Byla e2YT-1672-1081/2020
Dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Kristina Vorienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Danutei Šolinskienei,

3dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo atstovui advokatui Remigijui Bukėnui,

4suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Daliai Vaičikauskaitei,

5suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovei Virginijai Šoblinskienei,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono savivaldybės administracijai, valstybės įmonei „Turto bankas“, Lietuvos sporto centrui dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

7Teismas

Nustatė

8pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti Klaipėdos sklandymo klubui nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktą į statinį – orlaivių angarą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), žymimą plane ( - ).

9Pareiškime nurodė, kad 1969 m. kovo 18 d. Lietuvos TSR Ministrų taryba priėmė įsakymą, kuriuo priėmė Žemės ūkio ministerijos, Respublikinio komiteto savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (toliau – SDLAAR), Kretingos rajono vykdomojo komiteto ir rajono žemės ūkio produkcijos valdybos pasiūlymą dėl 60 ha žemės sklypo perdavimo SDLAAR Klaipėdos autotechnikos sportiniam klubui aerodromo įrengimui. Klaipėdos aviacinis technikinis sportinis klubas laikotarpiu nuo 1969 m. savo lėšomis šiame žemės sklype pastatė 410,5 kv. m. ploto orlaivių angarą (toliau - orlaivių angaras), kuris buvo skirtas aviacinei technikai laikyti ir saugoti. 1972 m. birželio 27 d. Kretingos rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas LDAALR Respublikinio komiteto Klaipėdos aviaciniam techniniam sportiniam klubui paskyrė nuolatiniam naudojimui 65,0 ha žemės sklypą. 1990 m. SDAALR (anksčiau LDAALR) buvo reorganizuota. Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. priėmė nutarimą „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, kuriuo nustatė, jog Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. 1992 m. vasario 20 d. buvo įsteigta asociacija Klaipėdos sklandymo klubas. 1995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas buvo pakeistas ir buvusios SDAALR turtas perduotas valdyti ir naudotis Lietuvos techninio sporto draugijai ir Lietuvos aeroklubui, įskaitant Klaipėdos aeroklubui bei Klaipėdos sklandymo klubui, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė buvo įpareigota su minėtais subjektais, kuriems perduotas turtas, sudaryti turto panaudos sutartis ir kontroliuoti jų laikymąsi. 1996 m. rugsėjo 12 d. Ekonomikos ministerija ir Lietuvos aeroklubas sudarė turto panaudos sutartį Nr. 3, kuria pareiškėjui buvo perduotas valdyti valstybės turtas - žemės sklypas. Šiame žemės sklype pastatytas orlaivių angaras minėtoje panaudos sutartyje bei perdavimo-priėmimo aktuose nebuvo nurodomas kaip perduodamas turtas. 2010 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarė valstybės turto panaudos sutartį Nr. SP-38, pagal kurią panaudos davėjas perdavė Klaipėdos sklandymo klubui, veikiančiam pagal savo įstatus, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis patikėjimo teise valdomą turtą sklandymo sporto šakos plėtrai. Orlaivių angaras minėtoje panaudos sutartyje bei perdavimo-priėmimo akte nebuvo nurodomas kaip perduodamas turtas. 2019 m. lapkričio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl sutikimo perimti valstybės turtą Nr. T2-323, kuriuo nusprendė sutikti perimti Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomą turtą. 2019 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos sklandymo klubas pasirašė grąžinamo valstybės turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriuo vėlgi nėra perduodamas orlaivių angaras.

10Nurodė, jog egzistuoja pagrindas Klaipėdos sklandymo klubui nustatyti nuosavybės teisės į orlaivio angarą įgijimo įgyjamąja senatimi faktą, nes yra tam reikalingų CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytų sąlygų visuma:

111.

12Klaipėdos sklandymo klubas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į orlaivių angarą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. Klaipėdos sklandymo klubas nėra orlaivių angaro savininkas;

132.

14Lietuvos sporto centras patikėjimo teise orlaivio angaro nevaldo, Klaipėdos sklandymo klubo žiniomis, šis turtas nėra perduotas kokiam nors subjektui patikėjimo teise valdyti, naudoti ar disponuoti. Daiktinės teisės į orlaivių angarą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nėra ir nebuvo įregistruotos jokio asmens vardu. Orlaivių angaras nėra nei savivaldybės, nei valstybės nuosavybė. Klaipėdos sklandymo klubo sudarytose panaudos sutartyse ir perdavimo-priėmimo aktuose orlaivių angaras nebuvo nurodomas kaip perduodamas turtas.

153.

16Klaipėdos sklandymo klubas yra sąžiningas orlaivių angaro valdytojas, t. y. Klaipėdos sklandymo klubas pradėdamas valdyti orlaivių angarą buvo pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į pradedamą valdyti orlaivių angarą, išliko sąžiningas valdytojas visą įgyjamosios senaties laiką ir pareiškėjui Klaipėdos sklandymo klubui nebuvo ir iki šiol nėra žinomos jokios kliūtys, trukdančios jam įgyjamosios senaties būdu įgyti nuosavybės teisę į orlaivių angarą.

174.

18Žemės sklypas, kuriame Klaipėdos aviacinis technikinis sportinis klubas savo lėšomis pastatė orlaivių angarą, perduotas pareiškėjui Klaipėdos sklandymo klubui panaudos sutarties pagrindu. Pažymėjo, jog žemės sklypas Klaipėdos sklandymo klubui buvo perduotas neatlygintinai naudotis iki 2016-12-30. Pasibaigus panaudos sutarties terminui, Klaipėdos sklandymo klubui toliau naudojantis turtu, ir NŽT nesikreipus į pareiškėją dėl žemės sklypo atlaisvinimo (CK 6.481 straipsnis), panaudos sutartis tapo neterminuota. Todėl pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo orlaivių angaro, esančio naudojamame žemės sklype, valdymas laikytinas teisėtu.

195.

20Klaipėdos sklandymo klubas patvirtina, kad orlaivių angaro valdymas buvo atviras ir nepertraukiamas. Pažymėjo, jog pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas orlaivių angarą pradėjo valdyti dar 1996 m. rugsėjo 12 d., kai turto panaudos sutarties Nr. 3 pagrindu klubui buvo perduotas žemės sklypas, kuriame jau buvo pastatytas orlaivių angaras, šį statinį pareiškėjas valdo nepertraukiamai iki šiol. Visą laikotarpį, kurį orlaivių angarą valdo pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas, bet kuris trečiasis asmuo, manantis, kad turi daugiau teisių į orlaivių angarą, nei pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas, ar manantis, kad pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo veiksmai, susiję su orlaivių angaru, pažeidžia jo daiktines teises į orlaivių angarą, galėjo atitinkamus reikalavimus pareikšti pareiškėjui Klaipėdos sklandymo klubui ir (ar) teismui. Tretieji asmenys reikalavimų dėl jų daiktinių teisių į orlaivių angarą per orlaivių angaro valdymo laikotarpį nei pareiškėjui Klaipėdos sklandymo klubas, nei teismui nepateikė.

216.

22Visą valdymo laiką Klaipėdos sklandymo klubas orlaivių angarą valdė kaip savą, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jo valdomą orlaivių angarą. Klaipėdos sklandymo klubas savo lėšomis remontavo, prižiūrėjo, išlaikė šį turtą.

237.

24Klaipėdos sklandymo klubo orlaivių angaro valdymas tęsiasi jau 23 metus.

25Nurodė, jog nurodytos aplinkybė ir pateikti įrodymai leidžia teigti, kad Klaipėdos sklandymo klubo sąžiningai įgytas orlaivių angaras buvo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savas valdytas daugiau kaip 10 metų, todėl Klaipėdos sklandymo klubas pripažintinas pagal įgyjamąją senatį įgijusiu nuosavybės teisę į orlaivių angarą.

26Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Turto bankas“ atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko. Nurodė, jog įgyjamąja senatimi nuosavybėn galima įgyti tik tuos daiktus, kurie gali būti privačios nuosavybės teisės objektais, todėl pirmiausia šioje byloje turėtų būti įrodyta, kad pareiškime nurodytas statinys buvo suformuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Į bylą nėra pateikta įrodymų (statybos projektų, leidimų statyti statinį, statinio priėmimo naudoti aktų), kurie patvirtintų, kad nurodytas objektas buvo pastatytas už pareiškėjo lėšas ir jam perduotas. Taip pat nėra įrodymų, kad 1969 m. statybos objektas nepriklausė valstybei, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 95 straipsnį, galiojusį iki 1994 m. gegužės 17 d., buvo pripažįstama tik viena viešosios nuosavybės forma – valstybės nuosavybė. Nurodė, jog pagal kasacinio teismo praktiką jeigu statiniai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų tvarka nebuvo perduoti privačių asmenų nuosavybėn, tai jie turi būti vertinami kaip priklausantys valstybei nuosavybės teise ir pagal CK 4.69 straipsnio 3 dalį draudžiama juos pripažinti įgytus nuosavybės teise įgyjamąja senatimi. Dėl nurodytų aplinkybių suinteresuoto asmens nuomone pareiškėjui nėra pagrindo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo į šį statinį įgyjamąja senatimi. Bylą prašė nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

27Suinteresuotas asmuo Lietuvos sporto centras atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog jam nėra žinomi duomenys apie orlaivių angaro sukūrimo, įgijimo pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo valdymui bei valdymo aplinkybes, šis nekilnojamasis turtas nebuvo ir nėra apskaitytas Lietuvos sporto centro apskaitoje, todėl suinteresuotumo šios bylos baigtimi Lietuvos sporto centras neturi. Pareiškimą prašė nagrinėti teismo nuožiūrą pagal byloje surinktus ir ištirtus įrodymus. Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

28Suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko. Nurodė, kad pagal byloje pateiktus rašytinius įrodymus nėra išpildytos visos įgyjamosios senaties institutui taikomos sąlygos, neįrodyta ar statinys – angaras nepriklausė valstybei, neįrodytas 10 metų valdymo faktas, todėl prašo pareiškimą atmesti.

29Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko. Nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų ar atitinkamuose archyvuose yra kokios nors informacijos apie statinio – angaro priklausomybę valstybei, ar šis statinys galėtų būti privačios nuosavybės teisės objektu. Taip pat nurodė, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu sutiko perimti valstybei priklausantį, šiuo metu Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomą turtą, esantį 62,50 ha žemės sklype ( - ), ir nemano, kad šiame sklype be valstybės sprendimo galėjo kitas asmuo teisėtai pastatyti statinį angarą ir teisėtai valdyti kaip savo. Mano, jog pareiškėjas neįrodo visų CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytų įgyjamosios senaties sąlygų.

30Teismo posėdyje pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo atstovas pareiškimą palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad pripažįsta, jog SDAALR turtas yra valstybės turtas, tačiau pateikti įrodymai patvirtina, kad valstybės kontrolė dar 2007 m. gruodžio 14 d. kreipėsi raštu į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją, kuri patikėjimo teise valdė visą ( - ), esantį turtą, kuriame iškėlė abejones dėl to, kad valstybės turtas galimai netinkamai inventorizuotas ar netinkamai prižiūrimas. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį į 8 namelius ir sandėlį, kuris yra pareiškime įvardytas orlaivių angaras. Visi kiti daiktai, esantys aerodrome yra inventorizuoti, aprašyti, tačiau 8 poilsio nameliai ir sandėlis nebuvo inventorizuoti, aprašyti ir įregistruoti, o de facto yra naudojami sklandytojų. Klaipėdos apskrities viršininko administracija savo rašte pasisakė dėl valstybės kontrolės pastabų, kur nurodė, kad jie kaip valstybės patikėtiniai visą turtą, kuris priklauso valstybei aprašė, inventorizavo ir įregistravo, o dėl šių objektų papildoma inventorizacija nereikalinga. Tai rodo, kad valstybė išreiškė poziciją, jog šis turtas – orlaivių angaras nepriklauso valstybei. Visuose kituose dokumentuose – panaudos sutartyse šis orlaivių angaras niekur neminimas kaip perduotinas valstybės turtas. Nurodė, jog 1996 m. panaudos sutarties priedo, kuriame nurodytas perduodamo turto sąrašas, pareiškėjo buvo prarastas, o Lietuvos aeroklubas šio priedo taip pat neturi, archyvuose šio dokumento taip pat nerado. Angaras nebuvo pastatytas Klaipėdos aviacinio technikinio sportinio klubo, pareiškime nurodyta tokia aplinkybė yra fakto klaida. Lėktuvo angaro statybos dokumentų nėra, statybos leidimas net nebuvo išduotas, statybą vykdė sportininkai aviatoriai savo lėšomis ir savo darbu. 2018 m. buvo atliktas angaro remontas, jį atliko Klaipėdos sklandymo klubo nariai ūkio būdu, savo lėšomis. Valstybė jokių asignavimų remonto darbams nėra skyrusi. Iš pradžių pastatas buvo medinis, remontuojant pastatą medinės konstrukcijos buvo pakeistos metalinėmis.

31Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė Dalia Vaičikauskaitė prašė pareiškimą atmesti pateiktame atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu. Nurodė, kad pagrindo nustatyti, kad pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas įgyjamosios senaties būdu įgijo angarą, nėra. Institucijos atstovės vertinimu, nėra išpildytos įgyjamosios senaties sąlygos.

32Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovė Virginija Šoblinskienė palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Papildomai paaiškino, kad į bylą nėra pateikti visi duomenys, pagal kuriuos būtų galima vertinti įgyjamosios senaties faktą. Pateikti duomenys yra prieštaringi ir iš jų nėra galimybės nustatyti, kad iš tikrųjų Klaipėdos sklandymo klubas pastatus įgijo ir valdo teisėtai. Jei sklandymo nariai nusprendė vykdyti statinio statybą ar remontą, turėjo būti gautas statybą leidžiantis dokumentas. Pažymėjo, kad savivaldybė ginčo objekto perėmusi nebuvo.

33Teismo posėdžio metu liudytojas Jonas A. S. paaiškino, kad nuo 1964 m. yra Klaipėdos sklandymo klubo pirmininkas. Nurodė, kad klubui 1969 m. buvo skirtas žemės sklypas, tais pačiais metais pačių aviatorių lėšomis ir darbu buvo pastatytas medinis angaras su metalinių plokščių grindimis. Statė todėl, kad DOSAAF pasakė, jog neskirs orlaivių, jei klubas neturės angaro, kur jų laikyti. Valstybė angaro statybai lėšų neskyrė. Angaro statybos metu jokių leidimų nereikėjo. 2017 m. rudenį, 2018 m. klubo narių lėšomis buvo atliktas angaro remontas: sudėtos metalinės konstrukcijos, įdėti stoglangiai, pakeistas grindinys, sutvarkyta elektra. Iš senojo angaro iš esmės liko tik poliai. Po remonto angaras pagal kvadratūrą liko tokio paties dydžio tik truputį pasikeitė forma. Ar rekonstrukcijai buvo reikalingas statybos leidimas nesidomėjo. 1996 m. kai buvo sudaryta panaudos sutartis tarp Lietuvos aeroklubo ir Klaipėdos sklandymo klubo, kurios pagrindu klubui buvo perduoti 4 statiniai ir įvairi skraidymo technika, sutartį pasirašė jis. Taip pat klubo vardu buvo sudaręs elektros tiekimo sutartį su AB „Lesto“.

34Teismo posėdžio metu liudytojas G. P. paaiškino, kad nuo 1965 m. buvo Klaipėdos sklandymo klubo narys. Nurodė, kad medinis angaras buvo statomas sportininkų jėgomis. 1968 m. jis pats padėjo ruošti medieną. Kadangi jis 1969 m. buvo pašauktas į armiją, kaip buvo statomas angaras nematė. Kai 1971 m. jis grįžo, angaras jau buvo pastatytas. Jame buvo laikomas lėktuvas, išardyti ir žiemai paruošti sklandytuvai, įrankiai ir t. t. Ar reikėjo leidimo angaro statybai nežino. Aerodromui suteiktoje žemėje, kiek jam žinoma, jokių statinių nebuvo. Atlikus angaro rekonstrukciją išliko tik vieta, kur buvo senasis angaras. Buvęs medinis angaras rekonstruotas į skardinį su stoglangiais. Ar buvo renkamos lėšos angaro rekonstrukcijai, nežino, iš jo lėšų niekas neprašė.

35Teismo posėdžio metu liudytojas A. D. paaiškino, kad nuo iki 1992 m. buvo sklandymo klubo narys, nuo 1972 m. buvo Klaipėdos aviacijos techninio sporto klubo (DOSAAF) viršininkas. Nurodė, kad medinis angaras buvo pradėtas statyti 1968 m. ir baigtas 1969 – 1970 m. Angaras buvo statomas sportininkų iniciatyva, jis pats padėjo parsivežti medieną iš išversto miško. Jokie įnašai angarui pastatyti renkami nebuvo. Valstybė prie statybų neprisidėjo. Angaras buvo pastatytas be pamatų, tiesiog buvo įkasti į žemę mediniai stulpai ir ant jų statoma konstrukcija. Sienos buvo sukaltos iš lentų, ant žemės buvo sukrautos metalinės plokštės, o stogas apklotas šiferiu. Elektra įvesta nebuvo. Tokiam statiniui, kiek jam žinoma, nereikėjo jokių leidimų. Angare buvo laikoma aviacinė technika. Kai buvo pastatytas gelžbetoninis angaras, eksploatuojama technika mediniame angare nebebuvo laikoma. Angaras buvo užpajamuotas DOSAAF buhalterijoje. Nuosavybės klausimas niekada nebuvo iškilęs.

36Teismas

konstatuoja:

37Pareiškimas atmestinas.

38Nuosavybės teisei įgyti įgyjamosios senaties pagrindu (CK 4.47 straipsnio 11 punktas) būtina visuma įstatyme nustatytų sąlygų, kurių turinys ne kartą nurodytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2009; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2010; kt.).

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apibendrindamas praktiką bylose dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu, yra konstatavęs, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką; tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis); 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai; teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys); teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis); daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011).

40Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos ir gali ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

41Nagrinėjamu atveju vertinant ar pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas yra įgijęs nuosavybės teisę į pastatą - orlaivių angarą, unikalus Nr. ( - ), pagal įgyjamąją senatį be visų aukščiau minėtų įgyjamosios senaties sąlygų turi būti nustatyta ir tai, kad daiktas, kurį siekiama įgyti įgyjamąja senatimi nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė bei tai ar statyba, sukuriant orlaivių angarą, buvo teisėta.

42Byloje nustatyta, kad 1969 m. kovo 18 d. Lietuvos TSR Ministrų taryba priėmė įsakymą Nr. 213-r, kuriuo priėmė Žemės ūkio ministerijos, Respublikinio komiteto DOSAAF (SDLAAR), Kretingos rajono vykdomojo komiteto ir rajono žemės ūkio produkcijos valdybos pasiūlymą dėl 60 ha ploto ne žemės ūkio paskirties Klaipėdos rajono kolūkio „Tarybinė žemė“ žemės sklypo perdavimo Respublikinio komiteto DOSAAF (SDLAAR) Klaipėdos autotechnikos sportiniam klubui (aerodromo įrengimui).

43Iš liudytojų Jono A. S., G. P. ir A. D. paaiškinimų nustatyta, kad sandėlis – orlaivių angaras žemės sklype, esančiame ( - ), buvo pastatytas 1968-1969 m. Visi liudytojai patvirtino, jog sandėlis – orlaivių angaras buvo pastatytas bendru klubo narių darbu, kad jo statybai vežė iš miško medžių išvartas, iš kurių suleido į žemę stulpus, išpjovė lentas ir jomis apkalę minėtus stulpus, pastatė medinį angarą, jo stogą uždengė šiferiu. Šiame angare laikė orlaivius. Liudytojai G. P. ir A. D. parodė, jog jokiomis lėšomis prie šio statinio statybos neprisidėjo, jokie narių įnašai šiam statiniui statyti renkami nebuvo, visi nariai prisidėjo tik savo darbu. Liudytojas Jonas A. S. ir A. D. patvirtino, jog joks statybos leidimas išduotas nebuvo, pastatytas statinys įteisintas taip pat nebuvo. Liudytojas A. D. taip pat nurodė, jog angaras buvo užpajamuotas DOSAAF buhalterijoje

441972 m. birželio 27 d. Kretingos rajono Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas išdavė LDAALR Respublikinio komiteto Klaipėdos aviaciniam techniniam sportiniam klubui nuolatiniam naudojimui 65,0 ha žemės sklypą.

45Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios SDAALR turto tolesnio naudojimo“ ir 1996 m. birželio 26 d. turto panaudos sutarties, sudarytos tarp Ekonomikos ministerijos ir Lietuvos aeroklubo pagrindu 1996 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos aeroklubas ir Klaipėdos sklandymo klubas sudarė turto panaudos sutartį Nr. 3, kuria pareiškėjui buvo perduotas valdyti 1025192 Lt vertės valstybės turtas. Šios sutarties priede Buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto perdavimo – priėmimo akte nurodyta, jog perduodamas aerodromo žemės plotas 64 ha, pridedamas perduodamo turto apyrašas iš 3 lapų. Nors teismas buvo įpareigojęs pareiškėją pateikti 1996 m. rugsėjo 12 d. panaudos sutarties priedą – perduodamo turto apyrašą iš 3 lapų, pareiškėjas nurodė, jog nei jis, nei Lietuvos aeroklubas šio sutarties priedo neturi, duomenų, kad ši sutartis ir jos priedai nėra išlikę valstybiniuose archyvuose teismui taip pat nepateikė.

462004 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos inventorizavimo apraše sutikrinimo žiniaraštyje Nr. 1 buvo inventorizuotas patikėjimo teise valdomas turtas, tarp jų garažas (gelžbetoninis angaras), buitinės patalpos, poilsio namelis ir sargo namelis, esantys ( - ).

472007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento Klaipėdos skyriaus rašto 1.3 punkte nurodyta, jog atliekant buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto auditą ir vertinant vidaus kontrolę nustatyta, kad apskrities patikėjimo teise valdomo, pagal panaudos sutartį perduoto Lietuvos techninio sporto draugijai turto, esančio ( - ), apžiūros metu žemės sklype rado pastatus, neįrašytus į inventorizacijos aprašą (sandėlis ir aštuoni nameliai), neregistruotus apskrities apskaitos registruose. Apskritis nepateikė informacijos apie šių objektų teisinę registraciją, todėl negalėjo įsitikinti kam nuosavybės teise priklauso minėti pastatai. Klaipėdos sklandymo klubo tarybos pirmininko A. S. aiškinimu, inventorizacijos metu buvo nuspręsta, kad sandėlis yra avarinės būklės, todėl jo neinventorizavo, o namelius asmeniniams poreikiams naudoja skaldymo klubo nariai.

482008 m. sausio 17 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos rašte, kuriuo atsakyta į 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento Klaipėdos skyriaus raštą nurodyta, kad atlikti pakartotinę inventorizaciją siekiant nustatyti ar Lietuvos aeroklubo Klaipėdos sklandymo klubo teritorijoje ( - ), esantys sandėlis ir 8 nameliai nėra išlikęs SDAALR turtas yra netikslinga. Apskrities viršininko įsakymu sudaryta komisija 2004 m. spalio 8 d. inventorizavo, įtraukė į inventorizavimo aprašą- sutikrinimo žiniaraštį Nr. 4 ir teisiškai įregistravo ( - ), šį nekilnojamąjį turtą: pastatą - garažą, pastatą- poilsio namelį, pastatą – buitines patalpas ir pastatą – sargo namelį. Manyti, kad komisija inventorizuodama Klaipėdos sklandymo klubo panaudos pagrindais naudojamą turtą, neišsiaiškino visų aplinkybių dėl šio turto priklausomybės ar veikė nekompetentingai ir aplaidžiai neturi pagrindo. Rašte taip pat pasisakoma dėl medinių kempingo tipo namelių, tačiau dėl pastato sandėlio daugiau informacijos rašte nurodyta nėra.

492010 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarė valstybės turto panaudos sutartį Nr. SP-38, pagal kurią panaudos davėjas perdavė Klaipėdos sklandymo klubui, veikiančiam pagal savo įstatus, laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis patikėjimo teise valdomą turtą sklandymo sporto šakos plėtrai. Pagal šios sutarties priedą buvo perduoti pastatai: garažas, buitinės patalpos, poilsio namelis ir sargo namelis, esantys ( - ), sklandytuvai ir kt. turtas, sandėlis - orlaivių angaras perduotas nebuvo.

502011 m. kovo 14 d. Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-112-666/2011, nustatyta, kad pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 9 (devynis) medinius namelius, pastatytus žemės sklype ( - ).

512011 m. balandžio 21 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir NŽT pasirašė valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 14SUN-10, pagal kurią Klaipėdos sklandymo klubui iki 2015 m. lapkričio 25 d., buvo perduotas naudotis 62,5 ha žemės sklypas, esantis ( - ).

522015 m. gruodžio 30 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarė valstybės turto panaudos sutartį Nr. SP-10, pagal kurią Klaipėdos sklandymo klubui buvo perduotas naudotis patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialus turtas aviacijos sporto šakos plėtrai (priedas Nr. 6). Šios sutarties priedas Nr. 6 teismui taip pat nepateiktas, todėl nustatyti ar pagal šią panaudos sutartį pareiškėjui buvo perduotas valdyti sandėlis – orlaivių angaras, taip pat negalima.

532016 m. kovo 15 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir NŽT pasirašė valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 14SUN-10-(14.14.56), pagal kurią Klaipėdos sklandymo klubui iki 2016 m. gruodžio 30 d., buvo perduotas naudotis 62,5 ha žemės sklypas, esantis ( - ).

54Iš pareiškėjo atstovo ir liudytojo J. A. S. paaiškinimų nustatyta, kad sandėlis – orlaivių angaras 2018 m. buvo rekonstruotas. Liudytojai patvirtino, jog naujasis orlaivių angaras pastatytas senojo angaro vietoje, iš senojo angaro liko tik poliai. Iš į bylą pateiktos orlaivių angaro kadastro bylos ir fotonuotraukų matyti, jog šiuo metu ( - ). esantis orlaivių angaras yra pastatytas iš metalinių konstrukcijų, išorės apdaila – metalo lakštai, grindys – betono trinkelės, langai plastikiniai, durys metalinės. Liudytojo J. A. S. teigimu rekonstruojant angarą nesidomėjo ar rekonstrukcijai reikalingas leidimas, tokio leidimo nėra. Pareiškėjo atstovo teigimu angaras buvo rekonstruotas ūkio būdu klubo narių lėšomis ir darbu, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes teismui nepateikta.

552019 m. lapkričio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl sutikimo perimti valstybės turtą Nr. T2-323, kuriuo nusprendė sutikti perimti Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos sporto centro patikėjimo teise valdomą turtą. Ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto, perduodamo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn, sąraše sandėlio – orlaivio angaro nėra.

562019 m. lapkričio 30 d. grąžinamo valstybės turto perdavimo priėmimo akte, kuriuo Klaipėdos sklandymo klubas grąžino Lietuvos sporto centrui ilgalaikį materialųjį turtą, pastatas sandėlis – orlaivių angaras grąžintas nebuvo.

57Pagal 1964 m. CK 95 straipsnį 1968-1969 m., kuomet liudytojų teigimu buvo pastatytas sandėlis – orlaivių angaras, buvo tik viena viešosios nuosavybės forma – valstybės. Valstybė buvo vienintelė viso valstybinio turto savininkė (1964 m. CK 97 straipsnis). Valstybei priklausė pagrindinės gamybos priemonės pramonėje, statyboje ir žemės ūkyje, transporto ir ryšių priemonės, bankai, valstybės įsteigtų prekybos, komunalinių ir kitokių įmonių turtas, taip pat kitas turtas, būtinas valstybės uždaviniams įgyvendinti. Pagal 1964 m. CK turtą, priskirtą valstybinėms, tarpkolūkinėms, valstybinėms kolūkinėms ir kitokioms valstybinėms - kooperatinėms organizacijoms, tvarkė šios organizacijos. Jos neviršydamos įstatymų nustatytų ribų įgyvendino turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teises. Tačiau to turto savininkė likdavo valstybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-10 nutartis Nr.3K-3-535/2008).

58SDAALR (DOSAAF) buvo įsteigta SSRS Ministrų Tarybos 1951 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu. SDAALR (DOSAAF) buvo pavesta stiprinti SSRS gynybinį pajėgumą, sovietinės armijos, aviacijos ir karinio jūrų laivyno galią, ruošti jaunimą tarnauti sovietinėje armijoje ir kariniame jūrų laivyne, auklėti SDAALR (DOSAAF) narius pasiaukojamo atsidavimo komunistų partijai ir meilės sovietinei armijai dvasia ir pan.

591990 m. SDAALR buvo reorganizuota. Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. priėmė nutarimą „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, kuriuo nustatė, jog Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. Šio nutarimo preambulėje nurodyta, kad šis organizacijos gamyklų, mokymo įstaigų, techninio sporto bazių ir kitų objektų turtas sukurtas visos Lietuvos žmonių darbu ir lėšomis, jis teisėtai priklauso visiems Lietuvos Respublikos gyventojams. Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarime vartojama formuluotė „pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai“ reiškia, kad Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti (DOSAAF) iki tol valdytas Lietuvos turtas yra laikomas Lietuvos valstybės nuosavybe. Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ pavedus Vyriausybei perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti valdytą turtą, buvo įgyvendinta valstybės, kaip šio turto savininkės, teisė tokį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Šio nutarimo nuostata dėl tokio turto perdavimo techninio sporto draugijai reiškė, kad Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas turi būti perduotas techninio sporto draugijai naudoti ir valdyti, bet ne šios draugijos nuosavybėn (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gegužės 27 d. nutarimas).

601995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas buvo pakeistas ir nutarta buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtą, jeigu jis nepriskirtas savivaldybių nuosavybėn, perduoti valdyti ir naudotis Lietuvos techninio sporto draugijai, Lietuvos aeroklubui, Vilniaus technikos universitetui ir kitoms valstybės institucijoms. Šio nutarimo 2 straipsnyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato tvarką ir sudaro su šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytomis institucijomis ir organizacijomis turto panaudos sutartis bei kontroliuoja, kaip laikomasi sutarties sąlygų. Vykdydama 1995 m. vasario 23 d. įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Vyriausybė 1995 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją, Pramonės ir prekybos ministeriją, Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Vyriausybės, savivaldybes iki 1995 m. rugsėjo 1 d. perduoti, o Lietuvos techninio sporto draugiją, Lietuvos aeroklubą, Vilniaus technikos universitetą ir kitas valstybines institucijas - pagal šio nutarimo 1-3 priedus perimti buvusios SDAALR turtą.

61Paminėtų teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios SDAALR turto tolesnio naudojimo“ ir 1996 m. birželio 26 d. turto panaudos sutarties, sudarytos tarp Ekonomikos ministerijos ir Lietuvos aeroklubo pagrindu 1996 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos aeroklubas ir Klaipėdos sklandymo klubas sudarė turto panaudos sutartį Nr. 3, kuria pareiškėjui buvo perduotas valdyti 1025192 Lt vertės valstybės turtas. Koks konkretus turtas buvo perduotas pareiškėjui teismas nustatyti negali, nes 1996 m. rugsėjo 12 d. panaudos sutarties priedas perduodamo turto apyrašas iš 3 lapų teismui nepateiktas. Nors teismas buvo įpareigojęs pareiškėją pateikti 1996 m. rugsėjo 12 d. panaudos sutarties priedą – perduodamo turto apyrašą iš 3 lapų, pareiškėjas nurodė, jog nei jis, nei Lietuvos aeroklubas šio sutarties priedo neturi, duomenų, kad ši sutartis ir jos priedai nėra išlikę valstybiniuose archyvuose teismui taip pat nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms daryti neginčijamos išvados, jog pastatas sandėlis – orlaivių angaras nebuvo perduotas pagal šią panaudos sutartį, teismas negali.

62Teismas sutinka, kad pareiškėjo pateiktos vėlesnės panaudos sutartys ir jų priedai, 2004 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraščio Nr. 1, kuriuo buvo inventorizuotas patikėjimo teise valdomas turtas, duomenys patvirtina, jog sandėlis – orlaivių angaras, esantis ( - ), nebuvo inventorizuotas kaip valstybės turtas ir nebuvo perduotas savivaldybei, tačiau vien tai, teismo vertinimu nepatvirtina, jog šis turtas nepriklauso valstybei ir gali būti pripažintas pareiškėjo nuosavybe pagal įgyjamąją senatį.

63Vertinant 2004 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos inventorizavimo aprašo sutikrinimo žiniaraščio Nr. 1 duomenis ir dėl šio patikrinimo pateiktas valstybės kontrolės pastabas dėl sandėlio ir 8 namelių, esančių ( - ), nuosavybės teisės, atkreiptinas dėmesys, jog pasak Klaipėdos sklandymo klubo tarybos pirmininko A. S. inventorizacijos metu buvo nuspręsta, kad sandėlis yra avarinės būklės, todėl jo neinventorizavo. Tai leidžia daryti išvadą, jog sandėlis – orlaivių angaras nebuvo inventorizuotas kaip valstybės turtas ne dėl to, kad jis priklausė kitiems asmenims, o dėl to, kad šis turtas faktiškai buvo sunykęs. Tai, kad sandėlį - orlaivių angarą buvo ketinama nugriauti pažymėta ir 2011 m. žemės sklypo plane.

64Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama ir į tokius valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus, į kuriuos valstybė ar savivaldybė nuosavybės teisės ilgą laiką neįgyvendina, t. y. nesirūpina, neprižiūri, neregistruoja savo nuosavybės teisių, o juos nepertraukiamai valdo privatus fizinis ar juridinis asmuo. Bet koks valstybei priklausančio daikto valdymas, nepriklausomai nuo jo laiko ir bet kokių kitų aplinkybių, negali būti pripažintas pagrindu įgyjamajai senačiai taikyti. Jeigu statiniai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo perduoti (parduoti ar kitaip pagal įstatymus perleisti) privačių asmenų nuosavybėn, tai jie turi būti vertinami kaip priklausantys valstybei nuosavybės teise ir pagal CK 4.69 straipsnio 3 dalį draudžiama juos pripažinti įgytus nuosavybės teise įgyjamąja senatimi dėl jų ilgalaikio valdymo.

65Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto negalima įgyti privačios nuosavybės teise kitaip, nei specialiuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, todėl įgyjamosios senaties institutas nėra pagrindas viešajai nuosavybei pertvarkyti į privačiąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal L. K. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-41/2011). Taigi sprendžiant klausimą dėl turto priklausymo, ypač kai turtas yra registruotas buvusių sovietinių organizacijų vardu, būtina aiškintis turto kilmę, iš kokių finansavimo šaltinių jis buvo sukurtas. Jeigu turtas buvo sukurtas viešosios nuosavybės pagrindu, t. y. bendromis lėšomis ir darbu, jis tokiu ir turi būti laikomas.

66Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad medinis sandėlis – orlaivių angaras, kuris 2018 m. buvo iš esmės rekonstruotas, buvo pastatytas 1968-1969 m. ūkio būdu. Teisme apklausti liudytojai patvirtino, jog medinis angaras buvo pastatytas naudojant valstybinio miško medžių išvartas, angaro grindiniui buvo panaudoti skardos lakštai, gauti iš kito valstybės objekto, angaras buvo pastatytas SDLAAR Klaipėdos aviacinio technikinio sportinio klubo narių darbu. Liudytojai patvirtino, jog SDLAAR piniginių lėšų neskyrė, klubo nariai jokiais piniginiais įnašais prie šio statinio statybos taip pat neprisidėjo. Liudytojai taip pat patvirtino, jog statybą vykdė pagal žodinį SDLAAR atstovo leidimą, joks statybos leidimas nebuvo gautas, pastačius statinį, jis taip pat jokiu būdu nebuvo įteisintas. Atliekant statinio rekonstrukciją 2018 m. taip pat jokie statinio rekonstrukcijos leidimai gauti nebuvo, nors iš teismui pateiktų fotonuotraukų ir liudytojų paaiškinimų matyti, kad orlaivių angaras iš esmės buvo perstatytas panaudojant šiuolaikines statybos medžiagas, tik senojo angaro vietoje. Nesant jokių sandėlio – orlaivių angaro statybos teisėtumą patvirtinančių, statinį įteisinančių dokumentų, taip pat nustačius, jog angaro statybai buvo panaudotos iš valstybinio miško ir kitų valstybės valdomų objektų gautos medžiagos, o pati statyba atlikta bendru SDLAAR Klaipėdos aviacinio technikinio sportinio klubo narių darbu bei liudytojo A. D. teigimu angarui buvus užpajamuotam SDLAAR buhalterijoje, konstatuotina, jog šis turtas buvo sukurtas viešosios nuosavybės pagrindu ir buvo valdomas SDLAAR Klaipėdos aviacinio technikinio sportinio klubo, todėl negali būti privačios nuosavybės teisės objektu.

67Nors pareiškėjas pateikė 2020 m. gegužės mėnesio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštą, kuriame nurodyta, jog inspekcija nėra gavusi skundų ar prašymų dėl Klaipėdos sklandymo klubo valdomame 62,5 ha ploto žemės sklype esančių statinių savavališkos statybos, iš kartu su šiuo raštu pateiktų dokumentų matyti, kad paskutinis patikrinimas dėl savavališkos statybos šiame sklype buvo atliktas ir savavališkos statybos aktas dėl 9 medinių namelių buvo surašytas dar 2009 m. rugpjūčio 17 d., tuo tarpu iš bylos duomenų nustatyta, kad jau 2004 m. sandėlis – orlaivių angaras buvo avarinės būklės, o jo rekonstrukcija buvo atlikta tik 2018 m., todėl pateikti dokumentai neleidžia daryti išvados, jog sandėlio – orlaivių angaro statyba ir 2018 m. atlikta rekonstrukcija buvo atlikta teisėtai.

68Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra įstatyme nustatytų ir teismų praktikoje įtvirtintų įgyjamosios senaties sąlygų visumos, todėl pareiškėjo prašymas atmestinas.

69Nesant bent vienos iš įgyjamosios senaties taikymo sąlygų, dėl kitų pareiškėjo nurodytų įgyjamosios senaties sąlygų buvimo teismas nepasisako.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 533 straipsniu, teismas

Nutarė

71Pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo atmesti.

72Teismo sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Kristina Vorienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Danutei Šolinskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo atstovui advokatui... 4. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 5. suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovei... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas... 8. pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 9. Pareiškime nurodė, kad 1969 m. kovo 18 d. Lietuvos TSR Ministrų taryba... 10. Nurodė, jog egzistuoja pagrindas Klaipėdos sklandymo klubui nustatyti... 11. 1.... 12. Klaipėdos sklandymo klubas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į... 13. 2.... 14. Lietuvos sporto centras patikėjimo teise orlaivio angaro nevaldo, Klaipėdos... 15. 3.... 16. Klaipėdos sklandymo klubas yra sąžiningas orlaivių angaro valdytojas, t. y.... 17. 4.... 18. Žemės sklypas, kuriame Klaipėdos aviacinis technikinis sportinis klubas savo... 19. 5.... 20. Klaipėdos sklandymo klubas patvirtina, kad orlaivių angaro valdymas buvo... 21. 6.... 22. Visą valdymo laiką Klaipėdos sklandymo klubas orlaivių angarą valdė kaip... 23. 7.... 24. Klaipėdos sklandymo klubo orlaivių angaro valdymas tęsiasi jau 23 metus.... 25. Nurodė, jog nurodytos aplinkybė ir pateikti įrodymai leidžia teigti, kad... 26. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė „Turto bankas“ atsiliepime į... 27. Suinteresuotas asmuo Lietuvos sporto centras atsiliepime į pareiškimą... 28. Suinteresuotas asmuo NŽT atsiliepime į pareiškimą su juo nesutiko. Nurodė,... 29. Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 30. Teismo posėdyje pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo atstovas pareiškimą... 31. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie... 32. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės... 33. Teismo posėdžio metu liudytojas Jonas A. S. paaiškino, kad nuo 1964 m. yra... 34. Teismo posėdžio metu liudytojas G. P. paaiškino, kad nuo 1965 m. buvo... 35. Teismo posėdžio metu liudytojas A. D. paaiškino, kad nuo iki 1992 m. buvo... 36. Teismas... 37. Pareiškimas atmestinas.... 38. Nuosavybės teisei įgyti įgyjamosios senaties pagrindu (CK 4.47 straipsnio 11... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, apibendrindamas praktiką bylose dėl... 40. Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į... 41. Nagrinėjamu atveju vertinant ar pareiškėjas Klaipėdos sklandymo klubas yra... 42. Byloje nustatyta, kad 1969 m. kovo 18 d. Lietuvos TSR Ministrų taryba priėmė... 43. Iš liudytojų Jono A. S., G. P. ir A. D. paaiškinimų nustatyta, kad... 44. 1972 m. birželio 27 d. Kretingos rajono Darbo žmonių deputatų tarybos... 45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855... 46. 2004 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos... 47. 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 3-iojo... 48. 2008 m. sausio 17 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos rašte,... 49. 2010 m. lapkričio 25 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir Kūno kultūros ir... 50. 2011 m. kovo 14 d. Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje... 51. 2011 m. balandžio 21 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir NŽT pasirašė... 52. 2015 m. gruodžio 30 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir Kūno kultūros ir... 53. 2016 m. kovo 15 d. Klaipėdos sklandymo klubas ir NŽT pasirašė valstybinės... 54. Iš pareiškėjo atstovo ir liudytojo J. A. S. paaiškinimų nustatyta, kad... 55. 2019 m. lapkričio 28 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba priėmė... 56. 2019 m. lapkričio 30 d. grąžinamo valstybės turto perdavimo priėmimo akte,... 57. Pagal 1964 m. CK 95 straipsnį 1968-1969 m., kuomet liudytojų teigimu buvo... 58. SDAALR (DOSAAF) buvo įsteigta SSRS Ministrų Tarybos 1951 m. rugpjūčio 20 d.... 59. 1990 m. SDAALR buvo reorganizuota. Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d.... 60. 1995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos... 61. Paminėtų teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m.... 62. Teismas sutinka, kad pareiškėjo pateiktos vėlesnės panaudos sutartys ir jų... 63. Vertinant 2004 m. gruodžio 31 d. Klaipėdos apskrities viršininko... 64. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisė įgyjamąja... 65. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad valstybei nuosavybės teise... 66. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad medinis sandėlis – orlaivių angaras,... 67. Nors pareiškėjas pateikė 2020 m. gegužės mėnesio Valstybinės teritorijų... 68. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu... 69. Nesant bent vienos iš įgyjamosios senaties taikymo sąlygų, dėl kitų... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 71. Pareiškėjo Klaipėdos sklandymo klubo pareiškimą dėl nuosavybės teisės... 72. Teismo sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...