Byla I-5908-423/2019
Dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Audriaus Grauželio, Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Rasai Ganienei, dalyvaujant pareiškėjui G. K., atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus atstovei A.M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriui, trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas G. K. skundu prašo: panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) 2019-03-01 sprendimą Nr. (10.11) DV_S-4677 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo G. K.“; panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) 2019-04-24 sprendimą Nr. (6.5)I-2815 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo apskaičiavimo“; įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių įskaityti pareiškėjo darbo laikotarpį nuo 1992-04-30 iki 1994-01-01 į socialinio pensijų draudimo stažą (b. l. 1-2).

4Pareiškėjas skunde nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas nepagrįstai jo darbo laikotarpio UAB „Dagan“ nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 neįskaitė į socialinio pensijų draudimo stažą.

5Pažymėjo, kad darbo faktą nurodytu laikotarpiu patvirtina įrašai 1975-09-05 išduotoje darbo knygelėje KT-I Nr. 0167044, patvirtinti įmonės antspaudais. Tai, kad UAB „Dagan“ neteikė dokumentų, patvirtinančių draudiminius laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, neperdavė reikiamų dokumentų archyvui, yra tik šios įmonės kaltė, todėl nėra pagrindo neįskaityti darbo laikotarpio nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 į socialinio pensijų draudimo stažą. Pats pareiškėjas neturi galimybių minėtų dokumentų gauti, nes UAB „Dagan“ nebevykdo veiklos, o asmenų, kurie buvo atsakingi už įmonės veiklą (vadovas, buhalterė), kontaktinių duomenų neturi. Be to, VSDFV, išnagrinėjusi skundą, visgi pripažino, kad įrašas apie priėmimą į darbą yra teisėtas, o neteisėtas tik įrašas apie atleidimą iš darbo 1994-10-20, nes nauju teisiniu reglamentavimu buvo nustatyta, jog po 1994-01-01 darbo knygelės neišduodamos ir jose po 1994-01-01 padaryti įrašai yra neteisėti. Prašė skundą tenkinti.

6Atsakovas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime (b. l. 13-17) nurodė ir atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pensijų socialinio draudimo stažas (toliau – ir Stažas) skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu (toliau – ir Pensijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-27 įsakymu Nr. Al-670 (toliau – ir Nuostatai). Stažas - tai laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka buvo mokamos arba turėjo būti mokamos pensijų socialinio draudimo įmokos, ir Pensijų įstatymo nurodyti stažui prilyginti laikotarpiai (Pensijų įstatymo 2 straipsnio 12 dalis). Asmens stažas nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Pensijų įstatymo 10 straipsniu ir Nuostatų 6.4 - 6.5, 15-26 punktais. Stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1994-12-31, nurodyti Pensijų įstatymo 2 priede (Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalis).

7Stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1993-12-31, įrodomi darbo knygelėmis ir kitais Nuostatų 6.4 papunktyje išvardytais dokumentais, o stažas po 1994-01-01- Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – ir Registras) duomenimis apie asmenų pensijų socialinio draudimo ir jam prilyginamus laikotarpius nuo 1994- 01-01 (Nuostatų 6.5 papunktis). Pensijų įstatymo 2 priedo 2 punkto 2.1 papunktis taip pat nurodo, kad asmens stažui prilyginami iki 1994-12-31 buvę šie laikotarpiai: asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai. Duomenys į Registrą įrašomi teisės aktų nustatyta tvarka draudėjo (darbdavio) pateiktų duomenų pagrindu.

8Pažymėjo, jog įrašas G. K. darbo knygelėje KT-I Nr. 0167044 apie priėmimą į darbą UAB „Dagan“ nuo 1992-04-30 atitinka Nuostatų 6.4.1. papunktyje nustatytus reikalavimus, tačiau įrašas darbo knygelėje apie atleidimą iš darbo šioje bendrovėje nuo 1994-10-20 padarytas neteisėtai, po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka darbo knygelių pildymas jau buvo nutrauktas. VSDFV Vilniaus skyriuje saugomose UAB „Dagan“ 1994 metų dokumentuose duomenų apie pareiškėjo draudiminius laikotarpius, turėtas draudžiamąsias pajamas ar už jį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nerasta, todėl duomenų apie jo valstybinį socialinį draudimą 1994-01-01 - 1994-10-20 laikotarpiu Registre nėra. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi, 2 priedo 2.1 papunkčiu, Nuostatų 6.4 punktu ir 6.5 papunkčiu, VSDFV Alytaus skyrius pagrįstai nusprendė laikotarpio nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 neįskaityti į pareiškėjo stažą, todėl ginčijami sprendimai yra pagrįsti ir teisėti. Prašo skundą atmesti.

9Pareiškėjo skundas atmestinas.

10Byloje ginčas kilo dėl VSDFV Alytaus skyrius 2019-03-01 sprendimo Nr. (10.11) DV_S-4677 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo G. K.“ (b. l. 3-4) bei VSDFV 2019-04-24 sprendimo Nr. (6.5)I-2815 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo apskaičiavimo“ (b. l. 5-6) teisėtumo ir pagrįstumo. Iš esmės ginčo dalykas šioje byloje yra tai, ar yra teisinis pagrindas įskaityti į pareiškėjo pensijų socialinio draudimo stažą laikotarpį nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20.

11Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad 2018-10-29 VSDFV Alytaus skyriui pareiškėjas pateikė du prašymus: 1. Dėl duomenų apie iki 1994 m. įgyto stažo laikotarpius ir turėtas pajamas kaupimo. 2. Dėl duomenų pateikimo, kuriuo prašė be kita ko išsamiai paaiškinti, koks darbo stažas nėra įskaitytas į pensiją, dėl kokių priežasčių, ir galimybės darbo stažą (kuris neįskaitomas) įskaityti į stažą pensijai gauti (b. l. 18, 21). Atsižvelgdamas į šiuos prašymus, VSDFV Alytaus skyrius 2019-03-01 raštu Nr. (10.11) DV_S-4677 pareiškėją informavo apie iki 2019-01-01 įgyto stažo trukmę (19 m. 27 d.) ir nurodė, kad darbo laikotarpis nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 neįskaitytas į stažą, nes negauti dokumentai, patvirtinantys darbo faktą UAB „Dagan“ (Pensijų Įstatymo 2 priedo 2 punkto 2.1 papunktis ir Nuostatų 6.4 punktas) (b. l. 3-4). G. K. 1975-09-05 išduotoje darbo knygelėje KT-I Nr. 0167044 taisyta data (metai) apie priėmimą į darbą UAB „Dagan“ (b. l. 7-8). Darbo knygelės įrašui patikslinti 2017-03-29 UAB “Dagan“ išsiųstas užklausimas Nr. (10.9) R.l-7511 „D. G. K. darbo ir draudžiamųjų pajamų“, tačiau raštas grįžo su pašto žyma, kad adresatas laiško neatsiėmė per siuntos galiojimo terminą (b. l. 24-25). VSDFV Vilniaus skyrius 2018-12-06 raštu Nr. (7.2E) 3E-31703 „Dėl UAB „Dagan” duomenų“ informavo, kad Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis UAB „Dagan“ (įmonės kodas 120934811, draudėjo kodas 63051) nuo 1993-01-01 apdraustųjų neturi, socialinio draudimo pranešimų VSDFV Vilniaus skyriui neteikia. Duomenų apie draudėjo atsakingus asmenis (vadovas, finansininkas, įgaliotas asmuo) Registre nėra (b. l. 26). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvas 2017-06-08 raštu Nr. A101-5289/17(2.5.1.9E-PDI) „Dėl duomenų apie G. K. (G. K.) gautas pajamas“ informavo, kad UAB „Dagan” dokumentai saugojimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvą neperduoti (b. l. 22-23). VSDFV Vilniaus skyrius 2019-02-13 raštu Nr. (7.2E) DV_S-10878 „D. G. K. duomenų“ pranešė, kad patikrinus VSDFV Vilniaus skyriaus archyve saugomus UAB „Dagan“ 1994 metų dokumentus, duomenų apie G. K. draudiminius laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas nerasta. 1991-1994 metų bylose socialinio draudimo pranešimų (forma 1-SD, 2-SD, 3-SD) apie priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo ar gautas pajamas, nėra (b. l. 27-28).

12VSDFV Alytaus skyrius 2019-03-01 sprendimu Nr. (10.11) DV_S-4677 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo G. K.“ (b. l. 3-4) atsisakė pareiškėjo darbo UAB „Dagan“ laikotarpį nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 įskaityti į socialinio pensijų draudimo stažą, VSDFV 2019-04-24 sprendimu Nr. (6.5)I-2815 „Dėl pensijų socialinio draudimo stažo apskaičiavimo“ (b. l. 5-6) atsakovo sprendimą paliko nepakeistą, tačiau pažymėjo, jog atsakovas neteisingai nurodė 1992-04-30 - 1994-10-20 laikotarpio neįskaitymo į stažą priežastį: „<...> darbo knygelėje ... taisyta data (metai) apie priėmimą į darbą UAB „Dagan“ (darbo knygelės KT-I Nr. 0167044 12-13 puslapiuose rusų kalba padarytas įrašas apie priėmimą į darbą UAB „Dagan“ nuo 1992-04-30 netaisytas (priėmimo į darbą metai ištaisyti tik darbo knygelės įraše lietuvių kalba, 44-45 psl.)).

13Stažo apskaičiavimą reglamentuoja Socialinio draudimo pensijų įstatymas ir Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Stažas - tai laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka buvo mokamos arba turėjo būti mokamos pensijų socialinio draudimo įmokos, ir Pensijų įstatymo nurodyti stažui prilyginti laikotarpiai (Pensijų įstatymo 2 straipsnio 12 dalis). Asmens stažas nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Pensijų įstatymo 10 straipsniu ir Nuostatų 6.4 - 6.5, 15-26 punktais. Stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1994-12-31, nurodyti Pensijų įstatymo 2 priede (Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalis).

14Stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1993-12-31, įrodomi darbo knygelėmis ir kitais Nuostatų 6.4 papunktyje išvardytais dokumentais, o stažas po 1994-01-01- Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis apie asmenų pensijų socialinio draudimo ir jam prilyginamus laikotarpius nuo 1994-01-01 (Nuostatų 6.5 papunktis). Duomenys į Registrą įrašomi teisės aktų nustatyta tvarka draudėjo (darbdavio) pateiktų duomenų pagrindu.

15Įrašas pareiškėjo darbo knygelėje KT-1 Nr. 0167044 apie priėmimą į darbą UAB „Dagan“ nuo 1992-04-30 (b. l. 7-8) atitinka Nuostatų 6.4.1. papunktyje nustatytus reikalavimus. Tačiau įrašas darbo knygelėje apie atleidimą iš darbo šioje bendrovėje nuo 1994-10-20 padarytas po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka darbo knygelių pildymas jau buvo nutrauktas (Socialinės apsaugos ministerijos 1993-12-24 įsakymu Nr. 138 nuo 1994-01-01 buvo nutrauktas darbo knygelių išdavimas ir buvo nustatyta, kad visi po šios datos darbo knygelėse padaryti įrašai pripažįstami neturintys juridinės galios. Šiuo įsakymu taip pat buvo pripažintas nebegaliojančiu ir Darbo knygelių keitimo į valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus tvarkos, patvirtintos Socialinės apsaugos ministro 1992-10-06 įsakymu Nr. 96, 11.1 papunktis, kuriame buvo nustatyta, kad atleidžiamiems iš darbo po 1993-01-01 asmenims, kuriems nebuvo išduoti valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai, įrašai darbo knygelėje galėjo būti įrašomi įprastine tvarka, t. y. darbo knygelėje). Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (toliau – ir Juridinių asmenų registras) duomenimis UAB „Dagan“ nėra likviduota, tačiau veikios nevykdo, atsakingų asmenų (vadovo ar kt.) neturi, finansinių apyskaitų neteikia. Kaip jau minėta, šios bendrovės dokumentai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvui saugoti neperduoti (2017-06-08 pažyma Nr. A101-5289/17(2.5.1.9E-PD1) (b. l. 22-23)). Patikrinus VSDFV Vilniaus skyriuje esančius UAB „Dagan“, kaip draudėjo (darbdavio), teisės aktų nustatyta tvarka pateiktus pranešimus, buvo nustatyta, kad nuo 1993-01-01 apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu asmenų ši bendrovė neturi ir pranešimų apie apdraustuosius asmenis neteikia. VSDFV Vilniaus skyriuje saugomose UAB „Dagan“ 1994 metų dokumentuose duomenų apie pareiškėjo draudiminius laikotarpius, turėtas draudžiamąsias pajamas ar už jį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nerasta, todėl duomenų apie pareiškėjo valstybinį socialinį draudimą 1994-01-01 - 1994-10-20 laikotarpiu Registre nėra (b. l. 26-28).

16Pažymėtina, kad į VSDFV Alytaus skyriaus prašymą pateikti stažą įrodančius dokumentus UAB „Dagan“ neatsakė (VSDFV Alytaus skyriaus 2017-03-29 raštas Nr. (10.9) Rl-7511) ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2019-01-14 raštu Nr. (7.2) DV_S-2784 duotų įpareigojimų patikrinti pateiktus duomenis už 1994 m. bei nustatyta tvarka juos tikslinti (jei reikia) neįvykdė (b. l. 24-25, 27-28).

17Be to, teismo posėdžio metu atsakovo atstovė pateikė UAB „Dagan“ Valstybinio socialinio draudimo lėšų finansinę ataskaitą už 1992 m. ketvirtą ketvirtį (b. l. 33-34), kuri iš esmės patvirtina atsakovo motyvus ir iš kurios akivaizdu, jog ginčo laikotarpiu (nuo 1992-04-30) bendrovėje 2-ą ketvirtį dirbo 4 darbuotojai, 3-ią ketvirtį – 2, 4-ą ketvirtį – 1, kad 1992 metais socialinio draudimo įmokos buvo mokamos tik pavieniais mėnesiais. Atstovė patvirtino, kad 1993-1994 metais bendrovė jokių duomenų (pranešimų) apie Apdraustuosius asmenis, jų skaičių, draudžiamąsias pajamas VSDFV Vilniaus skyriui neteikė.

18Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, vadovaujantis Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi, 2 priedo 2.1 papunkčiu, Nuostatų 6.4 punktu ir 6.5 papunkčiu, konstatuotina, kad nėra jokio teisinio pagrindo laikotarpio nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 įskaityti į pareiškėjo stažą.

19Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas 2019-03-01 sprendime Nr. (10.11) DV_S-4677 nurodė pareiškėjo iki 2019-01-01 įgyto stažo trukmę (19 m. 27 d.), laikotarpį, kuris neįskaitytas į stažą, nurodė teisės aktus, priežastis, dėl kurių laikotarpis nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 neįskaitytas į stažą, teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Tačiau atsakovas neteisingai nurodė 1992-04-30 - 1994-10-20 laikotarpio neįskaitymo į stažą priežastį, t. y. darbo knygelėje taisytą datą (metus) apie priėmimą į darbą UAB „Dagan“. Šią aplinkybę nurodė ir VSDFV 2019-04-24 sprendime, tačiau konstatavo, jog sprendimas neįskaityti ginčo laikotarpio į stažą iš esmės yra teisingas (argumentai ir teisinis reglamentavimas nurodyti VSDFV sprendime), todėl VSDFV Alytaus skyriaus sprendimas nebus tikslinamas.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi ankščiau nurodytas aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, vadovaudamasi Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi, 2 priedo 2.1 papunkčiu, Nuostatų 6.4 punktu ir 6.5 papunkčiu, konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo laikotarpio nuo 1992-04-30 iki 1994-10-20 įskaityti į pareiškėjo stažą, todėl skundo reikalavimai panaikinti skundžiamus sprendimus, atmestini kaip nepagrįsti. Taip pat nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti skundo reikalavimą - įpareigoti VSDFV Alytaus skyrių įskaityti pareiškėjo darbo laikotarpį nuo 1992-04-30 iki 1994-01-01 į socialinio pensijų draudimo stažą – šioje dalyje skundas taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Pareiškėjo G. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas G. K. skundu prašo:... 4. Pareiškėjas skunde nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 5. Pažymėjo, kad darbo faktą nurodytu laikotarpiu patvirtina įrašai... 6. Atsakovas VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime (b. l. 13-17) nurodė ir atstovė... 7. Stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1993-12-31, įrodomi darbo... 8. Pažymėjo, jog įrašas G. K. darbo... 9. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 10. Byloje ginčas kilo dėl VSDFV Alytaus skyrius 2019-03-01 sprendimo Nr. (10.11)... 11. Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad 2018-10-29 VSDFV Alytaus skyriui... 12. VSDFV Alytaus skyrius 2019-03-01 sprendimu Nr. (10.11) DV_S-4677 „Dėl... 13. Stažo apskaičiavimą reglamentuoja Socialinio draudimo pensijų įstatymas ir... 14. Stažui prilyginami laikotarpiai, buvę iki 1993-12-31, įrodomi darbo... 15. Įrašas pareiškėjo darbo knygelėje KT-1 Nr. 0167044 apie priėmimą į... 16. Pažymėtina, kad į VSDFV Alytaus skyriaus prašymą pateikti stažą... 17. Be to, teismo posėdžio metu atsakovo atstovė pateikė UAB „Dagan“... 18. Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį... 19. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas 2019-03-01 sprendime Nr.... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi ankščiau nurodytas aplinkybes ir ginčo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 86... 22. Pareiškėjo G. K. skundą atmesti kaip... 23. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...