Byla 2-1926-599/2012
Dėl įsiskolinimo ieškojimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant Giedrei Vasiliauskaitei dalyvaujant ieškovo atstovei Ievai Joniškytei atsakovui M. B.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovui M. B. dėl įsiskolinimo ieškojimo,

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2008 m. su atsakovu sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės „Visa Classic“ sutartį, kurios pagrindu suteikė atsakovui 1000,00 Lt kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti panaudotą kreditą bei mokėti sutartyje numatytas palūkanas. Ieškovas nurodė, jog atsakovas pasinaudojo jam suteiktu kreditu, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl susidarė įsiskolinimas. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovo 900,00 Lt skolą, 937,67 Lt palūkanų, 812,21 Lt delspinigių, 11% sutartines metines palūkanas nuo negrąžintos 900,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 % įstatymines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 17-19). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 58-59).

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad ieškovo reikalaujami 24 % dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, be to, nėra aišku už kokį laikotarpį yra skaičiuojami ginčijami delspinigiai, kuriems turėtų būti taikomas sutrumpintas šešių mėnesių laikotarpis. Atsakovas prašė teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 38, 49-50). Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies ir prašė teismo taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senatį delspinigių išieškojimui bei prašė sumažinti delspinigių dydį (b.l. 58-59).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2008-12-16 d. šalys sudarė AB Parex banko Kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. VCL/11560, kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 1000,00 Lt kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo ieškovui grąžinti panaudotą kreditą bei mokėti sutartyje numatytas palūkanas (b.l. 20-22). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl susidariusio įsiskolinimo sumokėjimo ir kadangi atsakovas susidariusio įsiskolinimo nesumokėjo, tai ieškovas vienašališkai nutraukė 2008-12-16 d. Kreditinės kortelės mokėjimo sutartį (b.l. 23). Iš civilinėje byloje esačių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad atsakovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų susidarė 2649,88 Lt įsiskolinimas, kurį sudaro : 900,00 Lt negrąžintas kreditas, 937,67 Lt palūkanos už laikotarpį nuo 2009-05-31 d. iki 2011-10-13 d. (imtinai), 812,21 Lt delspinigiai už laikotarpį nuo 2009-05-31 d. iki 2011-10-13 d. (imtinai) (b.l. 25-26). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-59).

8Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

9Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

10Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

11Pažymėtina tai, kad LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai, o sutinkamai su LR CK 6.72 str. nuostatomis - susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš Kreditinės kortelės mokėjimo sutarties 8.1.3 p. nuostatų matyti, kad atsakovui uždelsus sumokėti sutartyje nustatytus mokėjimus, atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti 24 % dydžio delspinigius per metus už sutarties nevykdymą (b.l. 20-22, 25-27). Iš ieškovo į bylą pateiktų paskaičiavimų nustatyta, jog atsakovui yra paskaičiuoti 812,21 Lt dydžio delspinigiai už laikotarpį nuo 2009-05-31 d. iki 2011-10-13 d. (imtinai), t. y. sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta apie 0,07 % delspinigiams (24 % : 365 d. = 0,07 %).

12Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (t. y. ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (t. y. atsakovo) sąskaita (LAT 2003-11-05 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 m. ; LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ; LAT 2005-06-6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 m. yra konstatavęs, jog vadovaudamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, be to, sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (LAT 2006-11-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 m. ; LAT 2005-06-06 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 m.). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas šiuo atveju yra vartotojas, kuris Kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl šiuo atveju atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis su ieškovu dėl sutarties sąlygų, be to, ieškovui nepateikus jokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (t. y. delspinigiai), kurios siekia 812,21 Lt sumą, palyginus su pagrindinės skolos suma (900,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl šios netesybos yra laikytinos baudinėmis (LR CK 1.5 straipsnis). Be to, LR CK 6.73 str. 2 d. bei 6.258 str. 3 d. nuostatose yra numatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, tai teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą ir netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas, atsižvelgiant į konkrečios civilinės bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes, t. y. į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma bei kitus kriterijus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 m.). Tokiu būdu, LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatos suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, todėl esant šioms aplinkybėms konstatuotina, jog 24 % dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga atsakovo atžvilgiu, todėl remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. nuostatomis ir LR CK 1.5 str. nuostatose įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į LR CK 1.125 str. 5 d.1 p. nuostatas, kuriose yra numatyta, jog delspinigių išieškojimui yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, be to, atsakovas prašė taikyti šią ieškinio senatį ir ieškovo atstovė su šiuo prašymu pilnai sutiko, teismas mažina netesybas (t. y. delspinigius) iki 32,40 Lt bendros delspinigių sumos (900,00 Lt x 0,02 % x 180 d. = 32,40 Lt) ir šioje dalyje ieškovo ieškiniai reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. - 179 str.). Be to, iš Kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties 8.1.2 p. bei 8.5 p. nuostatų matyti, kad šalys buvo tarpusavyje sutarusios dėl palūkanų dydžio ir jų mokėjimo terminų, be to, pažymėtina tai, jog šios sutarties sąlygos šalių yra nenuginčytos ir galiojančios, todėl ieškovo ieškiniai reikalavimai dėl 937,67 Lt paskaičiuotų palūkanų bei 11 % sutartinių metinių palūkanų nuo negrąžintos 900,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo tenkinti pilnai (LR CK 6.872 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, kad ieškovas pagrįstai prašo išieškoti iš atsakovo tiek 11 % sutartines metines palūkanas nuo negrąžintos 900,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tiek 5 % įstatymines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi šiuo atveju yra jos sutartinės bei įstatyminės (LR CK 6.37 str., 6.872 str. 1 d.).

13Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai ir iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 900,00 Lt skola, 937,67 Lt palūkanos, 32,40 Lt delspinigiai, 11 % sutartinės metinės palūkanos nuo negrąžintos 900,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5 % įstatyminės metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. - 179 str.).

14Sutinkamai su LR CPK 93 str. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotinas 56,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 1, 16).

15Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai išieškotinos 15,44 Lt pašto išlaidos.

16Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

17Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti dalinai.

19Išieškoti iš atsakovo M. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB „Citadele“ banko, į/k 112021619, buveinė K. Kalinausko g. 13, Vilniuje, naudai 900,00 Lt skolą, 937,67 Lt palūkanų, 32,40 Lt delspinigių, 11 % sutartines metines palūkanas nuo negrąžintos 900,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 % įstatymines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2011-10-20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 56,00 Lt žyminį mokestį.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Išieškoti iš atsakovo M. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 15,44 Lt pašto išlaidas.

22Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB... 3. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2008 m. su atsakovu sudarė... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo pareikštais... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių... 8. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 9. Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę... 10. Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos... 11. Pažymėtina tai, kad LR CK 6.71 str. 1 d. nuostatose yra nustatyta, kad... 12. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo... 13. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas... 14. Sutinkamai su LR CPK 93 str. nuostatomis, iš atsakovo ieškovo naudai... 15. Sutinkamai su LR CPK 92 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai... 16. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti dalinai.... 19. Išieškoti iš atsakovo M. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Išieškoti iš atsakovo M. B., a/k ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 15,44... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...