Byla 2-318-727/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, sekretoriaujant Rimantui Binzai, dalyvaujant ieškovo atstovams T. K., advokatui Arūnui Bertuliui, atsakovo atstovams D. M., advokatui Tomui Petkevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ ieškinį atsakovui UAB „ŽVC“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2atsakovui UAB „ŽVC“ yra pareikštas ieškinys dėl 97536,55 Lt skolos, 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovas nurodė, kad 2004-07-30 sudarė su atsakovu sutartį, kurios pagrindu pertiekė elektros energiją bei išrašė PVM sąskaitas-faktūras, o atsakovas įsipareigojo apmokėti išrašytas PVM sąskaitas faktūras paskaičiuotas pagal nustatytus tarifus. Ieškovas nurodė, kad minėta sutartis buvo jam nuostolinga, be to, atsakovas per 5 metus neatsijungė nuo ieškovo tinklų ir nepirko elektros energijos tiesiogiai iš tiekėjo, todėl 2010-01-01 vienašališkai nutraukė sudarytą sutartį. Tačiau ir nutraukus sutartį ieškovas vengdamas sukelti atsakovui nuostolių bei tikėdamasis, kad šis greitu laiku taps savarankišku elektros energijos abonentu, ir po 2010-01-01 toliau pertiekė elektros energiją atsakovui, tačiau atsakovas už gautą elektros energiją neatsikaitė, pateiktų sąskaitų pilnai neapmokėjo. Ieškovo nuomone, po sutarties nutraukimo, t.y. nuo 2010-01-01, atsakovas turėtų apmokėti ne tik pertiekiamos elektros energijos savikainą, bet ir ieškovo patiriamas faktines išlaidas, kaip numato LR Ūkio ministro patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių reikalavimai (b.l. 1-4). Ieškovo prašymu ieškinys išnagrinėtas dokumentinio proceso tvarka, 2010-07-10 preliminariu sprendimu (b.l. 47-48) ieškovo reikalavimai pilnai patenkinti.

3Atsakovas pareiškė prieštaravimus (b.l. 54-64) dėl preliminaraus sprendimo, nurodydamas, jog su ieškovo reikalavimu nesutinka. Atsakovo teigimu, teisės aktai nenumato subabonento pareigos mokėti elektros energiją pertiekiančiam abonentui jo nustatyto dydžio antkainį, subabonentas turi pareigą tik kompensuoti faktiškai patirtas pagrįstas išlaidas, kurias ieškovas patiria pertiekdamas elektros energiją. Sutartyje šalys yra sulygusios, kad elektros energijos kaina bus keičiama proporcingai atsižvelgiant į AB „Rytų skirstomieji tinklai“ nustatytą elektros energijos kainą ieškovui bei pridedant 2,6 procentų dydžio sumą kaip kompensaciją už galimus elektros energijos nuostolius, atsirandančius dėl elektros energijos perdavimo atsakovui. Atsakovas nemokėjo ieškovui nepagrįstai ieškovo nustatytų sumų, jis mokėjo taip, kaip numatyta sutartyje, kuri tebegalioja, turi būti ir yra vykdoma, nes ginčo šalių 2004-07-30 pasirašyta sutartis nebegalioja. Ieškovas neįrodė pagrįstų ir būtinų išlaidų buvimo fakto, ieškovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros šių aplinkybių neįrodo. Ieškovo nurodomos, jo nuomone, pagrįstos ir būtinosios išlaidos, atsakovo manymu, tokiomis nelaikytinos, jos yra neprotingos ir labai didelės, pagrįstas ir būtinas išlaidas kompensuoja sutartyje numatytas 2,6 proc. dydžio įmokos galimų nuostolių kompensavimui, kurį atsakovas sumoka.

4Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus (b.l. 105-109) teigė nesutinkąs su atsakovo pozicija, prašė palikti byloje priimtą preliminarų sprendimą nepakeistu, nes jis pagrįstas ir teisingas. Nurodė, kad ieškovas, siekdamas užtikrinti tinkamą elektros energijos perdavimą atsakovui, turi nuolat rūpintis elektros įrenginių priežiūra, administravimu, eksploatavimu bei apsauga, todėl turi pirkti paslaugas iš elektros įrenginius eksploatuojančios bendrovės bei samdyti už elektros ūkį atsakingus darbuotojus, kuriems mokamas atlyginimas. Be to, ieškovas turi mokėti žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius ir mokėti pastatus administruojančiai bendrovei už šių objektų priežiūrą. Ieškovas taip pat patiria išlaidų apskaičiuodamas atsakovo suvartotos elektros energijos kiekius bei dėl elektros energijos pertiekimo patiriamas išlaidas ir t.t. Atsakovui taikytas įkainis padengė tik nedidelę dalį ieškovo išlaidų, patiriamų pertiekiant elektros energiją.

5Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu preliminarų sprendimą prašė palikti nepakeistą. Paaiškino, kad neteisinga, kad atsakovas moka pagal sutartyje nustatytą įkainį, turėtų būti mokama pagal ieškovo išrašomas sąskaitas, į kurias įtraukiama suma už elektros energijos pertiekimą ir už patirtas išlaidas. 2004-07-30 sutartis yra negaliojanti ir su ja išrašomos sąskaitos nesiejamos. Elektros energijos naudojimo ir teikimo taisyklėse numatyta, kad subabonentas privalo, vartotojui pareikalavus, sumokėti už perduotą energiją ir padengti vartotojo pagrįstas ir būtinas išlaidas. Informacija, kiek ieškovas sumoka už perkamą elektros energiją yra konfidenciali. Atsakovo pateikiami skaičiavimai nepagrįsti jokiais faktiniais duomenimis.

6Atsakovas teismo posėdžio metu prašo panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas keičia pirminio ieškinio pagrindą, nors tai draudžiama dokumentiniame procese. Ieškinyje buvo nurodyta, kad atsakovas apmoka tik dalį sąskaitų, tačiau nėra užsimenama apie konkrečias išlaidas. Šalis sutartiniai teisiniai santykiai tebesieja. Ieškovas taip pat naudoja elektros energiją, todėl rūpinasi elektros įrenginių priežiūra, administravimu, eksploatavimu bei apsauga pirmiausia dėl savo vykdomos veiklos, šios išlaidos patiriamos nepaisant to, ar elektros energija naudojasi atsakovas. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės leidžia ieškovui reikalauti tik tokių išlaidų, kurios buvo būtinos perduodant elektros energiją subabonentui, t.y. susiję būtent su elektros energijos perdavimu, o ne įprastine ūkine veikla. Vilniaus apygardos teismo 2010-11-11 nutartimi patvirtinta, kad 2004-07-30 sutartis dėl komunalinių paslaugų teikimo yra galiojanti, ieškovo pranešimas apie sutarties nutraukimą nesukelia jokių pasekmių, kadangi ieškovas savo sutartines prievoles tebevykdo. Ieškovas nepateikia duomenų atsakovui, kokiais tarifais perka elektros energiją. Ieškovas skaičiuoja nepagrįstai didelį tarifą, atsakovas yra atsiskaitęs su ieškovu pagal mokėtiną tarifą – 0,23 Lt už kilovatvalandę, įskaitant 2,6 procentų dydžio papildomas išlaidas ir PVM. Ieškovo pateikiami skaičiavimai, lentelės, sąskaitos nėra leistini įrodymai pagrindžiant patirtų išlaidų buvimą. Ieškovas nepateikė duomenų, kokius konkrečius darbus atlieka jo darbuotojai dėl elektros energijos perdavimo atsakovui, ieškovo nurodomos išlaidos būtų patiriamos nepriklausomai nuo elektros energijos perdavimo atsakovui, pastarasis neturi jas kompensuoti.

7Preliminarus sprendimas keistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).

8Bylos medžiaga nustatyta, jog 2004-07-30 ieškovas sudarė su atsakovu Sutartį dėl komunalinių paslaugų, kurios pagrindu ieškovas pertiekinėjo elektros energiją atsakovui joje numatytais tarifais ir tvarka (b.l. 16). Ši sutartis atskirais šalių susitarimais buvo ne kartą keičiama ir koreguojama, tame tarpe peržiūrint ir elektros energijos tarifus (b.l.17-22). Pagal paskutinį šalių pasirašytą sutarties pakeitimą 2009-01-02 šalys sutarė, jog 1 kWh kaina yra 0,285 Lt (be PVM), papildomai priskaičiuojami 2,6 proc. suvartotos elektros energijos nuostoliai kabeliuose ir transformatoriuose (b.l. 22). Ieškovas 2009-09-23 pranešimu (b.l. 23) nuo 2010-01-01 vienašališkai nutraukė tarp ieškovo ir atsakovo 2004-07-30 sudarytą sutartį, tačiau ir po sutarties nutraukimo ieškovas pertiekinėjo elektros energiją atsakovui (b.l.1-4,23), dėl to ginčo byloje nėra, tik skaičiavo kitus tarifus – ne sutartimi numatytus, o Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytus, kuriose, ieškovo teigimu, numatyta pareiga subabonentui, t.y. atsakovui, kompensuoti pertiekėjo, t.y. ieškovo, patirtas pagrįstas ir būtinas perteikimo išlaidas. Atsakovas gi ieškovo nurodytas tokias išlaidas pagrįstomis ir būtinomis nelaiko, mano, jog ir toliau turi mokėti pagal sutartį, nes ji tebevykdoma, todėl galioja.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą, susipažinęs su ginčo šalių pateiktais įrodymais bei teisminio nagrinėjimo eigoje išsakytais paaiškinimais ir teiginiais, mano, jog ieškovas įrodė dalį ieškiniu reikštų reikalavimų, kurie turi būti tenkinami dėl žemiau išdėstyto.

10Akivaizdu, jog nagrinėjamo ginčo atveju susidarė dvejopo turinio ir teisinės prigimties įsiskolinimas – 1) už 2009 m. spalio ir gruodžio mėnesį, kuomet galiojo minėta ginčo šalių sutartis, ir 2) už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-05-31, kuomet ji jau nebegaliojo. Todėl vertintinas kiekvienas laikotarpis atskirai.

11Dėl reikalavimo apmokėti 2009 m. spalio ir gruodžio PVM sąskaitas-faktūras.

12Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo už šį laikotarpį 41 454,12 Lt (b.l. 1-4, 9, 10). Šis reikalavimas tenkintinas iš dalies.

13Minėta, šiam laikotarpiui taikytina ginčo šalių pasirašyta sutartis su vėlesniais pakeitimais, kur šalys sutarė, jog 1 kWh kaina yra 0,285 Lt (be PVM), papildomai priskaičiuojami 2,6 proc. suvartotos elektros energijos nuostoliai kabeliuose ir transformatoriuose (b.l. 22). Teismas neabejoja ieškovo šiam laikotarpiui išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis (b.l. 9, 10), jų tikrumu, nes matyti, jog jos atitinka šalių sutartus tarifus. Priešingai, atsakovas apeliuodamas į dalinį jų apmokėjimą bei pateikdamas šio paskaičiavimus (b.l. 247, 248) ir mokėjimo nurodymus (b.l. 240, 241), moka ne pagal ginčo šalių sutartyje nustatytą tarifą, o po 0,23 Lt už 1 kWh, t.y. mažiau nei jam priklausytų. Todėl 13 504,49 Lt nepriemoka už šį laikotarpį iš jo priteistina (LR CK 6.200 str., 6.344 str.). Dėl nesavalaikio atsiskaitymo skaičiuotinos palūkanos (LR CK 6.210 str. 2 d.).

14Dėl reikalavimo priteisti skolą už 2010-01-01 – 2010-05-31 laikotarpį.

15Reikalavimą šioje dalyje ieškovas grindžia tuo, jog 2009-09-23 pranešimu nutraukus sutartį, atsakovui taikytinos ne sutarties, o LR Ūkio ministro patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklių) reikalavimai. Su šia ieškovo nuomone sutiktina.

16Minėta, ieškovas 2009-09-23 pranešimu Nr. 357 (b.l. 23) informavo atsakovą nutraukiąs sutartį nuo 2010-01-01. Toks ieškovo vienašališkas sutarties nutraukimo faktas, kaip ir ieškovo LR CK 6.199 str. numatytos teisės vienašališkai nutraukti neapibrėžtam terminui sudarytą sutartį pasinaudojimas, nėra paneigti, todėl sutarties nutraukimas laikytinas įvykusiu ir lieka galioti, nepaisant to, kad šalys ir toliau bendradarbiauja, t.y. ieškovas perteikinėja, o atsakovas priima elektros energiją. Nagrinėjamo ginčo sprendimui teisiniu požiūriu, teismo manymu, svarbu tai, kokia apmokėjimo tvarka šiuo atveju yra taikoma. Čia sutiktina su ieškovo išsakytais teiginiais, jog nutraukus sutartį ir esant toliau tebevykdomam bendradarbiavimui, taikytini Taisyklių reikalavimai. Iš byloje esančio ginčo šalių susirašinėjimo (b.l. 34-39) bei atsakovo teismui pateiktų skaičiavimo suvestinių (b.l. 247, 248), kitų duomenų (b.l. 76-86) matyti, jog atsakovui buvo apie tai žinoma, matyti, jog jis po sutarties nutraukimo, dalinai apmokėdamas pateiktas sąskaitas-faktūras, moka po 0,32 Lt už 1 kWh.

17Taigi teismas dėl išdėstyto daro išvadą, jog atsakovui nuo 2010-01-01 kyla pareiga apmokėti suteiktas energijos perteikimo paslaugas pagal Taisykles.

18Ieškovo šioje reikalavimų dalyje ieškinys kildinamas iš to, kad atsakovas, kaip subabonentas, sutinkamai su Taisyklių 14 p. (Taisyklių redakcija, galiojusi iki 2010-02-11) ir 54.3 p. (Taisyklių aktuali redakcija), privalo padengti abonento (ieškovo) visas faktines išlaidas, ieškovo patirtas perduodant elektros energiją. Ieškovas pateikia tokių išlaidų iššifravimą (b.l. 110, 111-121). Išanalizavęs jų turinį, teismas mano, jog didžioji dalis jų nėra pagrįstos ir būtinos išlaidos minėtų Taisyklių nuostatų prasme.

19Taisyklėse nėra konkrečiai reglamentuota ir įvardinta, kokios tai išlaidos, apeliuojama į subabonento pareigą apmokėti pagrįstas ir protingas faktines išlaidas, ieškovo patiriamas perduodant elektros energiją. Kaip matyti iš ieškovo teismui pateiktų duomenų, jo nuomone, pagrindžiančių šį reikalavimą (b.l. 111-121), į patirtas elektros energijos perdavimo sąnaudas ieškovas įtraukia didžiąja dalimi išlaidas, susijusias su jo, kaip darbdavio, pareigų atlikimu (atlyginimo darbuotojams, mokestinių prievolių mokėjimu), išlaidas remontui, pastotės priežiūrai, gedimų šalinimui, priežiūros darbams ir pan., nekilnojamojo turto mokesčius, žemės nuomą ir kt., kurie, teismo giliu įsitikinimu, negali būti priskiriami prie aptariamo turinio išlaidų. Iš pateiktų paskaičiavimų mechanizmo nėra aišku, kuo remiantis ir kaip ieškovas išveda proporciją nuo turėtų tokių išlaidų ir atsakovui galimai tenkančių mokėti, kai kurios jų siekia 30, 39, 50 ir net gi 100 proc.. Vertinant rašytinius įrodymus visų pateiktų į bylą įrodymų kontekste, matyti, jog šiuo nepagrįstai mėginama ant atsakovo pečių suversti didžiąją dalį pačiam ieškovui tenkančių įsipareigojimų ar sutartinių prievolių vykdymo, kas nėra sąžininga ir protinga. Todėl šioje reikalavimų dalyje teismas ieškinį atmeta. Iš atsakovo pateiktų mokėjimo nurodymų (b.l. 240-246), suvestinės (b.l. 247-248), matyti, jog atsakovas kompensavo 2,6 proc. su paslaugų teikimų susijusių išlaidų, kuris buvo numatytas ginčo šalims bendradarbiaujant sutarties pagrindu, pastebėtina ir tai, kad pats ieškovas ir toliau skaičiuoja tokį dalies patirtų sąnaudų kompensavimo mechanizmą, nes į tokių išlaidų buvimą, kaip matyti iš jų iššifravimo, įtraukia 2,6 proc. suvartotos elektros energijos nuostolių trasoje. Tikėtina, kad toks pagrįstų ir būtinųjų faktinių išlaidų kompensavimo mechanizmas, nesant objektyviam ir aiškiam jo reglamentavimo įtvirtinimui, nagrinėjamo ginčo atveju yra pakankamas (LR CK 1.5 str.).

20Teismas nesutinka su atsakovo išsakyta pozicija, jog ieškovas keitė ieškinio dalyką ir pagrindą, kas, žinia, nėra galima dokumentiniame procese (LR CPK 430 str. 4 d.). Iš ieškinio turinio matyti, kokių išlaidų priteisimo prašė ieškovas, jo pozicija išsakyta aiškiai, nors ir nelabai konkrečiai. Teisminio nagrinėjimo eigoje ši pozicija buvo tikslinama, pateikiant, be kita ko, ir papildomus ją pagrindžiančius įrodymus, kurie buvo priimti. Todėl ši atsakovo argumentacija teismo nepriimtina, nėra pagrindo manyti, kad tai buvo ieškinio dalyko ir pagrindo keitimas.

21Esant virš išdėstytam, konstatuotina, jog yra pagrindas pakeisti byloje priimtą preliminarų sprendimą, nes pateikti įrodymai patvirtina tik dalinio atsakovo įsiskolinimo ieškovui, t.y. 13 504,49 Lt dalyje, faktą. Likusioje dalyje, t.y. dėl 84 032,06 Lt priteisimo, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.). Atitinkamai peržiūrimos ir bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 430 str. 7 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistina 405,13 Lt žyminio mokesčio, kas sudaro 3 proc. patenkintų reikalavimų sumos. Teismas tenkino 13,84 proc. ieškiniu reikštų reikalavimų (13 504,49 x 100 : 97 536,55), todėl ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 747,36 Lt (5 400 x 13,84 proc.; b.l. 218-220) advokato pagalbos išlaidų. Sutinkamai su LR CPK 92 str., 430 str. 7 d. nuostata, iš abiejų ginčo šalių lygiomis dalimis priteistina 23,16 Lt pašto išlaidų.

22Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d. 3 p., 7 ir 8 šio straipsnio dalimis,

Nutarė

23pakeisti byloje 2010-07-10 priimtą preliminarų sprendimą.

24Priteisti iš atsakovo UAB „ŽVC“, į.k. 300027769, 13 504,49 Lt skolos, 6% metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2010-07-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 1 152,49 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“, į.k. 122663561, naudai.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Priteisti iš atsakovo UAB „ŽVC“, į.k. 300027769, ir ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“, į.k. 122663561, iš kiekvieno po 11,58 Lt pašto išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija... 2. atsakovui UAB „ŽVC“ yra pareikštas ieškinys dėl 97536,55 Lt skolos, 6%... 3. Atsakovas pareiškė prieštaravimus (b.l. 54-64) dėl preliminaraus sprendimo,... 4. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus (b.l. 105-109) teigė... 5. Ieškovo atstovai teismo posėdžio metu preliminarų sprendimą prašė... 6. Atsakovas teismo posėdžio metu prašo panaikinti preliminarų sprendimą ir... 7. Preliminarus sprendimas keistinas (CPK 430 str. 6 d. 3 p.).... 8. Bylos medžiaga nustatyta, jog 2004-07-30 ieškovas sudarė su atsakovu... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą, susipažinęs su ginčo šalių pateiktais... 10. Akivaizdu, jog nagrinėjamo ginčo atveju susidarė dvejopo turinio ir... 11. Dėl reikalavimo apmokėti 2009 m. spalio ir gruodžio PVM... 12. Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo už šį laikotarpį 41... 13. Minėta, šiam laikotarpiui taikytina ginčo šalių pasirašyta sutartis su... 14. Dėl reikalavimo priteisti skolą už 2010-01-01 – 2010-05-31 laikotarpį.... 15. Reikalavimą šioje dalyje ieškovas grindžia tuo, jog 2009-09-23 pranešimu... 16. Minėta, ieškovas 2009-09-23 pranešimu Nr. 357 (b.l. 23) informavo atsakovą... 17. Taigi teismas dėl išdėstyto daro išvadą, jog atsakovui nuo 2010-01-01 kyla... 18. Ieškovo šioje reikalavimų dalyje ieškinys kildinamas iš to, kad atsakovas,... 19. Taisyklėse nėra konkrečiai reglamentuota ir įvardinta, kokios tai... 20. Teismas nesutinka su atsakovo išsakyta pozicija, jog ieškovas keitė... 21. Esant virš išdėstytam, konstatuotina, jog yra pagrindas pakeisti byloje... 22. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 430 str. 6 d. 3 p., 7... 23. pakeisti byloje 2010-07-10 priimtą preliminarų sprendimą.... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „ŽVC“, į.k. 300027769, 13 504,49 Lt skolos, 6%... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „ŽVC“, į.k. 300027769, ir ieškovo Mokslinės... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...