Byla 2-9376-809/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. Č. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2010-02-15 tarp ieškovo ir atsakovo pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 500,00 Lt dydžio paskolą. Atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2010-03-17, tačiau sutartu laiku atsakovas paskolos negrąžino, todėl liko skolingas ieškovui 500,00 Lt. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovui paskaičiavo 1080,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 500,00 Lt paskolos, 1080,00 delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, įteikiant kartu gyvenančiam asmeniui (b.l. 19). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) su atsakovu D. Č. sudarė Paskolos sutartį prisijungimo būdu pagal standartines Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3 d. nuostatas (b.l. 5-9). Pagal Sąlygų 3.1 p., Paskolos sutartis (tokia redakcija, kokia buvo nusiųsta paskolos gavėjo registracijos internetiniame tinklalapyje metu paskolos gavėjo nurodytu elektroninio pašto numeriu) įsigalioja tuomet, kai paskolos sutarties 2.1 punkte nustatytu būdu ir tvarka paskolos davėjas priima sprendimą suteikti paskolą ir nusiunčia ją paskolos gavėjui. Paskolos davėjas išduoda paskolą paskolos gavėjui, pervesdamas ją į paskolos gavėjo sąskaitą, nedelsiant po to, kai įsigalioja paskolos sutartis. Pervedimo atlikimo momentu pripažįstama, kad paskolos gavėjas gavo paskolą (Sąlygų 3.3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2010-02-15 ieškovui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 500,00 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 11). Pagal Paskolos sutartį, atsakovas paskolą turėjo grąžinti po 30 dienų, t.y. iki 2010-03-17. Ieškovas nurodo, kad atsakovas paskolą negrąžino iki šiol. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 500,00 Lt negrąžintos paskolos.

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 p. numato, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui paskaičiuoti 1080,00 Lt dydžio delspinigiai (b.l. 1). Pažymėtina, kad sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, o ne baudinę, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (šiuo atveju atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 1080,00 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (500,00 Lt), yra aiškiai per dideli, todėl laikytini baudinėmis (CK 1.5 str.).

10Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai dėl delspinigių dydžio pagrįstumo atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis greitų paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę-komercinę veiklą turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas septintadaliu, t.y. iki 0,3 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 324,00 Lt (1080,00 Lt x 0,3) delspinigių (CK 6.73 str. 2 d.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 824,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 50,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (52,0 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 26,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, buv. Jonavos g. 254A, Kaune, iš atsakovo D. Č., a.k. ( - ), 500,00 Lt (penkis šimtus litų 00 ct) paskolos, 324,00 Lt (tris šimtus dvidešimt keturis litus 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 824,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-04 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 26,00 Lt (dvidešimt šešis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai