Byla N2-15624-595/2012
Dėl įvaikinimo, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams ir institucijoms išvadai duoti: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui ir, -

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Tutlytei, dalyvaujant pareiškėjams M. S. ir A. S., dalyvaujant institucijoms išvadai duoti: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Oksanai Pedaniuk, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Meilutei Kinčienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų M. S. ir A. S. pareiškimą dėl įvaikinimo, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams ir institucijoms išvadai duoti: Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui ir, -

Nustatė

2Pareiškėjai M. S., a. k. ( - ) ir A. S. a. k. ( - ) gyvenantys ( - ) prašo leisti įvaikinti E. Z. ir pripažinti pareiškėjus vaiko tėvais, o E. Z. pareiškėjų vaiku bei suteikti įvaikintajam vardą „B“ bei pavardę „S“. Pareiškėjai susituokė 2008 m. birželio 3 d. Jų šeima gyvena ( - ), erdviame, tvarkingame 2 kambarių bute, kuris nuosavybės teisėmis priklauso M. S.. Įvaikintam vaikui bus sudarytos geros gyvenimo sąlygos: įrengtas atskiras kambarys. M. S., dirba ( - ) tinklo plėtros departamento inžinieriaus pareigose, o A. S., dirba ( - ) muitinės tarpininko atstovės, pareigose. Jų šeimos pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką. Abu yra sveiki, neteisti. Nėra ir kitų įstatymų numatytų kliūčių, ribojančių jų galimybes įvaikinti. Pareiškėjai yra tikri, kad sugebės būti gerais tėvais jų įvaikintam mažyliui. M. S. ir A. S., 2011 m. gegužės 12 d. kreipėsi į Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu įrašyti juos į norinčių įvaikinti sąrašą. Išklausė mokymus (pateikiama Všį „Pagalbos paaugliams iniciatyva" 2011 m. liepos 12 d. išvada). 2012 m. liepos 18 d. buvo įrašyti į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, sąrašą.

3Atsižvelgiant į tai, kad mergaitės motina visiškai nesirūpino dukra, kuri nuo gimimo augo globos namuose, išlaikoma valstybės, dukters nelankė, vykdė nusikalstamas veikas, priklausoma nuo narkotinių medžiagų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. ( - ), E. Z. buvo nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, o 2012 m. balandžio 6 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai paskirti nuolatiniu globėju. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) mergaitės motinai apribota motinos valdžia dukters atžvilgiu. Mergaitė 2012 m. gegužės 25 d. buvo įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškimu sutinka. Nurodė, kad 2012-07-30 pareiškėjų šeimai buvo leista susipažinti su prašoma įvaikinti mergaite, nuo to laiko šeima nuolat lanko mergaitę. Tarp mergaitės ir šeimos užsimezgė ryšys, Elada juos pažįsta, džiaugiasi jiems atvykus ir nenori išsiskirti.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą. Papildomai paaiškino, jog jokių abejonių dėl įvaikinimo nekyla. Nurodė, kad jų artimieji pritaria šiam jų sprendimui.

6Valstybės institucijos išvadai duoti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė teismo posėdžio metu palaikė 2012-09-06 išvadą Nr.S-3812 joje išdėstytais motyvais.

7Valstybės institucijos išvadai duoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu palaikė pareiškėjų prašymą dėl įvaikinimo Vaikų teisių apsaugos tarnybos teismui pateiktoje 2012-09-07 išvadoje Nr.A104-3297-(2.13.2.6-AD15) nurodytais motyvais.

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad M. S., a. k. ( - ) ir A. S. a. k. ( - ) santuoką įregistravo 2008-06-3 Trakų rajono savivaldybės administracijos CMS įrašo Nr. ( - ) (b.1.13), santuokoje nepilnamečių vaikų neturi (b.l. 19). M. S., dirba ( - ) tinklo plėtros departamento inžinieriaus pareigose (b.l. 20). A. S., dirba ( - ) muitinės tarpininko atstovės, pareigose (b.l.22). Pareiškėjų pajamos yra pakankamos, kad galėtų išlaikyti vaiką (b.l.20-22). Pateiktos medicininės pažymos patvirtina pareiškėjų nurodomą aplinkybę, jog abu yra sveiki, neturintys medicininių kontraindikacijų, trukdančių būti įvaikintojais (b.l. 114-15). Iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM pateiktų duomenų matyti, jog baudžiamojon atsakomybėn pareiškėjai patraukti nebuvo bei teistumo neturi (b.1.16). Pareiškėjai nuosavybės teise turi butus, esančius ( - ), kuriame pareiškėjų šeima ir gyvena (b.l. 23-25). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadoje Dėl pasirengimo įvaikinti patvirtinama, jog pareiškėjai psichologiniu ir moraliniu požiūriu yra pasirengę įvaikinti, įvaikinimo procedūra iki teismo atlikta pilnai (b.1. 26-29). Nuo 2011-07-18 yra įtraukti į LR piliečių, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašą (b.l. 30).

10Būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato materialinės pašalpos įvaikintam vaikui skyrimo, kad įvaikintas vaikas įgaus paveldėjimo teises, kaip biologinis vaikas.

11Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra pasiruošę įvaikinimui, turi būtinas materialines sąlygas.

12E. Z., a. k. ( - ) gimė 2010-11-24 Vilniuje, jos tėvas nežinomas, motina D. Z., a.k. ( - ) (b.l. 3-4). 2011-01-20 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. ( - ) E. Z. buvo nustatyta laikinoji globa Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (b.l. 5). 2012-04-06 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu mergaitės motinai D. Z., a.k. ( - ) buvo neterminuotai apribota motinos valdžia (b.l. 6-8). E. Z., a. k. ( - ) 2012-05-25 įrašyta į galimų įvaikinti vaikų sąrašą (b.l. 11). Kitų asmenų prašymų įvaikinti E. Z., a. k. ( - ) nėra gauta.

13E. Z., a. k. ( - ) atitinka visus LR CK 3.209 str. įvaikinamam vaikui keliamus reikalavimus.

14Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti vaikas yra LR CK 3.209 str. 3 d. numatyto leidžiamo įvaikinti amžiaus. Pareiškėjai sutinkamai su LR CK 3.210 str. 2 d. yra asmenys, turintys teisę įvaikinti. Iš pateiktų medicininių pažymų matyti, jog pareiškėjai neturi medicininių kontraindikacijų, kurioms esant negalėtų būti įvaikintojais. Pagal LR CK 3.214 str. biologinės įvaikinamo vaiko motinos sutikimo nereikia, kadangi jai neterminuotai apribota motinos valdžia E. Z. atžvilgiu LR CK 3.214 str, o mergaitės tėvas nežinomas. Teismo sprendimu įvaikintam vaikui suteikiama įtėvių pavardė bei pakeičiamas mergaitės vardas (CK 3.228 str. 1 d.). Pažymėtina, jog sutinkamai su LR CK 3.217 str., valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoti socialiniai darbuotai išsiaiškino, jog būsimiems įtėviams nėra LR CK trečiojoje knygoje numatytų kliūčių įvaikinti, ištyrė jų gyvenimo sąlygas, būdą, surinko informaciją apie sveikatos būklę ir pateikė teismui išvadą, kuria konstatuoja, jog įvaikinimas LR piliečiams labiausiai atitinka vaiko interesus, jo teisę turėti tėvus, augti šeimoje, gauti tinkamą auklėjimą bei išsilavinimą.

15Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 270,279 str., 487 str.,-

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Pripažinti įvaikintojus M. S., a. k. ( - ) ir A. S. a. k. ( - ) vaiko, E. Z., a. k. ( - ) tėvais, o įvaikinamą E. Z., a. k. ( - ) M. S., a. k. ( - ) ir A. S. a. k. ( - ) dukra.

19Suteikti įvaikintam vaikui, kurio a.k. ( - ) gimusiam Vilniuje, įtėvių pavardę „S“ bei vardą „B“ vaiką vadinti „B. S.“, paliekant individualybę išsaugantį duomenį: gimimo datą bei vietą.

20Įsiteisėjusį teismo sprendimą išsiųsti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriui.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjai M. S., a. k. ( - ) ir A. S. a. k. ( - ) gyvenantys ( - ) prašo... 3. Atsižvelgiant į tai, kad mergaitės motina visiškai nesirūpino dukra, kuri... 4. Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjai palaikė pareiškimą. Papildomai... 6. Valstybės institucijos išvadai duoti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir... 7. Valstybės institucijos išvadai duoti Vilniaus miesto savivaldybės... 8. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 9. Iš pareiškėjų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų nustatyta, kad M. S.,... 10. Būsimieji įtėviai supranta, kad Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato... 11. Nustatyta, jog tiek psichologiniu, tiek moraliniu požiūriu pareiškėjai yra... 12. E. Z., a. k. ( - ) gimė 2010-11-24 Vilniuje, jos tėvas nežinomas, motina D.... 13. E. Z., a. k. ( - ) atitinka visus LR CK 3.209 str. įvaikinamam vaikui keliamus... 14. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog prašomas įvaikinti... 15. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškimas dėl įvaikinimo yra tenkintinas.... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 270,279 str., 487 str.,-... 17. Pareiškimą patenkinti.... 18. Pripažinti įvaikintojus M. S., a. k. ( - ) ir A. S. a. k. ( - ) vaiko, E. Z.,... 19. Suteikti įvaikintam vaikui, kurio a.k. ( - ) gimusiam Vilniuje, įtėvių... 20. Įsiteisėjusį teismo sprendimą išsiųsti Vilniaus miesto civilinės... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...