Byla eI-651-428/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Jolanta Medvedevienė, sekretoriaujant Gediminui Laukevičiui,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei D. S. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 5,76 eurų nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2018-10-01 iki 2018-12-14.

5Pareiškėjas prašyme nurodė, kad nuo 2017-04-01 įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimu Nr. T1–33. Naujuose nuostatuose 4.5 punkte numatyta, jog rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti Rinkliavą. Kadangi prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu, sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta. Atsakovė privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi nuosavybės teise turėjo nekilnojamąjį turtą Druskininkų miesto savivaldybės teritorijoje. Atsakovė skunde minimu laikotarpiu nėra sumokėjusi pareiškėjai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri atsakovei buvo paskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta vietinės rinkliavos nustatymo fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Pareiškėja taip pat nurodė, kad juridinio pagrindo atsakovei atsisakyti mokėti vietinę rinkliavą nėra.

6Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims pranešta, byla nagrinėtina joms nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d., 78 str. 5 d.).

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – ir Rinkliavų įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 punktai nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Minėto įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

9Nuo 2017-04-01 įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2017-02-28 sprendimu Nr. T1–33 (toliau – Nuostatai). Nuostatuose 4.5 punkte numatyta, jog rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti Rinkliavą. Rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registrą) kuria, atnaujina ir administruoja Rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius) (6 p.), o Rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės Taryba (14 p.). Pagal Registro duomenis Administratorius ne rečiau kaip vieną kartą per metus parengia ir pateikia Rinkliavos mokėtojams Administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus (24 p.).

10Administracinėje byloje esantys dokumentai patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovė nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą Druskininkų savivaldybėje, todėl pagal Nuostatų 4.5 punktą ji yra tinkama vietinės rinkliavos mokėtoja. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo ir įspėjimo matyti, kad atsakovė nemokėjo pareiškėjai vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pagrįstai susidarė pareiškėjos nurodytas įsiskolinimas.

11Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovui draudžiama (CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo bei Nuostatų pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014), formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose. Minėtose nutartyse teismas nurodė, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu, todėl nėra teisinio pagrindo skundo netenkinimui dėl to, kad atsakovas nėra sudaręs sutarties, tačiau atsakovas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl minėto mokesčio sumažinimo (lengvatos taikymo), nurodydamas susiklosčiusias aplinkybes.

12Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl 5,76 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atsakovės tenkintinas.

13Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15Teismui pateikti dokumentai patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas, sumokėtas Advokatų profesinės bendrijos Kaminskienė ir partneriai „Protego“ už advokato skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą administracinėse bylose.

16Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą analogiško pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-07-09 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016-04-11 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016-09-22 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Todėl teismas vertina, kad prašoma priteisti 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, todėl mažintina iki 5,00 Eur.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45, 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu teismas

Nutarė

18Prašymą tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės D. S. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai 5,76 Eur (penkis eurus ir 76 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

20Priteisti iš atsakovės D. S. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 5,00 Eur (penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apeliacine tvarka per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Jolanta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą... 5. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad nuo 2017-04-01 įsigaliojo nauji Vietinės... 6. Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdyje proceso šalys... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – ir Rinkliavų įstatymas)... 9. Nuo 2017-04-01 įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų... 10. Administracinėje byloje esantys dokumentai patvirtina teisiškai reikšmingas... 11. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė... 12. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjos reikalavimas dėl 5,76 Eur... 13. Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1... 15. Teismui pateikti dokumentai patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas,... 16. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 18. Prašymą tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės D. S. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui... 20. Priteisti iš atsakovės D. S. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei... 21. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti...