Byla e2VP-878-549/2019
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-507-973/2015, suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Ingrida Krušienė, sekretoriaujant Ieva Gvažiauskienė, dalyvaujant pareiškėjo V. K. atstovei advokato padėjėjai Indrei Pocevičienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. K. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo civilinėje byloje Nr. e2-507-973/2015, suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas V. K. pateikė prašymą pratęsti vienerių metų laikotarpiui Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-05 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-507-973/2015, kuriuo jis buvo įpareigotas per 1 metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014-05-16 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140516-00019, 2014-05-19 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-140519-00020, Nr. SSA-30-140519-00021, 2014-05-20 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-140520,00022, Nr. SSA-30-140520-00023, Nr. SSA-30-140520-00024, 2014-05-21 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140521-00025, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, vykdymą. Nurodė, jog atsakovas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali įgyvendinti savo teisių ir įteisinti savavališkai rekonstruoto poilsio pastatų, kurių unikalūs Nr.( - )(žymėjimas plane 3Klž); Nr. ( - ) (žymėjimas plane 8K1Ž); Nr. ( - ) (žymėjimas plane 14K1Ž); Nr. ( - ) (žymėjimas plane 15K1Ž); Nr. ( - )(žymėjimas plane 16K1Ž); Nr. ( - )(žymėjimas plane 17K1Ž), esančių ( - ), Palangoje, ir buitinių nuotekų išvado su nuotekų rezervuaru, esančio prie poilsio pastato (unikalus Nr.( - ), žymėjimas plane 14K1Ž), esančio ( - ), Palangoje, ir tokiu būdu pašalinant savavališkos statybos padarinius užfiksuotus 2014-05-16 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140516-00019, 2014-05-19 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-00020 ir SSA-30-140519-00021; 2014-05-20 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-00022; SSA-30-140520- 00023 ir SSA-30-140520-00024 ir 2014-05-21 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140521-00025, nes dėl užsitęsusių valstybės institucijų veiksmų pareiškėjas neturėjo ir neturi jokių galimybių įteisinti savavališkas statybas tokiu būdu pašalindamas jų padarinius.

5Nurodė, kad 2018-02-26 Palangos miesto savivaldybės administracijai pateikus prašymą suderinti žemės sklypo ( - ), Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą, kuris buvo koreguotas ne vieną kartą, atsižvelgiant į teikiamas pastabas, ši raštu Nr. (8.6)- D3-K-360e-759 informavo, kad stabdo detaliojo plano derinimą dėl jame nurodytų aplinkybių. 2018-08-13 sprendimu (raštu) Nr. (8.6)-D3-P-708r-2580 Palangos miesto savivaldybės administracija detaliojo plano rengėjus informavo, kad neva tik patikslinus ir suderinus Pajūrio juostos žeminės dalies tvarkymo specialųjį planą, bus galima įvertinti, ar galima suformuoti žemės sklypą prie esamų statinių ( - ), Palangoje, kuris atitiktų Pajūrio juostos žeminės dalies tvarkymo planą. Minėtu raštu plano rengėjams buvo pasiūlyta patikslinus ir suderinus Pajūrio juostos žeminės dalies tvarkymo planą, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, teikti Palangos miesto savivaldybei pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo. Siekiant pašalinti savavališkos statybos padarinius, būtina pirmiau parengti žemės sklypui detalųjį planą, kurio rengimas jau yra pradėtas ir šiuo metu yra suderintas su visomis institucijomis, išskyrus yra negautas sutikimas iš Palangos miesto savivaldybės, todėl pareiškėjas dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių teismo nustatytu terminu realiai negalėjo ir šiuo metu negali įgyvendinti savo teisių ir įteisinti savavališkai rekonstruotų poilsio pastatų. Nors teismo nurodymu detalusis planas buvo pradėtas rengti, tačiau jis vėl buvo atsisakytas derinti, dėl ko plano rengėjai, siekiant apginti savo teises buvo priversti kreiptis į teismą ir šiuo metu Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-7815-386/2018 (teisminio proceso Nr. 3-63-3-01859-2018-9), kuri teikiant prašymą dar neišnagrinėta, todėl vadovaujantis įstatyme įtvirtinta mums suteikta galimybe prašo sprendimo vykdymą pratęsti, jį atidedant iki kol bus galutinai išspręstas ginčas dėl žemės sklypo, esančio ( - )3, Palanga suformavimo jame esantiems statiniams eksploatuoti.

6Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašė jį nagrinėti ir sprendimą priimti atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus ir teismų praktiką tokio pobūdžio bylose. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atsiliepimu prašo netenkinti pareiškėjo prašymo. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad pareiškėjas nenurodė jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių sprendimo vykdymas turėtų būti atidėtas dar vieneriems metams, kokius konkrečių veiksmų ėmėsi savavališkos statybos padariniams šalinti, o rengiamas Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planas negarantuoja galimybės įteisinti savavališkos statybos padarinius. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Kiti suinteresuoti asmenys apie prašymo nagrinėjimo vietą ir laiką informuoti tinkamai, atsiliepimai nepateikti.

9Pareiškėjo V. K. atstovė teismo posėdyje prašė prašymą tenkinti jame nurodytais motyvais. Paaiškino, kad dėl valstybinių institucijų trukdžių užsitęsė projektavimo procedūros, todėl sprendimo negali įvykdyti. Šiais metais teisme buvo išnagrinėtos dvi analogiškos bylos, kuriose tenkintas pareiškėjo prašymas pratęsti sprendimo įvykdymo terminą. Sprendimo vykdymo atidėjimo terminą sieja su tuo, kad yra apskųstas Palangos miesto savivaldybės administracijos atsakymas netvirtinti detalaus plano, mano, jog per metus laiko byla bus išnagrinėta.

10Prašymas tenkinamas.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011-12-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

12Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-507-973/2015 ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys tenkintas visiškai. Šiuo sprendimu atsakovas V. K. buvo įpareigotas savo lėšomis per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2014-05-16 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140516-00019, 2014-05-19 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30- 140519-00020, Nr. SSA-30-140519-00021, 2014-05-20 savavališkos statybos aktuose Nr. SSA-30-140520-00022, Nr. SSA-30-140520-00023, Nr. SSA-30-140520-00024, 2014-05-21 savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-140516-00025, parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, atsakovas V. K. įpareigotas savo lėšomis per tris mėnesius pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytų poilsio pastatų: unikalus Nr. ( - )(žymėjimas plane 3Klž); unikalus Nr. ( - ) (žymėjimas plane 8K1ž); unikalus Nr. ( - ) (žymėjimas plane 14K1ž); unikalus Nr. ( - )(žymėjimas plane 15K1ž); unikalus Nr. ( - )(žymėjimas plane 16K1ž); unikalus Nr. ( - )(žymėjimas plane 17K1ž), esančių ( - ), Palangoje, dalis, kad statiniai atitiktų iki rekonstravimo buvusius matmenis pagal nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos duomenis, užfiksuotus 1998-11-11, registro Nr. 50/123092, taip pat išardyti savavališkai įrengtą buitinių nuotekų išvadą su nuotekų rezervuaru, esantį prie poilsio pastato (unikalus Nr.( - ), žymėjimas plane 14K1ž), ( - ), Palangoje, ir sutvarkyti statybvietę. Taip pat sprendimu nustatyta, kad jei atsakovas V. K. per teismo nustatytą terminą neįvykdys įpareigojimo (dėl savavališkos poilsio pastatų 3K1ž, 8K1ž, 14K1ž, 15K1ž, 16K1ž, 17K1ž rekonstrukcijos padarinių pašalinimo), atsakovas V. K. įpareigotas sumokėti 25,00 Eur baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai pastatytų statinių dalys, pasibaigimo, į ieškovės sąskaitą. Jei atsakovas V. K. teismo nustatytu terminu neįvykdys įpareigojimo dėl savavališkai įrengto buitinių nuotekų išvado su nuotekų rezervuaru, prie poilsio pastato, unikalus Nr.( - ), žymėjimas plane 14K1ž), ( - ), Palangoje, pašalinimo – leista Inspekcijai pačiai išardyti savavališkai įrengtą buitinių nuotekų išvadą su nuotekų rezervuaru, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo.

13Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2017-12-05 nutartimi patenkintas pareiškėjo V. K. prašymas ir atidėtas Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-05 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-507-973/2015, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, vykdymas vieneriems metams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. 2018-02-26 Palangos miesto savivaldybės administracijai buvo pateiktas projekto rengėjos J. K. prašymas suderinti žemės sklypo ( - ), Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą, tačiau 2018-03-26 Palangos miesto savivaldybės administracija raštu Nr. (8.6)- D3-K-360e-759 informavo, kad detaliojo plano derinimas buvo sustabdytas. Buvo pasiūlyta Savivaldybės administracijai teikti pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumento proceso inicijavimo, kurio metu kompleksiškai būtų sprendžiamas žemės sklypo formavimo ir statybos reglamentų nustatymo klausimas. Vadovaujantis šiuo nurodymu 2018-04-19 žemės sklypo ( - ), Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatorė I. P. Savivaldybei pateikė prašymą inicijuoti teritorijų planavimo procesą. Savivaldybės administracija 2018-05-07 raštu informavo, kad tik gavusi Aplinkos ministerijos, į kurią buvo kreiptasi dėl tarnybinės pagalbos, atsakymą, bus pateiktas atsakymas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo prie statinių ( - ), Palanga. Savivaldybės administracija 2018-08-13 raštu Nr. (8.61-2)3-P-708r-2580 detaliojo plano rengėjus informavo, kad tik patikslinus ir suderinus Pajūrio juostos žeminės dalies tvarkymo specialųjį planą bus galima įvertinti, ar galima suformuoti žemės sklypą prie esamų statinių ( - ), Palangoje, kuris atitiktų Pajūrio juostos žeminės dalies tvarkymo planą. Pasiūlyta patikslinus ir suderinus Pajūrio juostos žeminės dalies tvarkymo planą, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, teikti Palangos miesto savivaldybei pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo. Šis atsakymas yra apskųstas administraciniam teismui ir skundas nagrinėjamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmuose (bylos Nr. eI-460-386/2019).

14Nors šiuo atveju sutiktina su Inspekcijos argumentais, kad net parengus Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą, tai negarantuoja, kad bus galima įteisinti savavališkos statybos padarinius, tačiau kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimo (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008, 2009-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009; 2011-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011). Taigi, teismas turi teisę priimti sprendimą leisti statytojui sutvarkyti reikalingą statybų dokumentaciją, jei dar neišnaudotos galimybės įteisinti savavališką statybą, o šiuo atveju pažymėtina, kad tiek sprendimo priėmimo metu, tiek atsakovui bandant įteisinti savavališkas statybas, nekilo ir nekyla ginčas dėl to, kad ginčo statinius atsakovas apskritai gali įteisinti, todėl tokia atsakovo teisė ir galimybė nėra paneigta.

15Nagrinėjamu atveju byloje esantys dokumentai patvirtina aplinkybę, jog yra galimybė gauti savavališką statybą įteisinančius dokumentus, tačiau tik tada, kai bus pabaigtos žemės sklypo, esančio ( - ), Palangoje, kuriame yra pareiškėjo V. K. savavališkai perstatyti poilsio pastatai, formavimo ir pertvarkymo projekto procedūros, ir tam yra imtasi aktyvių veiksmų inicijuojant teritorijų planavimo procesą. Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-09 nutartimi, kuria palikta galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2017-06-30 nutartis, kuria tenkintas analogiškas kito poilsio pastatų, esančių ( - ), Palangoje, savininko D. V. prašymas, konstatuota, jog esminė aplinkybė vertinant, ar yra pagrindas atidėti teismo sprendimo vykdymą, yra ta, jog pareiškėjo veiksmus vykdant teismo sprendimą ir įteisinant savavališką statybą laiko kontekste sąlygoja nuo jo nepriklausančios objektyvios kliūtys. Palangos miesto savivaldybės administracijos raštai patvirtina, kad savavališkos statybos padarinių įteisinimo procesas priklauso ne vien nuo pareiškėjo veiksmų ir valios, bet ir nuo ilgų bei sudėtingų administracinių procedūrų, kurios yra objektyvios kliūtis savavališkai statybai įteisinti. Šių aplinkybių kontekste darytina išvada, kad pareiškėjas nebuvo pasyvus ir sąmoningai nevilkina sprendimo įvykdymo proceso.

16Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad byloje dar nėra išnaudotos visos galimybės pašalinti savavališkos statybos padarinius, Statybos įstatyme numatyta tvarka gaunant statybą leidžiančius dokumentus, todėl, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir ekonomiškumo principais, atsižvelgiant į pareiškėjo V. K. pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, pareiškėjo prašymas atidėti teismo sprendimo įvykdymą yra pagrįstas ir tenkinamas.

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Teismui priėmus sprendimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, savavališka statyba negali tęstis neapibrėžtą terminą, ji arba turi būti įteisinta ir taip netekti savavališkos statybos statuso arba pašalinta apskritai, priešingu atveju, sprendimas netektų prasmės.

18Atsakovas prašė pratęsti Palangos miesto apylinkės teismo 2017-10-05 sprendimo vykdymą vienerių metų laikotarpiui.

19Atsižvelgiant į procedūrų statybai įteisinti specifiškumą ir dažniausiai ilgą trukmę, į savavališkos statybos įteisinimo proceso stadiją, tai, kad tarp detalaus plano rengėjo ir institucijos, tvirtinančios detalųjį planą – Palangos miesto savivaldybės administracijos ginčai sprendžiami administraciniame teisme, darytina išvada, jog pareiškėjo prašomas nustatyti terminas yra pagrįstas ištirtais ir įvertintais įrodymais, todėl nelaikytinas neprotingai ilgu, jis nepaneigs teismo sprendimo privalomumo principo, todėl 2017-10-05 teismo sprendimo vykdymas atidėtinas.

20Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284, 290 - 291 str.,

Nutarė

21pareiškėjo V. K. prašymą tenkinti.

22Atidėti Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-05 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-507-973/2015, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymą vieneriems metams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Palangos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Ingrida... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. K. prašymą dėl teismo... 3. Teismas... 4. pareiškėjas V. K. pateikė prašymą pratęsti vienerių metų laikotarpiui... 5. Nurodė, kad 2018-02-26 Palangos miesto savivaldybės administracijai pateikus... 6. Suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 8. Kiti suinteresuoti asmenys apie prašymo nagrinėjimo vietą ir laiką... 9. Pareiškėjo V. K. atstovė teismo posėdyje prašė prašymą tenkinti jame... 10. Prašymas tenkinamas.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. nustatyta, kad... 12. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismo... 13. Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2017-12-05 nutartimi patenkintas... 14. Nors šiuo atveju sutiktina su Inspekcijos argumentais, kad net parengus... 15. Nagrinėjamu atveju byloje esantys dokumentai patvirtina aplinkybę, jog yra... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad byloje dar nėra... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalyje yra... 18. Atsakovas prašė pratęsti Palangos miesto apylinkės teismo 2017-10-05... 19. Atsižvelgiant į procedūrų statybai įteisinti specifiškumą ir... 20. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284, 290... 21. pareiškėjo V. K. prašymą tenkinti.... 22. Atidėti Palangos miesto apylinkės teismo 2015-10-05 sprendimo civilinėje... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama...