Byla eI-2623-505/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Daina Kukalienė, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovams Z. K., V. K., trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracija, dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras skundu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės administracijos naudai iš atsakovų Z. K. 44,88 Eur, V. K. 44,87 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

4Pareiškėja skunde nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai), kurie buvo pakeisti nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiais Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-33 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, ir yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pagal anksčiau galiojusius ir 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-33 patvirtintus Nuostatus, rinkliavos mokėtojų registrą administruoja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, kuris yra atsakingas už Nuostatų vykdymą, rinkliavos dydžių apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą bei rinkliavos išieškojimą. Ginčui aktualių redakcijų Nuostatuose nustatyta, kad rinkliava, tai savivaldybės tarybos patvirtinta dvinarė rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai, naudojantys, valdantys nekilnojamąjį turtą. Rinkliavos mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti rinkliavą (redakcijos, galiojusios iki 2017 m. balandžio 1 d., 2, 3 punktai; redakcijos, galiojančios nuo 2017 m. balandžio 1 d., 2, 4.4, 4.5 punktai). Nuostatų 29 punkte nustatyta, kad rinkliava sumokama į savivaldybės administracijos sąskaitą. Atsakovai privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nekilnojamojo turto objekto, esančio ( - ) savininkai (po 1/2 dalį). Atsakovai Z. K. laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. nėra sumokėję 44,88 Eur, V. K. - 44,87 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri jiems buvo apskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta tvarka. Sutartis su atsakovais dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta, nes prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu. Atsakovų atžvilgiu Druskininkų savivaldybės taryba nėra priėmusi sprendimo dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pareiškėjos nuomone, reikalavimas dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo iš atsakovų yra pagrįstas.

5Atsakovai atsiliepimo į skundą nepateikė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovams pranešta 2020 m. kovo 2 d. specialiame interneto tinklalapyje. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 72 straipsnio 3 dalies pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Pareiškėjai, trečiajam suinteresuotam asmeniui apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d., 78 str. 5 d.).

6Skundas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinės rinkliavos dydį, mokėjimo tvarką ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą (Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.). Kelios ar visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 1 d.).

8Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai; nauja redakcija, patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-33, galioja nuo 2017 m. balandžio 1 d.; toliau – ir Nuostatų nauja redakcija). Vietinė rinkliava – tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Rinkliava – Savivaldybės tarybos patvirtinta dvinarė Rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai (Nuostatų naujos redakcijos 4.4 p.). Nuostatų 3 punkte nurodoma, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Pagal Nuostatų naujos redakcijos 4.5 punktą, Rinkliavos mokėtojas yra fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti Rinkliavą. Taigi, tiek pagal Nuostatus, tiek pagal Nuostatų naują redakciją, Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ir juridiniai asmenys valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu yra komunalinių atliekų turėtojai ir privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 kv. m nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 14 p.). Nuostatų naujos redakcijos 4 punkte reglamentuojama, kad konkrečios komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatomi pagal nekilnojamojo turto objekto kategoriją (Nuostatų naujos redakcijos priedas Nr. 1). Nuostatų 16, 22 punktai bei Nuostatų naujos redakcijos 6 ir 45 punktai įpareigoja pareiškėją nustatyta tvarka išsiųsti mokėjimo pranešimus atliekų turėtojams (rinkliavos mokėtojams) bei vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą išieškojimą. Rinkliava sumokama į mokėjimo pranešime nurodytą Savivaldybės administracijos banko sąskaitą (Nuostatų naujos redakcijos 29 p.).

9Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad nekilnojamojo turto objektas (paskirtis gyvenamoji), esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovams. Iš pateiktų vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų matyti, kad atsakovai laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. nėra sumokėję Z. K. - 44,88 Eur, V. K. - 44,87 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

10Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovams vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (LR Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte, 12 straipsnio 2 punkte, Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje Nuostatų bei Nuostatų naujos redakcijos pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, jog vietinė rinkliava vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą privatinės teisės prasme (žr., pvz., LVAT 2005 m. spalio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11 1574/2005; 2008 m. liepos 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556 1333/2008; 2012 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822 2403/2012). LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. sausio 28 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A556-334/2014) konstatavo, kad atliekų turėtojas privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Akcentuotina ir tai, kad LVAT yra išaiškinęs, jog savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu ir šio nekilnojamojo turto bendrojo ploto dydžiu (ABTĮ 13 str., 20 str.; žr., pvz., LVAT 2010 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010). Toks vietinės rinkliavos nustatymo būdas neprieštarauja ir Europos Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT) išaiškinimui, kuriame ETT imperatyviai pabrėžė, jog rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. ETT konstatavo, jog nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. sprendimas Nr. C-254/2008 F. byloje I. srl H. F. ir kt. (48–50 p.)).

11Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų, pareiškėjos skundas tenkintinas, nes atsakovai prievolės, kylančios iš administracinio akto, laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl iš atsakovės V. K. trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai priteistina 44,87 Eur įsiskolinimas, iš atsakovo Z. K. - 44,88 Eur įsiskolinimas už vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

12Pareiškėja taip pat prašo priteisti jos patirtas 16,94 Eur (po 8,47 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

13Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos prašymas tenkintas, todėl ji turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.).

14Teismui pateiktas 2019 m. birželio 26 d. Skundų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą skolų parengimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 290/PRO289 išrašas, 2019 m. liepos 23 d. Pavedimas-įgaliojimas, 2019 m. lapkričio 27 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. SKP 2211, 2019 m. gruodžio 11 d. Swedbank AB Mokėjimo nurodymas patvirtina 16,94 Eur pareiškėjos išlaidas sumokėtas advokatų profesinei bendrijai „APB Protego“ už advokato padėjėjo suteiktas teisines paslaugas, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir administracinėse bylose. Tačiau LVAT, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą panašaus pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis. Juridiniai asmenys turi teisę pasitelkti advokatus, tačiau tai turėtų būti daroma vadovaujantis protingumo principu ir vengiant perteklinio išlaidavimo (žr., pvz., LVAT 2019 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1893-415/2019; 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Todėl teismas vertina, kad prašoma priteisti 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos, dėl to mažintina iki 14,00 Eur.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsniu, 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

16Skundą tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės V. K. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai 44,87 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

18Priteisti iš atsakovo Z. K. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybės administracijai 44,88 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

19Priteisti iš atsakovės V. K. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 7,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo Z. K. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 7,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Daina... 2. Teismas... 3. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m.... 5. Atsakovai atsiliepimo į skundą nepateikė. Apie teismo posėdžio vietą ir... 6. Skundas tenkintinas.... 7. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte... 8. Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247... 9. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 10. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė... 11. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų,... 12. Pareiškėja taip pat prašo priteisti jos patirtas 16,94 Eur (po 8,47 Eur)... 13. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 14. Teismui pateiktas 2019 m. birželio 26 d. Skundų dėl vietinės rinkliavos už... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 16. Skundą tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovės V. K. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui... 18. Priteisti iš atsakovo Z. K. (a. k. ( - ) trečiajam suinteresuotam asmeniui... 19. Priteisti iš atsakovės V. K. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei... 20. Priteisti iš atsakovo Z. K. (a. k. ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei... 21. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine...