Byla 1-1396-633/2018
Dėl neatsargumo sunkiai sutrikdė sveikatą žmogui, o būtent:

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.,

2sekretoriaujant D. B., dalyvaujant prokurorei A. K., viešame teismo posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje :

3A. Š., asmens kodas - ( - ) gim. (duomenys neskelbiami), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, susituokęs, turintis 2 mažamečius vaikus išlaikytinius, profesinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), neteistas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str. 3 d.

5I. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

61.

7Kaltinamasis A. Š. pažeisdamas teisės aktais nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles dėl neatsargumo sunkiai sutrikdė sveikatą žmogui, o būtent:

8pagal 2018-05-03 tarp su V. B. medienos ruošos įmone sudarytą medienos ruošos sutartį

9Nr. 2018/05.03C vykdydamas miško kirtimo darbus Stirniškių miške, Vilkaviškio r. sav., 2018-

1005-28 apie 11.00 val. benzininiu grandininiu „STIHL“ pjūklu pjaudamas eglę, pažeidė Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996-

1111-25 įsakymu Nr. 208, 46-ojo punkto reikalavimą, kad kertant biržę dviem pjovėjams, tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 2,5 pjaunamų medžių aukščio atstumas, taip pat 51-ojo punkto reikalavimą, kad prieš pradėdamas pjauti medį, pjovėjas privalo įsitikinti ar pavojingoje zonoje nėra pašalinių, dirbdamas pjovėjas privalo stebėti, kad pavojingoje zonoje nebūtų žmonių, ko pasekmėje nesilaikė saugaus atstumo, pjaudamas eglę reikiamai nestebėjo aplinkos ir neįsitikino, kad atstumas saugus ir pavojingoje zonoje nėra žmonių, dėl ko atlūžusi ir virsdama jo pjaunama eglė kliudė pavojingoje zonoje buvusį M. V., padarė jam lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimą, dešinės akiduobės viršutinės, vidinės ir apatinės sienų skeveldrinius lūžimus, pleištakaulio pertvarų, nosies kaulų bei pertvarų lūžimus, muštines žaizdas dešinės akies

12viršutiniame voke ir nosies nugarėlėje, nubrozdinimus ir kraujosruvas veide, krūtinės sumušimą,

13dešinės pusės VII šonkaulio, kairės pusės II-III-IV-V-VI-VII-VIII šonkaulių lūžimus, kraujo ir

14oro susikaupimą kairėje krūtinplėvės ertmėje, kairio plaučio sumušimą ir sužalojimą, kairio raktikaulio, skeveldrinį kairio blauzdikaulio išorinio kulkšnelio ir kairės pėdos šokikaulio lūžimą,

15t. y. dėl neatsargumo, pažeisdamas teisės aktais nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, sunkiai sužalojo nukentėjusįjį M. V..

16Šie kaltinamojo A. Š. veiksmai atitinka sudėtį nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK (toliau – BK) 137 str. 3 d.

17II. Faktiniai duomenys, pagrindžiantys teismo išvadas, ir jų vertinimas

182.

19Kaltinamasis A. Š. teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino visiškai, išsakė labai nuoširdų gailėjimąsi dėl sukeltų pasekmių, nurodė, jog nukentėjusįjį atsiprašė, teikė jam pagalbą jo gydymo metu, padėjo jo šeimai, jie susitaikė. Toliau dėl bylos esmės kaltinamasis paaiškino, kad įvykio metu pagal paties pasirašytą sutartį su V. B. įmone valstybiniame Stirniškių km Vilkaviškio r. miške su benzininiu grandininiu pjūklu pjovė mišką. Sutartimi prisiimtiems įsipareigojimas vykdyti su užsakovo sutikimu jis pasikvietė nukentėjusįjį, su kuriuo buvo ir yra draugai. Jiedu dviese pjovėjai dirbo vienoje biržėje, tolėliau kitoje biržėje medžius pjovė liudytojai A. S. ir M. A., taip pat dirbo traktorininkas liudytojas T. L.. Tiek jis, tiek nukentėjusysis turėjo galiojančius medkirčių pažymėjimus, abu buvo išklausę apie 4 savaičių specialius apmokymus, tame tarpe ir saugaus elgesio kertant mišką, buvo supažindinti, mokyti bei testuoti ir pagal kaltinime nurodytas miško darbų saugos taisykles, jis turintis maždaug 9 metų miško pjovėjo patirtį, tuomet dirbo pagal individualios veiklos pažymą, tokią žadėjo įsigyti ir nukentėjusysis, tačiau vėliau paaiškėjo, kad nesuspėjo. Betarpiškai prieš įvykį jis pasitaręs su nukentėjusiuoju, nuėjo pjauti maždaug 20 m. aukščio eglę vienoje biržės pusėje, o nukentėjęs pjovė medį bei valėsi krūmynus apie jį kitoje biržės pusėje. Prieš pradėdamas pjauti medį, jis pasižiūrėjo aplink, nukentėjęs dirbo saugiu atstumu, po to jis, kaltinamasis padarė įpjovimą iš norimos vertimo pusės, po to iš priešingos pusės kiek įpjovęs, per kelis kartus kalė pleištą, nes medis pats iš savęs buvo kiek pasviręs į priešingą nei jis norėjo jo vertimo pusę. Kai jis atlikinėjo šiuos darbus, galėjo trukti iki minutės, buvo susikoncentravęs į savo darbą, aplink nežiūrėjo ir nukentėjusio nestebėjo, negirdėjo bei nežinojo, kur jis yra. Jam bekalant pleištą, jo pjaunamas medis netikėtai atlūžo ir ėmė virsti į šoną, maždaug 90 laipsnių kampu palyginus su norima jo nuvertimo trajektorija. Kai tik medis ėmė virsti, jis pasižiūrėjo į nukentėjusio darbo pusę, pastebėjo, kad jis valosi krūmynus priartėjęs prie jo, yra nesaugioje, draudžiamoje zonoje ir medis virsta kaip tik į jo pusę. Jis, kaltinamasis, dar bandė šaukti nukentėjusiam, tačiau šis dirbo su pjūklu, užsidėjęs ausines ir jo negirdėjo, medis viršutine dalimi užvirto ant nukentėjusio, imtis dar kokių tai veiksmų nukentėjusio sužalojimui išvengti jis jau nebespėjęs. Jis iškart nubėgęs prie medžiu prispausto nukentėjusio, atpjovęs medžio viršūnę, ištraukęs iš po jos nukentėjusį, jis netrukus atgavo sąmonė, tačiau kalbėjo ne pagal prasmę, buvo apsvaigintas, matė sužalotą burną, kairę akiduobę, nubrozdinimus veide. Į tą laiką atbėgo kiti miške dirbę jo vardinti liudytojai, iškvietė greitąją medicinos pagalbą ir policiją. Jis manantis, jog darbų saugos taisykles pažeidė ir pats nukentėjusysis, neapdairiai įėjęs į draudžiamą, nesaugią zoną aplink jo, kaltinamojo, darbo vietą. Jam pareikštus civilinius ieškinius dėl nuostolių atlyginimo visiškai pripažįstantis, dėl sunkios turtinės padėties prašantis jų laisvanoriškam mokėjimui jam nustatyti ilgesnį terminą (iki 100 Eur/mėn.).

203.

21Tokias pačias miško kirtimo darbų sąlygas ir aplinkybes betarpiškai prieš nusikaltimo įvykį, faktinę situaciją kaltinamojo ir nukentėjusiojo darbo vietoje iki ir po nusikaltimo įvykio bei pačio nukentėjusio sužalojimo įvykio kilimo aplinkybes byloje yra patvirtinę ir nukentėjusysis M. V. (b. l. 20-21), tiesioginiai įvykio liudytojai T. L. (b. l. 86-87), A. S. (b. l. 70-72), M. A. (b. l. 74-76), taip pat ir netiesiogiai liudytojai V. B. (b. l. 78-79) bei Valstybinės darbo inspekcijos specialistas liudytojas Ž. V. (b. l. 82-83), kurių ikiteisminiame tyrime atliktų apklausų protokolai teisiamajame posėdyje buvo baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka ištirti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 273 str. 1 d., 276 str. 4 d., 291 str.).

224.

232018-05-28 įvykio vietos apžiūra nustatyta, jog jis įvykęs Vilkaviškio r. sav. Stirniškių km esančiame miške, kelio „Vilkaviškis-Gudeliai-Gižai“ 11-ojo kilometro zonoje, kairėje kelio pusėje maždaug 380 m. atstumu nuo jo. Aplink įvykio vietą vyksta miško kritimo (pjovimo) darbai keliomis biržėmis, ant žemės guli pripjautų medžių, tarp jų rastas kaltinamojo pjauto medžio kelmas, nuo kurio atlūžęs medis, kelmo skersmuo 38,5 cm, atstumas nuo kelmo ir nukentėjusio sužalojimo vietos – 15,21 m., ant žemės gulinčio nuo kelmo atlūžusio medžio viršūnė nupjauta ir patraukta į šoną, jos vietoje rasta žmogaus išgulėta vieta, joje rastos kraujo dėmės, greta krauju sutepti bintai ir darbinės pirštinės (b. l. 12-18).

245.

252018-09-18 teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 660/2018(09) nustatyta, jog klinikiniais duomenimis nukentėjusiam M. V. konstatuota lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, dešinės akiduobės sienų skeveldriniai lūžiai, pleištakaulio pertvarų, nosies kaulų bei pertvaros lūžimai, muštinės žaizdos dešinės akies viršutiniame voke ir nosies nugarėlėje, nubrozdinimai ir kraujosruvos veide, krūtinės sumušimas, dešinės pusės VII šonkaulio, kairės pusės II-VIII šonkaulių lūžimai, kraujo ir oro susikaupimas kairėje krūtinės ertmėje, kairio plaučio sumušimas ir sužalojimas, kairio raktikaulio, skeveldrinis kairio blauzdikaulio išorinio kulkšnelio ir kairės pėdos šokikaulio lūžimai. Sužalojimai galėjo būti padaryti 2018-05-28, vienmomentiškai ar artimu vienas kitam metu, kontaktuojant su kietais bukais ar bukabriauniais daiktais, galėjo būti padaryti jį užgriūnant medžiui, nukentėjusiam esant bet kokioje padėtyje, sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą, pavojingą nukentėjusiojo gyvybei (b. l. 32).

266.

272018-05-28, 14.48 val. laiku atliktos kaltinamojo A. Š. patikros alkotesteriu testu nustatyta, jog kaltinamasis visiškai blaivus (0,00 prom.) (b. l. 91-93).

287.

292012-05-23 Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 099428 nustatyta, jog kaltinamasis nusikaltimo įvykio metu (nuo 2012-05-24) vertėsi medienos ruošos veikla (kodas – 022000) (b. l. 94).

308.

312018-05-03 medienos ruošos (darbų rangos) sutartis Nr. 2018/05.03C patvirtina, kad nuo 2018-05-03 iki 2018-07-30, taigi ir 2018-05-28 įvykio metu, kaltinamasis atliko miško pjovimo darbus užsakovui V. B. įmonei, kodas – (duomeny s neskelbtini) (b. l. 95-96).

329.

33Vertindamas aukščiau aptartus bylos faktinius duomenis, tiek kiekvieną atskirai, tiek ir visumoje su kitais, teismas pripažįsta juos teisėtai (baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka) gautais įrodymais, sprendžia, jog šie duomenys nei patys savaime, nei gretinant juos tarpusavyje, nėra prieštaringi, jie vieni kitus papildo ir patvirtina, jų visuma yra visiškai pakankama teismui patikimai konstatuoti, jog kaltinamasis, atlikdamas miško kirtimo darbus ir šioje veikloje privalėdamas vykdyti Miško darbų saugos taisyklių reikalavimus (įpareigojimus/draudimus), dėl kurių buvo apmokytas, patikrintas ir periodiškai atestuotas suteikiant teisę vykdyti medkirčio darbus, dėl savo neatsargumo (nusikalstamo nerūpestingumo) – kaltai, pažeidė atliekamų darbų saugumo reikalavimus, nustatytas specialiomis taisyklėmis, tuo sukeldamas įvykį, kurio metu nukentėjusiam, kitam biržėje dirbusiam medžių pjovėjui M. V. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių teismas byloje nenustatė. Teismas sutinka, kad ir paties nukentėjusiojo M. V. su nagrinėjamo nusikaltimo įvykiu susiję veiksmai (įėjimas ir buvimas kurį laiką kaltinamojo, pjovusio medį, darbo pavojingoje zonoje) prieštaravo Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, 44-ojo punkto reikalavimui, tačiau tokia faktinė aplinkybė nepašalina kaltinamojo baudžiamosios atsakomybės, tačiau ji bus įvertinta individualizuojant kaltinamajam bausmę, nes mažina jo kaltės laipsnį.

34III. Kaltinamojo veikos kvalifikacijos pagrįstumas

3510.

36Kaltinamojo A. Š. nusikalstama veika byloje kvalifikuota pagal BK 137 str. 3 d. teisingai. Specialiu teismo medicininiu tyrimu nustatyta, jog nukentėjusiojo M. V. sveikata sunkiai ir pavojingai jo gyvybei sutriko būtent nuo nagrinėjamo nusikaltimo įvykio (medžio virtimo ir užgriuvimo) metu patirtų vidinių ir išorinių kūno sužalojimų, kokių tai abejonių dėl specialisto išvados pagrįstumo ar jo kompetencijos teismui nekyla. Kaltinamasis ir pats visiškai pripažįsta, ir tai yra patikimai įrodyta kitais aukščiau įvertintais faktiniais bylos duomenimis, jog nukentėjusįjį užvirtusį medį kirtavietėje nagrinėjamo byloje įvykio metu pjovė būtent vienas jis, kaltinamasis, kad būtent šis jo pjautas ir atskilęs medis užvirto nukentėjusįjį ir būtent šio užvirtimo pasekmėje nukentėjęs asmuo patyrė konstatuotus sužalojimus, sunkiai ir pavojingai sutrikdžiusius jo sveikatą. Teismas byloje nustatė, jog kaltinamojo tikrovėje atlikti veiksmai, kad įsitikinti pradedamo medžio pjovimo darbo bei ir jį toliau kurį laiką vykdant sauga biržėje, kurioje dirbo dar vienas medžių pjovėjas, tiek pačiam, tiek kitiems miško kirtimo darbų dalyviams, buvo aiškiai nepakankami - kaltinamasis pats teismui pripažino, jog jis darydamas iš priešingos nuvertimui pusės įpjovą bei kaldamas į ją pleištą buvo sukoncentravęs dėmesį į šį darbą ir aplinkos, taip pat ir antrojo pjovėjo, nukentėjusio M. V., nestebėjo, o periodiškai pasisukti į antrojo pjovėjo pusę, kad tiesiogiai vizualiai įsitikinti, jog šis tebėra saugioje zonoje (nėra darbo proceso metu įėjęs į pavojingą zoną), jis tiesiog nesumojęs. Tai, teismo vertinimu, ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko kaltinamasis nepamatė to, kad pavojingoje zonoje yra žmogus, M. V., tęsė medžio pjovimą ir verčiamu medžiu per savo neatsargumą sunkiai sužalojo nukentėjusįjį. Dėl nusikalstamo nerūpestingumo nesiėmęs visų reikiamų ir nuo jo valios priklausiusių atsargumo priemonių, kaltinamasis per vėlai (kad saugiai nutraukti medžio pjovimą) pastebėjo pavojingoje zonoje nukentėjusiojo, todėl jau nebegalėdamas suvaldyti pjaunamo medžio virsmo, jį nuvertė - būtent dėl to tiesiogiai priežastingai ir kilo 1-uoju punktu aptartos pasekmės.

37IV. Bausmės skyrimo motyvai, kiti sprendimai ir jų argumentai.

3811.

39Spręsdamas, kokios rūšies ir kokio dydžio bausmę kaltinamajam paskirti, teismas pirmiausiai atsižvelgia į jo veikos pobūdį, taip pat šios pavojingumo visuomenei laipsnį ir ja sukeltas pasekmes (BK 54 str. 2 d. 1 ir 8 p. p.). Tiek vieną, tiek kitą šiuo konkrečiu atveju teismas kvalifikuoja mažesniu rūšinės baudžiamojo įstatymo (BK 137 str. 3 d.) dispozicijos lygmeniu dėl kaltinamojo kaltės laipsnį mažinančio neatsargaus ir rizikingo paties nuo nusikaltimo nukentėjusio asmens elgesio (mišrios kaltės).

4012.

41Kaltės forma ir rūšis šiuo atveju tiesiogiai sąlygoja (apsprendžia) kaltinamojo veikos kvalifikaciją, todėl papildomai dar ir bausmės individualizavimo požiūriu (BK 54 str. 2 d. 2 ir 3 p. p.) tai nevertinama. Iš esmės dėl tos pačios priežasties atskirai nevertinama ir įrodytos kaltinamojo veikos stadija - nusikalstama veika buvo baigta nuo pat nusikalstamais pripažįstamais neatsargiais jo veiksmais kaltinamojo sukeltų pasekmių (sunkių, pavojingų gyvybei kūno sužalojimų) atsiradimo nukentėjusiajam momento, kas iš esmės beveik sutapo ir su pačių kaltinamojo veiksmų atlikimu (BK 54 str. 2 d. 4 p.). Aptariamais kriterijais griežtinti ar švelninti skirtiną kaltinamajam bausmę faktinio pagrindo nėra.

4213.

43Toliau spręsdamas bausmės individualizavimo klausimą, teismas taip pat atsižvelgia į kaltinamojo asmenybę (BK 54 str. 2 d. 5 p.), kurią vertina išimtinai teigiamai : kaltinamasis nusikalto ir yra teismo teisiamas 1-ąjį kartą (b. l. 132), jis nėra baustas ir administracinėmis nuobaudomis (b. l. 133-134), nuo 2004 m. nuolat dirba, iš to pragyvena ir išlaiko šeimą (b. l. 135, 136), motyvuotas darbui, šeimoje augina 2 mažamečius mokyklinio amžiaus išlaikytinius (b. l. 131), yra santykinai sunkios turtinės padėties – pajamos iš darbo santykių minimalios, nekilnojamo turto neturi (b. l. 137). Jo asmenybės pozityvumą rodo ir kaltinamojo elgesys po nagrinėjamo nusikaltimo įvykdymo (gailisi, atsiprašė nukentėjusįjį, jį lankė ligoninėje, padėjo gydymosi metu jo šeimai, su nukentėjusiuoju susitaikė, toliau nuolat dirba).

4414.

45Kaltinamojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis teismas kvalifikuoja : a) jo visišką prisipažinimą kaltu, padėjimą savo parodymais atskleisti nusikalstamą veiką bei reiškiamą nuoširdų gailėjimąsi dėl jos, įskaitant nukentėjusiojo atsiprašymą, pagalbą jam ir jo šeimai bei susitaikymą su juo (BK 54 str. 2 d. 7 p., 59 str. 1 d. 2 p.), b) aplinkybę, kad kaltinamojo nusikalstamos veikos padarymui ir jos pasekmių kilimui įtakos turėjo neatsargus, rizikingas paties nukentėjusio asmens elgesys (BK 59 str. 1 d. 6 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje teismas nenustatė.

4615.

47Todėl teismas sprendžia, kad šioje byloje, veikos pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį įvertinus mažesniais nei rūšinės nusikaltimo sudėties lygmuo, nustačius dvi esmines atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir nenustačius sunkinančių, kartu konstatavus išimtinai teigiamą kaltinamojo asmenybę, yra teisinga kaltinamajam paskirti bausmę, savo dydžiu dar artimą įstatymo sankcijos minimumui, kadangi, kaip jau yra pažymėta aukščiau, nėra nustatyta nė vienos tiek nagrinėjamos nusikalstamos veikos, tiek paties kaltinamojo pavojingumą didinančių aplinkybių. Baudžiamasis įstatymas (BK 137 str. 3 d.) už nagrinėjamos nusikalstamos veikos padarymą numato vienintelės terminuoto laisvės atėmimo rūšies bausmę nuo 3 mėn. iki 7 m. Dėl aukščiau teismo padarytų išvadų bus teisėta ir pagrįsta kaltinamajam paskirti 1 m. terminuoto laisvės atėmimo pataisos namuose bausmę, kurios vykdymą atidėti minimaliam 1 m. laikui (BK 75 str. 1 d.), kadangi aukščiau analizuoti bausmės individualizavimui reikšmingi duomenys savo visuma teikia teismui pagrindo manyti, jog kaltinamajam skiriamos bausmės tikslai bus pasiekti ir be realaus jos atlikimo. Atidedant terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą, kaltinamajam paskirtinos pareigos per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį : 1) auklėti ir prižiūrėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, 2) toliau nuolat dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, 3) neišvykti iš gyvenamos vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 75 str. 2 d. 4, 5 ir 8 p. p.). Pagrindų kaltinamajam skirti bausmę, švelnesnę nei nustatyta baudžiamojo įstatymo sankcija (BK 54 str. 3 d., 62 str. 1 ir 2 d. d.), teismas šioje byloje nenustatė.

4816.

49Kadangi kaltinamasis teisme visiškai prisipažino kaltu, davė išsamius ir nuoseklius parodymus apie visas reikšmingas bylai teisingai išspręsti aplinkybes ir dėl to buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas, kaltinamojo atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatos ir skiriama jam bausmė sumažintina 1/3 dalimi, t. y. šiuo atveju iki 10 mėn. terminuoto laisvės atėmimo. Kaltinamajam baudžiamojo poveikio priemonės neskirtinos, nes tam nenustatyta faktinių pagrindų. Kaltinamajam A. Š. byloje paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 125-127) paliktina galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus ji panaikintina.

5017.

51Dėl civilinių ieškinių. Byloje nusikalstamą veiką padariusiam, sukėlusiam negatyvias pasekmes nukentėjusiojo sveikatai ir už šias pasekmes bei atsiradusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius jas šalinant atsakingam kaltinamajam, kaip civiliniam atsakovui, nukentėjusio nuo nusikalstamos veikos asmens gydymo išlaidas sveikatos priežiūros įstaigoms apmokėjusi ir šiomis išlaidomis jų dydžiui lygius nuostolius patyrusi Kauno teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 3459,93 Eur turtinės žalos atlyginimo (b. l. 42-45), o laikinai nedarbingu dėl nusikaltimo tapusiam nukentėjusiajam išmokėjęs ligos išmokas (pašalpas) ir šiomis išlaidomis jų dydžiui lygius nuostolius patyręs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( toliau – VSDFV) Marijampolės skyrius – civilinį ieškinį dėl 980,34 Eur turtinės žalos atlyginimo (b. l. 53-62). Teismo posėdyje kaltinamasis A. Š. pareiškė visiškai pripažįstantis šiuos abu jam pareikštus ieškinius, pripažįstantis, jog būtent jis yra atsakingas už ieškovams atsiradusius nuostolius, jų paskaičiavimų teisingumo taip pat neginčijantis, todėl be tolimesnio ginčo sutinkantis šiuos nuostolius abiem ieškovams atlyginti, tačiau dėl sunkios turtinės padėties tam prašantis ilgesnio termino (galintis žalos atlyginimui kas mėnesį skirti iki maždaug 100 Eur). Kadangi abiejų ieškinių pripažinimas kaltinamojo kaip civilinio atsakovo asmenyje yra pareikštas jo laisva valia, žinant to teisines pasekmes, atitinka ne tik bylos duomenis, bet ir deliktinės civilinės atsakomybės teisinį reguliavimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str. 1 ir 2 d. d., 6.280 str. 1 d., 6.283 str. 1 ir 2 d. d., 6.290 str. 1 ir 3 d. d.), ieškinių pripažinimo pareiškimas iš kaltinamojo, kaip civilinio atsakovo, priimtinas, abu ieškiniai patenkinti visiškai (BPK 113 str. 2 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 2 d.). Teismas pripažįsta pagrįstu ieškinius pripažinusio kaltinamojo, kaip civilinio atsakovo, prašymą dėl jo santykinai sunkios turtinės padėties nustatyti šios nuosprendžio dalies savanoriškam vykdymui ilgesnį terminą nei iki įsiteisės nuosprendis, todėl šį prašymą, nesant argumentuotų ieškovų tam prieštaravimų, patenkina ir sprendžia šios nuosprendžio dalies vykdymą kaltinamajam išdėstyti, įpareigojant jį kiekvieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo sumokėti po 80 Eur nuostolių atlyginimo Kauno teritorinei ligonių kasai ir po 20 Eur – VSDFVB Marijampolės skyriui, - iki bus išmokėtos priteisiamos sumos kiekvienam iš ieškovų (BPK 113 str. 2 d., CPK 284 str. 1 d.). Daiktinių įrodymų ir (ar) priteistinų atlyginti proceso išlaidų byloje nėra.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 str., 303 str. 1 ir 2 d. d.,

Nutarė

53A. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str. 3 d. ir nuteisti jį 1 m. terminuoto laisvės atėmimo.

54Taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatas, bausmę A. Š. sumažinti 1/3 dalimi, tai yra iki 8 (aštuonių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo.

55Skiriamos 8 (aštuonių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistajam A. Š. atidėti 1 (vieneriems) metams, nustatyti tokias Lietuvos Respublikos BK 75 str. 2 d. 4, 5 ir 8 punktuose numatytas pareigas per visą probacijos laiką : 1) prižiūrėti, išlaikyti ir auklėti savo nepilnamečius vaikus, rūpintis jų sveikata, 2) nuolat dirbti ar registruotis Užimtumo tarnyboje, 3) neišvykti iš gyvenamos vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

56Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti, o nuosprendžiui įsiteisėjus ją panaikinti.

57Kauno teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jai iš nuteistojo A. Š. tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynis eurus 93 euro ct. (3459,93 Eur) nuostolių atlyginimo pagal atgręžtinį (regresinį) reikalavimą.

58Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jai iš nuteistojo A. Š. devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų 34 euro ct. (980,34 Eur) nuostolių atlyginimo pagal atgręžtinį (regresinį) reikalavimą.

59Priteisiamos nuostolių atlyginimo prievolės vykdymą natūra nuteistajam A. Š. išdėstyti – įpareigoti jį kiekvieną mėnesį nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo sumokėti po aštuoniasdešimt eurų (80 Eur) sumą kreditorei Kauno teritorinei ligonių kasai ir po dvidešimt eurų (20 Eur) sumą kreditoriui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, kol bus baigtos išmokėti abi priteistos sumos. Nuteistajam A. Š. daugiau nei du mėnesius iš eilės nesumokėjus priteisiamų įmokų, pradėti priverstinį šios nuosprendžio dalies vykdymą ir jo kreditoriams išduoti vykdomuosius raštus.

60Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

61Teisėjas A. V.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.,... 2. sekretoriaujant D. B., dalyvaujant prokurorei A. K., viešame teismo posėdyje... 3. A. Š., asmens kodas - ( - ) gim. (duomenys neskelbiami), Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str. 3 d.... 5. I. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 6. 1.... 7. Kaltinamasis A. Š. pažeisdamas teisės aktais nustatytas specialias elgesio... 8. pagal 2018-05-03 tarp su V. B. medienos ruošos įmone sudarytą medienos... 9. Nr. 2018/05.03C vykdydamas miško kirtimo darbus Stirniškių miške,... 10. 05-28 apie 11.00 val. benzininiu grandininiu „STIHL“ pjūklu pjaudamas... 11. 11-25 įsakymu Nr. 208, 46-ojo punkto reikalavimą, kad kertant biržę dviem... 12. viršutiniame voke ir nosies nugarėlėje, nubrozdinimus ir kraujosruvas veide,... 13. dešinės pusės VII šonkaulio, kairės pusės II-III-IV-V-VI-VII-VIII... 14. oro susikaupimą kairėje krūtinplėvės ertmėje, kairio plaučio sumušimą... 15. t. y. dėl neatsargumo, pažeisdamas teisės aktais nustatytas specialias... 16. Šie kaltinamojo A. Š. veiksmai atitinka sudėtį nusikalstamos veikos,... 17. II. Faktiniai duomenys, pagrindžiantys teismo išvadas, ir jų vertinimas... 18. 2.... 19. Kaltinamasis A. Š. teisiamajame posėdyje kaltu prisipažino visiškai,... 20. 3.... 21. Tokias pačias miško kirtimo darbų sąlygas ir aplinkybes betarpiškai prieš... 22. 4.... 23. 2018-05-28 įvykio vietos apžiūra nustatyta, jog jis įvykęs Vilkaviškio r.... 24. 5.... 25. 2018-09-18 teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 660/2018(09) nustatyta,... 26. 6.... 27. 2018-05-28, 14.48 val. laiku atliktos kaltinamojo A. Š. patikros alkotesteriu... 28. 7.... 29. 2012-05-23 Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma... 30. 8.... 31. 2018-05-03 medienos ruošos (darbų rangos) sutartis Nr. 2018/05.03C... 32. 9.... 33. Vertindamas aukščiau aptartus bylos faktinius duomenis, tiek kiekvieną... 34. III. Kaltinamojo veikos kvalifikacijos pagrįstumas... 35. 10.... 36. Kaltinamojo A. Š. nusikalstama veika byloje kvalifikuota pagal BK 137 str. 3... 37. IV. Bausmės skyrimo motyvai, kiti sprendimai ir jų argumentai.... 38. 11.... 39. Spręsdamas, kokios rūšies ir kokio dydžio bausmę kaltinamajam paskirti,... 40. 12.... 41. Kaltės forma ir rūšis šiuo atveju tiesiogiai sąlygoja (apsprendžia)... 42. 13.... 43. Toliau spręsdamas bausmės individualizavimo klausimą, teismas taip pat... 44. 14.... 45. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis teismas kvalifikuoja :... 46. 15.... 47. Todėl teismas sprendžia, kad šioje byloje, veikos pobūdį ir pavojingumo... 48. 16.... 49. Kadangi kaltinamasis teisme visiškai prisipažino kaltu, davė išsamius ir... 50. 17.... 51. Dėl civilinių ieškinių. Byloje nusikalstamą veiką padariusiam,... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 str.,... 53. A. Š. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 137 str. 3 d. ir... 54. Taikyti Lietuvos Respublikos BK 641 str. nuostatas, bausmę A. Š. sumažinti... 55. Skiriamos 8 (aštuonių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmės... 56. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti, o... 57. Kauno teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti visiškai ir... 58. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus civilinį... 59. Priteisiamos nuostolių atlyginimo prievolės vykdymą natūra nuteistajam A.... 60. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per... 61. Teisėjas A. V....