Byla 2-17991-909/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovui E. B. (E. B.) dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad 2007-10-03 sudarė su atsakovu sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo. Atsakovas kreditu pasinaudojo, tačiau pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų. Ieškovas siuntė atsakovui pranešimus apie susidariusį įsiskolinimą ir pareigą jį padengti. Atsakovui nepašalinus sutarties pažeidimų, ieškovas 2012-05-25 vienašališkai nutraukė sutartį.

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3014,16 Lt negrąžinto kredito, 220,56 palūkanų, 467,56 Lt kompensacinių palūkanų, 12,10 Lt skolos išieškojimo sąnaudų, 24 proc. dydžio metines palūkanas už negrąžintą kredito sumą bei nuo nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu sumos, t.y. nuo 3234,72 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-2).

4Atsakovui ieškinio kopija su priedais ir teismo pranešimas įteikti 2012-10-20 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai (b.l. 26). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2007-10-03 sudarė Prašymą-sutartį (toliau – Sutartis) dėl MasterCard kredito kortelės su kredito limitu išdavimo, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 3000,00 Lt kortelės kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (b.l. 7-16). Sudarant sutartį, atsakovas nurodė, kad susipažino ir sutinka su banko Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims ir banko paslaugų įkainiais bei įsipareigojimais jų laikytis. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, panaudojęs nustatytą kredito limitą, jo negrąžino. 2012-05-11 pranešimu Nr. OUT-12221 atsakovas buvo įspėtas dėl sutarties pažeidimų nepašalinimo pasekmių (b.l. 19). Atsakovui nepašalinus Sutarties pažeidimų, ieškovas Kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų 8.7.1 p. pagrindu nuo 2012-05-25 Sutartį nutraukė. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovas pagal sutartį negrąžino ieškovui 3014,16 Lt kredito bei nesumokėjo 220,56 Palūkanų už laikotarpį iki sutarties nutraukimo (b.l. 17-18). Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.261 straipsniu, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų 4.4 p. numato, kad jeigu atsiranda neleistinas sąskaitos kreditas, yra skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurių dydis nurodytas įkainiuose. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo paskelbtuose paslaugų įkainiuose numatytos 24 proc. dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos kreditą (b.l. 16). Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį ieškovas priskaičiavo atsakovui 467,56 Lt palūkanų (b.l. 17-18). Ieškovas taip pat bandant išieškoti skolą patyrė 12,10 Lt išlaidų (nuostolių), susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 17, 20). Duomenų apie tai, kad atsakovas grąžino ieškovui skolą, kurią sudaro 3014,16 Lt negrąžintas kreditas, 220,56 Lt nesumokėtos palūkanos, 467,56 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, 12,10 Lt nuostolių (b.l. 17), byloje nepateikta.

8Remiantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas, pažeisdamas Sutartį su ieškovu neatsiskaitė. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.249 str., 6.251 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.261 str., 6.872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 3014,16 Lt negrąžinto kredito, 220,56 Lt nesumokėtų palūkanų, 467,56 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ir 12,10 Lt nuostolių, iš viso 3714,38 Lt.

9Remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 str. 1 d.). Minėta, kad Kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų 4.4 p. numatyta, kad jeigu atsiranda neleistinas sąskaitos kreditas, yra skaičiuojamos 24 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo palūkanos. Įsipareigojimų nevykdymo palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną uždelstą dieną. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistinos 24 proc. dydžio metinės palūkanos už panaudotą ir negrąžintą kreditą bei nesumokėtas už naudojimąsi kreditu palūkanas, t.y. nuo 3234,72 Lt (3014,16 Lt + 220,56 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-11 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 111,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

11Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10,00 Lt, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, į.k. 112025592, Didžioji g. 18/2, Vilnius, naudai iš atsakovo E. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 3014,16 Lt (tris tūkstančius keturiolika litų 16 ct) negrąžinto kredito, 220,56 Lt (du šimtus dvidešimt litų 56 ct) nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi kreditu, 467,56 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt septynis litus 56 ct) įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 24 proc. dydžio metines palūkanas už negrąžintą kreditą bei nesumokėtas palūkanas už naudojimąsi kreditu, t.y. nuo 3234,72 Lt, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-11 dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir 111,00 Lt (vieną šimtą vienuolika litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo už akių nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti ( - ) straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą už akių gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai