Byla eI-5881-342/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Aušrelės Mažrimienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jurgitai Žvilauskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei M. L., atsakovės atstovei Ingai Sutulaitei – Pryšmantei,

22019 m. lapkričio 21 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „CAR RENT” skundą atsakovei Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja UAB „CAR RENT” (toliau – ir pareiškėja) prašo panaikinti Vietinio užimtumo iniciatyvų (toliau – ir VUI) komisijos 2019-04-24 sprendimą dėl paraiškos atmetimo (toliau –ir ginčijamas sprendimas), ir įpareigoti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir atsakovė, Užimtumo tarnyba) Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento (toliau – ir Departamentas) Šilutės skyrių (toliau – ir Šilutės skyrius) išnagrinėti iš naujo pareiškėjos paraišką gauti subsidiją „Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto naujų darbo vietų steigimas UAB „Car Rent” (toliau – ir paraiška).

5Pareiškėja nurodo, jog 2019-04-01 pateikė paraišką VUI projektų atrankai. Pažymi, jog paraiška subsidijai gauti buvo teikiama siekiant naujai įsteigti 13 darbo vietų įdarbinant darbo biržoje registruotus bedarbius ir įsigyjant naujoms darbo vietoms reikiamą įrangą, ir tokiu būdu ne tik vietiniams suteikti darbo vietas, tačiau padidinti vietos gyventojų užimtumą, pagerinti gyvenimo kokybę ir taip spręsti bei mažinti socialines nedarbo problemas vietos bendruomenėje. Nurodo, kad 2019-04-17 pateikė VUI paraiškos patikslinimus su papildomais dokumentais, siekiant atsakovei paaiškinti bei tiksliau supažindinti su planuojama įsigyti įranga. Teigia, kad įvertinusi tai, jog atsakovė visiškai nesupranta planuojamos įsigyti įrangos veikimo bei būtinumo naujai darbo vietai sukurti, kiek įmanoma tiksliau, remiantis pateiktais komerciniais pasiūlymais, sąmatoje įvardijo kiekvieną įrenginį pagal atskirą pavadinimą/modelį ar markę.

6Nurodo, kad 2019-04-24 iš atsakovės gavo ginčijamą sprendimą. Cituoja ginčijamo sprendimo 11 punktą. Pažymi, jog 2019-04-17 atsakyme atsakydama į 11 klausimą dėl priemonių parametrų pagrįstumo darbo vietų steigimo lėšų poreikiui bei prašymą nurodyti sudėtines dalis, nurodė, kad: „Numatyti paraiškoje darbo priemonių parametrai yra pasirinkti įvertinus galimybę darbus atlikti greitai, mažiausiomis sąnaudomis bei kokybiškai. Horizontalaus gręžimo matavimų įrangos komerciniame pasiūlyme yra nurodytos sudėtinės dalys, o ekskavatoriaus, sunkvežimių komerciniame pasiūlymuose nurodyti visi pagrindiniai parametrai reikalingi įvertinti įrangos funkcionalumą, našumą ir kainą”.

7Mano, jog ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, kadangi jis yra abstraktaus pobūdžio, nepagrįstas motyvuotais ir išsamiais argumentais, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio nuostatų. Teigia, kad tai, kad atsakovė, galimai dėl tam tikrų specifinių žinių trūkumo, visiškai nesupranta, kokia įranga kiekvienai darbo vietai sukurti yra perkama, kokios jos sudėtinės dalys ar reikalingi parametrai, nesudaro pagrindo atmesti paraiškos.

8Argumentuoja, kad paraiškoje nurodė projekto įgyvendinimo vietą, įgyvendinimo laiką, pateikė projekto santrauką, jo aktualumą, tikslus ir uždavinius; projekto veiklų aprašymą; darbų, kurie bus atliekami įsteigtose darbo vietose, aprašymą; pareigybių aprašymus; laukiamų projekto rezultatų tęstinumą; ketinamiems įdarbinti darbuotojams numatomą mokėti darbo užmokestį; komercinius pasiūlymus; savivaldybės ir vietos bendruomenės indėlį ir jo įtaką planuojamiems pasiekto projekto rezultatams; taip pat projekto įgyvendinimo sąmatą. Pažymi, kad papildomai pateikė kiekvieno planuojamo įsigyti įrenginio technines specifikacijas kartu su technologiniu darbo proceso aprašymu. Mano, kad remiantis šiais dokumentais, galima aiškiai susieti kiekvienos įrangos darbą bei reikalingumą siekiant vykdyti planuojamus darbus. Nurodo, kad projekto tikslą grindė naujų darbo vietų įsteigimu įmonės teikiamų paslaugų spektro ir našumo didinimu bei siekiu prisidėti prie Šilutės rajono gyventojų užimtumo didinimo, socialinės atskirties mažinimo. Paraiškoje nurodyta, kad projekto įgyvendinimo metu planuojama įsteigti trylika naujų darbo vietų (penkias darbo vietas – sunkvežimio vairuotojams, vieną – ekskavatoriaus mašinistui, tris – geodezininko ir markšeiderio padėjėjams, tris - akmens griežėjams ir vieną – automobilinės cisternos vairuotojui) ir įsigyti šioms darbo vietoms įsteigti reikalingus būtiniausius darbo įrankius, įrangą, transporto priemones (tris horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginius, tris kryptinio gręžimo įrangas, keturi sunkvežimius su integruota bentonito maišymo stotimi, vieną sunkvežimį - asenizacinę mašiną, vieną ekskavatorių ir vieną sunkvežimį su integruotu kranu manipuliatoriumi).

9Mano, kad atsakovės pateiktas atsakymas parodo, kad atmetant paraišką, nebuvo vadovautasi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktu ir 8 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika. Atkreipia dėmesį, kad iš pateikto atsakovės paviršutiniško atsakymo galima daryti prielaidą, kad atsakymas buvo suformuotas per daug nesigilinant į pateiktus dokumentus, nevertinant jų visumos, nesiekta susipažinti su pateiktais dokumentais, aprašančiais darbo specifiką ir įsigyjamos įrangos specifikacijas. Teigia, kad atsakovė nekreipė dėmesio į tai, kad pareiškėja, siekdama palengvinti Užimtumo tarnybos darbą, patikslindama paraišką, ne tik pateikė paaiškinimą dėl planuojamos įsigyti įrangos parametrų pasirinkimo, tačiau patikslino paraiškos sąmatą, ties kiekvienu punktu įvardindamas tikslų komerciniuose pasiūlymuose nurodytą įrangos modelį. Mano, kad iš prie paraiškos pateiktų pareigybių aprašymo, aiškiai suprantama, kokias kasdienines užduotis kiekvienas naujai įdarbintas darbuotojas su kokia įsigyta įranga turės atlikti. Technologinis darbo proceso aprašymas puikiai supažindina su viso darbo procesu bei pačios įrangos veikimo principu.

10Pažymi, kad jeigu atsakovė būtų tinkamai įvertinusi pateiktų dokumentų visumą, ji būtų supratusi, kad darbai šiuo atveju būtų vykdomi specifiniai, todėl ir įranga yra konkreti ir būtina atitinkamo gamintojo, kadangi jų yra vos keletas. Paaiškina, jog numatomų veiklų ir reikiamų lėšų ryšys, pagal pateiktus paraiškos duomenis ir kitus dokumentus, yra aiškiai matomas ir lengvai gali būti susiejamas bet kurio asmens, kuris kartu su paraiškos teikėju siekia bendro ir pagrindinio subsidijos teikimo tikslo, be jokių išankstinių nusistatymų.

11Teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia pareiškėjos teisėtus lūkesčius. Pažymi, jog atsakovė privalėjo motyvuoti ginčijamą sprendimą, jį pagrįsdama objektyviais duomenimis (faktais), argumentais, nurodyti konkretų teisinį pagrindą, jį aiškindama su konkrečia paraiškos patikslinime nurodyta aplinkybe taip, jog motyvų išdėstymas būtų adekvatus, aiškus ir pakankamus.

12Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu palaiko skundą jame išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

13Atsakovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsakovė nurodo, kad priimant ginčijamą sprendimą buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu (toliau – ir Užimtumo įstatymas), Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (toliau – ir URP aprašas), ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašu (toliau – ir ADRPP aprašas). Pažymi, jog šiais teisė aktais turėjo pareigą vadovautis ir pareiškėja, teikdama paraišką valstybės paramai gauti.

15Nurodo, kad 2019-04-12 Komisijos posėdžio metu buvo nustatyti paraiškos trūkumai, todėl 2019-04-12 raštu pareiškėja buvo informuota apie nustatytus trūkumus ir įpareigota juos pašalinti. Pažymi, kad 2019-04-17 pareiškėja pateikė patikslintą paraišką. Teigia, kad Komisija nustatė, jog pareiškėja nepašalino visų nustatytų paraiškos trūkumų, todėl nutarė paraišką atmesti ir toliau nenagrinėti. Vadovaujasi URP aprašo 52 punktu bei ADRPP aprašo 24 punktu ir teigia, kad pareiškėja, siekdama įgyvendinti VUI projektą, turi pareigą pateikti teisingai užpildytą patvirtintos formos paraišką, kuri turi būti pagrįsta kitais minėtuose teisės normose nurodytais dokumentais.

16Teigia, kad rašte dėl trūkumų buvo aiškiai nurodyti būtent paraiškos 11 punkto trūkumai, tačiau pareiškėja nurodytų trūkumų nepašalino. Pažymi, kad pateikus patikslintą paraišką 11.1, 11.2 papunkčiuose pareiškėja išskyrė konkrečius pirktinų įrengimų, darbo priemonių gamintojus, nors tokio reikalavimo Komisija rašte dėl trūkumų nekėlė, tačiau nenurodė šių darbo priemonių parametrų ir jų nepagrindė, kurie daro įtaką konkrečiai įrenginio/daikto kainai, todėl nėra galimybės nustatyti numatomų veiklų ir reikiamų lėšų ryšio. Mano, kad pareiškėja Paraiškos 11.2 papunktyje pati deklaratyviai nurodė, jog neįsigijus darbo priemonių, nebūtų galimybės įsteigti darbo vietų. Teigia, kad toks abstraktus paaiškinimas, nelaikytinas projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimu, nurodant numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšį.

17Atkreipia dėmesį, kad skunde pareiškėja patvirtina, jog atmestinai vertino Komisijos išdėstytus paraiškos trūkumus ir jų visų nepašalino. Argumentuoja, kad nors rašte dėl trūkumų pareiškėjai aiškiai buvo pažymėta, kad pateikiamuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyti techniniai parametrai turi atitikti paraiškos 11.2 papunktyje nurodytus parametrus, tačiau pareiškėja pirktinų daiktų techninių parametrų paraiškoje nenurodė, nes laikė šį teisė aktų reikalavimą neturinčiu prasmės.

18Pažymi, kad vien paraiškos pateikimas nereiškia, kad valstybės parama bus suteikta. Mano, kad pareiškėja, būdama apdairi ir rūpestinga, teikdama paraišką, privalėjo susipažinti su teisės aktuose keliamais reikalavimais, jais remiantis atsakingai pateikti dokumentus, tačiau šios pareigos tinkamai neįvykdė, net ir nustačius terminą neatitikimams pašalinti. Teigia, kad nurodyti ir nepašalinti trūkumai yra esminiai, dėl kurių paraiška neatitinka teisės aktų keliamų reikalavimų, todėl Komisija pagrįstai ir teisėtai priėmė ginčijamą sprendimą. Papildomai atkreipia dėmesį, jog Komisijai, svarstant pateiktą paraišką, kilo pagrįstų abejonių ir dėl pareiškėjos pateiktų komercinių pasiūlymų realumo, kadangi patikrinus viešai prieinamą informaciją apie teikėjus, jų skelbiamos daiktų, kuriuos pareiškėja ketino įsigyti, kainos ženklai skyrėsi nuo prie paraiškos pridėtų pasiūlymų.

19Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu su pareiškėjos skundu nesutinka iš esmės atsiliepime į skundą išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21Byloje kilęs ginčas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento Šilutės skyriaus 2019-04-24 sprendimo „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos atmetimo”, kuriuo atsisakyta pareiškėjai skirti valstybės pagalbą – subsidiją – naujoms darbo vietoms įsteigti, teisėtumo ir pagrįstumo, bei įpareigojimo pareiškėjos paraišką gauti subsidiją įvertinti iš naujo.

22Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta, jog pareiškėja Šilutės skyriui pateikė 2019-03-29 paraišką gauti subsidiją „Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto naujų darbo vietų steigimas UAB „Car Rent” (minėta, toliau – ir paraiška). Iš paraiškos 3 punkto „Projekto santrauka” matyti, jog pareiškėja prašė suteikti 196 314,60 Eur dydžio valstybės paramą 13 naujų darbo vietų įsteigti.

23Šilalės skyriaus VUI projektų atrankos komisijos (minėta, toliau – ir Komisija)

242019-04-12 posėdžio protokolas patvirtina, kad posėdžio metu, įvertinus pareiškėjos paraiškos ir jos priedų atitiktį teisės aktų reikalavimams, buvo nustatyti paraiškos trūkumai. Šilutės skyriaus

252019-04-12 raštu Nr. SD(19.3) „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos patikslinimo” pareiškėja buvo informuota apie nustatytus trūkumus, kuriuos siekiant pašalinti, paprašyta skubos tvarka iki 2019-04-17 17 val. (imtinai), kartu su lydraščiu pateikti: „1. Paraiškos punktų patikslinimą, atsižvelgiant į aukščiau 1- 13 punktuose išdėstytus paraiškos trūkumus. 2. Trijų potencialių tiekėjų komercinius pasiūlymus kiekvienai planuojamai įsigyti priemonei, kuriuose būtų nurodytos techninės specifikacijos, atitinkančios paraiškoje numatytas. Tiekėjui oficialiai nevykdant veiklos, susijusios su parduodamų įrenginių ar priemonių eksploatacija ar prekyba, pateikti motyvuotą paaiškinimą apie konkretaus tiekėjo pasirinkimą ar jo galimybes vykdyti daiktų ar priemonių tiekimą. 3. Pateikti naujos formos pažymą apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams. 4. Pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos išduotus nustatytus reikalingus atestatus ir leidimus įmonei vykdyti paraiškoje nurodytą veiklą”.

26Nustatyta, kad pareiškėja, atsakydama į anksčiau aptartą Šilutės skyriaus 2019-04-12 raštą, pateikė paaiškinimą dėl VUI projektų paraiškos patikslinimo bei 2019-04-16 paraišką gauti subsidiją „Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto naujų darbo vietų steigimas UAB „Car Rent” (toliau – ir patikslinta paraiška).

27Iš Komisijos 2019-04-19 posėdžio protokolo matyti, kad posėdžio metu, atsižvelgus į Komisijos 2019-04-12 posėdyje nustatytus trūkumus bei papildomai pateiktus pareiškėjos dokumentus, buvo pakartotinai įvertintas pareiškėjos paraiškos ir jos priedų atitikimas teisės aktų nuostatoms. Protokole nurodyta, kad pareiškėja pateikė Šilutės skyriaus 2019-04-12 rašte nurodytus dokumentus, tačiau Komisijos sprendimu neištaisė visų nustatytų trūkumų. Nurodyta, kad pareiškėjos paraiška ir jos priedai neatitinka teisės aktų reikalavimų: patikslintos paraiškos 11.1 papunktyje nurodyti konkretūs numatomos įsigyti įrangos modeliai ir 11.2 papunktyje nėra pagrįsta, kodėl tokia konkreti vieno gamintojo įranga yra būtina steigiamų darbo vietų funkcijoms atlikti, negalima nustatyti numatomų veiklų ir reikiamų lėšų ryšio, patikrinus viešai prieinamą informaciją apie tiekėjus, suabejota jų pasiūlymų realumu, pasiūlymuose nurodytos kainos iš viešai skelbiamų internetinių portalų ženkliai neatitiko nurodytos kainos, nors skelbimuose parduodama technika identiška pridedamuose pasiūlymuose. Komisijos 2019-04-19 posėdžio metu nutarta atmesti pareiškėjos paraišką ir toliau jos nenagrinėti.

28Ginčijame sprendime nurodyta, kad Komisija 2019-04-19 posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos VUI paraiškos patikslinsimus ir nustatė, kad paraiškos 11.1. papunktyje projekto sąmatoje nurodyti konkretūs numatomos įsigyti įrangos modeliai ir 11.2. papunktyje nėra pagrįsta, kodėl tokia konkreti vieno gamintojo įranga yra būtina steigiamų darbo vietų funkcijoms atlikti, negalima nustatyti numatomų veiklų ir reikiamų lėšų ryšio. Ginčijamame sprendime nurodyta, kad Komisija priėmė sprendimą patikslintą VUI paraišką atmesti.

29Nagrinėjamo ginčo teisinius santykius iš esmės reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas (minėta – toliau – ir Užimtumo įstatymas), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (minėta, toliau – ir URP aprašas) bei Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017-07-05 įsakymu Nr. V-388 (pakeistas Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019-02-28 įsakymu Nr. V-97) patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (minėta, toliau – ir ADRPP aprašas). Be to, atsižvelgus į tai, kad ginčijamas sprendimas yra individualus administracinis aktas, jam, be kita ko, taikomi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (minėta, toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai.

30VUI projektų įgyvendinimas yra viena iš paramos darbo vietoms steigti paramos rūšių (Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Vadovaujantis Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta parama teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Užimtumo tarnybos atrinktiems darbdaviams šio įstatymo 45, 46 ir 47 straipsniuose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka, mokant subsidiją su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų atlikimu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti ir nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti, kai planuojamos išlaidos patalpoms remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio. Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 1 dalis nustato, kad naujų darbo vietų steigimo bedarbiams įdarbinti projektų, padedančių sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų savivaldybių (seniūnijų) gyventojų užimtumą, įgyvendinimas organizuojamas bedarbių neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo vietas. Parama darbo vietoms steigti, įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, teikiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nurodytiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kuriuose mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės (Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalis). Pagal aptariamo straipsnio 3 dalį VUI projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytose savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti.

31URP aprašo V skyrius nustato paramos darbo vietoms steigti sąlygas ir tvarką. Pagal URP aprašo 48.2 papunktį paramos darbo vietoms steigti priemonės, be kita ko, yra VUI projektų įgyvendinimas, skirtas steigti naujoms darbo vietoms bedarbiams neterminuotai įdarbinti savivaldybių ar seniūnijų teritorijose, kurias kasmet iki lapkričio 1 d. nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

32URP aprašo 52 punkte nustatyta, jog darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, VUI projektų paraišką, kurios formą nustato Užimtumo tarnybos direktorius, kartu su Aprašo 51 punkte nurodytais dokumentais pateikia tos teritorijos Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dienos. URP aprašo 52 punkte nurodyta, kad su paraiška pridedamos šių dokumentų kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu, jei jis privalo turėti antspaudą, ir vadovo parašu: leidimų, licencijų, jeigu šios informacijos nėra Licencijų informacinėje sistemoje, higienos pasų, reikalingų numatomai vykdyti/vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus (51.1 papunktis); dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu jis būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) ir jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre (51.2 papunktis); dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikio pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas ir kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas) (51.3 papunktis); dokumentų, patvirtinančių darbdavio, siekiančio gauti subsidiją darbo vietoms steigti, turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre (51.4 papunktis); ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems (51.5 papunktis); Aprašo 50.3 papunktyje nurodytos Vienos įmonės deklaracijos (51.6 papunktis).

33URP aprašo 59 punkte nustatyta, kad Užimtumo tarnyboje VUI paraiškų atrankai ir įgyvendinamų VUI projektų priežiūrai vykdyti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje sudaromos VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijos. Pagal aptariamo aprašo 60.1 papunktį VUI komisijos, atrinkdamos subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas, įvertina: VUI paraiškos teikėją, vadovaudamosi Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 2 dalyje ir Aprašo 50 punkte nustatytomis sąlygomis. URP aprašo 60.2 papunktyje įtvirtinta, kad VUI komisijos, atrinkdamos subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas, įvertina VUI paraiškos ir jos priedų atitiktį Aprašo reikalavimams pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatytą VUI paraiškų atitikties vertinimo Apraše numatytiems reikalavimams formą. VUI komisijoms nustačius VUI paraiškos ar jos priedų neatitiktį minėtiems reikalavimams, išskyrus neatitiktį Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies ir Aprašo 4 bei 49 punktų reikalavimams, Užimtumo tarnyba kreipiasi į VUI paraiškos teikėją, nurodydama trūkumus ir terminą jiems pašalinti. Jei VUI paraiškos teikėjas per Užimtumo tarnybos nustatytą terminą nepašalina nustatytų trūkumų, VUI paraiška atmetama ir toliau nenagrinėjama. Jei VUI paraiška neatitinka Užimtumo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies arba Aprašo 4 ir 49 punktų reikalavimų, ji atmetama ir toliau nenagrinėjama. Užimtumo tarnyba apie priimtą sprendimą atmesti VUI paraišką ir toliau jos nenagrinėti per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai, nurodydama atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

34Darbdavių paraiškų įgyvendinant VUI projektus teikimo ir nagrinėjimo tvarką reguliuoja ADRPP aprašo VI skyrius. ADRPP aprašo 23 punkte įtvirtinti kriterijai, pagal kuriuos atrenkami projekto tiekėjai įgyvendinti VUI projektus. Šiame punkte nustatyta, kad teikiamų VUI paraiškų sąmatose numatytos išlaidos yra: skirtos darbo vietai įsteigti (pritaikyti) ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje (23.2.1 papunktis); planuojamos patirti per Aprašo 34 punkte nurodytoje sutartyje numatytą laikotarpį (23.2.2 papunktis); nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius (23.2.3 papunktis); nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti VMI kaip PVM mokėtojai (23.2.4 papunktis).

35Pagal ADRPP aprašo 24 punktą darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti atitinkamoje tikslinėje teritorijoje, VUI projekto paraišką (12 priedas) kartu su URP aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų kopijomis, pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams (5 priedas) ir dokumentų, patvirtinančių smulkiojo ar vidutinio subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais, kopijomis pateikia tos tikslinės teritorijos Klientų aptarnavimo skyriui per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 52 punkte nurodytą terminą. Klientų aptarnavimo departamentų, kurių aptarnaujamose teritorijose numatyta įgyvendinti VUI projektus, direktorių sudarytos Komisijos, kurios savo veikloje vadovaujasi VUI projektų atrankos ir priežiūros darbo reglamentu (121 priedas), atrenka subsidijai gauti tinkamas VUI paraiškas pagal URP aprašo 60 punkte nurodytus reikalavimus (ADRPP aprašo 26 punktas). Vadovaujantis aptariamo aprašo 27 punktu VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams įvertinimą Komisijos atlieka pagal Projekto teikėjo ir VUI paraiškų atitikties URP apraše numatytiems reikalavimams formą (13 priedas), o VUI paraiškų vertinimą pagal VUI paraiškų vertinimo kriterijus (14 priedas), skirdamos Aprašo 14 priede nustatytus balus. Be kita ko, ADRPP aprašo 33 punkte nustatyta, kad klientų aptarnavimo skyrius per URP aprašo 62 punkte nurodytą terminą nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja kiekvieną VUI paraiškos teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, jos atmetimo priežastis ir teisinius pagrindus.

36Įvertinus aptartas teisės aktų nuostatas, pažymėtina, kad pagal URP aprašo 51 bei 52 punktus ir ADRPP aprašo 24 punktą, siekiant įgyvendinti VUI projektą, būtina pateikti teisingai užpildytą patvirtintos formos paraišką, kuri turi būti pagrįsta kitais URP bei ADRPP aprašuose nurodytais dokumentais. Iš ADRPP aprašo 12 priede patvirtintos VUI paraiškos formos matyti, kad šios paraiškos 11 punkte turi būti nurodyta projekto įgyvendinimo sąmata. Paraiškos 11.1 papunktyje turi būti nurodytas projektui įgyvendinti reikalingų lėšų paskirstymas, kiekvieną eilutę išskaidant, nurodant konkretų išlaidų elementą ir jų kiekius (pvz., nurodant, jeigu projektui įgyvendinti reikalinga tam tikra įranga ar įrengimas); visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai projekto teikėjai yra registruoti VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Paraiškos 11.2 papunktyje turi būti pateiktas trumpas projekto sąmatos kiekvienos išskaidytos eilutės pagrindimas, nurodant numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšį; pagrįstas įrengimų, įrangos, darbo priemonių, patalpų remonto ir kitų darbų poreikis darbo vietoms įsteigti bei tam būtinos lėšos, nurodyta atskirai kiekvienos darbo vietos kaina (subsidijos lėšos) ir tai vietai priskiriamos darbo priemonės.

37Vadovaujantis Komisijos 2019-04-12 bei 2019-04-19 posėdžių protokolų turiniu nustatyta, kad pareiškėjos paraiškos ir jos priedų atitiktis URP aprašo reikalavimams buvo vertinama pagal ADRPP aprašo 13 priedą. Komisija, įvertinusi pareiškėjos paraišką, jos patikslinimus ir priedus, nustatė, kad paraiškos 11.1. bei 11.2. papunkčiuose nėra pagrįsta, kodėl tokia konkreti vieno gamintojo įranga yra būtina steigiamų darbo vietų funkcijoms atlikti, bei jog negalima nustatyti numatomų veiklų ir reikiamų lėšų ryšio, o patikrinus viešai prieinamą informaciją apie tiekėjus, suabejota jų pasiūlymų realumu, pasiūlymuose nurodytos kainos iš viešai skelbiamų internetinių portalų ženkliai neatitiko nurodytos kainos, nors skelbimuose parduodama technika identiška pridedamuose pasiūlymuose.

38Iš pareiškėjos paraiškos 11.1 papunkčio matyti, kad projektui įgyvendinti numatytų lėšų paskirstymas nurodytas: 1) Horizontalaus kryptinio gręžimo matavimo įranga; Digitrak F5 „Liutenas”; Digitrak F5 „Vermeer Baltic”; Digitrak F2 imtuvas „Tilvis”; 2) Horizontalaus kryptinio gręžimo matavimo įranga; Digitrak F5 „Liutenas”; Digitrak F5 „Vermeer Baltic”; Falcon sistema „7B Group”; 3) Horizontalaus kryptinio gręžimo matavimo įranga; Digitrak F5 „Vermeer Baltic”; Digitrak F5 „Liutenas”; Digitrak F5 (World HDD); 4) Horizontalaus kryptinio gręžimo įranga; Vermeer 33x44 (2003 m); Vermeer 33x44 (2005 m) Vermeer 33x44 (2000 m); 5) Horizontalaus kryptinio gręžimo įranga; Ditch Witch JT2720 (2002 m); Ditch Witch JT2720 (2001 m); Ditch Witch JT2720 (2005 m); 6) Horizontalaus kryptinio gręžimo įranga; Ditch Witch JT2720 (2001 m); Ditch Witch JT2720 (2000 m); Ditch Witch JT2720 (2005 m); 7) Mini ekskavatorius; JCB 8045 (2008 m); JCB 8045 ZTS; JCB 8045 (2006 m); 8) Sunkvežimis su integruotu kranu manipuliatoriumi; Volvo FH12; Mercedees Benz Unimog U2100; Man Man TGA 28.480; 9) Sunkvežimis su integruota bentonito maišymo stotimi; Vermeer ST750/ST750A#22781; 1999 Ditch Witch MM9-1000#22789; 2008 Ditch Witch #26173; 10) Sunkvežimis su integruota bentonito maišymo stotimi; Vermeer DT750; Vermeer MX240 (2000m); Vermeer #23671 (2005); 11) Sunkvežimis su integruota bentonito naišymo stotimi; Chevy Kodiak #23670; Volvo FL 10; Volvo FM7; 12_ Sunkvežimis su integruota bentonito maišymo stotimi; 2009 Vermeer MX240; Vermeer ST750/ ST750A; 2014 Vermeer MX240; 13) Sunkvežimis - asenizacinė mašina; Mercedes Benz S 2626 AK 6x6; Mercedes Benz 2225 V8; MAN 18.284.

39Paraiškos 11.2 papunktyje nurodyta kad:

401)

41Mini ekskavatorius (7 ekskavatoriaus mašinisto darbo vietos) skirtas tranšėjų kasimui vandentiekio, dujotiekio, drenažinių vamzdynų, įvadų elektros kabeliams pakloti, kanalizacijos duobių kasimui kanalizacijos įrengimui, pamatų atkasimo šiltinimo darbams atlikti ir kitiems kasimo ir lyginimo darbams. Nurodyta, kad neįsigijus šios įrangos nebūtų sukurta ekskavatoriaus mašinisto viena darbo vieta; ekskavatoriaus mašinistas negalės atlikti numatytų kasimo, lyginimo ir klojimo darbų. Nurodyta, jog darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos – 29 800 Eur.

422)

43Horizontalaus kryptinio gręžimo įranga skirta akmens gręžėjui (3 akmens gręžėjo darbo vietos), kuris naudodamas horizontalaus gręžimo įrangą požeminiu betranšėjiniu būdu įrenginės vamzdynus: vandentiekio, nuotekų, lietaus, taip pat elektros tinklų apsauginius futliarus. Teigiama, jog neįsigijus šios įrangos nebūtų sukurta akmens gręžėjo darbo vieta; akmens gręžėjai negalės įrenginėti vamzdynų požeminiu betranšėjiniu būdu. Nurodyta, jog darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos – 34 900 Eur (pirmai darbo vieta); 34 900 Eur (antrai darbo vietai); 31 000 Eur (trečiai darbo vietai).

443)

45Horizontalaus gręžimo matavimų įranga skirta Geodezininko ir markšeiderio padėjėjui (3 darbo vietos), kurie dirbs su horizontalių tunelių gręžimo technikos įranga, sekančia gręžimo įrenginio galvą, matuojančia gręžimo įrenginio galvos aukštį bei kryptį. Teigiama, jog neįsigijus šios įrangos nebūtų sukurta geodezininko ir markšeiderio padėjėjo darbo vieta; geodezininko ir markšeiderio padėjėjai negalės atlikti darbų, kuriems reikalinga įrangą matuojanti gręžimo įrenginio galvos aukštį bei kryptį. Nurodyta, jog darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos – 31 100 Eur (pirmai darbo vieta); 31 100 Eur (antrai darbo vietai); 31 100 Eur (trečiai darbo vietai).

464)

47Sunkvežimis su integruotu kranu - manipuliatoriumi (7 sunkvežimio vairuotojo darbo vietos) skirtas tranšėjų kasimui vandentiekio, dujotiekio, drenažinių vamzdynų, įvadų elektros kabeliams pakloti, kanalizacijos duobių kasimui kanalizacijos įrengimui, pamatų atkasimo šiltinimo darbams atlikti ir kitiems kasimo ir lyginimo darbams. Teigiama, kad neįsigijus šios įrangos nebūtų sukurta sunkvežimio vairuotojo darbo vieta; sunkvežimio vairuotojas negalės atvesti į darbų vykdymo vietą įrangos bei negalės atlikti atliks vandens ir papildomų priedų (bentonito, tunelgelio, borogelio) maišymo kas yra reikalinga atliekant gręžimo darbus. Nurodyta, jog darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos – 35 000 Eur.

485)

49Sunkvežimis - asenizacinė mašina skirta Automobilinės cisternos vairuotojui (7 darbo vietos), kuris atveš į darbų vykdymo vietą įrangą, su papildoma įranga atliks vandens ir papildomų priedų (bentonito, tunelgelio, borogelio) maišymą kas yra reikalinga atliekant gręžimo darbus. Teigiama, kad neįsigijus šios įrangos nebūtų sukurta automobilinės cisternos vairuotojo darbo vieta; automobilinės cisternos vairuotojas negalės atlikti komunalinių vamzdynų valymo darbų - vandens nuotekų, dublo, bentonito siurbimo ir transportavimo. Nurodyta, jog darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos – 31 600 Eur.

506)

51Sunkvežimis su integruota bentonito maišymo stotimi horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginiui, skirtas sunkvežimio vairuotojui (4 darbo vietos), kuris atveš į darbų vykdymo vietą įrangą, su papildoma įranga atliks vandens ir papildomų priedų (bentonito, tunelgelio, borogelio) maišymą kas yra reikalinga atliekant gręžimo darbus. Teigiama, jog neįsigijus šios įrangos nebūtų sukurta sunkvežimio vairuotojo darbo vieta; sunkvežimio vairuotojai negalės atvesti į darbų vykdymo vietą įrangos, o su papildoma įranga atlikti vandens ir papildomų priedų (bentonito, tunelgelio, borogelio) maišymo darbų kas yra reikalinga atliekant gręžimo darbus. Nurodyta, jog darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos – 31 200 Eur (pirmai darbo vieta); 31 570 Eur (antrai darbo vietai); 31 800 Eur (trečiai darbo vietai); 33 000 (ketvirtai darbo vietai).

52Iš aptariamų paraiškos punktų matyti, kad pareiškėja išskyrė darbo vietoms sukurti reikalingą įrangą, tam reikalingas išlaidas, konkrečius darbo įrankių gamintojus bei abstrakčiai nurodė šių įrenginių poreikį naujoms darbo vietoms įsteigti. Pažymėtina, kad iš atsakovės pateiktų viešų skelbimų internetiniuose puslapiuose matyti, kad pareiškėjos paraiškoje nurodytai įrangai identiškos technikos kaina skiriasi nuo paraiškoje nurodytų darbo vietai sukurti reikalingų išlaidų. Nors pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad skelbiant konkursą nebūtų nurodyti konkretūs darbo technikos gamintojai, tačiau nepagrindė, kodėl projekto įgyvendinimo sąmatoje nurodytos vienokios ar kitokios darbo vietai sukurti reikalingos išlaidos (t. y. konkreti įrenginių kaina). Teisėjų kolegijos vertinimu, tam, kad būtų galima įvertinti numatomų veiklų ir reikiamų lėšų ryšį, paraiškoje turėjo būti tiksliai nurodyti bei pagrįsti tam tikrų pareiškėjos pasirinktų darbo priemonių parametrai, konkrečių darbo priemonių parametrų ryšys (reikalingumas) su naujos darbo vietos įsteigimu, nes iš pateiktų viešų skelbimų internetiniuose puslapiuose matyti, kad būtent konkretūs technikos parametrai turi įtakos įrenginio kainai. Taigi, teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos patikslintos paraiškos 11.1 bei 11.2 papunkčius, sutinka su atsakovės pozicija, kad projekto įgyvendinimo sąmatoje nėra nurodytas numatomų veiklų ir reikalingų lėšų ryšys, t. y. nėra pagrįstas projekto įgyvendinimo sąmatos dydis, nes neaišku (nepagrįsta), kodėl nurodyta tam tikra konkreti įrenginių kaina. Apibendrinus darytina išvada, kad pareiškėja įrodymų, paneigiančių atsakovės ginčijamame sprendime padarytas išvadas, nepateikė (Administracinių bylų teisenos įstatymo 56 straipsnis).

53Pažymėtina, kad pareiškėjai vadovaujantis Aprašo 61.2 papunkčio buvo suteikta galimybė patikslinti paraiškos duomenis, tame tarpe ir patikslinti paraiškos 11.1 bei 11.2 papunkčius. Šilutės skyriaus 2019-04-12 rašte Nr. SD(19.3) „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiškos patikslinimo”, be kita ko, buvo nurodyti ir pareiškėjai paaiškinti tokie paraiškos trūkumai: paraiškos 11.1 punkte nenurodyta atskirai kiekvienos darbo vietos kaina, neišsamiai aprašytas ir pagrįstas kiekvienai darbo vietai perkamų daiktų reikalingumas; paraiškos 11.2 p. darbo priemonių parametrai nepagrindžia darbo vietų steigimo darbo priemonėms įsigyti lėšų poreikio, sąmatoje nurodytos išlaidos nesusietos su darbo funkcijomis; nenurodoma iš kokių dalių susideda įrenginiai; paraiškos 11.2 p. pateiktame sąmatos pagrindime priemonių pavadinimai neatitinka pavadinimų, esančių pasiūlymų; kiekvieną numatytą įsigyti darbo priemonės techninį parametrą būtina pagrįsti; pateikiamuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyti techniniai parametrai turi atitikti paraiškos 11.2 punkte nurodytus parametrus, tiek pasiūlymuose, tiek paraiškoje įsigyjamos priemonės pavadinimai turi sutapti. Darytina išvada, jog aptariamame rašte pareiškėjai buvo nurodyta, kad pateikiamuose komerciniuose pasiūlymuose techniniai parametrai turi atitikti paraiškos 11.2 papunktyje nurodytus parametrus, t. y. reikalingų priemonių techniniai parametrai privalo būti nurodyti paraiškoje. Patikslintos paraiškos 11.1 bei 11.2 punktai patvirtina, kad pareiškėja iš esmės nenurodė darbo vietoms steigti reikalingų darbo priemonių techninių parametrų bei jų nepagrindė. Taigi, darytina išvada, kad Komisija tinkamai atliko pareiškėjos atitikimo URP aprašo reikalavimas vertinimą ir pagrįstai konstatavo, kad paraiška neatitinka ADRPP aprašo reikalavimų, todėl atsakovė turėjo teisinį pagrindą paraišką atmesti ir toliau jos nenagrinėti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisinio pagrindo panaikinti ginčijamą sprendimą nėra.

54Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą.

55Aiškindamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, LVAT yra pažymėjęs, kad individualiame administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas; akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą (žr., pvz., LVAT 2014-12-18 sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1440/14, 2014-03-19 nutartį administracinėje byloje Nr. A662-839/14, 2009-03-27 nutartį administracinėje byloje Nr. A756-420/2009 ir kt.). Individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami klausimai dėl skirtingo pobūdžio teisinių santykių, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (žr., pvz., LVAT 2010-10-04 nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010 ir kt.).

56Vadovaujantis ABTĮ 91 straipsniu, skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas ar neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios už tikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Teismas nagrinėdamas bylą nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

57Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog ginčijamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Sprendime išsamiai išdėstytos sprendimo priėmimo faktinės aplinkybės ir teisinis pagrindas. Dėl nurodytų motyvų nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjos paraišką gauti subsidiją. Taigi, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

58Pažymėtina, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą darbdaviams, kurių pateiktos paraiškos subsidijoms VUI projektų įgyvendinimui gauti buvo atmestos dėl tam tikrų priežasčių, nėra ribojama galimybė iš naujo pateikti svarstymui naują paraišką.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 - 87 straipsniais, 88 straipsniu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

60Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „CAR RENT” skundą atsakovei Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atmesti kaip nepagrįstą.

61Sprendimą per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. 2019 m. lapkričio 21 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja UAB „CAR RENT” (toliau – ir pareiškėja) prašo panaikinti... 5. Pareiškėja nurodo, jog 2019-04-01 pateikė paraišką VUI projektų atrankai.... 6. Nurodo, kad 2019-04-24 iš atsakovės gavo ginčijamą sprendimą. Cituoja... 7. Mano, jog ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, kadangi jis yra abstraktaus... 8. Argumentuoja, kad paraiškoje nurodė projekto įgyvendinimo vietą,... 9. Mano, kad atsakovės pateiktas atsakymas parodo, kad atmetant paraišką,... 10. Pažymi, kad jeigu atsakovė būtų tinkamai įvertinusi pateiktų dokumentų... 11. Teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia pareiškėjos teisėtus... 12. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu palaiko skundą jame išdėstytų... 13. Atsakovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 14. Atsakovė nurodo, kad priimant ginčijamą sprendimą buvo vadovautasi Lietuvos... 15. Nurodo, kad 2019-04-12 Komisijos posėdžio metu buvo nustatyti paraiškos... 16. Teigia, kad rašte dėl trūkumų buvo aiškiai nurodyti būtent paraiškos 11... 17. Atkreipia dėmesį, kad skunde pareiškėja patvirtina, jog atmestinai vertino... 18. Pažymi, kad vien paraiškos pateikimas nereiškia, kad valstybės parama bus... 19. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu su pareiškėjos skundu nesutinka... 20. Teisėjų kolegija... 21. Byloje kilęs ginčas dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 22. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta, jog pareiškėja Šilutės... 23. Šilalės skyriaus VUI projektų atrankos komisijos (minėta, toliau – ir... 24. 2019-04-12 posėdžio protokolas patvirtina, kad posėdžio metu, įvertinus... 25. 2019-04-12 raštu Nr. SD(19.3) „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projekto... 26. Nustatyta, kad pareiškėja, atsakydama į anksčiau aptartą Šilutės... 27. Iš Komisijos 2019-04-19 posėdžio protokolo matyti, kad posėdžio metu,... 28. Ginčijame sprendime nurodyta, kad Komisija 2019-04-19 posėdyje išnagrinėjo... 29. Nagrinėjamo ginčo teisinius santykius iš esmės reglamentuoja Lietuvos... 30. VUI projektų įgyvendinimas yra viena iš paramos darbo vietoms steigti... 31. URP aprašo V skyrius nustato paramos darbo vietoms steigti sąlygas ir... 32. URP aprašo 52 punkte nustatyta, jog darbdavys, siekiantis VUI projektą... 33. URP aprašo 59 punkte nustatyta, kad Užimtumo tarnyboje VUI paraiškų... 34. Darbdavių paraiškų įgyvendinant VUI projektus teikimo ir nagrinėjimo... 35. Pagal ADRPP aprašo 24 punktą darbdavys, siekiantis VUI projektą įgyvendinti... 36. Įvertinus aptartas teisės aktų nuostatas, pažymėtina, kad pagal URP... 37. Vadovaujantis Komisijos 2019-04-12 bei 2019-04-19 posėdžių protokolų... 38. Iš pareiškėjos paraiškos 11.1 papunkčio matyti, kad projektui įgyvendinti... 39. Paraiškos 11.2 papunktyje nurodyta kad:... 40. 1)... 41. Mini ekskavatorius (7 ekskavatoriaus mašinisto darbo vietos) skirtas... 42. 2)... 43. Horizontalaus kryptinio gręžimo įranga skirta akmens gręžėjui (3 akmens... 44. 3)... 45. Horizontalaus gręžimo matavimų įranga skirta Geodezininko ir markšeiderio... 46. 4)... 47. Sunkvežimis su integruotu kranu - manipuliatoriumi (7 sunkvežimio vairuotojo... 48. 5)... 49. Sunkvežimis - asenizacinė mašina skirta Automobilinės cisternos vairuotojui... 50. 6)... 51. Sunkvežimis su integruota bentonito maišymo stotimi horizontalaus kryptinio... 52. Iš aptariamų paraiškos punktų matyti, kad pareiškėja išskyrė darbo... 53. Pažymėtina, kad pareiškėjai vadovaujantis Aprašo 61.2 papunkčio buvo... 54. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinti individualaus... 55. Aiškindamas Viešojo... 56. Vadovaujantis ABTĮ 91 straipsniu, skundžiamas aktas turi būti panaikintas,... 57. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu konstatuojama, jog... 58. Pažymėtina, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą darbdaviams,... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86... 60. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „CAR RENT” skundą atsakovei... 61. Sprendimą per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti...