Byla I-2047-423/2019
Dėl administracinio akto panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Audriaus Grauželio, Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2sekretoriaujant Ritai Kinderienei,

3dalyvaujant pareiškėjui J. D.,

4atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui L. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. D. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Druskininkų miesto savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Parama“ dėl administracinio akto panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teismas

Nustatė

7Pareiškėjas J. D. patikslintu skundu prašo panaikinti 2018-10-29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – ir Inspekcija) sprendimą Nr. (15.17)-2D-15403 bei įpareigoti atsakovą išduoti pareiškėjui 2018-01-16 identifikuotą patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006 (b.l. 25-28).

8Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas 2018-01-16 atliko statybą leidžiančio dokumento patikrinimą ir surašė Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006 (toliau – ir Patikrinimo aktas) dėl kelio (Panemunės gatvės), adresu Neravų kaimas, Viečiūnų seniūnija, Druskininkų savivaldybė, statybos. Patikrinimo aktas neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi nėra identifikuotas - nenurodyta data, registro numeris, pagal kompetenciją patikrinimą atlikusių pareigūnų vardai ir pavardės, privalomi parašai taip, kaip nurodyta STR 1.05.:2017 5 priede. Patikrinimo aktas yra niekinis, nes neįmanoma teisingai nustatyti faktinių aplinkybių, atsakingų už patikrinimą asmenų. Pareiškėjas 2018-09-25 dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto identifikavimo raštu kreipėsi į Inspekciją ir į Aplinkos ministeriją. 2018-10-03 Aplinkos ministerija prašymą perdavė pagal kompetenciją vykdyti Inspekcijai, kuri 2018-10-29 sprendime Nr. (15.17)-2D-l5403 nurodė, kad patikrinimo dokumentas pareiškėjui nebus išduotas, kadangi nenurodytas susipažinimo su duomenimis tikslas, teisinis pagrindas, patikrinimo akte, vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, nurodyti ir kitų asmenų duomenys.

9Pareiškėjo nuomone, neišdavimo priežastys yra nepagrįstos, nes patikrinimo dokumentai yra vieši. Susipažinimo tikslas ir teisinis pagrindas yra tai, kad Panemunės gatvės dalies statybos darbai buvo atlikti pareiškėjo privačiuose žemės sklypuose. Vykdant bet kokią statybą ar statinių kapitalinį remontą, statybos darbų privalomi dokumentai yra: specialiųjų reikalavimų sąvadas, statinio projektas, statybos leidimas. Juose įforminti visi duomenys apie statinio statybą arba kapitalinį remontą. Nesusipažinus su šiais duomenimis nėra galimybės spręsti apie statinio statybos legalumą, statybos leidimo išdavimo teisėtumą ar vykdant statybos darbus nebuvo padaryta žala tretiesiems asmenims. Šiuo atveju nėra aišku, kokiais teisės aktais remiantis, vykdant statybos darbus, nusavinta 0,095 ha pareiškėjui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės ir 0,038 ha apsauginių zonų teritorijos. Dėl šių aplinkybių pareiškėjas negali jam priklausančių žemės sklypų racionaliai ir tikslingai naudoti. Jam padaryta didelė turtinė ir neturtinė žala. Ginant savo teises dėl žemės sklypo paėmimo būtina gauti identifikuotą (neelektroninę versiją) Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006, kurį atsakovas nepagrįstai atsisako išduoti. Prašė skundą tenkinti.

10Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į patikslintą skundą nurodė (b.l. 39-44) ir atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su skundu nesutinka, kadangi ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad dokumentas tai Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 16 dalį - oficialusis elektroninis dokumentas tai Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens informacinių technologijų priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu ir įtrauktas į apskaitą. „Oficialusis elektroninis dokumentas“ nusako Lietuvos viešojo sektoriaus rengiamus elektroninius dokumentus, kuriais viešojo sektoriaus įstaigos keičiasi tarpusavyje, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų tokioms įstaigoms teikiamus elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai. Tokie elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintas ar patvirtintas elektroninių dokumentų specifikacijas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyvos 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73), taikymas nuo 2016-07-01, apibrėžta sąvoka „elektroninis dokumentas“ iš esmės nusako turinį, t. y. vieną iš sudedamųjų oficialiojo el. dokumento dalių (kitos neatsiejamos dalys - metaduomenys ir elektroniniai parašai). Pateiktas Patikrinimo aktas Nr. SLD-20-180116-00006 (elektroninis dokumentas) turi visus identifikavimo rekvizitus - metaduomenis ir elektroninius parašus, t. y. jame nurodytas aktą surašęs ir pasirašęs asmuo, nurodyti akto numeris ir registracijos data. Pareiškėjas, 2018-09-25 pareiškimu kreipdamasis į Inspekciją ir prašydamas išduoti identifikuotą Patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006, taisyklių 29 punkte nurodytų susipažinimo su tokiais dokumentais tikslo, teisinio pagrindo ir prašomų pateikti duomenų apimties nenurodė, todėl ginčijamu 2018-10-29 administraciniu aktu Nr. (15.17)-2D-15403 „Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto elektroninio dokumento nuorašo“, pareiškėją informavo, kad jam prašyme nenurodžius susipažinimo su duomenimis tikslo, teisinio pagrindo, patikrinimo dokumentai nebus išduodami.

11Inspekcijos nuomone, pareiškėjas skunde nenurodo nei vieno ABTĮ 91 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto administracinio akto panaikinimo pagrindo, todėl skundas atmestinas.

12Skundas tenkintinas.

13Ginčas šioje byloje kilo dėl 2018-10-29 Inspekcijos sprendimo Nr. (15.17)-2D-15403, kuriuo atsisakyta pareiškėjui išduoti 2018-01-16 identifikuotą Patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006 (b.l. 7), jo neelektroninę versiją, pagrįstumo ir teisėtumo.

14Viešojo administravimo įstatymas numato 3 kreipimosi į viešojo administravimo subjektus formas: prašymą, skundą ir pranešimą. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalis). Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalis). Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti (Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 16 dalis). Asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ir administracinių sprendimų nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo 3 skirsnyje, reglamentuojančiame administracinę procedūrą, nustatyta tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalis). Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles (Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalis) - t.y. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (toliau – Taisyklės) (aktuali akto redakcija - galiojanti nuo 2017-11-23). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

15Asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir viešųjų įstaigų informaciją ir dokumentus, kuriais jos disponuoja ar (ir) tvarko vykdydamos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, įgyvendinimo priemones ir tvarką taip pat nustato Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – ir Įstatymas). Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams dokumentus (Įstatymo 4 str.). Pareiškėjas, norėdamas gauti dokumentus, kreipiasi į instituciją ir pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į instituciją, siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti pareiškėjo tapatumą. Prašymai, išskyrus žodinius prašymus, registruojami, tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Institucija, nustačiusi, kad pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti (Įstatymo 12 str.). Atsižvelgdama į pareiškėjo prašymą, institucija dokumentus pareiškėjui teikia žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu elektroninių ryšių tinklais. Elektroninių ryšių tinklais teikiama: leidžiamosios kreipties būdu, kai pareiškėjas dokumentus gauna pagal konkrečias užklausas; paketiniu būdu, kai pareiškėjas gauna didelės apimties (daugiau negu 50 dokumentų) dokumentų rinkinį; interaktyviuoju būdu, kai pareiškėjas dokumentų rinkinį gauna naudodamasis naršymo dokumentų rinkinyje priemone. Jeigu prašyme nenurodytas dokumentų pateikimo būdas, dokumentai pateikiami tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas (Įstatymo 17 str.).

16Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas 2018-09-25 pareiškimu kreipėsi į Inspekciją ir prašė išduoti identifikuotą Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006, dėl kelio (Panemunės gatvės), adresu Neravų kaimas, Viečiūnų seniūnija, Druskininkų savivaldybė, statybos, kuriame būtų nurodyta data, registracijos numeris, patikrinimą atlikusio pareigūno pavardė, vardas, pareigos, parašas (b.l. 9). Taigi, prašyme nurodė, kokį dokumentą ir kokiu būdu pageidauja gauti. Ginčijamu 2018-10-29 sprendimu atsakovas pareiškėjo prašymo netenkino, kadangi pareiškėjas nenurodė susipažinimo su duomenimis tikslo, teisinio pagrindo, be to akte nurodyti ir kitų asmenų duomenys (b.l. 7). Tačiau iš bylos medžiagos akivaizdu, jog pareiškėjas prie prašymo Inspekcijai pateikė oficialią el. šio dokumento versiją, su ja jis buvo susipažinęs (b.l. 10-12). Pažymėtina, jog prie šios administracinės bylos prijungtoje administracinėje byloje Nr. I-5269-644/2018, kurioje vyko ginčas tarp tų pačių šalių, buvo pateikta Patikrinimo akto el. versija (adm. bylos Nr. I-5269-644/2018 l. 94-98). Šalys su juo susipažino, todėl atsakovo nurodyti motyvai, jog negalima išduoti prašomo patikrinimo akto, kadangi pareiškėjas nenurodė susipažinimo su duomenimis tikslo, teisinio pagrindo, be to akte nurodyti ir kitų asmenų duomenys, šiuo atveju yra nepagrįsti ir prieštaraujantys faktinei situacijai. Akivaizdu, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju laikytinas asmeniu suinteresuotu identifikuoto Patikrinimo akto išdavimu. Be to, atsakovas nustatyta tvarka neprašė pareiškėjo patikslinti prašymą, nurodant kokių duomenų prašyme nepakanka bei kaip pašalinti netikslumus. Šiuo atveju teismas nemato nei konstitucinių, nei materialinio ar procesinio pobūdžio pagrindų, galinčių pateisinti ar nulemti objektyvias aplinkybes atsisakyti išduoti prašomą neelektroninę (identifikuotą) Patikrinimo akto versiją.

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi nuostatos, kad gero administravimo principas yra ir Lietuvos teisės sistemos bendrasis teisės principas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo subjektas yra saistoma inter alia (lot. be kita ko) gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-07-09 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015).

18Susiklosčius tokiai situacijai, atsakovas, vadovaudamasis bendraisiais gero administravimo, teisingumo, protingumo principais ir VAĮ 8 straipsnio nuostatomis, gavęs pareiškėjo prašymą, turėjo imperatyvią pareigą jį išnagrinėti iš esmės, tačiau to nepadarė. Įvertinus paminėtus duomenis konstatuotina, kad Inspekcija, kaip viešojo administravimo subjektas, nagrinėjamu atveju priimdamas administracinį aktą, sukėlusį pareiškėjui teisines pasekmes, vadovavosi tik bendrosiomis normomis, jų konkrečiai nesiejo su pareiškėjo prašymo motyvais ir reikalavimais, faktine situacija, su pareiškėjo teisėmis ir nepagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo 2018-09-25 prašymą.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. Atsakovas įpareigotinas per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti pareiškėjui 2018-01-16 neelektroninę (identifikuotą) Patikrinimo akto Nr. SLD-20-180116-00006 versiją.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, kolegija

Nutarė

21Skundą tenkinti.

22Panaikinti 2018-10-29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sprendimą Nr. (15.17)-2D-15403.

23Įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti pareiškėjui J. D. neelektroninį (identifikuotą) Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktą Nr. SLD-20-180116-00006.

24Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ritai Kinderienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui J. D.,... 4. atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 6. Teismas... 7. Pareiškėjas J. D. patikslintu skundu prašo panaikinti 2018-10-29... 8. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė ir teismo posėdžio metu... 9. Pareiškėjo nuomone, neišdavimo priežastys yra nepagrįstos, nes patikrinimo... 10. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 11. Inspekcijos nuomone, pareiškėjas skunde nenurodo nei vieno ABTĮ 91... 12. Skundas tenkintinas.... 13. Ginčas šioje byloje kilo dėl 2018-10-29 Inspekcijos sprendimo Nr.... 14. Viešojo administravimo įstatymas numato 3 kreipimosi į viešojo... 15. Asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir... 16. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas 2018-09-25 pareiškimu kreipėsi... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi... 18. Susiklosčius tokiai situacijai, atsakovas, vadovaudamasis bendraisiais gero... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86... 21. Skundą tenkinti.... 22. Panaikinti 2018-10-29 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 23. Įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją... 24. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...