Byla I-8328-554/2019
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainos Kukalienės, Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjui – O. T., atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus atstovei V. J., nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo O. T. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas 2019 m. liepos 29 d. skundu kreipėsi į apygardos administracinį teismą ir prašė:

51) panaikinti 2019 m. liepos 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą Nr. (6.5)I-4335 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus 2019 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. VPE-SP1E-3227 dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo toje dalyje, kurioje pareiškėjo senatvės pensijos dydis apskaičiuota neatsižvelgiant į laikotarpį nuo 1977 m. rugsėjo 9 d. iki 1981 m. rugpjūčio 27 d.;

62) įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių iš naujo apskaičiuoti pareiškėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

7Pareiškėjas skunde (b. l. 1-3) nurodė, taip pat paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2019-05-30 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau - Alytaus skyrius) priėmė sprendimą Nr. VPE-SP1E-3227 (toliau – ir Sprendimas), kurio pareiškėjui paskyrė 395,84 Eur per mėnesį valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją nuo 2019-05-30 iki gyvos galvos. Senatvės pensijos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į įgytą 32.4704 m. trukmės stažą. Sprendime nurodyta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 2 priedo 2.5 papunkčiu į pareiškėjo pensijų socialinio draudimo stažą skiriant senatvės pensiją neįskaitytas buvimo SSRS VRM Volgogrado aukštosios tardymo mokyklos klausytoju – t. y. laikotarpis nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27. Nesutikdamas su šiuo Sprendimu, pareiškėjas jį apskundė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba), kuri 2019-07-01 sprendimu Nr.(6.5)1-4335 pareiškėjo skundą atmetė.

8Nurodė, kad pagal 2006-04-12 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento raštu Nr.lD-2742 „Dėl tarnybos lapo kopijos išsiuntimo“ pateiktą pareiškėjo tarnybos lapą užfiksuota, kad pareiškėjas nuo 1977-09-01 buvo priimtas į Volgogrado aukštąją tardymo mokyklą prie SSRS Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tardymo mokykla) ir Tardymo mokyklos viršininko įsakymu Nr. 343 nuo 1977-09-09 jis buvo paskirtas eiti tarnybą eiliniu milicininku. Mokymasis aukštojoje tardymo mokykloje tęsėsi iki jos baigimo 1981-07-27. Po to pareiškėjas buvo komandiruotas tolimesnei tarnybai atlikti į Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministeriją, suteikiant 1981-07-24 įsakymu Nr. 471 eilines kasmetines atostogas iki 1981-08-27. Pagal Tarnybos lapo trečio įrašus akivaizdžiai matosi, kad pareiškėjo ištarnautas tarnybos stažas 1982-01-01 pagal Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos 1982-01-15 įsakymą yra 4 metai, 3 mėnesiai ir 21 dienos. Taigi, į tarnybos stažą įtrauktas tarnybos laikas, kai pareiškėjas mokėsi Tardymo mokykloje.

9Pabrėžė, kad Alytaus skyrius ir Fondo valdyba, priimdami skundžiamus sprendimus, tinkamai neįvertino turimų dokumentų, o būtent Tarnybos lapo (jame esančių įrašų), kuris atitinka Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.A1-670 (toliau – Nuostatai) reikalavimus ir patvirtina, jog pareiškėjo mokymosi laikotarpis aukštojoje tardymo mokykloje nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27 faktiškai buvo įrašytas į pareiškėjo tarnybos stažą, todėl šis laikotarpis turi būti traktuojamas kaip sudedamoji pareiškėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo laikotarpio dalis.

10Pareiškėjas siekia, kad ne jo mokymosi laikotarpis būtų pripažintas mokymosi laikotarpiu remiantis Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi ir Pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 punkto nuostatomis, o kad šį laikotarpį Alytaus skyrius, skaičiuodamas pareiškėjo socialinio draudimo pensijų stažą, vertintų kaip faktinės vidaus reikalų tarnybos laiką ir įtrauktų jį į pareiškėjo socialinio draudimo stažo laikotarpį. Pareiškėjo mokymosi laikotarpis aukštojoje tardymo mokykloje yra specifinis dėl to, jog jis mokėsi įstaigoje, kur kartu atliko ir vidaus tarnybos pareigūno funkcijas bei kuri vidaus reikalų tarnybos eigoje suteikė jam ir atitinkamą vidaus tarnybos laipsnį. Pareiškėjas mokymosi laikotarpiu dalyvaudavo budėjimuose kartu su milicijos pareigūnais, dėvėjo uniformą, jam buvo mokama stipendija. Tokią poziciją patvirtina ir mokymosi metu galiojęs teisinis reguliavimas, t. y. TSRS vidaus reikalų ministro 1973-11-15 įsakymas Nr. 350, TSRS vidaus reikalų ministro 1974-03-21 įsakymu patvirtinti Vidaus reikalų institucijų eilinių ir vadovaujančių pareigūnų atestacijos nuostatai“, kurių nuostatų turinio analizė leidžia spręsti, kad TSRS VRM mokymosi įstaigų klausytojus prilygino vidaus reikalų sistemos darbuotojams, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) suformuota analogiškų bylų nagrinėjimo praktika. Šiuo atveju taikytinas ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2015-05-06 nutarimas Nr. KT 14-N18/2015 „Dėl mokymosi laiko įskaitymo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti“. Minėtame nutarime nurodyta, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Aukščiausios tarybos pirmininko 1990-03-21 kreipimąsi, kuriuo atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika prisiėmė įsipareigojimą ištikimiems jai vidaus reikalų sistemos darbuotojams išsaugoti socialines garantijas, įgytas iki nepriklausomybės atkūrimo, turinį, Aukščiausioji taryba garantavo senatvės pensiją. Į bendrą pensijai skirti stažą įskaitant ir vidaus reikalų darbuotojų laiką už ištarnautus metus ir mokymosi laiką visų valstybių aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose policijos, milicijos, karo ir vidaus reikalų tarnybos mokyklose.

11Akcentavo, kad pareiškėjui, kaip pensijos gavėjui, buvo apribota senatvės pensija, nes nepripažįstamas tarnybos stažas ir mokama sumažinta senatvės pensija, remiantis nuo 2018-01-01 galiojančia Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo redakcija, tačiau skunde nurodytos faktinės aplinkybės bei pateikiami įrodymai, būtent tarnybos lapo įrašai, turėtų būti vertinami ne tik kaip mokymosi laikotarpis Tardymo mokykloje, bet ir faktinis vidaus reikalų tarnybos laikas, kuriuo pareiškėjui nuo 1977-09-09 buvo suteiktas specialusis milicijos eilinio laipsnis, jis ne tik mokėsi, bet ir vykdė vidaus tarnybos pareigūno funkcijas, jam buvo suteikiamos kasmetinės atostogos. Ginčo laikotarpiu pareiškėjas mokytis aukštojoje mokykloje atvyko pagal Lietuvos SSR VRM nukreipimą.

12Atsakovas ir jo atstovė teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime į skundą (b. l. 17-20) atsakovas nurodė, taip pat atsakovo atstovė paaiškino teismo posėdžio metu, kad pagal Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalies nuostatas, laikotarpiai, buvę iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, t. y. iki 1994-12-31, kurie yra prilyginami stažui, nurodyti šio įstatymo 2 priede. Pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 papunktyje nustatyta, kad stažui prilyginamas faktinis vidaus reikalų tarnybos laikas (išskyrus tarnybą naikintojų būriuose ir batalionuose). Į faktinį vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kuriuo asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų mokyklų kursantais, klausytojais. Nuo 2018-01-01 senatvės pensijos skiriamos vadovaujantis nuo šios datos įsigaliojusios naujos redakcijos Pensijų įstatymu, kurio nuostatomis ir vadovavosi Alytaus skyrius, priimdamas sprendimą dėl pareiškėjo buvimo Tardymo mokyklos klausytoju laikotarpio neįskaitymo į stažą. Remiantis įrašais pareiškėjo tarnybos lape, laikotarpiu nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27 pareiškėjas buvo Tardymo mokyklos klausytoju. Iki mokymosi pradžios Tardymo mokykloje pareiškėjas nuo 1977-01-25 iki 1977-08-02 dirbo Radviliškio žemės ūkio mašinų gamykloje šaltkalviu remontininku. Tikrąją karinę tarnybą atliko prieš įsidarbinant į Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklą. Pareiškėjas į tyrėjo pareigas ir į vidaus reikalų tarnybą buvo priimtas tik baigęs Tardymo mokyklą. Nesant jokių faktinių duomenų, jog pareiškėjas ginčo laikotarpiu faktiškai atliko tarnybą vidaus reikalų sistemoje, nebuvo pakankamo pagrindo įskaityti šį laikotarpį į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Pareiškėjui skiriant pensiją ir vertinant jo darbo stažo laikotarpius buvo vadovaujamasi jau nuo 2018-01-01 įsigaliojusia nauja Pensijų įstatymo redakcija, kurioje imperatyviai nurodyta, kad į faktinį vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kuriuo asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų mokyklų kursantais, klausytojais. Naujoji Nuostatų redakcija neaiškina šios įstatymo dalies - nei apriboja ratą asmenų, turinčių teisę į pensiją pagal Pensijų įstatymo 10 straipsnio 7 dalies nuostatas, nei praplečia. Alytaus skyriaus veiksmai, vykdant galiojantį Pensijų įstatymą, kurį jis atlikdamas viešojo administravimo funkciją, privalėjo vykdyti, yra teisėti ir pagrįsti.

14Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Administracinėje byloje esantys faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad pareiškėjas 2019-05-24 Alytaus skyriui pateikė prašymą dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo (b. l. 39–41). Alytaus skyrius 2019-05-30 sprendimu Nr. VPE_SP1E-3227 nusprendė skirti pareiškėjui 395,84 Eur senatvės pensiją nuo 2019 m. balandžio 19 d. Sprendimu nusprendė į pareiškėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą neįskaityti laikotarpio nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27, kai pareiškėjas mokėsi Tardymo mokykloje (b. l. 42–45). Nesutikdamas su Alytaus skyriaus Sprendimu pareiškėjas 2019-06-03 pateikė skundą Fondo valdybai, prašydamas panaikinti Sprendimą ir perskaičiuoti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir į jį įskaityti tarnybos laiką Tardymo mokykloje nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27 (b. l. 29–32). Fondo valdyba 2019-07-01 sprendimu Nr. (6.5)I-4335 pareiškėjo skundo netenkino (b. l. 21–22).

16Pagal Pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalį teisę gauti socialinio draudimo pensiją turi asmenys gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, asmenys, kuriems taikomos Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos, gyvenantys valstybėse, kuriose jiems taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatos dėl pensijų mokėjimo, gyvenantys valstybėse, kuriose jiems netaikomos Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatos dėl pensijų mokėjimo. Pensijų įstatymo 1 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyti asmenys pagal šį įstatymą teisę gauti socialinio draudimo pensiją įgyja tik tuo atveju, jeigu jie yra įgiję ne mažesnį už minimalųjį stažą atitinkamos rūšies socialinio draudimo pensijai gauti dirbdami Lietuvos įmonėse, įstaigose, organizacijose (toliau – Lietuvos įmonės) (šio įstatymo 10 straipsnio 8 dalis). Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka reabilituotiems politiniams kaliniams ir tremtiniams (toliau – reabilituoti politiniai kaliniai ir tremtiniai), dalį stažo įgijusiems kalinimo metu ar tremtyje, sąlyga įgyti minimalųjį stažą dirbant Lietuvos įmonėse netaikoma.

17Dėl esminių sąlygų skirti pareiškėjui socialinio draudimo senatvės pensiją ginčas tarp šalių nekilo, tačiau yra skirtingai vertinamas socialinio pensijų draudimo stažas, nustatant jam prilyginamą laikotarpį – pareiškėjo tarnybos vidaus reikalų sistemoje laiką.

18Nuo 2018-01-01 įsigaliojo nauja Pensijų įstatymo redakcija, kurios 10 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad laikotarpiai, buvę iki Pensijų įstatymo įsigaliojimo, tai yra iki 1994 m. gruodžio 31 d., kurie yra prilyginami stažui, skiriant senatvės pensiją ar netekto darbingumo pensiją pagal šio įstatymo nuostatas ir tikslinant iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtų senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų dydžius (šio įstatymo 50 straipsnis), nurodyti šio įstatymo 2 priede. Šie laikotarpiai į stažą įskaitomi kalendorine trukme. Pensijų įstatymo 2 priedo 2.5. punkte nustatyta, kad asmens stažui prilyginamas faktinis karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laikas (išskyrus tarnybą naikintojų ir liaudies gynėjų būriuose ir batalionuose), būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje laikas, taip pat operatyvinės veiklos slaptųjų dalyvių, su kuriais buvo sudarytos rašytinės slapto bendradarbiavimo sutartys, slapto bendradarbiavimo laikotarpiai, kuriais pagal šias sutartis buvo mokamas atlygis (išskyrus bendradarbiavimą su institucijomis, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra pripažintos 1939–1990 metų okupacijų represinėmis struktūromis ir tarnybomis), su sąlyga, kad šie asmenys ir po 1990 m. kovo 11 d. tęsė bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos (kriminalinės žvalgybos) subjektais (remiantis tai patvirtinančiais pastarųjų subjektų (jų teisių ir pareigų perėmėjų) dokumentais ar jų pateiktais duomenimis). Į faktinį karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kuriuo šie asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų, saugumo, karo ir kitų mokyklų kursantais, klausytojais. Tarnybos SSRS ginkluotosiose pajėgose, pasienio ir vidaus reikalų tarnybose laikas stažui prilyginamas iki 1990 m. kovo 11 d.

19Administracinės bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, atsižvelgdami į Pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 punkto nuostatas, ginčijamais sprendimais atsisakė įskaityti į pareiškėjo socialinio draudimo stažą pareiškėjo mokymosi laikotarpį nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27. Pareiškėjas siekia, jog minėtas laikotarpis, kuomet jis mokėsi Tardymo mokykloje, būtų vertinamas kaip faktinės vidaus tarnybos laikas ir būtų įskaitytas į pareiškėjo socialinio draudimo stažo laikotarpį.

20Iš į administracinę bylą pateiktos darbo knygelės įrašų matyti, kad 1977-01-25 pareiškėjas priimtas dirbti 2 kategorijos šaltkalviu remontininku į Radviliškio žemės ūkio gamyklos energetikos ir mechanikos skyrių, o 1977-04-15 perkeltas dirbti 2 kategorijos metalo konstrukcijų surinkimo šaltkalviu, 1977-08-02 atleistas, nes įstojo mokytis (b. l. 49–52). Pareiškėjo Tarnybos lapo duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 1977-09-01 buvo priimtas SSRS VRM aukštosios tardymo mokyklos klausytoju, 1977-09-09 pareiškėjui buvo suteiktas milicijos eilinio laipsnis. Tarnybos lapo duomenimis 1981-07-24 pareiškėjui buvo suteiktas milicijos leitenanto laipsnis, 1981-07-27 pareiškėjas Tardymo mokyklą baigė ir buvo paskirtas atlikti tarnybą LSRS VRM suteikiant atostogas baigus mokyklą iki 1981-08-27. Nuo 1981-08-28 pareiškėjas dirbo Radviliškio rajono vykdomojo komiteto Vidaus reikalų skyriaus Tyrimų poskyrio tyrėju (b. l. 53–57).

21Administracinėje byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27 dirbo milicijos pareigūnu, gavo algą ar kitas periodines išmokas už atliekamą tarnybą, nuo kurių buvo skaičiuojamos privalomos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Pats pareiškėjas nurodė, jog jam mokymosi laikotarpiu nebuvo mokamos kitos išmokos, išskyrus studento stipendiją ir piniginį išlaikymą, tačiau už dalyvavimą budėjimuose pareiškėjas atlyginimo negaudavo.

22Taigi, pagal pateiktus duomenis darytina išvada, kad pareiškėjas faktinę tarnybą vidaus reikalų sistemoje pradėjo tik 1981-07-27, po to, kai buvo paskirtas atlikti tarnybą LSRS VRM, o nuo 1977-09-01 iki 1981-08-27 pareiškėjas buvo tik Tardytojų mokyklos klausytojas, todėl atsakovas pagrįstai jo atžvilgiu taikė imperatyvią Pensijų įstatymo 2 priedo 2.5 punkto nuostatą, kad į faktinį karinės, pasienio ir vidaus reikalų tarnybos laiką neįskaitomas laikas, kuriuo šie asmenys buvo aukštųjų ir (ar) specialiųjų vidaus reikalų, saugumo, karo ir kitų mokyklų kursantais, klausytojais ir ginčo laikotarpis pagrįstai neįskaitė į pareiškėjo stažą.

23Skundžiamas Alytaus skyriaus 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. VPE-SP1E-3227 atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies bendruosius reikalavimus, keliamus administraciniam aktui, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Dėl nurodytų motyvų taip pat nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamo Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą patvirtinančio Fondo valdybos 2019 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. (6.5)I-4335 bei įpareigoti Alytaus skyrių iš naujo apskaičiuoti pareiškėjo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

24Likusieji tiek pareiškėjo, tiek ir atsakovo bei jo atstovės argumentai laikytini pertekliniais, neturintys lemiamos juridinės reikšmės kilusio ginčo išsprendimui, todėl detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, LVAT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 V. de H. v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 H. v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 G. R. v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

25Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Pareiškėjo O. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

27Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas 2019 m. liepos 29 d. skundu kreipėsi į apygardos... 5. 1) panaikinti 2019 m. liepos 1 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo... 6. 2) įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių... 7. Pareiškėjas skunde (b. l. 1-3) nurodė, taip pat paaiškino teismo posėdžio... 8. Nurodė, kad pagal 2006-04-12 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos... 9. Pabrėžė, kad Alytaus skyrius ir Fondo valdyba, priimdami skundžiamus... 10. Pareiškėjas siekia, kad ne jo mokymosi laikotarpis būtų pripažintas... 11. Akcentavo, kad pareiškėjui, kaip pensijos gavėjui, buvo apribota senatvės... 12. Atsakovas ir jo atstovė teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 13. Atsiliepime į skundą (b. l. 17-20) atsakovas nurodė, taip pat atsakovo... 14. Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 15. Administracinėje byloje esantys faktiniai duomenys patvirtina teisiškai... 16. Pagal Pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalį teisę gauti socialinio draudimo... 17. Dėl esminių sąlygų skirti pareiškėjui socialinio draudimo senatvės... 18. Nuo 2018-01-01 įsigaliojo nauja Pensijų įstatymo redakcija, kurios 10... 19. Administracinės bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas ir trečiasis... 20. Iš į administracinę bylą pateiktos darbo knygelės įrašų matyti, kad... 21. Administracinėje byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo... 22. Taigi, pagal pateiktus duomenis darytina išvada, kad pareiškėjas faktinę... 23. Skundžiamas Alytaus skyriaus 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr.... 24. Likusieji tiek pareiškėjo, tiek ir atsakovo bei jo atstovės argumentai... 25. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87... 26. Pareiškėjo O. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 27. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...