Byla eI-10459-414/2019
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjas Rimantas Giedraitis, sekretoriaujant Rasai Ganienei,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, atstovaujamo advokato padėjėjo A. P., prašymą atsakovams A. K. ir A. K., trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija, dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą (2019 m. spalio 29 d. teisme gautas patikslintas prašymas), prašydamas priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai solidariai iš atsakovų A. K. ir A. K. 48,75 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Taip pat prašė priteisti solidariai iš atsakovų 16,94 Eur pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie buvo pakeisti nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiais Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-33 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, pagal kuriuos vietinės rinkliavos mokėtojų registrą administruoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, kuris yra atsakingas už Nuostatų vykdymą, rinkliavos dydžių apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą bei rinkliavos išieškojimą. Ginčui aktualių redakcijų Nuostatuose nustatyta, kad rinkliava, tai savivaldybės tarybos patvirtinta dvinarė rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai, naudojantys, valdantys nekilnojamąjį turtą. Rinkliavos mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti rinkliavą (redakcijos, galiojusios iki 2017 m. balandžio 1 d., 2, 3 punktai; redakcijos, galiojančios nuo 2017 m. balandžio 1 d., 2, 4.4, 4.5 punktai). Nuostatų 29 punkte nustatyta, kad rinkliava sumokama į savivaldybės administracijos sąskaitą. Atsakovai yra nekilnojamojo turto, esančio adresu: ( - ), bendrasavininkai, tačiau jie laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. nėra sumokėję 48,75 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri jiems buvo apskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta tvarka. Sutartys su atsakovais dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudarytos, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Atsakovų atžvilgiu Druskininkų savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pareiškėjo nuomone, reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo iš atsakovų yra pagrįstas.

6Proceso šalims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (ABTĮ 74 str. 5 d., 74 str. 7 d.; b. l. 1, 2), atsakovai atsilepimų į prašymą nepateikė, pareiškėjas prašyme prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d.).

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinės rinkliavos dydį, mokėjimo tvarką ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą (Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.). Kelios ar visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 1 d.).

9Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai; nauja redakcija, patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-33, galioja nuo 2017 m. balandžio 1 d.; toliau – ir Nuostatų nauja redakcija). Vietinė rinkliava – tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Rinkliava – Savivaldybės tarybos patvirtinta dvinarė Rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai (Nuostatų naujos redakcijos 4.4 p.). Nuostatų 3 punkte nurodoma, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Pagal Nuostatų naujos redakcijos 4.5 punktą, Rinkliavos mokėtojas yra fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti Rinkliavą. Taigi, tiek pagal Nuostatus, tiek pagal Nuostatų naują redakciją, Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu yra komunalinių atliekų turėtojai ir privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 kv. m. nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 14 p.). Nuostatų naujos redakcijos 4 punkte reglamentuojama, kad konkrečios komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatomi pagal nekilnojamojo turto objekto kategoriją (Nuostatų naujos redakcijos priedas Nr. 1). Nuostatų 16, 22 punktai bei Nuostatų naujos redakcijos 6 ir 45 punktai įpareigoja pareiškėją nustatyta tvarka išsiųsti mokėjimo pranešimus atliekų turėtojams (rinkliavos mokėtojams) bei vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą išieškojimą. Rinkliava sumokama į mokėjimo pranešime nurodytą Savivaldybės administracijos banko sąskaitą (Nuostatų naujos redakcijos 29 p.).

10Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektas, esantis adresu: ( - ) (2019 m. balandžio 24 d. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas), todėl pagal Nuostatų 3 punktą ir Nuostatų naujos redakcijos 4.5 punktą, jie yra vietinės rinkliavos mokėtojai. Į bylą pateikti Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2019 m. liepos 15 d. pažyma Nr. 19-R-00003494 patvirtina, kad prašoma priteisti vietinė rinkliava, t. y. 48,75 Eur, atsakovams buvo apskaičiuota už laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d., atsakovai nurodytos sumos nėra sumokėję, todėl susidarė įsiskolinimas. Kadangi nekilnojamojo turto objektas yra atsakovų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir tai pažymėta viešajame registre (CK 3.87 str., 3.88 str. 3 d.), todėl toks turtas yra valdomas ir juo disponuojama abiejų sutuoktinių susitarimu (CK 3.92 str. 1 d.). Tokiu būdu atsakovai yra solidarieji skolininkai ir pareiškėjas turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek abu skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Jeigu solidariąją prievolę visiškai įvykdo vienas iš skolininkų, tai atleidžia kitus skolininkus nuo jos vykdymo kreditoriui (CK 6.6 str. 7 d.).

11Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. Nuostatų bei Nuostatų naujos redakcijos pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, jog vietinė rinkliava vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme (žr., pvz., LVAT 2005 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11‑1574/2005; 2008 m. liepos 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556‑1333/2008; 2012 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822‑2403/2012). LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. sausio 28 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A556-334/2014) konstatavo, kad atliekų turėtojas privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Akcentuotina ir tai, kad LVAT yra išaiškinęs, jog savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu ir šio nekilnojamojo turto bendrojo ploto dydžiu (ABTĮ 13 str., 20 str.; žr., pvz., LVAT 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010). Toks vietinės rinkliavos nustatymo būdas neprieštarauja ir Europos Teisingumo Teismo (toliau – ir EET) išaiškinimui, kuriame ETT imperatyviai pabrėžė, jog rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. ETT konstatavo, jog nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (Teisingumo Teismo 2009-07-16 sprendimas Nr. C-254/2008 F byloje I s H. F. ir kt. (48–50 p.)).

12Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl 48,75 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo tenkintinas, priteisiant Druskininkų savivaldybės administracijai solidariai iš atsakovų A. K. ir A. K. 48,75 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų.

14Pareiškėjas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų jo patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymas tenkintas, todėl jis turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.).

16Teismui pateiktas 2019 m. birželio 26 d. Skundų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą skolų parengimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 290/PRO289 išrašas, 2019 m. liepos 23 d. Pavedimas-įgaliojimas, 2019 m. rugsėjo 24 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. SKP 2088, 2019 m. spalio 10 d. Swedbank AB Mokėjimo nurodymas patvirtina 16,94 Eur pareiškėjo išlaidas sumokėtas advokatų profesinei bendrijai „APB Protego“ už advokato padėjėjo suteiktas teisines paslaugas, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir administracinėse bylose, todėl gali būti priteisiama iš atsakovų. Kadangi solidarioji skolininkų pareiga atsiranda tik įstatyme nustatytais atvejais (Civilinio kodekso 6.6 str. 1 d.), o bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuojančiuose teisės aktuose solidarioji pareiga nėra numatyta (žr., pvz., LVAT 2013 m. spalio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-698/2013), todėl iš atsakovų A. K. ir A. K. pareiškėjui UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 16,94 Eur priteistini lygiomis dalimis – iš kiekvieno atsakovo po 8,47 Eur (16,94/2).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 41, 84, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

18Prašymą patenkinti.

19Priteisti Druskininkų savivaldybės administracijai (kodas 188776264, sąskaitos Nr. ( - )) solidariai iš atsakovų A. K. ir A. K. 48,75 Eur (keturiasdešimt aštuoni eurai, 75 euro centai) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

20Priteisti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui iš atsakovo A. K. 8,47 Eur (aštuoni eurai, 47 euro centai) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

21Priteisti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui iš atsakovės A. K. 8,47 Eur (aštuoni eurai, 47 euro centai) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

22Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjas Rimantas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į... 5. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m.... 6. Proceso šalims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai... 7. Prašymas tenkintinas. ... 8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte... 9. Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247... 10. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovams bendrosios jungtinės... 11. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė... 12. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl 48,75 Eur... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 14. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų jo patirtas... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 16. Teismui pateiktas 2019 m. birželio 26 d. Skundų dėl vietinės rinkliavos už... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 18. Prašymą patenkinti.... 19. Priteisti Druskininkų savivaldybės administracijai (kodas 188776264,... 20. Priteisti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui iš atsakovo A. K. 8,47... 21. Priteisti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui iš atsakovės A. K.... 22. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti...