo.

154Teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, kad policijos pareigūnui tyčia klastojant administracinio teisės pažeidimo protokolą, netgi rodant iniciatyvą tai daryti, akivaizdžiai nukenčia policijos autoritetas, pasitikėjimas šia institucija, nes jos atstovai, turėdami konstitucinę ir kitais svarbiais teisės aktais reglamentuotą pareigą užtikrinti teisingą teisės pažeidimų išaiškinimą bei nubaudimą už juos, darė aiškiai prieštaraujančius šios pareigos atlikimui veiksmus. Policijos pareigūnų veiksmai, pasireiškiantys procesinių dokumentų tyčiniu klastojimu, paprastai užtraukia baudžiamąją atsakomybę, o tokios nusikalstamos veikos kvalifikuojamos iš sutapties pagal BK 228 ir 300 str. ir vertinamos kaip sukeliančios didelę neturtinę žalą policijos autoritetui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-92-489/2017, Nr. 2K-52-648/2017, 2K-177-677/2016, 2K-401-222/2015, 2K-18-976/2015, 2K-262/2014).

155Remdamasis tuo kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad policijos pareigūnas S. G. tyčia suklastodamas netikrą dokumentą ir jį panaudodamas, pažeidė Policijos įstatymo 4 str. įtvirtintus policijos veiklos principus, numatančius įgyvendinant policijos uždavinius vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais; 5 str. įtvirtintą pareigą užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešosios tvarką, taip pat veikdamas priešingai tarnybos interesams, pažeidė pagrindinius valstybės tarnybos principus ir iškraipė tarnybinės veiklos esmę, diskredituotavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei ( - ) policijos komisariato vardą ir prestižą, taip pat padarė didelę žalą Lietuvos policijai, kaip valstybės teisėsaugos institucijai.

156Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad S. G. padarė BK 228 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. numatytus nusikaltimus.

157Bausmių skyrimo ir bendrinimo, baudžiamojo poveikio priemonių taikymo motyvai

158Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54 str. nustatytais bausmės skyrimo pagrindais, t. y. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, motyvus ir tikslus, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

159S. G. BK 228 str. ir 300 str. 1 d. numatytus nusiklatimus įvykdė siekdamas pateisinti savo neteisėtą prievartos panaudojimą bei E. R. pristatymą, į policijos komisariatą, taip pat užbaigti E. R. iškvietimo įregistravimo procedūrą nuslepiant tikrus pagalbos iškvietimo tiklsus, t. y. siekdamas savanaudiškų paskatų, ir ši aplinkybė minėtų nusiklatimų atveju sunkina jo atsakomybę (BK 60 str. 1 d. 3 p.).

160Kitų S. G. atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

161Teismas, skirdamas bausmes kaltinamajam S. G. taip pat atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį (kaltinamasis padarė 1 nesunkų ir 2 apysunkius nusikaltimus, visi nusikaltimai padaryti veikiant tiesiogine tyčia), tai, kad visos nusikalstamos veikos baigos, taip pat kaltinamojo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes: teisiamas pirmą kartą; ne kartą baustas administracine tvarka; už aplaidumą tarnyboje ne kartą paskirtos tarnybinės nuobaudos (4 kartus pastaba, 1 kartą papeikimas); Vilniaus apskrities VPK ( - ) policijos komisariato 2017-10-10 pateiktoje charakteristikoje S. G. apibūdinamas tik teigiamai, kaip turintis 19 metų vidaus reikalų sistemoje stažą pareigūnas, per tarnybos laiką ne kartą skatintas.

162Kita vertus, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad S. G., viršydamas savo įgaliojimus ir veikdamas neteisėtai prievartos priemones panaudojo net 8 asmenų, iš kurių 5 nepilnamečiai, atžvilgiu. Kaltinamojo neteisėtais veiskmais S. A., E. R., R. A. buvo padaryti nežymūs sveiktos sužalojimai, I. Z., E. V. sukeltas fizinis skausmas.

163Atisžvelgęs į tai, teismas sprendžia, kad už BK 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu) nusikaltimo padarymą S. G. skirtina griežčiausia įstatyme numatyta bausmė – laisvės atėmimas. Įvertinus kitų S. G. padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumą teismas sprendžia, kad už jų padarymą skirtinos švelniausios įsatyme numatytos bausmės – baudos.

164Įvertinęs visas baudžiamosios atsakomybės taikymui reikšmingas aplinkybes, teismas sprendžia, kad S. G. už padarytus nusikaltimus skirtinos tokio dydžio bausmės: už BK 228 str. 1 d. numatyto nusikaltimo (piktnaudžiavimas tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu) padarymą – 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė; už BK 228 str. 1 d. numatyto nusikaltimo (piktnaudžiamvimas tarnyba suklastojant administracinio teisės pažeidimo protokolą) padarymą – 50 MGL dydžio bauda; už BK 300 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą – 45 MGL dydžio bauda.

165S. G. BK 228 str. 1 d. (piktnaudžiamvimas tarnyba suklastojant administracinio teisės pažeidimo protokolą) ir BK 300 str. 1 d. numatyti nusikaltimai padaryti esant idealiai sutapčiai, todėl už jų padarymą paskirtos bausmės bendrintinos vadovaujantis BK 63 str. 1, 5 d. 1 p., t. y. apėmimo būdu, paskiriant subendrintą bausmę – 50 MGL (1883 Eur) dydžio baudą, kuri bendrinama su už nusikalstimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu), paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., 65 str. 2 d. ir galutinai skiriama subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 6 mėnesiams ir 50 MGL (1883 Eur) bauda.

166V. B. vykdymo kodekso 22 str. 2 d., S. G. nustatytinas 6 mėnesių terminas teismo paskirtai baudai sumokėti.

167BK 75 str. 1 d. nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip 6 metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip 4 metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo 1 iki 3 metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

168Baudžiamasis įstatymas nepateikia nei baigtinio, nei pavyzdinio sąrašo aplinkybių, pagal kurias teismas turėtų nuspręsti, ar bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. BK 75 str. nuostatos nedraudžia atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą asmenims, kuriems jau vieną kartą buvo atidėtas bausmės vykdymas arba kuriems nors ir nebuvo atidėtas bausmės vykdymas, tačiau jie turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už anksčiau padarytus nusikaltimus, tačiau esant tokiai situacijai bausmės vykdymo atidėjimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į padarytų nusikaltimų padarymo aplinkybes bei kaltininko asmenybę (kasacinė nutartis Nr. 2K-109/2010; išnagrinėta 2017-04-14 nuosprendžiu). Teismui sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą, turi būti vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta nusikalstama veika, ir su nuteistojo asmenybe, t. y. nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuostatų, nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją.

169Teismas, atsižvelgęs į tai, jog S. G. teisiamas pirmą kartą, dirba, Vilniaus apskrities VPK ( - ) PK 2017-10-10 pateiktoje charakteristikoje apibūdinamas teigiamai, daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą 2 metams ir paskiriant BK 75 str. 2 d. 6, 7 p. numatytas pareigas: dalyvauti elgesio pataisos programoje ir ją baigti per 8 mėnesius; būti namuose nuo 22 iki 6 val. jeigu tai nesusiję su darbu ar gydymusi.

170Atsižvelgęs į tai, kad S. G. įvykdytas BK 228 str. 1 d. nusikaltimas (piktnaudžiavimas tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu) susijęs su smurtinio pobūdžio veiskmais, teismas mano, kad bausmės tikslus tinkamai padės pasiekti BK 71 str. numatyta ir skiriama baudžiamojo poveikio priemonė – 20 MGL dydžio įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

171Teismas, įvertinęs tai, kad S. G. visas nusikalstamas veikas padarė vykdydamas policijos pareigūno pareigas, vadovaudamasis BK 682 str. nuostatomis skiria jam baudžiamojo poveikio priemonę – teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimą 3 (trejiems) metams.

172S. G. padarytų usikalstamų veikų metu galiojusiu Vyriausybės 2014-09-03 nutarimu buvo nustatytas 37,66 Eur bazinis bausmių ir nuobaudų dydis, kuris taikytinas apskaičiojant teismo paskirtą baudą bei įmoką.

173Dėl E. R. ir S. A. pareikštų civilinių ieškinių

174P. B. proceso kodeksą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, taip pat gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą (BPK 44 str. 10 d.). Vienas šios teisės realizavimo būdų yra civilinio ieškinio pareiškimas įtariamajam, kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims baudžiamajame procese (( - ) straipsnis). Tokiu atveju civilinis ieškinys tampa baudžiamosios bylos dalimi ir yra nagrinėjamas pagal BPK X skyriuje įtvirtintas taisykles (( - )–117 str.). Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta (( - ) str. 1 d.).

175Nukentėjusysis E. R. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašoma priteisti iš kaltinamojo S. G. 3 000 Eur kompensaciją nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti (t. 4, b. l. 84–88, t. 5, b. l. 42–46).

176Nukentėjusysis S. A. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašoma priteisti iš kaltinamojo S. G. 3 000 Eur kompensaciją nusikaltimu padarytai neturtinės žalai atlyginti, taip pat 62 Eur turinės žalos bei 150 Eur atstovavimo išlaidų (t. 4, b. l. 89–97, t. 5, b. l. 36–41).

177Civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. sakoma, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Minėtos straipsnio 2 d., be kita ko, sakoma, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

178Teismų praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiškas žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma – galima tik suteikti žalą patyrusiam asmeniui piniginę satisfakciją, kuri apskaičiuojama labai detaliai išanalizavus visą nukentėjusiojo patirtą skriaudą – dvasinius išgyvenimus, darbingumo sumažėjimą ar netekimą, apribotas bendravimo galimybes, kitus faktorius (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-05-10 nutartis baudž. b. Nr. 2K-227/ 2011 ir kt.).

179Išrašas iš medicininių dokumentų patvirtina, kad 2016-02-20 VšĮ ( - ) ligoninė atlikta E. R. medicininė apžiūra, kurioje užfiksuotas nusiskundimas policijos pareigūnų spardymu, smūgiais kumščiais į liemens, krūtinės ląstos kryžkaulio sritis, kairės ausies skausmu (5 balai) ir kairės akies skausmu. Medicininės apžiūros metu nustatyti nugaros juosmens ir kryžkaulio sričių sumušimai: du apie 3 cm dydžio paraudimai nugaros liemens srityje ir apie 1,5 cm ploto paraudimas kryžkaulio srityje. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1304/2016(01) konstatuota, kad E. R. nustatyti sumušimai nugaroje ir kryžkaulio srityje vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti trimis trauminiais poveikiais.

180Išrašas iš medicininių dokumentų patvirtina 2016-02-20 d. VšĮ ( - ) ligoninė atlikta S. A. medicininė apžiūra, kurioje užfiksuotas nusiskundimas elektrošoko panaudojimu, rankų laužimu, antrankių panaudojimu. Medicininės apžiūros metu nustatytas kairės rankos riešo patinimas, paviršiniai sužalojimai, 3 cm paraudimo žymės ant šios rankos riešo, 2–5 cm paraudimai ant dešinės rankos riešo, dešinės plaštakos nykščio riboti judesiai. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G 1303/2016(01) konstatuota, kad S. A. nustatyti sužalojimai visumoje ir atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimai padaryti penkiais trauminiais poveikiais. Sužalojimai padaryti vienos rūšies daiktais.

181Nagrinėjamu atveju teismu nekyla abejonių, jog dėl S. G. nusikalstamo prievartos priemonių panaudojimo ir patirtų sveikatos sužalojimų nukentėjusysieji E. R. ir S. A. patyrė neigiamų emocijų bei išgyvenimų, kurie vertintini kaip jiems padaryta neturtinė žala. Taip pat E. R. atžvilgiu buvo neteisėtai panaudotos ašarinės dujos, jam be jokio pagrindo surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

182Teismas, įvertinęs visas S. G. nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, nukentėjusiesiems padarytos neturtinės žalos mastą, vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, kad E. R. ir S. A. iš S. G. priteistina po 1 000 Eur kompensacijos padarytai neturtinei žalai atlyginti. Teismo manymu, tokio dydžio piniginė kompensacija labiausiai atitiktų balansą tarp padarytų nusikalstamų veikų ir jų sukeltų padarinių.

183S. A. prašė priteisti iš S. G. 62 Eur turtinės žalos dėl spynos sugadinimo. Savo reiklavimą pagrindė 2016-07-12 pateikta sąskaita faktūra bei mokėjimo čekiu. Dėl S. G. neteisėtų veiskmų – durų plėšimo – buvo sugadinta buto, kuriame gyvena S. A. spyna, todėl padaryta žala priteistina iš kaltinamojo.

184Nukentėjusysis S. A. taip pat prašė priteisti iš kaltinamojo S. G. 150 Eur advokato pagalbai apmokėti. Savo prašymą pagrindė 2017-01-19 pinigų priėmimo kvitu, kuriame nurodoma, kad už procesinių dokumnetų parengimą buvo sumokėta 150 Eur suma (t. 5, b. l. 49).

185S. A. patirtos išlaidos yra pagrįstos, todėl priteistinos iš kaltinamojo S. G. (( - ) str. 2 d.).

186Vadovaudamasis ( - ) str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304–307 str., teismas

Nutarė

187S. G., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius:

 • nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu), ir skirti jam už tai 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laivės atėmimo bausmę;
 • nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba suklastojant administracinio teisės pažeidimo protokolą) ir skirti jam už tai 50 MGL (1883 Eur) dydžio baudą;
 • nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. ir skirti jam už tai 45 MGL (1 694,70 Eur) dydžio baudą.

188S. G. pagal Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba suklastojant administracinio teisės pažeidimo protokolą) ir Baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d., paskirtas bausmes subendrinti vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 5 d. 1 p., t. y. apėmimo būdu, ir paskirti subendrintą bausmę – 50 MGL (1883 Eur) dydžio baudą, kuri bendrinama su už nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba neteisėtu prievartos priemonių panaudojimu), paskirta 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 str. 1, 3 d., 65 str. 2 d. t. y. sudedant bausmes, ir galutinai paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir 50 MGL (1883 Eur) dydžio baudą.

189S. G., vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 75 str., paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams paskiriant tokius įpareigojimus ir draudimus:

 1. būti namuose nuo 22 iki 6 val. jeigu tais nesusiję su darbu, gydymusi ar mokslu;
 2. dalyvauti elgesio pataisos programoje ir ją baigti per 8 mėnesius.

190Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

191S. G. taikyti Baudžiamojo kodekso 682 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę ir 3 (trejiems) metams atimti teisę dirbti darbą valstybės tarnyboje.

192S. G. paskirti Baudžiamojo kodekso 71 str. numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – 20 MGL dydžio, t. y. 753,20 (septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų 20 ct) Eur, įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

193N. S. A. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jo naudai iš S. G. 1 000 Eur (vieno tūkstančio) Eur kompensaciją neturtinei žalai atlyginti, 62 (šešiasdešimt du) Eur turtinei žalai atlyginti ir 150 Eur proceso išlaidų.

194Nukentėjusiojo E. R. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jo naudai iš S. G. 1 000 Eur (vieno tūkstančio) Eur kompensaciją neturtinei žalai atlyginti.

195Į. S. G. jam paskirtą tai 50 MGL (1883 Eur) baudą per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą banke AB „Swedbank“ Nr. ( - ), arba sąskaitą banke „Nordea B. F. Plc“ Nr. ( - ), arba sąskaitą banke SEB bankas Nr. ( - ), arba sąskaitą banke DNB bankas Nr. ( - ), įmokos kodas 6801. Sumokėjęs baudą nuteistasis turi pateikti nuosprendį priėmusio teismo raštinės darbuotojui tai patvirtinančius dokumentus.

196I. S. G., kad:

 1. teismo paskirta įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą turi būti sumokėta į Teisingumo ministerijos sąskaitą Nr. ( - ) (AB SEB bankas), nurodant vardą, pavardę ir asmens kodą. Jei įmoką moka kitas asmuo, būtina nurodyti asmens, už kurį mokama, vardą, pavardę ir asmens kodą;
 2. jam paskirtos bausmės atidėjimo sąlygų vykdymą kontroliuoja jo gyvenamosios vietos probacijos tarnyba (( - )).

197Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Dūdys, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. S. G., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Jonavoje, Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. (... 4. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 228 str. 1 d. (2 veikos), 300... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 6. S. G. būdamas valstybės tarnautoju ir eidamas Vilniaus apskrities vyriausiojo... 7. – ne mažiau dviejų kartų įspyrė S. A. į kairį šoną, sukeldamas jam... 8. – S. G. liepus visiems bute buvusiems asmenims gultis ant žemės veidu... 9. – nepilnamečiui E. R., S. G. reikalavimu nulipančiam nuo lovos, du kartus... 10. – nepilnamečiui I. Z., pareigūno reikalavimu gulėjusiam ant grindų, S. G.... 11. pipirines dujas.... 12. Psichinė prievarta G. P. ir M. A. atžvilgiu panaudota, t. y. grasinta... 13. Bute likus tik S. A. ir P. M., o kitus bute buvusius asmenis po vieną su... 14. Paleidęs S. A. ir P. M., pradėjęs važiuoti nuo namo Nr. 5, esančio ( - )... 15. 2016-02-20, 3.01 val. E. R. būnant prie namo Nr. ( - ) telefonu paskambinus į... 16. Aukščiau nurodomus veiksmus S. G. atliko nesant prievartos panaudojimo... 17. Turėdamas teisę ir pareigą užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją... 18. Būdamas policijos pareigūnu, tačiau veikdamas neteisėtai, žeminančiai... 19. Tokiais veiksmais S. G. padarė BK 228 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.... 20. Be to, jis piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, pagamino netikrą dokumentą... 21. 2016-02-20 apie 3.05 val. E. R. būnant prie namo Nr. ( - ) telefonu... 22. S. G., kuris apie 3.10 val. atvažiavęs į E. R. buvimo vietą, išlipęs iš... 23. ( - ) policijos komisariate S. G. pagamino netikrą dokumentą – surašė... 24. E. R. garsiai rėkavo, šūkavo, ir taip trikdė kitų asmenų poilsį, šiais... 25. Minėtus nusikalstamus veiksmus S. G. atliko veikdamas iš savanaudiškų... 26. E. R. atžvilgiu, jo pristatymą į ( - ) policijos komisariatą, atkeršyti... 27. Atlikdamas aukščiau nurodomus veiksmus S. G. tuo pačiu ir piktnaudžiavo... 28. Tokiais veiksmais S. G. padarė BK 300 str. 1 d., 228 str. 1 d. numatytus... 29. Kaltinamasis S. G. teismo posėdyje savo kaltės nepripažino bei paaiškino,... 30. Dėl antrojo epizodo nurodo, kad surašę administracinių teisės... 31. Teismo posėdžio metu nukentėjusioji G. P. paaiškino, kad atėjo pas Simą.... 32. Teismo posėdžio metu nukentėjusioji M. A. paaiškino, kad , kad 5 – ias... 33. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis S. A. paaiškino, kad tą dieną visi... 34. E. R. buvo surašytas protokolas. Pas R. A. po akimi buvo mėlynė. Durų spyna... 35. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis R. A. paaiškino, kad tą vakarą... 36. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis P. M. paaiškino, kad sėdėjo pas Simą... 37. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis I. Z. paaiškino, kad sėdėjo pas... 38. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. V. paaiškino, kad G. pažįsta iš... 39. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. R. paaiškino, kad susitarė po Simo... 40. Teismo posėdžio metu liudytoja V. P. paaiškino, kad N. P. yra jos dukra.... 41. Teismo posėdžio metu liudytoja J. R. paaiškino, kad tikslios datos... 42. Teismo posėdžio metu liudytoja G. K. paaiškino, kad S. G. žino iš tėčio... 43. Teismo posėdžio metu liudytoja N. P. paaiškino, kad 2016-02-20 pas Simą... 44. Teismo posėdžio metu liudytoja O. R. paaiškino, kad 2016-02-20 minėjo Simo... 45. Teismo posėdžio metu liudytoja S. Ž. paaiškino, kad savo sūnų pamatė tik... 46. Teismo posėdžio metu liudytoja D. Z. paaiškino, kad sūnus Irmantas... 47. Teismo posėdžio metu liudytojas J. P. paaiškino, kad dukra Gintarė buvo... 48. Teismo posėdžio metu liudytojas A. K. paaiškino, kad kartu su G. kažkada... 49. Teismo posėdžio metu liudytojas A. A. paaiškino, kad jis pats yra policijos... 50. Teismo posėdžio metu liudytojas V. U. paaiškino, kad dėl 2016-02-20... 51. Teismo posėdžio metu liudytoja D. V. paaiškino, kad buvo naktis, jau... 52. Teismo posėdžio metu liudytoja J. A. paaiškino, kad tą šeštadienį buvo... 53. Teismo posėdžio metu liudytoja E. K. paaiškino, kad yra Vilniaus apskrities... 54. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamais S. G. 2016-04-15, 2017-02-06 parodė, kad... 55. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis S. A. 2016-02-23 parodė, kad... 56. Ikiteisminio tyrimo, papildomos apklausos nukentėjusysis S. A. 2017-01-19... 57. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. R. 2016-03-07 parodė, kad... 58. S. G. išrašė baudą, dėl triukšmo, nurodė baudos dydį – 2 Eur.... 59. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis R. A. 2016-03-03 parodė, kad 2016 m.... 60. Ikiteisminio tyrimo, papildomos apklausos nukentėjusysis R. A. 2017-01-13... 61. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis E. V. 2016-03-07 parodė, kad... 62. Ikiteisminio tyrimo, papildomos apklausos nukentėjusysis E. V. 2017-01-19... 63. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis I. Z. 2016-04-05 parodė, kad... 64. Ikiteisminio tyrimo metu liudyta S. R. 2016-06-08 parodė, kad Erikas paprašė... 65. Ikiteisminio tyrimo metu liudyta J. A. 2016-04-20 parodė, kad 2016 m. vasario... 66. Ikiteisminio tyrimo metu P. M. 2016-03-31 parodė, kad buvo pakviestas... 67. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. Z. 2016-04-05 parodė, kad 2016-02-19... 68. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja M. A. 2016-04-05 parodė, kad 2016-02-19... 69. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. A. 2016-04-08 parodė, kad 2016 m.... 70. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja N. P. 2016-02-25 parodė, kad 2016-02-19... 71. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. P. 2016-04-25 parodė, kad 2016 m.... 72. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. K. 2016-02-26 parodė, kad 2016-02-19... 73. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. K. 2016-04-19 parodė, kad 2016 m.... 74. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja O. R. 2016-02-26 parodė, kad 2016-02-19... 75. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja J. R. 2016-04-19 parodė, kad 2016-02-16... 76. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. P. 2016-03-14 parodė, kad 2016-02-19... 77. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas J. P. 2016-04-27 parodė, kad 2016 m.... 78. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. V. 2016-11-29 parodė, kad 2016 m.... 79. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas M. M. 2017-01-19 parodė, kad 2016-02-19... 80. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. U. 2017-01-10 parodė, kad 2016-02-19... 81. 2016-12-05 akistatos su S. G. ir R. A. protokole nurodyta, kad jam lipant nuo... 82. 2016-12-12 akistatos su S. G. ir P. M. protokole nurodyta, kad P. M. girdėjo... 83. 2016-12-12 akistatos su S. G. ir E. V. protokole nurodyta, kad įėjęs į... 84. 2016-12-20 akistatos su S. G. ir I. Z. protokole nurodyta, kad įėjęs į... 85. 2016-02-23 S. A. protokolas – pareiškimas – dėl policijos pareigūnų... 86. Bendrojo pagalbos centro pateiktuose garso įrašuose nurodyta, kad 2016-02-20... 87. Išraše iš policijos duomenų bazės apie įvykio užregistravimą (ROIK ( -... 88. Bendrojo pagalbos centro pateikti garso įrašų išrašas patvirtina, kad... 89. Išraše iš policijos duomenų bazės apie įvykio užregistravimą (ROIK ( -... 90. Rašytiniame dokumente – 2016-02-20 administracinio teisės pažeidimo... 91. Nr. ( - ) nurodyta, kad E. R. buvo paskirta 2 eurų bauda. Minėtame protokole... 92. 2016-11-30 eksperimento atlikimo protokole nurodyta, kad 2016 m. vasario... 93. 2016-06-28 tarnybinis pranešimas dėl E. V. parodymų patvirtinimui,... 94. 2016-06-29 daiktų apžiūros protokole nurodyta, kad A. A. pateikė megztinį,... 95. Ginkluotės ir kitų specialių priemonių priėmimo ir išdavimo knygos... 96. Vilniaus aps. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio darbo... 97. 2016-02-20 d. 7 val. (t. 2, b.l. 142).... 98. Vilniaus aps. VPK ( - ) PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio... 99. 2016-02-20 d. VšĮ ( - ) ligoninė atlikta S. A. medicininė apžiūra,... 100. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto... 101. 2016-02-20 VšĮ ( - ) ligoninė atlikta E. R. medicininė apžiūra, kurioje... 102. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto... 103. 2016-02-20 d. VšĮ ( - ) ligoninė atlikta R. A. medicininė apžiūra,... 104. 2016-05-12 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus specialisto... 105. Nr. G 1305/2016 (01) konstatuota, kad R. A. padaryta kraujosruva kairės akies... 106. Teismo motyvai ir išvados dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo bei... 107. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvada, kad S. G.... 108. Dėl S. G. piktnaudžiavimo tarnyba neteisėtu prievartos priemonių... 109. BK 228 str. 1 d. nustatyta, jog valstybės tarnautojas ar jam prilygintas... 110. Piktnaudžiavimo, numatyto BK 228 str., objektyvieji požymiai pasireiškia: 1)... 111. Teismo posėdžio metu apklausti nukentėjusiųjų S. A., G. P.,... 112. M. A., I. Z., E. V., R. A. ir P. M. parodymai yra nuoseklūs, neprieštaringi... 113. Teismo posėdžio metu S. A. paaiškino, kad 2016-02-20 pas jį bute, ( - )... 114. Iš esmės analogiškas pareigūnų S. G. ir E. K. atvykimo į butą, esantį (... 115. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis R. A. nurodė, kad lipant nuo lovos S.... 116. P. M. buvo vedami be viršutinių drabužių link tarnybinio automobilio.... 117. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. R. teismo posėdžio metu patvirtino,... 118. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis P. M. paaiškino, kad nagrinėjamu... 119. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis I. Z. paaiškino, pareigūnas S. G.... 120. E. V. su E. R. veidai buvo raudoni, bėgo ašaros.... 121. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis E. V. paaiškino, kad atvykę... 122. G. P. patvirtino, kad buvo su daraugais pas S. A., klausėsi muzikos, kai... 123. M. A. iš jos buvo pasiskolinusi megztuką, kuris buvo grąžintas įplyšęs.... 124. Teismo posėdžio metu nukentėjusioji M. A. paaiškino, kad matė, kaip S. G.... 125. Liudytoja G. K. teismo posėdyje patvirtino, jog matė kaip S. G. spyrė S. A.... 126. Teismo posėdžio metu liudytoja N. P. paaiškino, kad 2016-02-20 pas S. A.... 127. Teismo posėdžio metu liudytoja O. R. paaiškino, kad visi bute esantys... 128. Teismo posėdžio metu apklaustų nukentėjusiųjų S. A., G. P.,... 129. M. A., I. Z., E. V., R. A. ir P. M., E. R. parodymai yra nuoseklūs,... 130. Pažymėtina ir tai, kad visi bute pas S. A. buvę asmenys buvo suguldyti ant... 131. Tai, jog S. G., būdamas bute pas S. A. naudojo fizinę ir psichologinę... 132. Aptarti liudytojų ir nukentėjusiųjų parodymai atitinka ir jų ikiteisminio... 133. Taip pat smurto panaudojimo faktą patvirtina ir medicininiai dokumentai: 1)... 134. Policijos įstatymo 27 str. 1 d. nustatyta, kad pareigūnas turi teisę... 135. P. P. įstatymo 27 str. 3 d., fizinę prievartą pareigūnas turi teisę... 136. Byloje esančiais įrodymais nustatyta kad policijos pareigūnai S. G. ir E. K.... 137. Tokiais veiskmais S. G. grubiai pažeidė Policijos įstatymo 27 str. 1 d.... 138. Teisminėje praktikoje išaiškinta, kad įstatymų leidėjas BK 228 str.... 139. Taigi, jei byloje nustatoma, kad policijos pareigūno veiksmai yra neteisėti,... 140. Teismas, įvertinęs tei, jog S. G. neteisėtai prievartą panaudojo net 8... 141. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina... 142. Dėl S. G. piktnaudžiavimo tarnyba suklastojus administracinio teisės... 143. BK 300 str. 1 d. nustatyta, jog tas, kas pagamino netikrą dokumentą,... 144. BK 300 str. saugoma vertybė yra normali valstybės ir savivaldybės... 145. Nustatyta, kad 2016-02-20 apie 3.01 val. BPC buvo gautas pranešimas, kad ( - )... 146. Teismo posėdžio metu E. R. nurodė, kad sulaukė policijos automobilio, iš... 147. Iš policijos duomenų bazės apie įvykio užregistravimą (ROIK ( - ))... 148. 2016-02-20 administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. ( - ) nurodyta, kad... 149. Iš aptartų įrodymų matyti, kad E. R. iškvietęs policijos pareigūnus dėl... 150. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad dėl rėkavimo ar... 151. Vertinant aptartas aplinkybes, taip pat atsižvelgus į paties nukentėjusiojo... 152. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad E. R. jokių veiksmų, kurie... 153. Todėl darytina išvada, kad S. G. 2016-02-20 administracinio teisės... 154. Teisminėje praktikoje ne kartą akcentuota, kad policijos pareigūnui tyčia... 155. Remdamasis tuo kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad policijos... 156. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina... 157. Bausmių skyrimo ir bendrinimo, baudžiamojo poveikio priemonių taikymo... 158. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais BK 54 str.... 159. S. G. BK 228 str. ir 300 str. 1 d. numatytus nusiklatimus įvykdė siekdamas... 160. Kitų S. G. atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių... 161. Teismas, skirdamas bausmes kaltinamajam S. G. taip pat atsižvelgia į... 162. Kita vertus, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad S. G., viršydamas savo... 163. Atisžvelgęs į tai, teismas sprendžia, kad už BK 228 str. 1 d.... 164. Įvertinęs visas baudžiamosios atsakomybės taikymui reikšmingas aplinkybes,... 165. S. G. BK 228 str. 1 d. (piktnaudžiamvimas tarnyba suklastojant administracinio... 166. V. B. vykdymo kodekso 22 str. 2 d., S. G. nustatytinas 6 mėnesių terminas... 167. BK 75 str. 1 d. nustatyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau... 168. Baudžiamasis įstatymas nepateikia nei baigtinio, nei pavyzdinio sąrašo... 169. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog S. G. teisiamas pirmą kartą, dirba,... 170. Atsižvelgęs į tai, kad S. G. įvykdytas BK 228 str. 1 d. nusikaltimas... 171. Teismas, įvertinęs tai, kad S. G. visas nusikalstamas veikas padarė... 172. S. G. padarytų usikalstamų veikų metu galiojusiu Vyriausybės 2014-09-03... 173. Dėl E. R. ir S. A. pareikštų civilinių ieškinių... 174. P. B. proceso kodeksą kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi... 175. Nukentėjusysis E. R. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašoma priteisti... 176. Nukentėjusysis S. A. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašoma priteisti... 177. Civilinio kodekso 6.250 str. 1 d. sakoma, kad neturtinė žala yra asmens... 178. Teismų praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad neturtinės žalos atlyginimo... 179. Išrašas iš medicininių dokumentų patvirtina, kad 2016-02-20 VšĮ ( - )... 180. Išrašas iš medicininių dokumentų patvirtina 2016-02-20 d. VšĮ ( - )... 181. Nagrinėjamu atveju teismu nekyla abejonių, jog dėl S. G. nusikalstamo... 182. Teismas, įvertinęs visas S. G. nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes,... 183. S. A. prašė priteisti iš S. G. 62 Eur turtinės žalos dėl spynos... 184. Nukentėjusysis S. A. taip pat prašė priteisti iš kaltinamojo S. G. 150 Eur... 185. S. A. patirtos išlaidos yra pagrįstos, todėl priteistinos iš kaltinamojo S.... 186. Vadovaudamasis ( - ) str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304–307 str.,... 187. S. G., a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius: