Byla eI-3933-402/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Natalja Zelionkienė, sekretoriaujant Jūratei Žvinklei.,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras skundą atsakovei UAB ( - ), trečiasis suinteresuotas asmuo Prienų rajono savivaldybės administracija, dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 771,11 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

5Pareiškėjas skunde nurodė, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-83 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, kurie buvo pakeisti 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-267 (toliau – ir Nuostatai). Nuostatai yra viešai paskelbti internetiniame tinklapyje www.aratc.lt ir privalomi visiems Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams bei juridiniams asmenims. Pagal Nuostatų 8 punktą ir 45 punktus Rinkliavos mokėtojų registrą kuria, atnaujina, administruoja UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, kuriam pavesta nesumokėtą vietinę rinkliavą išieškoti iš rinkliavos mokėtojų, todėl pareiškėjas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 6.6 punkte apibrėžiama, kad Rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą. Nuostatų 45 punktas nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis. Nuo 2017-07-01 įsigaliojusioje naujoje Nuostatų redakcijoje pareiškėjui suteiktos teisės ir pareigos administruoti rinkliavos sumokėjimą, teikti mokėjimo pranešimus rinkliavos mokėtojams (8p., 30) atlikti teisminį ir neteisminį nesumokėtų rinkliavų išieškojimą (45 p., 55 p.) išliko. Minėtų nuostatų 36 p. buvo nustatyta, kad rinkliava sumokama į Administratoriaus (mokėjimo pranešime nurodytą) surenkamąją banko sąskaitą (-as), iš kurios lėšos pervedamos į Prienų rajono savivaldybės biudžetą, o pagal nuo 2018-02-14 įsigaliojusią Nuostatų 36 p. redakciją rinkliava sumokama į Prienų rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą. Aukščiau minėti teisės aktai patvirtina, kad Trečiasis asmuo priimdamas Nuostatus įpareigojo Pareiškėją administruoti vietinės rinkliavos surinkimą, išrašyti mokėjimo pranešimus gyventojams, vykdyti vietinės rinkliavos surinkimą ir teisminį bei neteisminį išieškojimą Trečiojo asmens naudai. Iš teisinio reglamentavimo darytina išvada, kad gyventojų sumokėta rinkliava už atliekų tvarkymą savivaldybėje mokama į Trečiojo asmens sąskaitą nuo pat Nuostatų įsigaliojimo dienos, o taip pat matyti, kad Pareiškėjas yra Trečiojo asmens įgaliotas atlikti išieškojimo veiksmus jei gyventojai rinkliavos nesumoka. Atsakovė yra nekilnojamojo turto, esančio Prienų r. sav. savininkas. Už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2019-09-30 atsakovė nėra sumokėjusi pareiškėjui 771,11 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri jai buvo paskaičiuota remiantis Nuostatuose įtvirtinta tvarka. Sutartis su atsakove dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Išreiškė nuomonę, kad reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas.

6Skundas tenkintinas.

7Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

8Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

9Prienų rajono savivaldybės taryba 2008-03-27 sprendimu Nr. T3-83 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie buvo pakeisti nuo 2017-07-01 įsigaliojusiais Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, patvirtintais Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T3-267 (toliau – ir nuo 2017-07-01 galiojantys Nuostatai). Nuostatų 4 punkte buvo nustatyta, kad vietinė rinkliava – tai Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu: pastatais, žemės sklypais, Savivaldybės teritorijoje (Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimas Nr. T3-175) (Nuostatų 5 p.). Pagal Nuostatų 13-14 punktus pareiškėjai pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pagal Registro duomenis pareiškėja parengia mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas už einamąjį ketvirtį ir mokėjimo terminus, rinkliavos dydį bei pateikia mokėjimo pranešimų spausdinimo ir įteikimo paslaugas teikiančiai įmonei, kuri jį iki kiekvieno ketvirčio antro mėnesio dešimtos dienos pateikia kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui. Vietinė rinkliava turi būti sumokama iki kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos (Nuostatų 17-19 punktai).

10Pagal nuo 2017-07-01 įsigaliojusių Nuostatų 6.5. punktą, vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos patvirtinta dvinarė rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

11Vietinės rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis vietine rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti vietinę rinkliavą (nuo 2017-07-01 galiojančių Nuostatų 6.6. punktas).

12Pagal nuo 2017-07-01 galiojančių Nuostatų 8 punktą, vietinės rinkliavos mokėtojų registrą kuria, atnaujina ir administruoja vietinės rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ir Administratorius). Pagal Registro duomenis Administratorius vieną kartą per metus iki vasario 1 dienos parengia ir pateikia vietinės rinkliavos mokėtojams Administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus (nuo 2017-07-01 galiojančių Nuostatų 30 p.). Rinkliava sumokama į Administratoriaus (mokėjimo pranešime nurodytą) surenkamąją banko sąskaitą (-as), iš kurios lėšos pervedamos į Savivaldybės biudžetą (nuo 2017-07-01 galiojančių Nuostatų 36 p.). Administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, Rinkliavos išieškojimą (nuo 2017-07-01 galiojančių Nuostatų 55 p.). Akivaizdu, kad ir pagal minėtą teisinį reglamentavimą, pareiškėjai yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius, taip pat išieškoti nesumokėtą vietinę rinkliavą iš mokėtojų įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą.

13Kaip jau minėta, pagal Nuostatus rinkliavos mokėtojų registrą kuria, atnaujina ir administruoja rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (13 p.), kuris parengia ir pateikia rinkliavos mokėtojams nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus (17 p.) ir yra atsakingas už Nuostatų vykdymą, rinkliavos dydžių apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą bei rinkliavos teisminį ir neteisminį išieškojimą (20 p., 23.5 p.). Nuostatų 18 punkte nurodyta, kad rinkliava sumokama į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro surenkamąją sąskaitą, iš kurios pervedama į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją savivaldybės biudžeto sąskaitą su savivaldybe suderintais terminais. Nuo 2017-07-01 įsigaliojusioje naujoje Nuostatų redakcijoje pareiškėjui suteiktos teisės ir pareigos administruoti rinkliavos sumokėjimą, teikti mokėjimo pranešimus rinkliavos mokėtojams (8 p., 30 p.) atlikti teisminį ir neteisminį nesumokėtų rinkliavų išieškojimą (45 p., 55 p.) išliko. Minėtų nuostatų 36 punkte buvo nustatyta, kad rinkliava sumokama į Administratoriaus (mokėjimo pranešime nurodytą) surenkamąją banko sąskaitą (-as), iš kurios lėšos pervedamos į Prienų rajono savivaldybės biudžetą, o pagal nuo 2018-02-14 įsigaliojusią Nuostatų 36 punkto redakciją (Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-08 sprendimas Nr. T3-17) rinkliava sumokama į Prienų rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą.

14Iš į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė yra nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), savininkas, todėl pagal Nuostatų 6.6 punktą, ji yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Iš vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų matyti, kad nuo 2017-10-01 iki 2019-09-30 atsakovė nesumokėjo 771,11 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

15Akcentuotina, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Šie teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, jog vietinė rinkliava vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme (žr., pvz., LVAT 2005 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11‑1574/2005; 2008 m. liepos 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556‑1333/2008; 2012 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822‑2403/2012). LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. sausio 28 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A556-334/2014) konstatavo, kad atliekų turėtojas privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. LVAT yra išaiškinęs, jog savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu ir šio nekilnojamojo turto bendrojo ploto dydžiu (ABTĮ 13 str., 20 str.; žr., pvz., LVAT 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010). Toks vietinės rinkliavos nustatymo būdas neprieštarauja ir Europos Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT) išaiškinimui, kuriame imperatyviai pabrėžiama, jog rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai.

16Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo tenkintinas, priteisiant pareiškėjui iš atsakovės 771,11 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2019-09-30.

17Pareiškėjas taip pat prašo priteisti rengiant skundą jo patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas tenkintas, todėl jis turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.). Teismui pateikta Skundų parengimo ir pateikimo teismui paslaugų teikimo sutartis, PVM sąskaita faktūra, Swedbank mokėjimo dokumentas patvirtina pareiškėjo išlaidas, už advokato suteiktas paslaugas, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir administracinėse bylose. Tačiau LVAT, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą panašaus pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., LVAT 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Todėl teismas vertina, kad prašoma priteisti 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, dėl to mažintina iki 14,00 Eur.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40, 41, 84, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

20Skundą tenkinti.

21Priteisti iš UAB ( - ) Prienų rajono savivaldybės administracijos naudai 771,11 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

22Priteisti iš UAB ( - ) pareiškėjui UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 14,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Natalja... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ kreipėsi į... 5. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Prienų rajono savivaldybės taryba 2008 m.... 6. Skundas tenkintinas.... 7. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte... 9. Prienų rajono savivaldybės taryba 2008-03-27 sprendimu Nr. T3-83 patvirtino... 10. Pagal nuo 2017-07-01 įsigaliojusių Nuostatų 6.5. punktą, vietinė rinkliava... 11. Vietinės rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų... 12. Pagal nuo 2017-07-01 galiojančių Nuostatų 8 punktą, vietinės rinkliavos... 13. Kaip jau minėta, pagal Nuostatus rinkliavos mokėtojų registrą kuria,... 14. Iš į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė yra nekilnojamojo... 15. Akcentuotina, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio... 16. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl vietinės... 17. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti rengiant skundą jo patirtas 16,94 Eur... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 20. Skundą tenkinti.... 21. Priteisti iš UAB ( - ) Prienų rajono savivaldybės administracijos naudai... 22. Priteisti iš UAB ( - ) pareiškėjui UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 23. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti...