Byla 2-4440-541/2012
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V. K., dalyvaujant ieškovui S. R., ieškovo atstovams advokatui D. B., Ž. R., atsakovo vadovui D. M. S., atstovui advokatui V. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. R. ieškinį atsakovui UAB „Megatomas“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir grąžinti ieškovą į darbą, priteisti iš atsakovo: vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, 3 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad pagal neterminuotą 2010 m. rugsėjo 1 d. darbo sutartį įsidarbino kurjeriu pas atsakovą, darbo užmokestis - 600 Lt. Darbo sutartis nutraukta 2011 m. vasario 28 d. pagal Darbo kodekso (toliau - DK) 126 straipsnio 1 dalį. Pradedant dirbti jam nebuvo įteikta darbo sutartis, o vėliau ieškovas pamiršo atsiimti savo darbo sutarties egzempliorių, kuris jam buvo įteiktas 2011 m. kovo 22 d., kai ieškovo motina raštiškai pareikalavo jai įteikti sūnaus darbo sutartį. Ieškovas nesutiko su darbo sutarties nutraukimu, nes nuo 2011 m. vasario 15 d. jis nuolat atvykdavo į atsakovo būstinę, kad galėtų gauti laiškus ir juos išnešioti bei įteikti žmonėms. Jokių darbo drausmės pažeidimų nepadarė, todėl buvo atleistas neteisėtai. Dėl atleidimo iš darbo ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, stresą, pažeminimą, neužtikrintumą savo ateitimi. Todėl prašė priteisti 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

4Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė savo reikalavimus ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, taip pat nurodė, kad darbo sutartį pasirašė 2010-09-01, pasirašant darbo sutartį ir darbo sutarčių registravimo žurnale su juo kartu dalyvavo motina, kuri skaitė sutartį. Prašymą priimti į darbą rašė namuose, atsakovui šį prašymą pateikė motina, dėl visų darbo sutarties sąlygų su atsakovu tarėsi motina, dėl darbo sutarties termino su atsakovu nesitarė. Antrojo darbo sutarties egzemplioriaus darbdavys jam neįteikė. Sutarties pasirašymo metu mokėsi 11 klasėje, mokslai darbui netrukdė. Dirbo toje pačioje teritorijoje, kur ir dirbo mama Ž. R.. Darbo laiku į darbą nėjo, darbą atlikdavo po pamokų, laiškus iš atsakovo paimdavo mama. Teigė, kad buvo priimtas nuolatiniam, o ne laikinam darbui (b.l.171-173).

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinio nepripažįsta. Teigė, kad ieškovas buvo atleistas pasibaigus darbo sutarties terminui. Darbo sutartis galiojo iki 2011m vasario 28 d. Darbo sutartis su ieškovu buvo sudaryta jo motinos Ž. R. prašymu, nes ieškovas tuo metu buvo moksleivis. Nuo 2011 m vasario 15 d. ieškovui buvo žymimos pravaikštos, nes į darbą jis neateidavo. Atsakovas, nenorėdamas gadinti ieškovo darbinės biografijos, nusprendė ieškovo neatleisti už pravaikštas. Ieškovas ir jo motina Ž. R. sakė netiesą, kad antro vieneto darbo sutarties egzemplioriaus negavo, nes jiems įteiktą darbo sutarties egzempliorių ieškovas su motina buvo atsinešę į darbą ir lygino su darbe esančiu darbo sutarties egzemplioriumi. Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė ieškinyje nurodytų aplinkybių, todėl pagrindo tenkinti ieškinį nėra.

6Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškinio nepripažįsta atsiliepime nurodytais argumentais, taip pat pažymėjo, kad ieškovo darbe nematė, laiškus pasiimdavo ir korteles atnešdavo jo mama. Pagal aptarnaujamą teritoriją matosi, kad darbuotojas per 1 val. tokios teritorijos aptarnauti negali, todėl buvo įsteigtas dar vienas etatas, į kurį pradžioje buvo priimta Ž. R. motina O. A., o nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., su pastarąja nutraukus darbo sutartį, į šią darbo vietą buvo priimtas ieškovas. Darbo sutartis buvo laikina, nes ieškovas moksleivis. Ieškovas buvo priimtas laikinai, įvertinus tai, kad Ž. R. negalėjo dirbi pilnu darbo krūviu. Tuo tikslu 2010-06-01 buvo įsteigtas papildomas etatas. Dėl ieškovo darbo sutarties sąlygų tarėsi su jo motina. Buvo tartasi ieškovą priimti į darbą 6 mėnesių terminui, kol Ž. R. galės dirbti pilnu darbo krūviu, dėl konkretaus termino nebuvo tartasi. Šiuo metu toje teritorijoje dirba vienas darbuotojas pilnu etatu. Etatų sąrašo įmonėje nėra, padidėjus darbo krūviui, priimami papildomai kurjeriai (b.l.174-177).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad 2010-09-01 tarp ieškovo S. R. ir atsakovo UAB „Megatomas“ buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į darbą 2010-09-01 kurjeriu 6 mėnesių terminui, mokant 600 Lt mėnesinį darbo užmokestį. (b.l.53-54). Iš įrašo darbo sutartyje matyti, kad darbo sutartis buvo nutraukta 2011-02-28 pagal DK 126 str. 1 d. - suėjus darbo sutarties terminui (b.l.53-54).

9Ieškovas teigia, kad darbo sutarties sudarymo metu su atsakovu dėl terminuotos sutarties sudarymo nesitarė, minėtas įrašas dėl 6 mėnesių darbo sutarties termino padarytas vėliau. Savo argumentus grindžia tuo, kad jo prašyme priimti į darbą termino nebuvo, atsakovo įsakyme dėl ieškovo priėmimo į darbą taip pat nebuvo nurodytas terminas (b.l.26,80). Atsakovo darbo sutarčių registravimo žurnalo nuorašas, kuriame pasirašė ieškovas, patvirtina, kad ieškovui 2010-09-01 buvo įteiktas antras darbo sutarties egzempliorius (b.l.28). Šią aplinkybę taip pat netiesiogiai patvirtina ieškovo motinos Ž. R. prašymas atsakovui, kuriame ji nurodo, kad ieškovo antrojo darbo sutarties egzemplioriaus nerandanti (b.l.154). Liudytoja A. V. (atsakovo buhalterė) liudijo, kad ji pildė ieškovo darbo sutartį, įrašą dėl 6 mėnesių darbo sutarties termino įrašė pagal direktorės nurodymą, ieškovas ir jo motina darbo sutartį skaitė, ieškovui buvo įteiktas antras sutarties egzempliorius (b.l.169-170). Šios nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad šalys buvo sudarę terminuotą darbo sutartį, kurios terminas buvo apibrėžtas šalių pasirašytoje darbo sutartyje - 6 mėnesiai. Teismo vertinimu, atsakovo įsakymas ir ieškovo prašymas priimti jį darbą, kuriuose nepasisakyta dėl darbo sutarties termino, nepaneigia šalių pasirašytoje darbo sutartyje išreikštos valios sudaryti terminuotą darbo sutartį. Ieškovas nepateikė teismui objektyvių įrodymų, jog įrašas darbo sutartyje dėl sutarties termino buvo įrašytas vėliau, o ne sutarties pasirašymo ir antrojo darbo sutarties egzemplioriaus įteikimo ieškovui dieną, t.y. 2010-09-01. Dėl nurodytų argumentų darytina išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, 6 mėnesių terminui.

10Byloje kilo ginčas, ar terminuotos darbo sutarties sudarymas neprieštaravo DK 109 straipsnio nuostatoms. Pagal DK 109 straipsnio 1 dalį terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai numato įstatymai arba kolektyvinės sutartys (DK 109 str. 2 d.).

11Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 1231 straipsniu 2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-927 6 straipsniu buvo pakeista DK 109 straipsnio 2 dalis (įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d., darbo sutartis su ieškovu sudaryta, kaip minėta, 2010 m. rugsėjo 1 d.) ir nustatyta, kad neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą. Šio įstatymo 17 straipsnio 4, 5 dalys nustatė, kad: - pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje keičiamą Darbo kodekso 109 straipsnio 2 dalį terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galima sudaryti tik po šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms naujoms darbo vietoms. Naujai įsteigtomis darbo vietomis nelaikomos tokios darbo vietos, kurios po šio įstatymo įsigaliojimo steigiamos tokiam pačiam darbui atlikti panaikinant buvusias darbo vietas; - terminuotų darbo sutarčių, sudaromų pagal Darbo kodekso 109 straipsnio 2 dalį naujai įsteigtoms darbo vietoms, skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 50 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigybių) skaičiaus.

12Taigi, nagrinėjamoje byloje terminuotos darbo sutarties teisėtumo aspektu vertintinas darbo, į kurį priimtas ieškovas, pobūdis – ar darbas yra nuolatinio pobūdžio, ar nenuolatinio, o jei nuolatinio pobūdžio – kokiu iš DK 109 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų yra numatyta galimybė sudaryti terminuotą darbo sutartį: įstatymo, kolektyvinės sutarties arba priimant į naujai steigiamą darbo vietą.

13Bendriausia prasme darbas nėra nuolatinis, kai jo poreikis ar atlikimas yra objektyviai apribotas laiko. Vadinasi, kilus ginčui, ar darbas, kurį dirbti yra sudaroma darbo sutartis, laikytinas nuolatiniu ar laikinu, negali būti sprendžiama pagal sutarties šalių subjektyvius vertinimus. Dėl to pažymėtina, kad DK 109 straipsnio 2 dalyje nenumatyta galimybė sudaryti su darbuotoju terminuotą darbo sutartį vien tuo pagrindu, jei to pageidauja darbuotojas. Toks darbo šalių laisvės apribojimas yra pagrįstas darbuotojų teisių apsauga nuo galimo piktnaudžiavimo terminuotoms darbo sutartimis sudaryti (Lietuvos A. T. 2006-03-30 nutartis civ.b. Nr. 3K-3-74/2006). Vadinasi, terminuotos darbo sutarties sudarymas turi būti pagrindžiamas objektyvia būtinybe patenkinti laikinai padidėjusį darbo jėgos poreikį, nes darbas, kurį dirbti yra sudaroma sutartis, nėra nuolatinis - jo poreikis ar atlikimas objektyviai yra apribotas laiko (pvz.pavaduoti ar pakeisti laikinai nedarbingą ar atostogaujantį darbuotoją ir pan.).

14UAB „Megatomas“ įstatai, atsakovo vadovės D. M. S. paaiškinimai patvirtina, kad atsakovo veiklos objektas yra pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla (b.l.140-141). Įmonės struktūrą sudaro administracija ir kurjeriai (atsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklės, b.l.67). Atsakovo vadovės D. M. S. paaiškinimai, liudytojų A. V., R. U. parodymais patvirtina, kad bendrovėje kurjeriai dirba jiems atsakovo priskirtoje aptarnauti teritorijoje (tam tikruose rajonuose). Kurjeriai priimami į darbą dirbti pilnu arba 0,5 etatu. Teritorijoje, kurioje buvo pavesta dirbti ieškovui, prieš tai dirbo vienas kurjeris -ieškovo motina Ž. R., dėl pastarajai sumažinto darbo krūvio, nuo 2010-06-01 0,5 etato papildomai buvo priimta dirbti ieškovo močiutė O. A., o šiuo metu toje pačioje teritorijoje dirba vienas kurjeris pilnu etatu (b.l. 169-171, 175-177).

15Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo įmonėje kurjerio darbas yra nuolatinio pobūdžio, nes šio pobūdžio darbu yra apspręsta atsakovo įmonės veikla. Darbo, į kurį buvo priimtas ieškovas, nuolatinį pobūdį ir tęstinumą taip pat pagrindžia atsakovo ir liudytojų parodymais nustatyta aplinkybė, jog teritorijoje, kuri buvo priskirta ieškovui atlikti kurjerio darbą, toliau dirba naujai priimtas kurjeris. Kita vertus, atsakovas iš esmės neginčijo, kad kurjerio darbas yra nuolatinio pobūdžio, o įrodinėjo aplinkybę, jog ieškovas buvo priimtas į nuolatinio pobūdžio darbą pagal terminuotą sutartį vienu iš DK 109 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų - į naujai steigiamą darbo vietą.

16Byloje nustatyta, kad Ž. R., kuri dirbo pas atsakovą kurjere 0,5 etato (4 val.), 2010-06-01 pateikė atsakovui prašymą pervesti ją dirbi 1 valandą per dieną (b.l.151). Atsakovas 2010-06-01 įsakymu Nr.91 tenkino jos prašymą ir nuo 2010-06-01 pervedė pastarąją dirbti vienai valandai (b.l.152). Sekančiame atsakovo 2010-06-01 įsakyme Nr.92 nurodyta, kad dėl Ž. R. pervedimo dirbti 1 valandos darbo dienai, jos aptarnaujamam rajonui laikinai priimti papildomą darbuotoją (b.l.153). 2010-06-02 įsakymu Nr. 94 atsakovas nutarė priimti į darbą O. A. (ieškovo senelę) laikinam darbui (darbo sutartyje terminas nenurodytas) Ž. R. aptarnaujamame rajone nuo 2010-06-02, mokant 600 Lt atlyginimą (b.l.159-162). O. A. 2010-08-31 pagal jos prašymą buvo atleista iš darbo savo noru (b.l.156) ir į pastarosios vietą nuo 2010-09-01 aptarnauti tą pačią teritoriją buvo priimtas ieškovas (b.l.26, 53-54).

17Atsakovas šiais pateiktais rašytiniais įrodymais (įsakymais) įrodinėja, jog įmonėje buvo įsteigta nauja darbo vieta, jos įsteigimą sąlygojo Ž. R. prašymas pervesti ją dirbti sumažintu darbo krūviu (1 val. per dieną), todėl papildomai buvo priimtas ieškovas į 2010-06-01 įsakymu Nr. 92 naujai įsteigtą darbo vietą (b.l.174-177).

18Šie atsakovo argumentai nepagrįsti vien dėl to, jog pagal DK 209 straipsnio 2 dalį terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galima sudaryti tik po 2010 m. rugpjūčio 01 įsteigtoms naujoms darbo vietoms ( Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 1231 straipsniu 2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-927 17 straipsnis). Tuo tarpu atsakovas teigia, jog naują darbo vietą įsteigė 2010-06-01 tos pačios dienos įsakymu Nr. 92.

19Kita vertus, atsakovo 2010-06-01 įsakymą Nr.92 nėra pagrindo traktuoti kaip naujos darbo vietos sukūrimą ir kitu aspektu. Kaip nustatyta, Ž. R. pareiškus prašymą dirbti ne 0,5 etatu, o 1 val. per dieną, darbdavys šį prašymą tenkino ir būtent dėl pastarajai sumažinto darbo krūvio, tam pačiam darbui atlikti priėmė kitą darbuotoją (O. A., o pastarai nutraukus darbo santykius - ieškovą). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog pas atsakovą nebuvo sukurta nauja darbo vieta, o tam pačiam darbui į tą pačią darbo vietą atlikti 4 val. darbo dienai buvo priimtas ieškovas.

20Dėl nurodytų argumentų, teismas daro išvadą, jog ieškovo su atsakovu sudaryta darbo sutartis buvo neterminuota, todėl ieškovo atleidimas iš darbo dėl darbo sutarties termino pasibaigimo - neteisėtas. Esant nustatytam, atsakovo 2011-02-28 įsakymas Nr.22 atleisti iš kurjerio pareigų S. R. nuo 2011 m. vasario 28 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį ir 2010-09-01 darbo sutartyje Nr.473 padarytas įrašas apie darbo sutarties nutraukimą 2011 m. vasario 28 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį yra neteisėti, todėl naikintini.

21DK 297 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

22Byloje nustatyta, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, todėl pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą grąžinti jį į pirmesnį darbą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

23Ieškovo vidutinis mėnesio darbo užmokestis yra 542,86 Lt, vidutinis darbo dienos užmokestis - 28,08 Lt (b.l.43). Ieškovui išmokėta 315,40 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas (b.l.27, 44,45), Vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos, t.y. 2010-02-28 iki teismo sprendimo priėmimo dienos yra 7169,50 Lt (542,86*13 mėn. + 28,08 Lt*4 d.d.=7169,50 Lt). Iš šios sumos atimtina 315,40 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas ir ieškovui priteistinas 6854,10 Lt vidutinis darbo užmokestis nuo 2010-02-28 iki teismo sprendimo priėmimo dienos, o nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos - apskaičiuojant pagal vidutinį dienos darbo užmokestį, kuris yra 28,08 Lt (b.l.43) (DK 297 str. 2 d.).

24Sprendimo dalis, neviršijanti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 542,86 Lt, vykdytina skubiai (Civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 2 dalies 2 punktas, Darbo kodekso 299 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (Civilinio kodekso 6.250 str. 1 d.).Darbo sutarties šalys privalo atlyginti viena kitai padarytą neturtinę žalą ( DK 250 str.).

26Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį darbuotojų teisių pažeidimo bylose, be CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų, teismų vertinamos šios reikšmingos darbo santykius apibūdinančios aplinkybės: darbo santykių trukmė, turėtos darbuotojo nuobaudos, teisių pažeidimo aplinkybės ir padariniai, teismo taikytos kitos pažeistų teisių gynimo priemonės, jų pakankamumas pažeis-toms teisėms atkurti ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilini bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-13 nutartis byloje Nr.3K-3-416/2009). Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, kaip turtinės žalos atlyginimu (kompensacija), pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2007).

27Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėja, kad jo atleidimo pagrindas, atleidimo aplinkybės ar atleidimu sukeltos pasekmės yra tokios, dėl kurių būtų teisinga priteisti ir neturtinės žalos atlyginimą. Ieškovas tik deklaratyviai ieškinyje nurodė, kad atsakovas įskaudino, pažemino, dėl to patyrė dvasinių sukrėtimų, neigiamų išgyvenimų. Ieškovas atleistas iš darbo nekonstatavus jo kaltės (nors įsiteisėjusioje 2011-07-28 teismo sprendimo, kurią paliko galioti apeliacinės instancijos teismas 2012-01-09 nutartimi, dalyje yra konstatuota, jog darbdavys yra pagrįstai ieškovui fiksavęs pravaikštas (b.l. 34-42, 98-100, 118-121)), ieškovui priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką. Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, ieškovo pažeistos teisės yra pakankamai apgintos kitais DK numatytais darbuotojų teisių gynimo būdais, o neturtinės žalos priteisimas šiuo atveju nebūtų teisingas. Todėl ieškovo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą netenkintinas (( - ) str.).

28Lietuvos A. T. 2007-11-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007 nurodė, kad CK 6.37 straipsnyje nustatytos procesinės palūkanos iš atsakovo priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir tenkinamas ieškinys. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti procesines palūkanas. CK 6.210 str. 1 d. numatyta, kad terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas moka penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovo priteistina 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos 6854,10 Lt sumos nuo bylos iškėlimo 2011-05-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

29Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

30Ieškovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl bylinėjimosi išlaidos, apskaičiuotos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai, valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

31Ieškovo ieškinys yra patenkintas 69,56 proc. (9854,10 Lt - 3000 Lt=6854,10 Lt*100:9854,10 Lt=96,56 proc.), o atmesta reikalavimo dalis yra 30,44 proc. (100 proc. - 69,56 proc. = 30,44 proc.).

32Ieškovui byloje buvo suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (b.l.4, 109-110, 133-135), teisinės pagalbos išlaidos sudaro 760 Lt (b.l.55, 155), kurios proporcingai patenkintų reikalavimų daliai - 528,66 Lt (760 Lt*69,56 proc.=528,66 Lt) priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str.1 d.). Iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų reikalavimų daliai taip pat priteistinas 205,62 Lt (6854,10 Lt * 3 proc.=205,62 Lt) žyminis mokestis ir 20,41 Lt pašto išlaidų (CPK 93 str. 2 d., 96 str. 1 d.). Viso iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 754.69 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Atsakovas patyrė 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l.47, 78,79). Proporcingai atmestų reikalavimų daliai atsakovui iš ieškovo priteistina 365,28 Lt (1200 Lt * 30,44 proc.=365,28 Lt) išlaidų advokato pagalbai (CPK 96 str. 1 d.).

34Teismas, vadovaudamasis ( - )260 str., 282 str., DK 417 str.,

Nutarė

35Ieškinį tenkinti iš dalies.

36Pripažinti tarp UAB „Megatomas“, j.a.k.125725687, ir S. R., a.k. ( - ) 2010-09-01 sudarytą darbo sutartį Nr.473, nutrauktą neteisėtai ir grąžinti ieškovą S. R. į pirmesnį darbą.

37Panaikinti 2011-02-28 UAB „Megatomas“ įsakymą Nr.22 atleisti iš kurjerio pareigų S. R. nuo 2011 m. vasario 28 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį ir 2010-09-01 Darbo sutartyje Nr.473 padarytą įrašą apie darbo sutarties nutraukimą 2011 m. vasario 28 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį.

38Priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“, j.a.k.125725687, ieškovui S. R., a.k. ( - ) 6854,10 Lt vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo 2011-02-28 iki teismo sprendimo priėmimo dienos - 2012-04-03, o nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos - apskaičiuojant pagal vidutinį dienos darbo užmokestį, kuris yra 28,08 Lt.

39Sprendimo dalį, dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 542,86 Lt priteisimo, vykdyti skubiai.

40Priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“ 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 6854,10 Lt sumos nuo bylos iškėlimo 2011-05-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

41Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

42Priteisti iš atsakovo „Megatomas“, j.a.k.125725687, į valstybės biudžetą 754,69 Lt bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovo S. R., a.k. ( - ) atsakovui UAB „Megatomas“, j.a.k.125725687, 365,28 Lt bylinėjimosi išlaidų.

44Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja J. V., sekretoriaujant V.... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė savo reikalavimus ieškinyje... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinio nepripažįsta.... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad ieškinio nepripažįsta... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad 2010-09-01 tarp ieškovo S. R. ir atsakovo UAB... 9. Ieškovas teigia, kad darbo sutarties sudarymo metu su atsakovu dėl... 10. Byloje kilo ginčas, ar terminuotos darbo sutarties sudarymas neprieštaravo DK... 11. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147,... 12. Taigi, nagrinėjamoje byloje terminuotos darbo sutarties teisėtumo aspektu... 13. Bendriausia prasme darbas nėra nuolatinis, kai jo poreikis ar atlikimas yra... 14. UAB „Megatomas“ įstatai, atsakovo vadovės D. M. S. paaiškinimai... 15. Nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo įmonėje... 16. Byloje nustatyta, kad Ž. R., kuri dirbo pas atsakovą kurjere 0,5 etato (4... 17. Atsakovas šiais pateiktais rašytiniais įrodymais (įsakymais) įrodinėja,... 18. Šie atsakovo argumentai nepagrįsti vien dėl to, jog pagal DK 209 straipsnio... 19. Kita vertus, atsakovo 2010-06-01 įsakymą Nr.92 nėra pagrindo traktuoti kaip... 20. Dėl nurodytų argumentų, teismas daro išvadą, jog ieškovo su atsakovu... 21. DK 297 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu darbuotojas buvo atleistas iš... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas pažeidžiant... 23. Ieškovo vidutinis mėnesio darbo užmokestis yra 542,86 Lt, vidutinis darbo... 24. Sprendimo dalis, neviršijanti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio –... 25. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 26. Nustatant neturtinės žalos atlyginimo dydį darbuotojų teisių pažeidimo... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėja, kad jo atleidimo pagrindas,... 28. Lietuvos A. T. 2007-11-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007... 29. Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas... 30. Ieškovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl bylinėjimosi... 31. Ieškovo ieškinys yra patenkintas 69,56 proc. (9854,10 Lt - 3000 Lt=6854,10... 32. Ieškovui byloje buvo suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė... 33. Atsakovas patyrė 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l.47,... 34. Teismas, vadovaudamasis ( - )260 str., 282 str., DK 417 str.,... 35. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Pripažinti tarp UAB „Megatomas“, j.a.k.125725687, ir S. R., a.k. ( - )... 37. Panaikinti 2011-02-28 UAB „Megatomas“ įsakymą Nr.22 atleisti iš kurjerio... 38. Priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“, j.a.k.125725687, ieškovui S.... 39. Sprendimo dalį, dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 542,86 Lt... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „Megatomas“ 5 procentus metinių palūkanų nuo... 41. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš atsakovo „Megatomas“, j.a.k.125725687, į valstybės... 43. Priteisti iš ieškovo S. R., a.k. ( - ) atsakovui UAB „Megatomas“,... 44. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...