Byla eI-5429-386/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Eglės Kiaurakytės, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjo S. M. atstovui advokatui Vilmantui Ančiukaičiui, atsakovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Ingai Sutulaitei,

22019 m. rugsėjo 25 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. M. skundą atsakovei Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas S. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu prašo:

51) panaikinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Tarnyba, atsakovė) Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento (toliau – ir Departamentas) Klaipėdos miesto 1-ojo skyriaus (toliau – ir Skyrius) vedėjo 2019 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. SS(19.3)-1299 „Dėl veiksmų su statusais ir registracija teritorinėje darbo biržoje“, kuriuo pareiškėjui panaikintas bedarbio statusas (toliau – ir skundžiamas aktas);

62) įpareigoti Tarnybą įtraukti pareiškėją į bedarbių sąrašą.

7Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamu aktu jam panaikintas bedarbio statusas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu, t. y. pareiškėjui be svarbių priežasčių atsisakius siūlomo tinkamo darbo. Paaiškina, jog Skyriaus specialistas 2019 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. RK21-2019-2296 pasiūlė pareiškėjui įsidarbinti UAB „Maxima LT“ ( - ), darbo mugėje taromato operatoriumi-krovėju. Teigia, kad 2019 m. kovo 12 d. pareiškėjas nuvyko į jam pasiūlytą darbo vietą ir sužinojo, kad jam reikės prižiūrėti tvarką taromate, rūšiuoti tarą bei krauti pripildytas taros dėžes. Teigia, kad darbdavio atstovei paaiškino, jog dėl sveikatos būklės jis negalės dirbti šio darbo, kadangi turi padidėjusį kraujospūdį ir lumboischalgiją dešinėje pusėje, t. y. ūminis nugaros skausmas. Nurodo, kad darbdavio atstovė pasiūlymo įsidarbinti blanke pažymėjo, kad pareiškėjas negali dirbti dėl sveikatos. Teigia, kad tai patvirtinantį dokumentą-medicinos dokumentų išrašą jis pateikė Skyriui.

8Mano, kad skundžiamas aktas yra neteisėtas, kadangi pareiškėjas neatsisakė jam siūlomo darbo, o tiesiog darbdavio atstovei paaiškino, jog jis jam siūlomo darbo negali dirbti dėl sveikatos būklės. Atkreipia dėmesį, kad darbdavio atstovė tai pažymėjo pasiūlymo įsidarbinti blanke. Paaiškina, kad šiame blanke yra trys neįdarbinimo priežastys: pasirinktas kitas kandidatas, atsisakė siūlomo darbo ir trūksta įgūdžių, kvalifikacijos pažymėjimų, patirties. Pažymi, kad darbdavio atstovė nepažymėjo neįdarbinimo priežasties „atsisakė siūlomo darbo“, o savo ranka parašė, kad pareiškėjas negali dirbti dėl sveikatos. Mano, jog akivaizdu, kad pareiškėjui be pagrindo panaikintas bedarbio statusas, nes jis jam siūlomo darbo neatsisakė, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punkte, o jam siūlomo tokio darbo jis negali dirbti dėl sveikatos būklės. Teigia, kad vadovaujantis šiais motyvais skundžiamas aktas turi būti panaikintas kaip neteisėtas, o pareiškėjas turi būti vėl įrašytas į bedarbių sąrašą.

9Atsakovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu į pareiškėjo skundą nurodo, kad su pareiškėjo reikalavimais nesutinka ir prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

10Atsakovė teigia, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 21 d. užsiregistravo Skyriuje ir, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, jam buvo suteiktas bedarbio statusas. Paaiškina, kad registracijos metu pareiškėjas nurodė, kad pagrindinis jo registracijos tikslas yra darbo paieška ir jis pageidautų įsidarbinti sargu ar pagalbiniu darbininku. Buvo atliktas pareiškėjo įsidarbinimo galimybių vertinimas. 2018 m. kovo 14 d. apsilankymo metu sudarytas individualus užimtumo veiklos planas, kuriame perkeltas pareiškėjo pageidavimas dėl įsidarbinimo, t. y. pagalbiniu darbininku.

11Teigia, jog teikdama tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir parinkdama klientams darbo pasiūlymus, atsakovė vadovaujasi Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje apibrėžtais tinkamo darbo požymiais: 1) atitinka darbo ieškančio asmens kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, ir (ar) turimą darbo patirtį; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nėra gauta oficialios informacijos apie su asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą; 3) kelionės išlaidos, apskaičiuojamos pagal atstumą nuo bedarbio gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vieno kilometro įkainį, nesudaro daugiau kaip 15 procentų laisvos darbo vietos aprašyme nurodyto mėnesinio darbo užmokesčio.

12Paaiškina, jog atsakovė, siekdama įsitikinti, koks darbas pareiškėjui yra tinkamas, atliko Pareiškėjo įsidarbinimo galimybių vertinimą, vadovaudamasi Darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių jiems siūlymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nustatyta tvarka. Vienas iš vertinimo kriterijų – sveikatos problemos (Aprašo 5.19 punktas). Aprašo 49.1 punktas numato, kad asmuo, kuris įsidarbinimo galimybių vertinimo metu nurodė apie turimas sveikatos problemas, pateikia Sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą pažymėjimą, kuriame nurodytos rekomendacijos ir konkretūs apribojimai dėl darbo sąlygų arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintos formos išvadas dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Teigia, jog Aprašo 49.2 punktas reglamentuoja, kad asmuo, pasikeitus sveikatos būklei, per 3 darbo dienas informuoja Darbo biržą ir pateikia Aprašo 49.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

13Pareiškėjas įsidarbinimo galimybių vertinimo metu, t. y. 2018 m. vasario 21 d., nenurodė aplinkybių apie turimas sveikatos problemas ir tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, o 2018 m. balandžio 27 d. apsilankymų pas konsultantę metu pareiškėjas pasirašytinai patvirtino, kad pasikeitimų nuo paskutinio įsidarbinimo galimybių vertinimo nėra. Įvertinus aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą bei darbo tinkamumą, pareiškėjui 2019 m. kovo 5 d. buvo išduotas pasiūlymas įsidarbinti Maxima LT, UAB taromato operatoriaus-krovėjo darbo vietoje (toliau – ir pasiūlymas). Kartu su pasiūlymu buvo įteiktas ir darbdavio duomenų bazėje pateiktas taromato operatoriaus-krovėjo darbo aprašymas. Pareiškėjas pasiūlymą priėmė, susitikti su darbdaviu į darbo mugę nuvyko 2019 m. kovo 12 d. Pažymi, kad darbo pobūdžio aprašyme buvo aiškiai nurodytos pagrindinės darbo funkcijos, viena iš jų – taros iškrovimas iš taromato bei jos rūšiavimas, todėl pareiškėjo skunde dėstomas argumentas, kad apie jam neva netinkamą darbo pobūdį jis sužinojo tik nuvykęs susitikti su darbdaviu, yra nepagrįstas ir atmestinas, paneigtas byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

14Grąžinus pasiūlymą konsultantei, pareiškėjui buvo išaiškinta jo pareiga pateikti medicininius dokumentus, patvirtinančius apribojimą dirbti siūlomą darbą, bei suteiktas net ilgesnis laiko tarpas nei tai reglamentuoja Aprašo 49.2 papunktis, dokumentams pateikti, t. y. iki 2019 m. kovo 19 d tačiau Pareiškėjas per nustatytą terminą tokių dokumentų nepateikė, neprašė pratęsti jam nustatyto termino pateikti dokumentus. Teigia, kad pareiškėjo 2019 m. kovo 14 d. pateiktas medicinos dokumentų išrašas/siuntimas, kuriame nurodoma informacija apie praeityje pareiškėjo turėtus nedarbingumo laikotarpius bei suteiktas gydytojų konsultacijas, nėra tinkamas dokumentas, patvirtinantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytas svarbias priežastis. Mano, kad pagrįstai ir teisėtai nusprendė, jog pareiškėjas atsisakė jam siūlomo tinkamo darbo, kadangi, kaip pats pareiškėjas nurodo skunde, darbdavio atstovė įrašą „negali dirbti dėl sveikatos“ pasiūlyme atliko remdamasi tik pareiškėjo žodžiais, bet ne medicininiais dokumentais.

15Vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu, bedarbio statusas panaikinamas, kai bedarbis be svarbių priežasčių atsisako siūlomo tinkamo darbo arba sudaryti individualų užimtumo veiklos planą, arba dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis. Remiantis Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 6 dalimi, asmenys, kurių bedarbio statusas panaikintas dėl šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5-9 punktuose nurodytų aplinkybių, registracija Užimtumo tarnyboje gali būti tęsiama asmens prašymu ir jiems gali būti priskiriamas šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodytas statusas, o bedarbio statusas pakartotinai jiems gali būti suteikiamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo bedarbio statuso panaikinimo dienos. Mano, kad skundžiamas sprendimas yra priimtas pagrįstai ir teisėtai, todėl jo naikinti nėra teisinio pagrindo.

16Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu skundą palaikė ir prašė jį tenkinti jame nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

17Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu atsiliepimą į skundą palaikė ir prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

18Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta, todėl byla nagrinėta iš esmės pareiškėjui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 3 dalis).

19Teismas konstatuoja:

20Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 1-ojo skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. SS(19.3)-1299 „Dėl veiksmų su statusais ir registracija teritorinėje darbo biržoje“ dalies, kuria pareiškėjui panaikintas bedarbio statusas, teisėtumo ir pagrįstumo bei Tarnybos įpareigojimo įtraukti pareiškėją į bedarbių sąrašą.

21Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus. ABTĮ 91 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) gali būti panaikintas ir kitais pagrindais, kuriuos administracinis teismas pripažino svarbiais.

22Pagrindines užimtumo formas ir jų sistemą, darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių subjektų funkcijas, darbo rinkos paslaugų teikimo ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo organizavimą ir finansavimą, atsakomybę už nelegalų darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą savarankišką veiklą nustato Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (Užimtumo įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Pagal Užimtumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą, bedarbiai – vieni iš darbo ieškančių asmenų, registruotų Tarnyboje, kuriems taikomos šiame įstatyme nustatytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės ir užimtumo didinimo programos. Pagal Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktą viena iš būtinų sąlygų bedarbio statusui yra tiek savarankiškai, tiek naudojantis Tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis ieškoti darbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Byloje pateikti dokumentai patvirtina ir nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjas 2018 m. vasario 21 d. užsiregistravo Skyriuje ir kad jam buvo suteiktas bedarbio statusas.

23Skundžiamu aktu pareiškėjui nuo 2019 m. kovo 13 d. bedarbio statusas panaikintas, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu, be svarbių priežasčių atsisakius siūlomo tinkamo darbo (laisvos darbo vietos numeris: DV-22-997947610; darbdavys: Maxima LT, UAB; siūloma įsidarbinti profesija: prekių atsargų krovėjas; pareigybė: darbo mugė, taromato operatorius-krovėjas; siūlymo išdavimo data: 2019 m. kovo 5 d.). Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodyta, kad bedarbio statusas panaikinamas, be kita ko, kai bedarbis be svarbių priežasčių atsisako siūlomo šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto tinkamo darbo. Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tinkamas darbas yra darbas, kuris atitinka visus šiuos požymius: 1) atitinka darbo ieškančio asmens kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, ir (ar) turimą darbo patirtį; 2) Tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nėra gavusi oficialios informacijos apie su asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti siūlomą darbą; 3) kelionės išlaidos, apskaičiuojamos pagal atstumą nuo bedarbio gyvenamosios vietos iki darbo vietos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vieno kilometro įkainį, nesudaro daugiau kaip 15 procentų laisvos darbo vietos aprašyme nurodyto mėnesinio darbo užmokesčio.

24Bylos duomenimis Skyrius 2019 m. kovo 5 d. pasiūlymu įsidarbinti Nr. RK21-2019-2296 pareiškėjui išdavė pasiūlymą įsidarbinti taromato operatoriaus-krovėjo darbo vietoje. Pareiškėjas nepaneigė, kad kartu su Skyriaus 2019 m. kovo 5 d. pasiūlymu įsidarbinti Nr. RK21-2019-2296 jam buvo įteiktas ir darbdavio duomenų bazėje pateiktas taromato operatoriaus-krovėjo darbo aprašymas, kuriame buvo nurodytos pagrindinės darbo funkcijos, viena iš jų – taros iškrovimas iš taromato bei jos rūšiavimas. Bylos duomenimis, pareiškėjas pasiūlymą priėmė, susitikti su darbdaviu 2019 m. kovo 12 d. nuvyko, tačiau šiame pasiūlyme darbdavio atstovas pažymėjo, jog pareiškėjas negali dirbti dėl sveikatos. Pareiškėjas skundu teismui nurodo, kad 2019 m. kovo 12 d. nuvyko į jam pasiūlytą darbo vietą ir sužinojo, kad jam reikės prižiūrėti tvarką taromate, rūšiuoti tarą, bei krauti pripildytas taros dėžes. Teigia, kad darbdavio atstovui paaiškino, jog dėl sveikatos būklės jis negalės dirbti šio darbo, kadangi turi padidėjusį kraujospūdį ir lumboischalgiją dešinėje, t. y. ūminis nugaros skausmas.

25Užimtumo įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užimtumo tarnyba, įregistravusi darbo ieškantį asmenį, atlieka jo įsidarbinimo galimybių vertinimą, kurio tikslas – nustatyti ir parinkti darbo ieškantiems asmenims tas darbo rinkos paslaugas ir (ar) aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kurios yra tinkamos tam darbo ieškančiam asmeniui atsižvelgiant į jo turimą kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, darbo patirtį, nedarbo laikotarpį, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, darančias įtaką darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybėms. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Užimtumo tarnyba, atsižvelgdama į darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybių vertinimo rezultatus, priskiria darbo ieškantį asmenį vienai iš šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytų darbo ieškančių asmenų grupių ir šio įstatymo 31 straipsnyje nustatyta tvarka sudaro individualų užimtumo veiklos planą. Pagal Darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių jiems siūlymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 (ginčui aktuali 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-422 redakcija) vienas iš asmenų įsidarbinimo galimybių vertinimo kriterijų – sveikatos problemos (Aprašo 5.19 punktas). Aprašo 49.1 punktas numato, kad asmuo, kuris įsidarbinimo galimybių vertinimo metu nurodė apie turimas sveikatos problemas, pateikia Sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą pažymėjimą, kuriame nurodytos rekomendacijos ir konkretūs apribojimai dėl darbo sąlygų arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintos formos išvadas dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Aprašo 49.2 punktas reglamentuoja, kad asmuo pasikeitus sveikatos būklei per 3 darbo dienas informuoja Darbo biržą ir pateikia Aprašo 49.1 papunktyje nurodytus dokumentus.

26Bylos duomenimis 2018 m. vasario 21 d. registracijos Skyriuje metu pareiškėjas nurodė, kad jis pageidauja įsidarbinti – sargu ar pagalbiniu darbininku, nustatytos vidutinės įsidarbinimo galimybės. Pareiškėjo 2018 m. kovo 14 d. apsilankymo Skyriuje metu sudarytas individualus užimtumo veiklos planas, kuriame patikslintas pareiškėjo pageidavimas dėl įsidarbinimo, t. y. pagalbiniu darbininku. Bylos duomenimis pareiškėjui anksčiau buvo siūlomi pagalbinio darbuotojo (Skyriaus 2019 m. sausio 29 d. pasiūlymas įsidarbinti Nr. RK21-2019-1043), gamybos darbuotojo (Skyriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. pasiūlymas įsidarbinti Nr. RK21-2018-11320), valytojo (Skyriaus 2018 m. birželio 7 d. pasiūlymas įsidarbinti Nr. RK21-2018-4573) darbai, pareiškėjas nuvykdavo susitikti su darbdaviu dėl įsidarbinimo, tačiau būdavo pasirenkamas kitas kandidatas. Bylos duomenimis pareiškėjas nei gavęs Skyriaus 2019 m. kovo 5 d. pasiūlymą įsidarbinti Nr. RK21-2019-2296, nei iki tol nuo pat 2018 m. vasario 21 d. nebuvo nurodęs ar pateikęs jokios informacijos apie su jo sveikatą ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti kokį nors darbą.

27Pareiškėjas teigia, kad Skyriui pateikė jo negalėjimą dirbti siūlomą darbą patvirtinantį dokumentą-medicinos dokumentų išrašą. Pažymėtina, kad byloje pateiktame VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centro 2019 m. kovo 14 d. medicinos dokumentų išraše/siuntime jokios informacijos apie su pareiškėjo sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusius apribojimus dirbti kokį nors darbą nėra nurodoma. Šiame dokumente yra pateikta informacija apie tam tikras pareiškėjo ligas tam tikrais laikotarpiais, kurie yra ankstesni ir neapima dienos, kurią pareiškėjas buvo nuvykęs dėl jam siūlomo darbo. Šio dokumento 5 punkte, kuriame, be kita ko, turėtų būti nurodomos rekomendacijos dėl darbo, tokia informacija nepateikiama. Taigi, priešingai nei teismo posėdžio metu nurodė pareiškėjo atstovas, šis dokumentas ne tik savo forma, bet ir savo turiniu nepatvirtina, jog pareiškėjas dėl sveikatos būklės negali dirbti kokio nors darbo. Kita vertus, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas apskritai tokius dokumentus būtų turėjęs ar juos būtų gavęs vėliau.

28Kiekviename Skyriaus pareiškėjui išduotame pasiūlyme įsidarbinti nurodyta, kad atsisakius siūlomo tinkamo darbo, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu, netenkama bedarbio statuso. Pažymėtina, jog dėl Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytų tinkamo darbo sąlygų byloje ginčo nekyla. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas nepateikia jokių dokumentų, patvirtinančių jo negalėjimą dirbti Skyriaus 2019 m. kovo 5 d. pasiūlymu įsidarbinti Nr. RK21-2019-2296 siūlomą darbą dėl sveikatos būklės (Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktas), laikytina, kad šis darbas, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, jam yra tinkamas. Darytina išvada, kad pareiškėjo nurodymas darbdavio atstovui, kad jis negali dirbti darbo dėl sveikatos būklės, nepateikiant jokių tai patvirtinančių dokumentų, laikytinas atsisakymu dirbti tą darbą be svarbių priežasčių.

29Darytina išvada, kad, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu, pareiškėjui teisėtai ir pagrįstai panaikintas bedarbio statusas nuo 2019 m. kovo 13 d., t. y. nuo sekančios dienos, kai jis be svarbių priežasčių atsisakė siūlomo tinkamo darbo. Teismas nenustatė, kad Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Klaipėdos miesto 1-ojo skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. SS(19.3)-1299 „Dėl veiksmų su statusais ir registracija teritorinėje darbo biržoje“ dalis, kuria pareiškėjui panaikintas bedarbio statusas, pažeistų įstatymą ar kitą teisės aktą, ar kad Tarnyba būtų viršijusi kompetenciją, taip pat kad skundžiamas aktas prieštarautų tikslams ir uždaviniams, dėl kurių Tarnyba buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus. Konstatuojama, kad skundžiamas aktas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus individualiam administraciniam aktui, yra teisėtas ir pagrįstas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, skundas dėl reikalavimo panaikinti skundžiamą aktą ir išvestinio reikalavimo įpareigoti atlikti veiksmus, atmestinas kaip nepagrįstas.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

31Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo S. M. skundą atsakovei Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

32Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. 2019 m. rugsėjo 25 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas S. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu prašo:... 5. 1) panaikinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos... 6. 2) įpareigoti Tarnybą įtraukti pareiškėją į bedarbių sąrašą.... 7. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamu aktu jam panaikintas bedarbio statusas,... 8. Mano, kad skundžiamas aktas yra neteisėtas, kadangi pareiškėjas neatsisakė... 9. Atsakovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 10. Atsakovė teigia, kad pareiškėjas 2018 m. vasario 21 d. užsiregistravo... 11. Teigia, jog teikdama tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ir parinkdama... 12. Paaiškina, jog atsakovė, siekdama įsitikinti, koks darbas pareiškėjui yra... 13. Pareiškėjas įsidarbinimo galimybių vertinimo metu, t. y. 2018 m. vasario 21... 14. Grąžinus pasiūlymą konsultantei, pareiškėjui buvo išaiškinta jo pareiga... 15. Vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 5 punktu, bedarbio... 16. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu skundą palaikė ir prašė jį... 17. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu atsiliepimą į skundą palaikė ir... 18. Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 19. Teismas konstatuoja:... 20. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Užimtumo tarnybos... 21. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 22. Pagrindines užimtumo formas ir jų sistemą, darbo ieškančių asmenų... 23. Skundžiamu aktu pareiškėjui nuo 2019 m. kovo 13 d. bedarbio statusas... 24. Bylos duomenimis Skyrius 2019 m. kovo 5 d. pasiūlymu įsidarbinti Nr.... 25. Užimtumo įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užimtumo tarnyba,... 26. Bylos duomenimis 2018 m. vasario 21 d. registracijos Skyriuje metu... 27. Pareiškėjas teigia, kad Skyriui pateikė jo negalėjimą dirbti siūlomą... 28. Kiekviename Skyriaus pareiškėjui išduotame pasiūlyme įsidarbinti nurodyta,... 29. Darytina išvada, kad, vadovaujantis Užimtumo įstatymo 24 straipsnio 4 dalies... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo S. M. skundą atsakovei Užimtumo... 32. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos gali...