Byla 2-362-816/2012
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi su civiline byla pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui Lenkijos Respublikos įmonei „Met-plast-kolor“ J. G. i E. G. SP. CYW dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo,

Nustatė

2ieškovas, kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 2 698,10 Lt žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su delspinigiais už naudojimąsi žeme 2003 - 2007 metais, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovas skolos susidarymo laikotarpiu turėjo nuosavybės teise gamybinį pastatą, unikalus Nr.1094-0300-1254, esantį Pramonės g. 141, Vilniuje, todėl darytina išvada, kad atsakovas naudojo valstybinį žemės sklypą, esantį šiuo adresu. Žemės sklypas priklauso nuosavybės teise Lietuvos Respublikai, o jį patikėjimo teise valdė Vilniaus apskrities viršininko administracija. Duomenų, kad įgaliota valstybės institucija būtų prieštaravusi dėl atsakovo naudojimosi valstybinės žemės sklypu, nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, tarp atsakovo ir valstybės susiklostė faktiniai nuomos santykiai, o atsakovui kilo pareiga nustatyta tvarka ir terminais mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį. Atsakovas iki einamųjų metų lapkričio 1 d. privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15 d. sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokestį, tačiau nesumokėjo viso nurodyto žemės nuomos mokesčio, nors 2011-10-21 jam buvo išsiųstas priminimas apie įsiskolinimą. Atsakovas į priminimą nereagavo ir susidariusio įsiskolinimo iki šiol nepadengė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 straipsnio nuostatomis, atsakovui 2007-11-13 E. P. ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1393/2007 „Dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse“ nustatyta dokumentų įteikimo tvarka buvo išsiųsti ieškinio ir pranešimo dėl atsiliepimų pateikimo nuorašai, kurie jam buvo įteikti tinkamai. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovui ieškinio ir jo priedų nuorašai bei pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo įteikti tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinyje Vilniaus miesto savivaldybės administracija išreiškė prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį. Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, jog yra visi įstatymo numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų vertinimas, išdėstytini sutrumpinti motyvai (CPK 285 str. 2 d., 286 str. 1 d.).

7Iš byloje esančių įrodymų – 2003-10-01 Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 01A-41-87 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių tvirtinimo“ (b. l. 7 – 8), Valstybinės žemės nuomos mokesčio taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-01 sprendimu Nr.01A-41-87 (b. l. 9 – 11), mokesčių mokėtojo kortelės (b. l. 12), deklaracijų dėl žemės nuomos mokesčio už 2003, 2004, 2005, 2006 ir 2007(b. l. 13, 15, 16, 17, 18), nuompinigių (užmokesčio) už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomą adresu: Pramonės g. 414, Vilniuje, paskaičiavimo lentelės (b. l. 14), atsakovo 2005 ir 2006 metų Valstybinės žemės nuomos mokesčių deklaracijų (b. l. 19, 20), Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenų apie žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-0451-2445, esantį Pramonės g. 141, Vilniuje, bei jame esančius pastatus ir jų savininkus (b. l. 21 – 54), 2002-07-11 Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 1449V „Dėl sklypo Pramonės g. 141 ribų ir ploto nustatymo“ (b. l. 55), 2011-10-21 priminimo atsakovui dėl žemės nuomos mokesčio sumokėjimo bei šio priminimo įteikimo dokumentų (b. l. 56, 57 - 58), ir ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad pagal 2002-02-07 pirkimo - pardavimo sutartį ir 2002-03-06 priėmimo - perdavimo aktą atsakovui nuosavybės teise priklauso pastatas, unikalus Nr.1094-0300-1254, esantis Pramonės g. 141, Vilniuje, kuris yra valstybinėje žemėje, kuria, eksploatuodamas pastatus, naudojasi atsakovas (b. l. 21 – 54).

8Pagal Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalį, valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, perduotą naudotis panaudai. Minėta norma reiškia, kad valstybinės žemės naudotojai, jeigu jie teisėtai naudojasi šia žeme, visais atvejais privalo mokėti žemės nuomos mokestį, išskyrus atvejus, kai žemė suteikiama panaudos pagrindais ir tokia valia yra aiškiai išreikšta suteikimo dokumentuose. Minėta normos redakcija reiškia, kad nebūtinai turi būti sudaryta rašytinė nuomos sutartis, pakanka, kad valstybinė žemė yra naudojama bet kokiu teisėtu pagrindu. Priešingu atveju, esant neteisėtam naudojimui, toks neteisėtas naudojimas turi būti nutraukiamas teisės aktų nustatyta tvarka, nes būtų kitaip pažeidžiama viešoji tvarka ir visuomenės interesas. Be to, faktiniai valstybinės žemės naudotojai, kurie nėra sudarę nuomos sutarties, negali būti statomi į geresnę padėtį nei sudarę nuomos sutartį, nes būtų pažeistas Konstitucijoje įtvirtintas lygybės principas. Taigi minėtame įstatyme nustatytas įpareigojimas mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį negali būti traktuojamas kitaip, nei prievolė šį mokestį mokėti. Tvarka, kuria šis mokestis turi būti mokamas, nustatoma būtent Vyriausybės, nors tai jau nėra pačios prievolės įtvirtinimas, o tėra jos įgyvendinimo reglamentavimas. Tokia tvarka buvo reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387, nustačiusiu, kad žemės nuomos mokesčio tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba.

9Kadangi atsakovo naudojama žemė yra užstatyta statiniais, tarp kurių yra ir atsakovui nuosavybės teise priklausantis pastatas, kurį eksploatuodamas atsakovas naudojasi valstybine žeme, tačiau nuomos sutartis dėl šios valstybinės žemės nuomos nėra sudaryta, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė faktiniai nuomos santykiai, todėl minėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas taikytinas. Aplinkybė, kad minėtame Vyriausybės nutarime nurodyta, kad mokestis imamas už nuomą, o ne naudojimą, neatleidžia atsakovo nuo pareigos sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, nes faktinis valstybinės žemės naudojimas, kai atsakovas neturi teisės šios žemės naudoti neatlygintinai, pagrįstai prilyginamas faktinei nuomai, už kurią turi būti mokamas atitinkamo dydžio mokestis. Toks žemės naudojimo aiškinimas atitinka ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. sausio 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. 2-7/2002, kuriame nurodyta, kad asmenys, su kuriais nėra sudarytos žemės nuomos sutartys, naudojasi atitinkamai jiems suteiktu valstybinės žemės sklypu, nuomotojas tokiam naudojimui neprieštarauja; šie veiksmai vertintini kaip teisių ir pareigų, atsirandančių iš nuomos teisinių santykių, įgyvendinimas, kitaip tariant, tarp tokių naudotojų ir valstybės susiklosto faktiniai žemės nuomos santykiai, todėl nuomininkas privalo vykdyti visas pareigas, jam tenkančias pagal nuomos sutartį – ne tik naudotis žemės sklypu, bet ir mokėti žemės nuomos mokestį, nors nuomos sutartis dar nėra įforminta.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuojama, kad ieškovo nurodytu skolos susidarymo laikotarpiu tarp ieškovo ir atsakovo buvo susidarę žemės sklypo nuomos santykiai, kurių pagrindu atsakovui atsirado pareiga mokėti ieškovui žemės sklypo nuomos mokestį (CK 6.477 str. 1 d.,. CPK 178, 177-197 str. str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2003 iki 2007 metų būtų sumokėjęs valstybei žemės nuomos mokestį už naudojimąsi valstybinės žemės sklypu, todėl ieškovo reikalavimas dėl 2 604,35 Lt skolos priteisimo tenkintinas.

11Reikalavimas dėl 93,75 Lt dydžio delspinigių priteisimo taip pat tenkintinas, kadangi atsakovas praleido sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį terminą, todėl iš jo priteistini Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių 10 punkte numatyto dydžio delspinigiai. Prie ieškinio pridedamas delspinigių paskaičiavimas (b. l. 12) patvirtina, kad prašoma priteisti delspinigių suma – 93,75 Lt – paskaičiuota teisingai.

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas neįvykdė savo prievolės sumokėti ieškovui už faktiškai nuomojamą žemės sklypą, iš jo priteistini 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2 d.).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą, t. y. 81 Lt (2 698,10 Lt x 3 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 10 p., 93 str.).

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197, 259, 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15priimti sprendimą už akių.

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo Lenkijos Respublikos įmonės „Met-plast-kolor“ J. G. i E. G. SP. CYW (įmonės kodas 9800234785) atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (įmonės kodas 111109233) 2 698,10 Lt (du tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 10 ct) žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su delspinigiais už naudojimąsi valstybine žeme 2003 – 2007 metais, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-02-08) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo bei 81 Lt (aštuoniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti atsakovui, jog 81 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai jis privalo sumokėti į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas, mokėjimo kvitas turi būti pateiktas teismui.

19A. L. Respublikos įmonė „Met-plast-kolor“ J. G. i E. G. SP. CYW negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus m. 4 apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, susipažinusi... 2. ieškovas, kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 2 698,10 Lt... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142... 4. Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.... 5. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai atsakovas be... 6. Priimant sprendimą už akių, atliktinas formalus byloje pateiktų įrodymų... 7. Iš byloje esančių įrodymų – 2003-10-01 Vilniaus miesto tarybos sprendimo... 8. Pagal Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalį,... 9. Kadangi atsakovo naudojama žemė yra užstatyta statiniais, tarp kurių yra ir... 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuojama, kad ieškovo nurodytu... 11. Reikalavimas dėl 93,75 Lt dydžio delspinigių priteisimo taip pat... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės pajamas priteistinas žyminis... 14. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 15. priimti sprendimą už akių.... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo Lenkijos Respublikos įmonės „Met-plast-kolor“ J.... 18. Išaiškinti atsakovui, jog 81 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas valstybės... 19. A. L. Respublikos įmonė „Met-plast-kolor“ J. G. i E. G. SP. CYW negali... 20. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija per 30 dienų nuo...