Byla eI-2533-423/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Ritai Kinderienei, nedalyvaujant pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus atstovui ir atsakovui E. K.,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus prašymą atsakovui E. K. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyrius (toliau – ir VSDFV Alytaus skyrius) prašo priteisti iš atsakovo E. K. 94,80 Eur žalos atlyginimą.

5Pareiškėjas prašyme nurodė, kad E. K. 2011-10-10 kreipėsi į VSDFV Alytaus skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (toliau – ir našlaičių pensija). Kartu su prašymu pateikė Lazdijų M. G. gimnazijos Jaunimo ir suaugusiųjų klasės 2011-09-23 išduotą pažymą Nr. 17 apie mokslą. VSDFV Alytaus skyriaus 2011-10-14 sprendimu Nr. P11-7662 E. K. nuo 2011-10-01, iki sukaks 24 metai, paskyrė našlaičių pensiją, jei mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo, įregistruotos aukštosios, profesinės ar bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje. Atsakovas buvo supažindintas su informacija dėl našlaičių pensijų mokėjimo ir pasirašytinai įsipareigojo per 10 dienų informuoti VSDFV Alytaus skyrių apie tai, kad nesimoko. Pensijos mokėjimas vykdytas nuo 2011-10-01 iki 2017-06-30. Tačiau pagal duomenų teikimo sutartį iš Mokinių ir studentų registro buvo gauta informacija, kad E. K. baigė mokymąsi Lazdijų M. G. gimnazijoje nuo 2016-05-11 ir laiku nepranešė skyriui apie mokslo baigimą, todėl nuo 2016-06-01 iki 2016-06-30 išmokant jam nepriklausančią pensiją, susidarė 161,79 Eur pensijos permoka, kuri nustatyta 2017-05-22 sprendimu Nr. P11-127.

62017-05-23 sprendimu Nr. P11-129 „Dėl. E. K. valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos permokos išieškojimo“ nuspręsta 161,79 Eur našlaičių pensijos permoką išieškoti iš atsakovo gaunamos našlaičių pensijos po 20 procentų kiekvieną mėnesį iki bus atlyginta visa permokos suma, nes atsakovas tęsė mokymąsi toliau. Per 2017 metų birželio mėnesį iš atsakovui mokamos našlaičių pensijos išieškota 66,99 Eur, liko neišieškota 94,80 Eur našlaičių pensijos permoka.

7Atsakovui buvo išsiųstas pranešimas dėl permokos padengimo, tačiau jokio atsakymo negauta. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai. 2017-09-14 E. K. sukako 24 metai, ir jeigu jis mokytųsi, našlaičių pensija nebūtų mokama ir nebūtų galima išieškoti likusios permokos sumos.

8Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu socialinio draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susidariusi permoka VSDFV teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo sprendimu išieškoma iš bet kurios gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų. Išieškomos sumos dydis per mėnesį negali viršyti 50 procentų gavėjui priklausančios socialinio draudimo išmokų sumos. Jeigu asmuo jokių socialinio draudimo išmokų negauna, permoka išieškoma teismo tvarka. Nustatyta, jog atsakovas šiuo metu niekur nedirba, todėl pareiškėjas prašo skundą tenkinti.

9Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į skundą nepateikė, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d.).

10Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo turtinės žalos, susidariusios dėl našlaičių pensijos permokos, atlyginimą.

11Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, jog E. K. 2011-10-10 kreipėsi į VSDFV Alytaus skyrių su prašymu skirti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją (prašyme klaidingai nurodyta jo pildymo data - 2010-10-10, nors tai buvo 2011-10-10). Kartu su prašymu atsakovas pateikė Lazdijų M. G. gimnazijos Jaunimo ir suaugusiųjų klasės 2011-09-23 išduotą pažymą Nr. 17 apie mokslą. VSDFV Alytaus skyriaus 2011-10-14 sprendimu Nr. P11-7662 E. K. buvo paskirta našlaičių pensija nuo 2011-10-01 iki sukaks 24 metai, jei mokysis nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ar Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, taip pat kitose valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines sutartis dėl pensijų mokėjimo, įregistruotos aukštosios, profesinės ar bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje. Atsakovas buvo supažindintas su informacija dėl našlaičių pensijų mokėjimo ir pasirašytinai įsipareigojo per 10 dienų informuoti pareiškėją apie tai, kad nesimoko. Pensijos mokėjimas vykdytas nuo 2011-10-01 iki 2017-06-30.

12Pareiškėjas iš Mokinių ir studentų registro gavo informaciją, kad E. K. baigė mokymąsi Lazdijų M. G. gimnazijoje nuo 2016-05-11. Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimo ir apie jam žinomas pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, - mokymosi nutraukimą, VSDFV Alytaus skyriaus neinformavo, todėl nuo 2016-06-01 iki 2016-06-30, išmokant jam nebepriklausančią našlaičių pensiją, susidarė 161,79 Eur pensijos permoka, kuri nustatyta VSDFV Alytaus skyriaus 2017-05-22 sprendimu Nr. P11-127.

13VSDFV Alytaus skyriaus 2017-05-23 sprendimu Nr. P11-129 „Dėl. E. K. valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos permokos išieškojimo“ nuspręsta 161,79 Eur našlaičių pensijos permoką išieškoti iš atsakovo gaunamos našlaičių pensijos po 20 procentų kiekvieną mėnesį iki bus atlyginta visa permokos suma, nes atsakovas tęsė mokymąsi toliau. Per 2017 metų birželio mėnesį iš atsakovui mokamos našlaičių pensijos išieškota 66,99 Eur. Iš Švietimo informacinių technologijų centro pagal duomenų teikimo sutartį 2017-06-30 buvo gauta informacija, kad E. K. baigė mokymąsi Lazdijų M. G. gimnazijoje nuo 2017-06-26. Todėl VSDFV Alytaus skyriaus 2017-06-30 sprendimu Nr. PESP3-2875 „Dėl. E. K. našlaičių pensijos mokėjimo nutraukimo“ nuo 2017-07-01 nutrauktas našlaičių pensijos mokėjimas, baigus mokymąsi. Liko neišieškota 94,80 Eur našlaičių pensijos permoka.

14E. K. 2017-10-16 raštu Nr. (10.3) R1-22363 buvo išsiųstas pranešimas dėl permokos padengimo, kuriuo raginta geranoriškai atlyginti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytą žalą, nes laiku neatlyginus padarytos žalos, pareiškėjas privalės ginti įstatymų saugomus interesus, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir išieškojimo vykdymas bus pavestas antstoliams, tačiau iki šiol atsakovas žalos neatlygino.

15Valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – ir Pensijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-07-01 nutarimu Nr. 754 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – ir Nuostatai).

16Pensijų įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje (redakcijoje, galiojusioje VSDFV Alytaus skyriaus sprendimų priėmimo metu) numatyta, kad švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio ugdymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, sukakę 18 metų, turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją iki mokymosi arba studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, kurie turi teisę gauti našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai. 2017-09-14 E. K. sukako 24 metai, todėl net jeigu jis mokytųsi, našlaičių pensija jam jau nebūtų mokama.

17Pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybines socialinio draudimo pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, vadovaudamiesi šiuo įstatymu bei Vyriausybės patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu.

18Ginčui taikytinos ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2017-01-01) nustatyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu socialinio draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susidariusi permoka VSDFV teritorinio skyriaus direktoriaus arba jo pavaduotojo sprendimu išieškoma iš bet kurios gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų. Išieškomos sumos dydis per mėnesį negali viršyti 50 procentų gavėjui priklausančios socialinio draudimo išmokų sumos. Jeigu asmuo jokių socialinio draudimo išmokų negauna, permoka išieškoma teismo tvarka.

19CK 6.245 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Byloje duomenų, kad atsakovas gauna kitas išmokas nėra, todėl minėta permoka išieškotina teismine tvarka.

20Pirmiau išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažinus, kad 94,80 Eur našlaičių pensijos permoka susidarė būtent dėl atsakovo E. K. neteisėto neveikimo (nevykdymo savo įsipareigojimo ir VSDFV Alytaus skyriaus neinformavimo apie jam žinomas pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, - mokymosi nutraukimą nuo 2016-05-11), bei konstatavus, jog atsakovas iki šiol nėra grąžinęs 94,80 Eur sumos, pareiškėjo prašymas tenkintinas ir VSDFV Alytaus skyriui iš atsakovo E. K. priteistina 94,80 Eur našlaičių pensijos permoka (žalos atlyginimas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

22Skundą patenkinti.

23Priteisti iš atsakovo E. K. pareiškėjui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriui 94,80 Eur žalos atlyginimą.

24Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Asta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 5. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad E. K. 2011-10-10 kreipėsi į VSDFV Alytaus... 6. 2017-05-23 sprendimu Nr. P11-129 „Dėl. E. K. valstybinės socialinio... 7. Atsakovui buvo išsiųstas pranešimas dėl permokos padengimo, tačiau jokio... 8. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1... 9. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į skundą nepateikė, apie... 10. Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo turtinės žalos, susidariusios... 11. Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, jog E. K. 2011-10-10 kreipėsi į... 12. Pareiškėjas iš Mokinių ir studentų registro gavo informaciją, kad E. K.... 13. VSDFV Alytaus skyriaus 2017-05-23 sprendimu Nr. P11-129 „Dėl. E. K.... 14. E. K. 2017-10-16 raštu Nr. (10.3) R1-22363 buvo išsiųstas pranešimas dėl... 15. Valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos... 16. Pensijų įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje (redakcijoje, galiojusioje VSDFV... 17. Pensijų įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybines socialinio... 18. Ginčui taikytinos ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 19. CK 6.245 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė,... 20. Pirmiau išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažinus, kad 94,80 Eur... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Skundą patenkinti.... 23. Priteisti iš atsakovo E. K. pareiškėjui Valstybinio socialinio draudimo... 24. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...