Byla 2-11862-129/2012
Dėl delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, sekretoriaujant Loretai Laričevai, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei A. P., atsakovės atstovui advokatui O. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „BALTO print“ ieškinį atsakovei UAB „Tanagra“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovės atstovė palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovė su atsakove 2011-10-20 sudarė sutartį Nr. VK/11/002, pagal kurią ieškovė įsipareigojo suteikti spausdinimo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas. Ieškovė suteikė paslaugas atsakovei ir išrašė sąskaitas apmokėjimui bei pateikė jas atsakovei. Atsakovei buvo suteiktas 30 dienų mokėjimo atidėjimo terminas, tačiau atsakovė pradelsė atsiskaitymą 140-160 dienų, todėl privalo mokėti sutarties 5.5. punkte numatyto dydžio delspinigius. Teiginys, kad dėl vienos PVM sąskaitos-faktūros nebuvo pasirašytas derinimo protokolas, yra nepagrįstas, kadangi konkliudentiniai veiksmai, tai yra sąskaitų pripažinimas ir jų apmokėjimas patvirtina, kad buvo suteiktos paslaugos ir kad atsakovė neginčija tos sąskaitos. Derinimo protokolo pasirašymas neturi reikšmės sprendžiant netesybų klausimą. Knygų buvo pagaminta 55 egzemplioriais daugiau, negu buvo numatyta sutartyje, nes visada yra viršijamas tiražas dėl galimo broko. Produkcijos viršijančios tiražą užsakovas neprivalo priimti, tačiau priėmė laisva valia. Pagal sudarytą sutartį atsakovė turėjo galimybę užsakyti paslaugas ne vieną kartą, todėl sutartis galioja visoms suteiktoms paslaugoms. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl delspinigų dydžio nėra iki galo suformuota. Tai pabrėžta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, kurioje teismas išaiškino, kad kiekvienoje byloje turi būti nustatinėjamos aplinkybės, atsakomybės prigimtis, ar netesybos yra neprotingai didelės, ir negali būti vienareikšmiai teigiama, kad 0,2 % delspinigiai yra labai didelės netesybos, jeigu sutartis buvo pasirašyta šalių laisva valia. Atsakovė remiasi bylomis, kurios visiškai neatitinka nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Prašo priteisti iš atsakovės 4118,33 Lt delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovės atstovas sutiko su ieškiniu iš dalies, atsiliepime ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovės reikalavimas priteisti 0,2 % dydžio delspinigius nuo 2011-12-07 PVM sąskaitos faktūros BP Nr. 02542 nurodytos sumos 2722,50 Lt sumos už laikotarpį nuo 2012-01-06 iki 2012-05-25 yra nepagrįstas. Pagal sutarties 1.2., 4.1., 7.1., 7.2. ir 6.2 punktus ir sutarties priedo – derinimo protokolo nuostatas šalys susitarė dėl 2000 egzempliorių A4 formato knygų „Vadovo kalendorius 2012“ pagaminimo. Vieno egzemplioriaus kaina be PVM – 10,00 Lt. Bendra sandorio kaina 20000,00 Lt be PVM ir 24200,00 Lt su PVM. Ieškovė, nesusitarusi su atsakove, pagamino 2055 egzempliorių knygų, tai yra 55 daugiau, negu buvo susitarta. Sutarta sandorio kaina buvo viršyta 665,50 Lt, tačiau atsakovė sutiko sumokėti visą pagamintų knygų kainą. Šalys žodžiu taip pat susitarė dėl 150 egzempliorių A4 formato darbo knygų. Šalys nesudarė jokių pagal sutarties 6.2 p. privalomų rašytinių susitarimų, kuriais būtų papildytas sutarties ir jos priedo – derinimo protokolo dalykas, tai yra šalys nesusitarė, kad pagal 2011-12-07 PVM sąskaitą faktūrą BP Nr. 02542 parduotoms A4 formato darbo knygoms bus taikomos 2011-10-20 sutarties ir jos priedų nuostatos, tame tarpe ir nuostatos dėl sąskaitos apmokėjimo ir delspinigių. Reikalavimas priteisti delspinigius nuo 2011-11-17 PVM sąskaitoje faktūroje BP Nr. 02407 nurodytos sumos pagrįstas tik iš dalies, nes atsakovė, atsižvelgdama į savo finansinę būklę, mokėjimus atliko reguliariai, o ne vilkino: 2011-12-09 – 5000,00 Lt, 2012-03-01 – 10000,00 Lt, 2012-03-23 – 3000,00 Lt, 2012-05-25 – 6865,50 Lt. Sutarties dalykas, A5 formato knygos, buvo pagamintos ir perduotos atsakovei 2011-11-18. 2011-11-17 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros mokėjimo terminas buvo 30 d., tai yra iki 2011-12-17. Delspinigiai skaičiuojami nuo 2011-12-18, tačiau 2011-12-09 atsakovė ieškovei sumokėjo 5000,00 Lt, sumažindama savo skolą už pagamintas prekes iki 19865,50 Lt, todėl 0,01 % delspinigiai skaičiuotini nuo šios sumos nuo 2011-12-18 iki 2012-01-16 ir sudaro 59,60 Lt. Už vėlesnį laikotarpį ieškovė reikalauja 0,2 % delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Toks ieškovės reikalaujamas delspinigių dydis neatitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų ir yra akivaizdžiai per didelis. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-07 nutarimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 0,2 % dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli. Remiantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis nagrinėjamoje byloje palūkanų dydis būtų 1,49 % vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma paskutinio 2011 m. ketvirčio ir 1,09 % vieno mėnesio VILIBOR antrajam metų ketvirčiui didinant 7 punktais. Todėl palūkanų norma pagal 2011-11-17 sąskaitą-faktūrą būtų 8,49 %, o pagal sąskaitą-faktūrą Nr. 02542 taikytina 8,09 % palūkanų norma. Bendra delspinigių suma pagal sąskaitą faktūrą Nr. 02407 būtų 496,29 Lt, pagal sąskaitą faktūrą Nr. 02542 palūkanų suma būtų 83,94 Lt. Iš viso delspinigių suma – 580,23 Lt. Šioje byloje galima vadovautis ir Mokesčių administravimo įstatymu. Kiekvienų metų ketvirtį finansų ministras nustato delspinigių dydį. Prašo ieškinį tenkinti iš dalies ir sumažinti priteistinų delspinigių dydį iki 915,29 Lt.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011-10-20 sudarė Sutartį Nr. VK/11/002 (b.l.3-4; 41-42), pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti spausdinimo paslaugas ir paslaugas susijusias su spausdinimu, o atsakovė įsipareigojo priimti ir sumokėti už suteiktas paslaugas. Sutarties 5.5. punktu šalys susitarė, kad atsakovei laiku nevykdant finansinių įsipareigojimų, ieškovei pareikalavus raštu, už kiekvieną uždelstą dieną privalo mokėti 0,01 % delspinigių nuo nesumokėtos sumos, jei uždelsimas neviršija 30 kalendorinių dienų. Jei uždelsimas viršija 30 kalendorinių dienų – 0,2 % delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovės įmokėtos įmokos pirmiausiai yra skiriamos delspinigiams apmokėti, po to pagrindinei prievolei įvykdyti, pagal prievolės terminų eiliškumą. Sutarties Nr. VK/11/002 priedu Nr. 1 – derinimo protokolu šalys susitarė, jog ieškovė pagamins 2000 egzempliorius A5 formato knygų „Vadovo kalendorius 2012“ (b.l. 5; 43). Ieškovė 2011-11-17 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BP 02407, kurioje nurodė, jog atsakovė turi sumokėti 24865,50 Lt už 2055 egzempliorius A5 formato darbo knygų per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos, o neapmokėjus per nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną priskaičiuojama 0,1 % delspinigių, jei uždelsimas viršija 30 kalendorinių dienų – 0,2 % delspinigių (b.l. 6; 44). Ieškovė 2011-12-07 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BP 02542, kurioje nurodė, jog atsakovė turi sumokėti 2722,50 Lt už 150 egzempliorių A4 formato darbo knygų per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos. Neapmokėjus per nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną priskaičiuojama 0,1 % delspinigių. Jei uždelsimas viršija 30 kalendorinių dienų – 0,2 % delspinigių (b.l. 7; 46). Atsakovė PVM sąskaitas-faktūras apmokėjo praleidusi sutartinius terminus, todėl ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 4118,33 Lt delspinigių.

6Šalių paaiškinimai patvirtina, kad atsakovė 2011-12-09 sumokėjo 5000,00 Lt, 2012-03-01 – 10000,00 Lt, 2012-03-23 – 3000,00 Lt, 2012-05-25 – 6865,50 Lt, taip pat 2012-05-25 atsakovė sumokėjo 2722,50 Lt pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BP02542, todėl ieškovė pateikia tokią delspinigių apskaičiavimo lentelę:

PVM s-fSumaSkolos suma po 2011-12-09Skolos suma po 2012-03-01Skolos suma po 2012-03-23Delspinigių skaičiavimo terminasPradelstų dienų skaičiusApskaičiuota už dienų skaičiųDelspinigių norma pagal sutartįDelspinigiai
BP0240724865,5019865,50  2011-12-17 – 2012-03-0177770,2 %3059,28
   9865,50 2012-03-02 – 2012-03-2321210,01 %20,71
    6865,502012-03-24 – 2012-05-2562320,2 %439,39
BP025422722,50   2012-01-06 – 2012-05-251401100,2 %598,95
Viso:        4118,33

7Atsakovė nesutinka su tokia delspinigių apskaičiavimo tvarka ir teigia, kad pagal sisteminį Sutarties 1.2. p., 4.1. p., 6.2. p., 7.1. p. ir 7.2. p. nuostatų aiškinimą ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius už pavėluotą 2011-12-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr. BP02542 apmokėjimą yra nepagrįstas.

8CK 6.193 str. 1 d. nustato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Šio straipsnio 2 ir 5 p. nustato, jog visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

9Sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, jog techninės gaminio sąlygos yra aprašomos derinimo protokole, kuris turi būti patvirtintas atsakovės. 4.1. punkte nustatyta, kad detalus kainos paskaičiavimas atsakovei pateikiamas derinimo protokole. 6.2. punktas nustato, jog Sutartis ar jos priedai gali būti pakeisti ir/arba papildyti tik šalių rašytiniu susitarimu. 7.1. punktas nustato, jog prie Sutarties pridedami kiti rašytiniai susitarimai, keičiantys, papildantys ar detalizuojantys sutarties sąlygas ar vykdymą, vadinami Priedais, jie turi savo individualų numerį ir yra neatskiriami šios sutarties dalimi. 7.2. punktu šalys susitarė, kad derinimo protokolas bei techninės sąlygos aprašytos derinimo protokole, yra neatskiriamos šios sutarties dalys. Šios sutarties sąlygos nustato sutarties priedo – derinimo protokolo reikšmę, tai yra, kad šalys turi laikytis derinimo protokole sutartų gaminių techninių sąlygų ir gaminių kainos, minėtos sąlygos gali būti pakeistos tik tokiu pačiu rašytiniu sutarties priedu. Kitaip tariant, derinimo protokolais buvo detalizuojamos konkrečių užsakymų sąlygos. Taigi, visi ginčai tarp šalių dėl pateiktos produkcijos kiekio, kokybės ir kainos, turi būti sprendžiami remiantis būtent šiais rašytiniais sutarties priedais – derinimo protokolais. Sutarties priede Nr. 1 – derinimo protokole šalys susitarė dėl nurodytų sąlygų: gaminio formato, kiekio, egzempliorių skaičiaus, kainos, pagaminimo termino ir sumokėjimo tvarkos, tai yra jog atsakovė sumokės 40 % avansą, tai yra 10000,00 Lt, likusią sumą, tai yra 14200,00 Lt sumokės per 14 d. nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos (b.l. 43). Iš 2011-11-17 PVM sąskaitos-faktūros Nr. BP 02407, kurioje nurodyta, jog atsakovė turi sumokėti 24865,50 Lt už 2055 egzempliorius A5 formato darbo knygų per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos (b.l. 44), matyti, jog atsakovė nebuvo sumokėjusi derinimo protokole numatyto avanso, taip pat ieškovė nustatė ilgesnį apmokėjimo terminą – 30 dienų, po kurio bus pradėti skaičioti delspinigiai, pateiktos produkcijos kiekis buvo didesnis, tačiau tarp šalių nekilo ginčo nei dėl produkcijos kokybės, nei dėl kiekio, kainos ar sąskaitos apmokėjimo termino. Taigi, tarp šalių susiklostė santykiai, jog galima nukrypti nuo rašytiniame sutarties priede – derinimo protokole numatytų sąlygų ir faktinis atliktos produkcijos pagal sutartį patvirtinimas yra pateikiama PVM sąskaita-faktūra. Tai patvirtina ir sutarties 5.1. punktas nustatantis, jog atliktų darbų priėmimas įforminamas PVM sąskaita-faktūra, kurią šalys pripažįsta kaip užsakomos produkcijos priėmimo-perdavimo aktą. Be to, sutarties 2.5. punktu šalys susitarė, jog atsakovei pageidaujant papildomų darbų, nenumatytų šioje sutartyje ir/ar derinimo protokole, ieškovė turi teisę keisti produkto pagaminimo kainą ir gamybos terminą. Šis punktas kartu nustatė, jog bendrosios sutarties sąlygos bus taikomos ir kitai atsakovės užsakomai produkcijai, nenumatytai rašytiniuose sutarties prieduose – derinimo protokoluose.

10Pripažintina, kad šalių teisiniai santykiai prasidėjo nuo 2011-10-20 sutarties Nr. VK/11/002 sudarymo. Tik po šios sutarties sudarymo ir sutartinių santykių tarp šalių susiformavimo atsakovė pateikė ieškovei užsakymą žodžiu, ir tik dėl šios sutarties egzistavimo ieškovė įvykdė žodinį atsakovės užsakymą ir pateikė 2011-12-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr. BP02542. Atsižvelgiant į sutarties nuostatų visumą, ieškovė veikė pagal 2.5. p. ir 5.1. p. reikalavimus, vykdė užsakymą pagal sutartį, pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą, kurios atsakovė neginčijo, priėmė pagamintą produkciją. Atsakovei per PVM sąskaitoje-faktūroje nustatytą terminą, ieškovė pateikė jai rašytinį raginimą vykdyti prievolę (b.l. 49), todėl atsakovės pavėluotam 2011-12-07 PVM sąskaitos-faktūros Nr. BP02542 apmokėjimui taikytinas sutarties 5.5. punktas ir ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius yra pripažintinas pagrįstu.

11CK 6.71 str. nustato, jog netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. CK 6.258 str. 2 d. nustato, jog kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko ir realiai vykdyti prievolę ir sumokėti delspinigius, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teisę teismui sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptų mažesns už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta.

12Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Atsakovė nesutinka su ieškovės reikalaujamu priteisti ir sutartyje numatytu delspinigių dydžiu ir prašo, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas ir priteistinų drlspinigių dydį sumažinti iki pagal minėtą įstatymą priteistinų palūkanų dydžio, tai yra 915,29 Lt.

13Teismas pripažįsta, kad minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi vienu iš rekomendacinių kriterijų buvo nurodytos 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos, tačiau toje pačioje nutartyje buvo pabrėžta, kad sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, jog sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, todėl teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas.

14Tuo atveju, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o prašo tik netesybų (kurios laikomos iš anksto nustatytais galimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio jam nereikia įrodinėti), teismas, manydamas, jog šalių sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, dėl jų mažinimo sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis vidiniu suvokimu. Teismas gali pasiūlyti ieškovui pagrįsti prašomų priteisti netesybų dydžio atitiktį protingumo kriterijui ir pateikti įrodymų, kokio dydžio nuostolių jis realiai patyrė (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės. Pažymėtina tai, kad aptariamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog ieškovas tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl atsakovo pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį, nes reikalavimas pareikštas tik dėl netesybų, neprašant nuostolių atlyginimo (LAT 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

15Teismas konstatuoja, kad šalys, 2011-10-20 sudariusios Sutartį Nr. VK/11/002, yra juridiniai asmenys, užsiimantys komercine veikla ir siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiavertėje padėtyje, galėjo derinti sutarties sąlygas, numatyti nuostolių galimybę ir galimą atsakomybę už netinkamą sutartinių pareigų vykdymą. Šalys sutartimi susitarė dėl dvejopo dydžio delspinigių – 0,01 % dydžio, jei prievolės neįvykdymas neviršija 30 kalendorinių dienų, ir 0,2 % dydžio, jei prievolės neįvykdymas viršija 30 kalendorinių dienų. Delspinigių paskirtis – užtikrinti, kad pavėluotų mokėjimų pasekmės būtų tokios, kurios neskatintų skolininko praleidinėti prievolių vykdymo terminų. Sutarties sąlygos numatė pradinį gana mažą 0,01 % delspinigių dydį ir tik po 30 dienų prievolės neįvykdymo, šalys susitarė skaičiuoti daug didesnio dydžio – 0,2 % delspinigius. Taigi teismas pripažįsta, kad tokie sutartyje numatyti delspinigių dydžiai ir jų skaičiavimo būdas nesuteikia teismui pagrindo pripažinti netesybas aiškiai per didelėmis.

16Atsakovė nurodo, jog už laikotarpį nuo 2011-12-18 iki 2012-01-16 turi būti skaičiuojami 0,0,1 % dydžio delspinigiai ir tik nuo 2012-01-17 pagal sutartį turi būti skaičiuojami 0,02 % delspinigiai. Atsižvelgdamas į sutarties 5.5. p. formuluotę, teismas sutinka, kad šis atsakovės teiginys pripažintinas pagrįstu. Ieškovė pateiktoje lentelėje už visą laikotarpį nuo 2011-12-17 iki 2012-03-01 skaičiavo 0,2 % dydžio delspinigius, o nuo 2012-03-02 iki 2012-03-23 – 0,01 % dydžio delspinigius, o tai neatitinka sutarties sąlygų. Be to, pateiktoje lentelėje ieškovė skaičiavo delspinigius mažindama kai kurių periodų faktiškai praleistų dienų skaičių, todėl teismas perskaičiuoja mokėtinus delspinigius pagal sutarties nuostatas ir faktiškai praleistas mokėjimo dienas.

PVM s-fSumaSkolos suma po 2011-12-09Skolos suma po 2012-03-01Skolos suma po 2012-03-23Delspinigių skaičiavimo terminasPradelstų dienų skaičiusDelspinigių norma pagal sutartįDelspinigiai
BP0240724865,5019865,50  2011-12-18 – 2012-01-16300,01 %59,60
  19865,50  2012-01-17 – 2012-03-01450,2 %1787,90
   9865,50 2012-03-02 – 2012-03-23220,2 %434,08
    6865,502012-03-24 – 2012-05-25620,2 %851,32
BP025422722,50   2012-01-07 – 2012-02-05300,01 %8,17
 2722,50   2012-02-06 – 2012-05-251100,2 %598,95
Viso:       3740,02

17Teismui perskaičiavus delspinigių sumą pagal sutarties nuostatas, buvo nustatyta mažesnė suma negu faktiškai reikalauja priteisti ieškovė. Be to, teismas atsižvelgia į tai, jog iki kreipimosi į teismą dienos ieškovė buvo iš dalies įvykdžiusi prievolę pagal 2011-11-17 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BP 02407, ir likusi mokėtina skolos suma sudarė mažiau negu trečdalį visų pateiktų prekių kainos, šiuo metu visa prievolė yra visškai įvykdyta, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės, todėl remdamasis CK 6.73 str. 2 d., kuri suteikia teisę teismui sumažinti netesybas, jeigu prievolė iš dalies įvykdyta, sprendžia, kad priteistinų delspinigių dydis mažintinas iki 2500,00 Lt.

18Ieškovė sumokėjo 124,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2; 40) ir 400,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą (b.l. 76-77).

19CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Teismas patenkino ieškovės reikalavimą iš dalies, todėl ieškovei priteistinas tik 75,00 Lt dydžio žyminis mokestis ir 244 Lt bylinėjimosi išlaidos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.71-6.75 str.,6.193 str.-6.195 str., 6.210 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės UAB „Tanagra“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), 2500,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų 0 ct) delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 75,00 Lt (septyniasdešimt penkis litus 0 ct) žyminio mokesčio ir 244,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt keturis litus 0 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „BALTO print“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ).

23Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Bronislava... 2. ieškovės atstovė palaikė ieškinį, ieškinyje ir teismo posėdžio metu... 3. Atsakovės atstovas sutiko su ieškiniu iš dalies, atsiliepime ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Byloje nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2011-10-20 sudarė Sutartį Nr.... 6. Šalių paaiškinimai patvirtina, kad atsakovė 2011-12-09 sumokėjo 5000,00... 7. Atsakovė nesutinka su tokia delspinigių apskaičiavimo tvarka ir teigia, kad... 8. CK 6.193 str. 1 d. nustato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai,... 9. Sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, jog techninės gaminio sąlygos yra... 10. Pripažintina, kad šalių teisiniai santykiai prasidėjo nuo 2011-10-20... 11. CK 6.71 str. nustato, jog netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų,... 12. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK... 13. Teismas pripažįsta, kad minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi... 14. Tuo atveju, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl... 15. Teismas konstatuoja, kad šalys, 2011-10-20 sudariusios Sutartį Nr. VK/11/002,... 16. Atsakovė nurodo, jog už laikotarpį nuo 2011-12-18 iki 2012-01-16 turi būti... 17. Teismui perskaičiavus delspinigių sumą pagal sutarties nuostatas, buvo... 18. Ieškovė sumokėjo 124,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2; 40) ir 400,00 Lt... 19. CPK 93 str. 2 d. nustato, kad bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., Lietuvos Respublikos CK... 21. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „Tanagra“, juridinio asmens kodas ( - ),... 23. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...