Byla 2-1540/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno technologijos universiteto atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2512-343/2010 pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinį atsakovui Kauno technologijos universitetui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno technologijos universitetui (toliau - KTU), prašydamas: 1) panaikinti 2010 m. gegužės 14 d. KTU supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtinta, kad Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.7 1) punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, netenkintas Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP reikalavimas „Panaikinti supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ komisijos sprendimus dėl Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP pasiūlymo atmetimo vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir pirkimo dokumentų JO.J.J punktu bei dėl pasiūlymų eilės nustatymo“, netenkintas Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP reikalavimas „Pripažinti Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP pasiūlymą atitinkantį konkurso kvalifikaciniams reikalavimams“, bei netenkintas Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP reikalavimas „Įtraukti Advokatų profesinę bendriją KSP GROUP pasiūlymą į pasiūlymų eilę“; 2) panaikinti 2010 m. gegužės 4 d. KTU supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP pasiūlymas; 3) panaikinti 2010 m. gegužės 31 d. KTU supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ komisijos sprendimą, kuriuo buvo paskelbtas konkurso nugalėtojas. Ieškovas nurodė, kad jo pasiūlymas buvo nepagrįstai atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

5Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Teisinės paslaugos“ vykdymą, t.y. įpareigoti atsakovą nesudaryti jokių pirkimų sutarčių, o atsakovui sudarius (pasirašius) pirkimo sutartį, sustabdyti pirkimo sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi įpareigojo atsakovą Kauno technologijos universitetą sustabdyti supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 86161) procedūras, o tuo atveju, jeigu pirkimo procedūros baigtos pirkimo sutarties sudarymu, įpareigoti sutarties šalis sustabdyti šios sutarties vykdymą. Teismas, įvertinęs tai, kad nagrinėjamoje byloje reiškiamo ieškinio patenkinimas iš esmės nulemtų tolesnes pirkimo procedūras, o šių procedūrų tolesnis vykdymas, neišsprendus teisminio ginčo, turėtų esminės įtakos realiam ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, byloje nesant duomenų apie tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyros principą ir sukurtų itin neigiamas pasekmes atsakovui, tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nors ieškinyje nėra tiesiogiai suformuluotas VPĮ 93 straipsnio 1 dalis 4 punkte nurodytas reikalavimas dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovui nėra žinoma informacija apie tokios sutarties sudarymo faktą, o jo pareikšti reikalavimai sietini su iš pirkimo procedūrų kylančių pasekmių teisėtumo ir pagrįstumo ginčijimu, sprendė, jog prašymas teismui apriboti neigiamų pasekmių, kurių prielaidos ir pagrįstumas ieškinio patenkinimo atveju būtų paneigti, atsižvelgiant į CPK 141 str. numatytą ieškovo teisę tikslinti ieškinio dalyką, vertintinas kaip logiškas, užtikrinantis ekonomiškumo principo įgyvendinimą, todėl turi būti patenkintas.

7Atsakovas Kauno technologijos universitetas atskiruoju skundu prašo: panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo Advokatų bendrijos KSP GROUP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti skubiai vykdyti; tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų panaikintos – įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą – sumokėti 117 257 000 Lt sumą į teismo depozitą arba pateikti analogiško dydžio banko garantą per teismo nustatytą protingą terminą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė viešo intereso prioritetinės apsaugos principą. Atsakovo vykdomas supaprastintas atviras konkursas „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 86161) yra tiesiogiai susijęs su „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ projekto, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis (toliau - Projekto), įgyvendinimu. Viešasis interesas nagrinėjamu atveju pasireiškia valstybės ir visuomenės poreikiu kuo operatyviau gauti ir panaudoti bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros sustiprinimui skirtas ES struktūrinės paramos lėšas ir tokiu būdu sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę. Neatlikus pirkimo ir nesudarius teisinių paslaugų sutarties, nebus atliekami su Projektu susiję viešieji pirkimai ir nebus pradėti Projekte numatyti darbai. Dėl to bus sustabdytas ir neapibrėžtam laikotarpiui atidėtas viso Projekto įgyvendinimas, iškils grėsmė Projekto egzistavimui. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių.

92. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas ekonomiškumo principas, kuris, be kita ko, reiškia, jog teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti ekonomiškai tikslingos ir neturėtų būti taikomos, jeigu jas pritaikius kitos šalys patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs asmuo. Ieškovo galimi nuostoliai, jeigu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų nustatyta, kad atsakovas nepagrįstai atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą, būtų jo negautas pelnas. Tuo tarpu dėl šių priemonių taikymo atsakovas, valstybė ir kiti viešieji asmenys patirtų apie 117 257 000 Lt nuostolių (17 588 550 Lt valstybės biudžeto lėšos, o 99 668 450 Lt – ES struktūrinių fondų lėšos), kuriuos sudarytų Projektui neskirta ES struktūrinių fondų parama ir negautos LR biudžeto lėšos.

103. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas proporcingumo bei šalių interesų pusiausvyros principai, kadangi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamam tikslui. Sustabdžius pirkimo procedūrą tuo pačiu būtų sustabdytas Projekto įgyvendinimas.

114. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas proceso teisės normas, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendė apie tai nepranešęs atsakovui. Tokiu būdu buvo apribota atsakovo teisė būti išklausytam ir teisė į visapusišką ir objektyvų klausimo nagrinėjimą, o taip pat apribota teisė laiku užtikrinti nuostolių atlyginimą bei teisė atstatyti pusiausvyrą tarp šalių.

125. Kadangi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo egzistuoja reali atsakovo 117 257 000 Lt dydžio nuostolių atsiradimo tikimybė, kurių atlyginimas gali būti apsunkintas, nesant duomenų apie ieškovo finansinę padėtį, teismas, vadovaudamasis CPK 147 straipsniu, turėtų taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

13Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo pateiktas atskirasis skundas neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, nes ieškovui nebuvo pateikti visi jo atskirojo skundo priedai (CPK 113 str.), tokiu būdu pažeidžiant CPK 12 straipsnyje įtvirtintą šalių rungimosi principą. Atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina, kad jo vykdomas supaprastintas atviras konkursas „Tiesinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 86161) yra tiesiogiai susijęs su Projekto įgyvendinimu. Kita vertus, atsakovas nepateikė jokių argumentų, kodėl su Projektu susiję viešieji pirkimai gali būti atliekami tik atlikus pirkimus ir sudarius teisinių paslaugų sutartį. Įvertinus atsakovo struktūrą akivaizdu, kad jis, turėdamas Pirkimų ir turto bei Juridinį skyrius, yra pajėgus viešuosius pirkimus vykdyti savo lėšomis. Todėl galima būtų daryti išvadą dėl netiesioginio ryšio tarp Projekto ir pirkimo egzistavimo. Nesant tiesioginio ryšio tarp Projekto ir pirkimo, nuostoliais, galinčiais atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negali būti pripažinta Projekto vertė. Be to, prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo yra pateiktas netinkamos instancijos teismui.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus ieškinio ir (ar) priešieškinio tenkinimo atveju iškils grėsmė teismo sprendimo įvykdymui arba jo įvykdymas pasidarys nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

16CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas nebaigtinis laikinųjų apsaugos priemonių rūšių sąrašas, sudarantis teismui galimybę imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 93 str. 1 d. 1 p.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol nėra pasibaigęs viešasis pirkimas, t.y. kol nesudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nenustatytas projekto konkurso laimėtojas (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Tiek viešajame pirkime dalyvaujančio, tiek iš viešojo konkurso eliminuoto tiekėjo, kuris pageidauja būti sugrąžintas į jį, pagrindinis tikslas ir interesas yra su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, kurios įvykdymas garantuotų jam ekonominės naudos gavimą. Be to, greta šio tiekėjų intereso egzistuoja ir bendrasis interesas, jog viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdyto kaip laikinosios apsaugos priemonės, kai teisme pareikštas ieškinys dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, išliktų grėsmė, jog, viešajam pirkimui pasibaigus pirkimo sutarties sudarymu, savo pažeistas teises teisme ginantis tiekėjas prarastų galimybę su perkančiąja organizacija sudaryti šią sutartį. Be to, nepritaikius viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo, taip pat išliktų grėsmė, jog pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, kurio pateiktas pasiūlymas nebūtų ekonomiškai naudingiausias ar neatitiktų mažiausios kainos kriterijaus.

17Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės (viešojo pirkimo procedūrų vykdymo sustabdymas, o esant pagrindui – ir pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas) skundžiama Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartimi buvo pritaikytos po to, kai teisme buvo gautas Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinys dėl jo kaip tiekėjo pažeistų teisių gynimo, perkančiajai organizacijai Kauno technologijos universitetui (toliau - KTU) atmetus jo pasiūlymą dėl tiekėjo neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Atsakovas KTU, ginčydamas Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, savo skundą grindžia viešojo intereso, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų (ekonomiškumo, proporcingumo bei šalių interesų pusiausvyros) pažeidimu bei neigiamomis pasekmėmis, kurias gali sukelti šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

18Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įstatyminis reglamentavimas yra įtvirtintas VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje, kurioje numatyta, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi vadovautis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Be to, teismas, nagrinėdamas šios kategorijos bylas, gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymo neigiamos pasekmės viršytų netaikymo teikiamą naudą.

19Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas KTU vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 8616). Vykdomo viešojo pirkimo objektą, vadovaujantis pirkimo dokumentų 2.1 punktu, sudaro prekių viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo teisinės paslaugos; darbų viešojo pirkimo procedūrų vykdymo teisinės paslaugos; teisinės atstovavimo ir konsultavimo paslaugos. Detalus perkamų paslaugų apibūdinimas ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1). Remiantis techninės specifikacijos 1 punktu, „teisinių paslaugų tikslas – teikti projekto „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005 įgyvendinimo metu atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo teisines paslaugas, taip pat teikti paaiškinimus, rekomendacijas bei nurodymus, susijusius su projekto įgyvendinimo metu atliekamais viešaisiais pirkimais. Teikti teisines konsultacijas perkančiosios organizacijos darbuotojams ir parengti bei perduoti perkančiosios organizacijos darbuotojams reikalingų dokumentų projektus“. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytus argumentus, jog byloje nėra perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Teisinės paslaugos“ (pirkimo Nr. 8616) ryšį su KTU vykdomu projektu „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“ patvirtinančių įrodymų. Tai, jog atsakovas KTU, įgyvendindama minėtą Projektą, tiek prekių, tiek darbų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymui bei teisinio atstovavimo ir konsultavimo paslaugų teikimui nusprendė skelbti viešąjį pirkimą teisinėms paslaugoms pirkti, o ne pasinaudoti savo turimų darbuotojų resursais, siekiant gauti analogiškas paslaugas, nepaneigia ryšio tarp atsakovo vykdomo Projekto ir perkamų teisinių paslaugų. Kiekvienas subjektas yra laisvas nuspręsti, ar pirkimo objektą sudarančias teisines paslaugas jam teiks jo darbuotojai, dirbantys darbo sutarčių pagrindu, ar jis šias paslaugas pirks iš trečiųjų asmenų.

20Iš atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktos 2010 m. sausio 7 d. projekto „Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas Kauno technologijos universitete“, projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-005, finansavimo ir administravimo sutarties matyti, jog šio Projekto įgyvendinimui numatyta skirti iki 117 257 000 Lt tinkamoms Projekto išlaidoms finansuoti, iš jų – iki 99 668 450 Lt ES fondų lėšų ir iki 17 588 550 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (2.2 punktas). Projekto išlaidas sudaro projektavimo, statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai, laboratorijų įrangos pirkimas ir kitos pagrįstos išlaidos. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. vasario 2 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2013 m. birželio 30 d. (3.1 ir 3.2 punktai). Pagal šią sutartį Projekto vykdytojas įsipareigojo per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo patirti ir deklaruoti mokėjimo prašymuose ne mažiau kaip 35 procentus visų Projektui įgyvendinti skirtų Projekto finansavimo lėšų, per 24 mėnesius – ne mažiau kaip 60 procentų, o per 36 mėnesius – ne mažiau kaip 85 procentus visų Projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų (5.2.5, 5.2.6 ir 5.2.7 punktai). Ta aplinkybė, kad apeliantas kartu su atskiruoju skundu nepateikė priešingai šaliai kartu su šiuo skundu teikiamų priedų kopijų, vertintina kaip CPK 113 straipsnio 2 dalies pažeidimas. Tačiau šis proceso teisės normos pažeidimas neturi jokios teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Ieškovas, įvertinęs atskirojo skundo pagrindą sudarančius atsakovo argumentus, turėjo galimybę įgyvendinti savo CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę susipažinti su bylos medžiaga, daryti jos išrašus ir nuorašus bei pateikti savo nesutikimo su atskirajame skunde išdėstytais argumentais motyvus.

21Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius viešojo konkurso teisinėms paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 86161) procedūras, o esant pagrindui ir pirkimo sutarties vykdymą – atsakovui faktiškai buvo sudarytos kliūtys atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius viešuosius pirkimus, dėl ko jis negali patirti visų pagal vykdomo Projekto biudžetą numatytų išlaidų. Kadangi atsakovo įgyvendinant Projektą patirtų išlaidų finansavimas yra ribotas laike ir pasibaigtų suėjus Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminui (2013 m. birželio 30 d.), atsakovui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalint iki sutartyje nustatyto laiko patirti visų su Projekto įgyvendinimu susijusių tinkamų finansuoti išlaidų, jam tai gali sąlygoti finansavimo netekimą. Šios neigiamos pasekmės nėra proporcingos ir žymiai viršija tą naudą, kurią, sudarydamas pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, siekia gauti ieškovas. Be to, net ir tokiu atveju, jei teisme sprendžiant ginčą dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo būtų sudaryta pirkimo sutartis, tiekėjas, kurio teisių pažeidimą perkančiajai organizacijai vykdant viešuosius pirkimus konstatuotų teismas, turėtų teisę pasinaudoti kitais savo pažeistų subjektinių teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos būdais, tame tarpe ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymu sukeliamas neigiamas pasekmes atsakovui (perkančiajai organizacijai), teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju, vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 5 dalimi, buvo pagrindas jų netaikyti, o, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms – jas panaikinti kaip pažeidžiančias ekonomiškumo, proporcingumo bei šalių interesų pusiausvyros principus. Be to, teisėjų kolegija pripažįsta, jog savalaikis Projekto, kurio objektą sudaro mokslo ir tyrinėjimų kaip konstitucinės visuomenės vertybės skatinimas, įgyvendinimas yra susijęs su viešuoju interesu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 42 straipsnis). Todėl akivaizdu, jog atsakovo vykdomo Projekto nesavalaikis įvykdymas, kuris sąlygotų Projekto finansavimo praradimą, kartu reikštų ir viešojo intereso pažeidimą.

22Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sukeliamas teisines pasekmes, kuris sąlygoja neigiamų pasekmių atsakovui atsiradimą, viešojo intereso pažeidimą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų neproporcingą pažeidimą, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 337 str. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes, panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, jie nebeturi teisinės reikšmės kilusio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2512-343/2010 pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos KSP GROUP ieškinį atsakovui Kauno technologijos universitetui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP prašė taikyti laikinąsias... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi įpareigojo atsakovą... 7. Atsakovas Kauno technologijos universitetas atskiruoju skundu prašo:... 8. 1. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė viešo... 9. 2. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas ekonomiškumo principas, kuris, be... 10. 3. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas proporcingumo bei šalių interesų... 11. 4. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas proceso teisės... 12. 5. Kadangi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo egzistuoja reali... 13. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija KSP GROUP atsiliepimu į atskirąjį... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos,... 16. CPK 145 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas nebaigtinis laikinųjų apsaugos... 17. Nagrinėjamu atveju laikinosios apsaugos priemonės (viešojo pirkimo... 18. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo kaip laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas KTU vykdo supaprastintą atvirą... 20. Iš atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktos 2010 m. sausio 7 d. projekto... 21. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikius laikinąsias... 22. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sukeliamas teisines... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą...