Byla A2-404-199/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja O. Š., sekretoriaujant Gretai Jankauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovei advokatei S. Ž., Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei E. I., suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui R. Š., Kauno rajono savivaldybės atstovei V. G., suinteresuotam asmeniui J. A. B. B., jo atstovei advokato padėjėjai R. H., suinteresuotiems asmenims V. A. B. B., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims L. B., Ž. R., R. K., G. N., A. G., E. M., D. P., Ž. V., L. P., I. P., P. P., P. T., V. D., M. C., teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą po proceso atnaujinimo pagal pareiškėjo Valstybinės veterinarijos tarnybos pareiškimą bei patikslintą pareiškimą, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Kauno rajono savivaldybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, J. A. B. B., Vytautas A. B. B., L. B., Ž. R., R. K., G. N., A. G., D. P., Ž. V., L. P., I. P., P. P., P. T., V. D., M. C., A. E. M. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

Nustatė

2Pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašo nuosavybės įgijimo tikslu nustatyti įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad pareiškėjas įgyjamosios senaties būdu įgijo nekilnojamą turtą - kitus statinius (kiemo aikštelės, šuliniai, artez. šulinys, vandens bokštas), kurių unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Pareiškėjo atstovė prašo iš esmės palikti galioti Kauno rajono apylinkės tesimo 2008-03-12 sprendimą, pakeičiant jį dalyje dėl tikslo, nustatant faktą nuosavybės teisių įgijimo tikslu, o ne tikslu atlikti teisinę registraciją. Pareiškėjas grindžia savo pareiškimą tuo, kad pareiškėjas turto patikėjimo teise valdo pastatą - garažą, kurio unikalus Nr. 5292-3002, bendro 402,64 kv . m. ploto, pastatą -administracinį, kurio unikalus Nr. ( - ),, bendro 767,78 kv. m. ploto ir pastatą- katilinę, kurio unikalus Nr. 4400-0761-5860, bendro 152,16 kv. m. ploto, esančius ( - ), Pastatai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kuriuos patikėjimo teise valdo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Šias aplinkybes patvirtina VĮ Registrų centro 2006-07-01 pažymėjimas. Pastatai: garažas, kurio unikalus Nr. ( - ),, administracinis pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), ir pastatas - katilinė, kurios unikalus Nr. ( - ), pareiškėjos yra valdomi nuo 1973 m. Šias aplinkybes patvirtina VĮ Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, kurios pradėtos nuo 1973-01-01, kuriose šalia patikėjimo teise valdomų pastatų, adresu ( - ),. yra nurodyti ir kiti statiniai - kiemo statiniai, t.y. kiemo aikštelė, šulinys, artezinis šulinys, vandens bokštas, kurių unikalus Nr. ( - ),. Pareiškėjas nurodo, kad pastatas - garažas, kurio unikalus Nr. ( - ),, pagal statinio priėmimo naudoti aktą turto patikėjimo teise yra valdomas nuo 1975-03-31, pastatas - administracinis, kurio unikalus Nr. ( - ),, pagal statinio priėmimo naudoti aktą turto patikėjimo teise yra valdomas nuo 1975-06-30, o pastatas - katilinė, kurios unikalus Nr. ( - ), teismo sprendimu valdomas nuo 2006-03-22. Tačiau kitiems statiniams - kiemo statiniams nėra atlikta teisinė registracija, nors juos kaip pagrindinių pastatų priklausinius patikėjimo teise valdo, remontuoja bei jų stovį prižiūri valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Iš VĮ Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenų ir pastatų planų bei eksplikacijos planų akivaizdu, kad kiti statiniai, t.y. kiemo aikštelė, šulinys, artez. šulinys, vandens bokštas yra užfiksuoti toje pačioje kadastro ir registrų dokumentų byloje , adresu ( - ), r. Pareiškėjas nurodo, kad iš kitų statinių, jų dalių kadastro duomenų matyti, kad kiti statiniai - tvora, aikštelė bei šulinys yra prie pagrindinių pastatų, pastatyti 1953-1978 m. bei aiškiai tarnauja pagrindiniams statiniams, tik nėra atlikta jų teisinė registracija. Faktą, jog šie statiniai yra pareiškėjo žinioje patvirtina ir 1971 m. žvalgybinio -eksploatacinio gręžinio pasas Nr. 1982. Kadangi minėtus statinius pareiškėjas valdo daugiau nei 10 metų, todėl būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pagal įgyjamąją senatį nuosavybės įgijimo tikslu. Pareiškėjas nurodo, kad kreipiasi į teismą dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo, nes tam yra visos LR CK 4.68-4.71 str. numatytos sąlygos. Pareiškėjas nurodo, kad kitokia tvarka gauti faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų negali. Pareiškėjas nurodo, kad daugiau kaip 10 metų valdo minėtus statinius, juos sąžiningai ir teisėtai naudoja, be to, rekonstravo ir tvarkė. Tai rodo, kad pastatai valdomi atvirai ir nepertraukiamai, pareiškėjas yra sąžiningas šio pastato valdytojas. Niekas per laikotarpį į minėtus statinius nepareiškė jokių pretenzijų, niekam daiktinės teisės į minėtus pastatus nėra registruotos. Pareiškėjas nurodo, kad šias aplinkybes patvirtina viešo registro pateiktos pažymos. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovas su pareiškimu nesutinka. Savo nesutikimą su pareiškimu suinteresuoto asmens atstovas grindžia tuo, kad pareiškėjo valdymas nebuvo pakankamai išviešintas. Mano, kad pareiškimas nėra visiškai pagrįstas. Suinteresuoto asmens Kauno rajono savivaldybės atstovė palieka spręsti teismo nuožiūra. Suinteresuoto asmens atstovė paaiškino, kad šie statiniai nėra įregistruoti, kaip savivaldybės nuosavybė, savivaldybė jų nevaldo ir neprižiūri, tai daro pareiškėjas. Suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė su pareiškimu nesutinka. Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė atsiliepime bei jos atstovė teismo posėdžio metu pažymėjo, jog teismų praktikoje nurodoma, kad savarankiškais teisinių santykių objektais yra pagrindiniai daiktai, o pagrindinio daikto priklausinius - savarankiškus pagrindiniam daiktui tarnauti skirtus antraeilius daiktus, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas dėl daiktų, kaip priklausinių, teisinio statuso, yra konstatavęs, kad „priklausinių pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taigi tarp pagrindinio daikto ir jam tarnaujančio daikto turėtų būti funkcinis ryšys, t. y. tarnaujantis daiktas būtų skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikiams". Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad „funkcinio ryšio buvimui neturi lemiamos įtakos fizinis ryšys, tačiau tam, kad funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2001, 2003 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1002/2003, 2004 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006 ir kt). Suinteresuotas asmuo nurodo, kad atsižvelgiant į tokią teismų praktiką ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus įgyjamajai senačiai nustatyti, manytina, kad pareiškėjas visų sąlygų neįrodė, nes tuo atveju, jeigu ginčo statiniai buvo sukurti kaip kitų registruotų statinių priklausiniai, kurie nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise juos valdo pareiškėjas, manytina, kad priklausinius pagal teisės aktus turėtų ištikti pagrindinio daikto likimas ir todėl papildomai įrodinėti įgyjamosios senaties sąlygas nėra teisinio pagrindo. Tuo atveju, jeigu ginčo statiniai, kurie tarnauja pagrindiniams pareiškėjo valdomiems statiniams, yra sukurti valstybės lėšomis, įgyjamosios senaties institutas negalėtų būti taikomas, nes Civilinio kodekso 4.69 straipsnio 3 dalis draudžia įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybės teises į daiktus, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Prašo atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad pastatų valdymo perdavimas turi būti patvirtintas dokumentais. Mano, kad pareiškėjas pasirinko netinkamą teisių gynimo būdą. Iš visų dokumentų matyti, kad statiniai buvo pastatyti iš valstybės lėšų. Suinteresuotas asmuo Jurgis A. B. B. nesutinka su pareiškimu, prašo jį atmesti. Suinteresuotas asmuo bei jo atstovė savo nesutikimą su pareiškimu grindžia tuo, kad pats objektas kelia abejonių, pats valdymas nebuvo sąžiningas. Pareiškėjas neturėjo jokių teisų į šį bokštą. Vandens bokštas su visais statiniais nebuvo perduotas pareiškėjui. Pareiškėjo valdymas prasidėjo nesąžiningai. Pareiškėjas ne tik pats naudojosi tuo vandeniu bet ir leido kitiems naudotis. Tiekiant vandenį vartotojams, pareiškėjas privalėjo vykdyti kontrolinius tyrimus, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Veterinarijos tarnyba šiai dienai neparodo jokios iniciatyvos dėl prisijungimo prie bendro vandentiekio. Laiko, kad nebuvo sąžiningo valdymo nuo pat pradžių, pats gręžinys buvo išgręžtas 1992 m., kai susikūrė 1997 m. tarnyba, šis gręžinys nebuvo perduotas. Pats pareiškėjas pripažįsta tą aplinkybę, kad jungsis prie centralizuoto vandentiekio, todėl tie statiniai pačiam pareiškėjui bus nereikalingi. Suinteresuotas asmuo Vytautas A. B. B. prašo pareiškimą atmesti. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad jo dėdė paliko testamentu tuos statinius. Suinteresuoti asmenys L. B., Ž. R., R. K., G. N., A. G., D. P., Ž. V., L. P., I. P., P. P., P. T., V. D., M. C., E. M. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir datą pranešta. Kauno rajono apylinkės teismo 2008-03-12 sprendimas, naikintinas. Nustatyta, kad 2008-03-12 Kauno rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr 2-0712-408/2008, kuriuo nustatė nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad Kauno apskrities maisto ir veterinarijos tarnyba / į. k. 188605523, kurios šiuo metu teisių perėmėja yra valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba/, ( - ), įgyjamosios senaties būdu įgijo nekilnojamąjį turtą - kitus statinius (kiemo aikšteles, šulinius, artez. šulinį, vandens bokštą), unikalus Nr. ( - ),, esančius ( - ), / 1t b. l., 39-40/. 2008-03-12 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas įstatymų nustatyta tvarka apeliacine tvarka nebuvo apskųstas. 2009-10-13 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinė byla Nr A-19-660/2009 pagal pareiškėjų A. B. B., Ž. R., R. K., G. N., O. A. G. prašymą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl proceso atnaujinimo civ. byloje Nr 2-0712-408/2008 buvo perduotas Kauno miesto apylinkės teismui/ bylos priedas, civ. byla Nr 2-39-199/2010 1t b., l. 117/ . Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi 2010-01-19 pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo Kauno rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr2-0712-408/2008 dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatymo buvo patenkintas bei procesas atnaujintas LR CPK 366str. 1d. 7p., 9p. numatytais pagrindais, t.y. dėl neįtruktų į bylos nagrinėjimą suinteresuotų asmenų bei dėl aiškios teisės normos klaidos, kuri galėjo turėti įtakos priimant sprendimą/ LR CK 4.68str, 4.69str, 4.70str., 4.71str/1t b. l. 72-77/. Iš Kauno apskrities 2008-05-06 sprendimų ir Kauno apskrities viršininko įsakymo „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą / žemę/ atkūrimo / Kauno r/ 2008-05-06 Nr 02-05-5614 bei jos priedų matyti, kad atkurtos nuosavybės teisės į žemę, esančią ( - ), kaime natūra suinteresuotiems asmenims Jurgiui A. B. B. iš 0, 81 ha į 0,13, V. A. B. B., iš 0,80 ha į 0,14, L. B. iš 0,80 ha į 0,14, Ž. R. iš 0,80 ha į 0,13, M. D. iš 0,80ha į 0,13, be to, įsakymo 1 priedo pastabose pažymėta, kad J. A. B. B. nuosavybės į 0,68 ha žemės bus atkuriamos vėliau, Ž. R., M. D. nuosavybės teisės į 0.67 ha žemės bus atkurtos vėliau, L. B., Vytautui A. B. B. į 0,66 ha žemės bus atkurtinos vėliau. Iš mirties įrašo Nr 177 bei paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą 2009-01-21 matyti, kad po M. D. mirties 2008-10-15 lygiomis dalimis paveldėjo jos dukros R. K., G. N., Ona A. G., tame tarpe ir žemės sklypą 0,1300ha ( - ),./ bylos priedas, civ. byla Nr A2-39-199/2010, b. l 29, 43-45, 136-138, 145,146/. Tokiu būdu, minėti suinteresuoti asmenys turi suinteresuotumą bylos baigtimi. Bylos nagrinėjimo metu suinteresuotais asmenimis pagal pateiktus prašymus buvo įtraukti Kauno raj, Biruliškių kaimo gyvenamųjų namų savininkai bei gyventojai. Tokiu būdu, atnaujinus procesą civilinėje byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo LR CPK 366str.7d, 9d. nustatytais pagrindai, teismas įtraukė į bylos nagrinėjimą suinteresuotus asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos priimtas sprendimas, be to, turi išsiaiškinti tą aplinkybę ar pareiškėjas nekilnojamuosius daiktus, esančius Biruliškių kaime, t.y. kiemo aikštelę ,šulinį, artr. šulinį, vandens bokštą valdė atvirai, sąžiningai, nepertraukiamai kaip savo, ne mažiau kaip 10 metų. Be to, teismas turi nustatyti ar nekilnojamieji daiktai, į kuriuos prašo nustatyti nuosavybės teises įgyjamąja senatimi gali būti privačios nuosavybės objektais. Taip pat nustatyti kokiu tikslu prašo nustatyti įgyjamąją senatį. Iš pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimo nekilnojamojo turto registre 2006-07-01, nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo 2010-03-09 matyti, kad adresu ( - ), įregistruoti nekilnojamieji daiktai gyvenamasis namas, unikalus Nr ( - ),, gyvenamais namas, unikalus Nr ( - ),, pastatas –transformatorinė, unikalus ( - ),, pastatas-administracinis, unikalus Nr ( - ),, pastatas-sandėlis, unikalus ( - ),, pastatas sandėlis, unikalus Nr ( - ),, pastatas-garažas, unikalus Nr ( - ),, kiti statiniai-kiemo statiniai, unikalus Nr ( - ),, t.y. kiemo aikštelė, šulinys, art. šulinys, vandens bokštas, kurie pažymėti plane, kurių statybos pabaigos metai nurodyti 1969. Pastatai, administracinis, unikalus Nr ( - ),, garažas, unikalus Nr ( - ), katilinė, unikalus Nr ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kuriuos patikėjimo teise valdo valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tokių būdu, kitų statinių-kiemo statinių, esančių ( - ), savininkas arba valdytojas nenurodytas, niekieno valdymas nėra įregistruotas viešame registre, tačiau kiti statiniai - kiemo statiniai įregistruoti kaip nekilnojamasis daiktas, kuriems suteiktas vienas unikalus Nr ( - ),, be to, randasi šalia esančių ( - ), valdomų pareiškėjo patikėjimo teise, nuosavybės teise priklausančių Lietuvos Respublikai, aukščiau minėtų pastatų. Pagal LR CK4.26str.1d.2d. valdymas gali būti atsiradęs sąžiningai ir nesąžiningai. Valdymas laikomas atsiradęs sąžiningai, kol neįrodyta priešingai. LR CK 4.68str.1d. numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Pagal LR CK 4.69str1d įgyjamąja senatimi nuosavybėn gali būti įgyjami tik tie daiktai, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais. Pagal LR CK 4.69str.3d įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus bei į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus. Pagal LR CK 4.70str1d.asmuo, įgyjantis daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti ne tik sąžiningas to daikto įgijėjas, t. y. užvaldydamas daiktą turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, bet taip pat jis privalo išlikti sąžiningas valdytojas visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų. Pagal LR CK 4.71str.1d daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi. Iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje, inv. Nr 10871/2862, ( - ), pastato inventorinių žinių matyti, kad pastatas, paž. ind. 8B2/p vet. ambulatorija- administracinis pastatas yra pastatytas 1975 metais, pastatas garažas, paž. ind. plane 6G1p pastatytas 1975 metais, nurodyta, kad paskirtis žinybinė, t.y. veterinarijos tarnybos. Iš valstybinės veterinarijos ligoninės pastatų sąrašo 1991-09-20 Nr 82 matyti, kad administracinis pastatas, sandėlys, ūkio pastatas, garažas, vet. ambulatorija, gyvenamieji namai buvo įkainuoti, be to, buvo veterinarijos ligoninės, vėliau veterinarijos tarnybos žinioje bei balanse. Iš nekilnojamojo turto ( - ), byloje esančių pastatų techninio inventorizavimo darbų akto, pastatų kadastro duomenų matyti, kad pagal pareiškėjo užsakymus buvo atlikti statinių, esančių ( - ), sen. kadastriniai matavimai 1997-11-29, 2003-01-24, tame tarpe ir kitų statinių, užfiksuoti jų duomenys bei įrašyti į statinių inventorinių žinių korteles. Be to, namų valdos techninės apskaitos kortelėje, adresu ( - ), Kauno apskrities valstybinei veterinarijos tarnybai inventorizuoti 1991-09-03 šaligatviai bet.pl, asfalto, trinkelių 375m, šulinys, artr. šulinys, vandens bokštas. / bylos priedas, nekilnojamojo turto byla ( - ),, inv. Nr 10871/2862,1t, b. l .15, 76, 77, 78, 116, 117, 202/. Iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos, inv. Nr 10871/2862 2t esančių Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2003-04-29 prašymo įregistruoti jos vardu statinius paž. plane 6G1p, 11H1p, 4F1p, 8B2/p, akto valstybinės priėmimo komisijos matyti, kad 1975 metais valstybinė priėmimo komisija priėmė eksploatacijai statinius. KAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2003-05-02 raštu Nr228 VĮ Registrų centrui nurodė, kad neprieštarauja, kad Kauno apskrities valstybinė veterinarijos tarnyba naudotųsi ( - ), statiniais paž. plane 8B2/p - veterinarijos laboratorija, 6G1/p –garažu bei įregistruotų juos nekilnojamojo turto registre. Be to, nurodė, kad draudimų juos statyti bei savavališkos statybos akto nesurašė. Kauno rajono teismo 2006-03-22 sprendimu pareiškėjui nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas į statinį 11H1p,katilinę adresu ( - ),. Nekilnojamojo turto registre VĮ R. C. Kauno filialo sprendimu 2006-05-9 pareiškėjai įregistruota valdymo patikėjimo teisė į katilinę, nurodant, kad pareiškėjui negalima įregistruoti nuosavybės teisių į šį pastatą, nes šis turtas nuosavybės teise priklauso valstybei ir tai prieštarautų LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7str.2d, kurioje nurodyta, kad valstybės institucijos valstybės turtą valdo patikėjimo teise/ bylos priedas, nekilnojamojo turto byla ( - ), 2t l 7178,79,80, 92/.93,99-96, 101-108, 1t b .l. 108-113/. Tokiu būdu, kiti statiniai-kiemo statiniai, tame tarpe ir šulinys, art. šulinys, vandens bokštas buvo inventorizuoti Valstybinės veterinarijos tarnybos namų valdos techninės apskaitos byloje jau 1991 metais, 1997 metais jų duomenys patikslinti, t.y. jiems atlikti kadastriniai matavimai, jie yra suformuoti kaip nekilnojamojo turto daiktai, jiems suteiktas unikalus numeris tačiau jų teisinė registracija nebuvo atlikta, jie nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre niekieno vardu, nors faktiškai buvo valdomi tik tai pareiškėjo. AB „Kauno energija“ buvo įtraukta į šios civilinės bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu, kuri pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad neturi suinteresuotumo šia byla, kiti statiniai, t.y. šuliniai, vandens bokštas jiems nepriklauso, nurodė, kad nepretenduoja į kitus statinius, bei prašė nelaikyti suinteresuotu asmeniu/2t b. l. 23/. Tą aplinkybę, kad pareiškėjas yra teisių perėmėjas, gręžtinio šulinio statytojas įrodo Lietuvos valstybinio agropromoninio komiteto Respublikos Žemės ūkio gamybinių pastatų rekonstravimo instituto projektas, iš kurio matyti, kad adresu ( - ),, veterinarijos stotyje atliktas darbo projektas vandenvietės išplėtimui, įrengiant gręžtinį šulinį/ 1t b.l. 28-34/. Be to, pateiktas Kauno rajono Kovos su gyvūnų ligomis stočiai Kauno hidrogeologinės ekspedicijos žvalgybinio -eksploatacinio gręžinio Nr1982 pasas 1971 metų, gręžinio vietos schema, kurioje nurodytos gręžinio koordinatės, gylis, gręžinio konstrukcijos adresu Biruliškių k., Kauno rajone/ b.l. 103-108/. Tokiu būdu, ( - ), pareiškėjo pirmtakams, t.y. Kovos su gyvūnų lygomis stoties reikmėms buvo išgręžtas vandens gręžinys. Be to, pateiktas byloje žvalgybinio-eksploatavimo perdavimo-priėmimo aktas 1992 balandžio mėnesio, pagal kurį buvo perduotas Kauno rajono valstybinei veterinarijos ligoninei gręžinys Nr 3210, adresu ( - ), k/ 1t b.l. 17-19/. Pateikti rangos sutartis 1991-06-01 gręžiniui paruošti, Kauno hidrogeologijos ekspedicijos žvalgomojo-eksploatacinio gręžinio pasas Nr 20125 1992 metų, kuriame įrašyta, kad gręžinys išgręžtas 1992-04-30 Kauno rajono veterinarijos ligoninei, adresu ( - ), / 1t b.l. 20-26/. Be to, byloje yra Kauno rajono savivaldybės administracijos „Grąžintoje žemėje esančių artezinių gręžinių ir vandens bokšto“ apžiūros aktas 2010-11-26, iš kuriuo matyti, kad Kauno rajono savivaldybės administracija pagal J. A. B.-B. prašymą dėl turto pripažinimo bešeimininkiu atliko patikrinimą, dalyvaujant Kauno apskrities valstybinės veterinarijos tarnybos viršininkui, Kauno rajono aplinkos apsaugos departamento specialistui, nutarė, kad grąžintinoje žemėje esantys gręžiniai 2 vnt. ir vandens bokštas yra veikiantys, nurašyti negalima, nes iš jų tiekiamas geriamasis vanduo Kauno apskr. valstybinei veterinarijos tarnybai bei šalia jos esantiems gyvenamiesiems namams. Be to, nustatyta, kad Kauno apskrities veterinarijos tarnyba planuoja lėšų vandentiekio ir nuotekų tinklams prisijungti prie UAB „Kauno vandenys‘ bei nutarta, kad tikslinga gręžinius perduoti naujam žemės savininkui tuomet, kai bus atlikti prisijungimo darbai/ 3t b. l. 30/. Šiuo pagrindu bei esant 2011-01-24 Kauno rajono savivaldybės mero raštui Nr SD-16, kuriame buvo prašoma sustabdyti bylos nagrinėjimą iki veterinarijos tarnyba išspręs klausimą dėl prisijungimo prie vandentiekio, nes kiti statiniai, tame tarpe ir vandens bokštas, šuliniai randasi grąžintinoje žemėje ( - ),, 2011-01-26 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi šios civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas / 3t b.l. 31,35, 36/. Į teismo paklausimus 2011-12-28 Nr A2-563-199/2011, 2012-06-11Nr A2-404-199/2012 dėl duomenų patekimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba raštais Nr 33S-14 2012-01-11, Nr 33S-475 2012-06-19 /33.6/ teismui pranešė, kad Kauno apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuo 2011-07-1 buvo reorganizuota į Kauno miesto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnyba, ryšium su sumažėjusiu finansavimu ir finansine krize tarnyba neturi galimybės finansuoti prisijungimo prie UAB „Kauno vandenys, kad tarnybai 2012 metais nėra skirta finansavimo prisijungimui prie UAB „Kauno vandenys“, ryšium su tuo civilinės bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas/ 3t, b. l. 78,79, 80, 81, 83/. Tokiu būdu, 2012 metais nėra skirtas Kauno valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai finansavimas prisijungimui prie centralizuoto vandens tiekimo iš UAB „Kauno vandenys‘, tačiau apskritai nėra nurodyta, kad toks finansavimas nebus skirtas. Iš pateiktų į bylą LR Vyriausybės nutarimo 2011-03-23 Nr 324 matyti, kad Kauno apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba reorganizuota į Kauno miesto maisto valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, funkcijos finansavimo srityje, kontrolės funkcijos, taip pat ir atstovavimo teismuose funkcijos buvo perduotos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kitos miestų bei rajonų tarnybos yra pavaldžios valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, savarankiškai finansavimo klausimų spręsti negali/ 3t,b.l. 149-152/. Teismo posėdžio metu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba palaikė savo patikslintą pareiškimą. Byloje yra pateiktas Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas 2010-11-30 Nr 1-706, kuriame Kauno rajono savivaldybės administracija informuotina, kad grąžintinoje žemėje ( - ),, Karmėlavos seniūnijoje esantys gręžiniai bei vandens bokštas yra veikiantys, jie aprūpina vandeniu šią tarnybą bei gretimai esančius gyvenamuosius namus/ 3t b.l. 139/. Iš Kauno rajono savivaldybės administracijos 2010-12-17 raštų Nr SD-3249, 2010-04-15 Nr SD-829, Kauno rajono savivaldybės administracijos „Grąžintinoje žemėje esančių artezinių gręžinių ir vandens bokšto“ apžiūros aktų 2010-04-08, 2010-11-26 matyti, kad buvo nutarta spręsti gręžinių likvidavimo klausimą, kai bus prisijungta prie centralizuoto vandentiekio, bei matyti, kad tarnyba neprieštarautų, jeigu gretimų namų gyventojai bei J.A. B. B. prisidėtų prie darbų, reikalingų įvadiniam vandentiekiui įvesti, tačiau nesant skirto finansavimo 2012 metais, nebuvo prisijungta prie centralizuoto vandentiekio, Kauno apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra reorganizuota, o nei A..J. B. B., nei gretimų namų gyventojai neprisidėjo prie vandentiekio įvadinių darbų/ 3t b. l. 137- 142/. Tokiu būdu, nepavykus išspręsti klausimo dėl vandentiekio įvedimo iš centralizuotų UAB „Kauno vandenys‘ šaltinių, likviduoti artezinių vandens gręžinių bei vandens bokšto negalima, nes jie aprūpina vandeniu kaip Kauno maisto ir veterinarijos tarnybą, taip ir gretimų namų, esančių ( - ),. gyventojus. Be to, pareiškėjo atstovė bei suinteresuotas asmuo E. M. 2012-09-27 teismo posėdžio metu patvirtino tą aplinkybę, kad arteziniu šuliniu, šuliniu, vandens bokštu yra naudojimąsi, t.y. naudojasi jais pats pareiškėjas, taip ir tiekiamas vanduo gretimų namų gyventojams, ( - ),, o kito vandens šaltinio nėra. Atmestinas suinteresuoto asmens J.A. B. B. argumentas neva šulinys, artezinis šulinys, vandens bokštas negali būti vandens šaltiniu, nes neva nebuvo atlikti vandens kokybės tyrimai vandens bokšte pagal pareiškėjo užsakymus, ir todėl yra pagrindas šiems šaltiniams likviduoti. Visų pirma, vanduo tiekiamas Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikmėms, ir be to, gyventojams, nes kitų šaltinių nėra. Antra, nėra pateikta įrodymų, jog vanduo paimtas iš aukščiau nurodytų šaltinių neatitiktų geriamo vandens reikalavimams ir būtų padaryta žala jo vartotojams. Be to, aplinkinių namų butų savininkai bei gyventojai įtraukti į bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis, t.y. vandens vartotojai, nereiškė pretenzijų dėl vandens kokybės. Tokiu būdu, statiniai kiti –statiniai, tame tarpe ir art. šulinys, šulinys, vandens bokštas, kurių unikalus Nr ( - ),, esantys ( - ), yra suformuoti kaip nekilnojamojo turto daiktai, kuriems suteiktas unikalus numeris, yra inventorizuoti, apskaityti, pareiškėjo nekilnojamojo turto byloje dar nuo 1991 metų, tačiau pastatyti iš valstybinių lėšų, todėl nuosavybės teise gali priklausyti tik tai valstybei, šiuo metu Lietuvos Respublikai, nes šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kad pareiškėjas pirktų ar privatizuotų šiuos statinius iš valstybės. Taip pat atmestini suinteresuoto asmens A.J. B. B. bei V.A. B. B. argumentai neva šie statiniai yra laikinieji arba priklausė nuosavybės teise, suinteresuotų asmenų pirmtakui, t.y. K. B.. Tačiau byloje nustatytos kitos aplinkybės, kurios patvirtintos rašytiniais įrodymais, būtent , kad kiti statiniai-kiemo statiniai, t. y šulinys, art. šulinys, aikštelė, vandens bokštas, esantys ( - ),, prie pareiškėjo valdomų patikėjimo teise pastatų, t.y. pastato-administracinio, pastato- garažo, pastato-katilinės, pastatyti iš valstybės lėšų, pagal pareiškėjo pirmtakų užsakymus, bei kurie buvo apskaityti Kauno rajono valstybinėje veterinarijos įmonėje, kuri priklausė valstybiniam žinybiniam fondui, nuo 1973-01-04, o fiziniams asmenims jie nepriklausė/ nekilnojamojo turto byla, ( - ), Nuosavybes teisių arba valdymo teisių į šiuos statinius nekilnojamojo turto registre kitų asmenų vardu nėra įregistruota. Tą aplinkybę, kad pareiškėjas naudojosi bei naudojasi šiais nekilnojamaisiais daiktais patvirtina pateikti į bylą rašytiniai įrodymai, t.y. nekilnojamojo turto byloje esantys įrodymai, tame trape ir inventorinė kortelė, nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai, inventorinės žinios, nekilnojamojo turto pažymėjimai, išrašai, be to, Lietuvos geologijos tarnybos raštas dėl gręžinio registracijos, žvalgybinio - eksploatacinio gręžinio Nr 20125 pasas, gręžinio darbo projektas, Kauno rajono savivaldybės administracijos „Grąžintinoje žemėje artezinių gręžinių ir vandens bokšto“ apžiūros aktai 2010-04-08, 2010-11-26, suinteresuoto asmens A. M. paaiškinimai. Be to, ginčo kiti statiniai- kiemo statiniai buvo pastatyti iš valstybės lėšų šalia kitų pareiškėjo valdomų patikėjimo teise, priklausančių nuosavybės teise Lietuvos Respublikai pastatų, kurie kitų statinių-kiemo statinių atžvilgiu yra pagrindiniai daiktai, o kiemo statiniai-kiti statiniai, tame trape art. šulinys, šulinys, vandens bokštas, aikštelė yra jų priklausiniai, tarnaujantys tiems pagrindinėms daiktams bei turintys su jais funkcinį ryšį. Tačiau pareiškėjas pagrindinius daiktus, t.y. administracinį pastatą, pastatą garažą, pastatą –katilinę, esančius ( - ),, valdo patikėjimo teise, o į jų priklausinius, t.y. kitus statinius - kiemo statinius prašo nustatyti įgyjamąja senatimi nuosavybės teises, o kaip jau minėta, kaip pagrindiniai pastatai, t.y. administracinis pastatas, garažas, katilinė, taip ir kiti statiniai-kiemo statiniai yra pastatyti iš valstybinių lėšų bei priklauso valstybei, nors kiti statiniai- kiemo statiniai ir nėra įregistruoti Lietuvos Respublikos vardu. Tokiu būdu, negalima pareiškėjui nustatyti įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, nuosavybės įgijimo tikslu į kitus statinius –kiemo statinius, t.y. vandens bokštą, art. šulinį, aikštelę, šulinį, esančius Biruliškių k., Kauno raj, nes tai prieštarauja esantiems šioje byloje bei jos prieduose įrodymams, nustatytoms bylos aplinkybėms bei LR CK 4.69str.1d bei 3d. Tačiau galima sutikti su pareiškėjo argumentu, kad šie nekilnojamieji daiktai gali būti pareiškėjo valdomų patikėjimo teise statinių, kurie priklauso nuosavybės teise Lietuvos Respublikai priklausiniai, kurie nuolat susiję su pagrindiniais nekilnojamaisiais daiktais bei jiems tarnauja. Tačiau šias aplinkybes turėtų įrodinėti pareiškėjas ne įgyjamąja senatimi. Tokiu būdu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikėjimo teise valdo administracinį pastatą, garažą, sandėlį, esančius ( - ),, prie kurių yra kiti statiniai – kiemo statiniai, t.y. aikštelė, art. šulinys, šulinys, vandens bokštas, kuriuos pareiškėjas kaip priklausinius taip pat gali valdyti patikėjimo teise, o ne nuosavybės teise, tačiau jų priklausomybę pareiškėjas turėtų įrodyti, kaip jau minėta, ne įgyjamąją senatimi. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje 2011-02-21, civilinėje byloje Nr 3K-7-67/2011 konstatavo, kad bet koks valstybei priklausančio daikto valdymas, nepriklausomai nuo jo laiko ir bet kokių kitų aplinkybių, negali būti pripažintas pagrindu įgyjamajai senačiai taikyti. Jeigu statiniai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo perduoti / parduoti ar kitaip pagal įstatymus perleisti/, privačių asmenų nuosavybėn, tai jie turi būti vertinami kaip priklausinys valstybės nuosavybės teise ir pagal LR CK 4.69str3d. draudžiama juos pripažinti įgytais nuosavybės teise įgyjamąja senatimi dėl jų ilgalaikio valdymo/ Teismų Praktika, Biuletenis Nr 35, l.48-62 /. Be to, pagal LR CK 4.69str.1d. įgyjamąja senatimi nuosavybėn gali būti įgyjami tik tie daiktai, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais, ir tokiu būdu, negali būti nuosavybės objektu daiktai nuosavybės teise priklausantys valstybei, nors jie ir nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre valstybės, t.y. Lietuvos Respublikos, vardu. Tačiau išnagrinėtomis bylos aplinkybėmis bei ištirtais įrodymais nustatyta, kad kiti statiniai- kiemo statiniai, t.y. šulinys, art. šulinys, vandens bokštas, aikštelė yra pastatyti iš valstybės lėšų, be to, yra pagrindinių nekilnojamųjų daiktų, esančių Biruliškių k. Kauno rajone, priklausančių Lietuvos Respublikai nuosavybės teise, o pareiškėjo valdomu patikėjimo teise, priklausiniai. Tokiu būdu, į šiuos nekilnojamuosius daiktus, pareiškėjui negalima pripažinti nuosavybės teises įgyjamąja senatimi, kadangi tai prieštarauja LR CK 4.69str1d., .3d. Be to, pats pareiškėjas kaip jau minėta, nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ), valdo patikėjimo teise, o ne nuosavybės teise, pareiškėjo valdomi nekilnojamieji daiktai, nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Tokiu būdu, kad nustatyti pareiškėjui nuosavybės teises įgyjamosios senaties būdu į kitus statinius- kiemo statinius, kurių unikalus ( - ),, esančius ( - ),, nėra visų numatyti LR CK 4.68str.-4.71str. sąlygų visumos. Be to, pagal LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 7str.1d valstybinio turto savininko funkcijas įgyvendina Seimas ir Vyriausybė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal šio įstatymo 7str.2d.1p,2p.,3p. valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos bankas, valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, savivaldybės. Tokiu būdu, pareiškėjui suteikta teisė valstybei priklausantį turtą valdyti tik tai patikėjimo teise. Įvertinus visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus esančius šioje civilinėje byloje bei jos prieduose, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų, jų atstovų paaiškinimus, teismas laiko, kad Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas 2008-03-12, civilinėje byloje Nr 2-0712-408/2008 prieštarauja LR CK 4.69str.1d., 3d teisės normoms, todėl naikintinas, priimamas naujas sprendimas bei pareiškėjo pareiškimas dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį į nekilnojamuosius daiktus - kitus statinius, t.y. aikštelę, šulinį, art., šulinį, vandens bokštą, kurių unikalus Nr ( - ),, esančius ( - ), atmestinas/ LR CPK 3str., 5str. 7str, 178str, 371str.1d.3p, 372str, 533str, LR CK 4.13str., 4.19str., 4.23str, 4.26str., 4.37str., 4.47str, 4.68str.- 4.71str, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas, LAT Teismų Praktika biuletenis Nr 35, l.48-62/. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 3str, 5str., 7str., 12str., 13str., 17str, 176str., 177str, 178str, 182str., 259str, 268str.-268str., 270str., 279str., 371str, 1d.3p., 372str, 443str, 533st.

Nutarė

3Kauno rajono apylinkės teismo 2008 metų kovo 12d. sprendimą, civilinėje byloje Nr 2-0712-408/2008, panaikinti. Priimti naują sprendimą, pareiškėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareiškimą bei patikslintą pareiškimą dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, atmesti. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai