Byla 2-5954-910/2012
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, kurioje suinteresuoti asmenys – D. L., Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sinodo Kolegija, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae - sinodas

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal antstolio Rimanto Vižainiškio pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, kurioje suinteresuoti asmenys – D. L., Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios sinodo Kolegija, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae - sinodas,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas suinteresuoto asmens Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos kaip religinės bendruomenės vardu veikiančiai D. L. skirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

3Pareiškėjas nurodė, kad jis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2011-10-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7196-345 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos turtui išieškotojo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodo naudai. 2011-10-18 antstolis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijai išsiuntė patvarkymą, kuriuo įpareigojo pateikti informaciją apie turimą turtą per penkias darbo dienas. Šis patvarkymas skolininkui vykdymo procese buvo įteiktas 2011-10-20, tačiau nurodyta informacija apie turimą turtą vykdomojoje byloje iki šiol nepateikta. Patvarkyme skolininkui buvo nurodyta galima atsakomybė dėl antstolio įpareigojimų nevykdymo ir kitos galinčios kilti neigiamos pasekmės. Be to, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-12-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6793-608/2011 paskyrė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos vardu veikiančiam asmeniui D. L. 500 Lt baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą, tačiau ir paskyrus baudą, patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą neįvykdytas. Nurodyto antstolio įpareigojimo nevykdymas trukdo tinkamai vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl antstolis prašo suinteresuotam asmeniui D. L. skirti baudą.

4Suinteresuotas asmuo D. L. 2012-10-12 pateikė teismui mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad sumokėta Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-12-30 nutartimi paskirta bauda, taip pat 2012-10-08 raštą, adresuotą antstoliui Rimantui Vižainiškiui, kuriame A. K. nurodo, jog negalėjo įvykdyti antstolio patvarkymo dėl objektyvių aplinkybių, nes asmuo, kuris saugo dokumentus, šiuo metu yra išvykęs ir grįš tik spalio 15 d.

5Pareiškimas tenkintinas

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2011-10-14 nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo Kolegijos turtui išieškotojo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodo naudai (b. l. 8-9). Antstolis skolininkui vykdymo procese – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo Kolegijai – 2011-10-18 išsiuntė patvarkymą Nr. 0128/11/09202, kuriuo įpareigojo per 5 dienas raštu pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą: 1) bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis esančias ir skolininkui priklausančias pinigines lėšas; 2) turtines teises; 3) kilnojamąjį turtą; 4) nekilnojamąjį turtą (b. l. 7). Nurodytas patvarkymas įteiktas skolininkui 2011-10-20, tačiau neįvykdytas. Dėl šios priežasties antstolis kreipėsi į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą dėl baudos už antstolio įpareigojimų nevykdymą skyrimo. Teismas 2011-12-30 nutartimi paskyrė skolininko vardu veikiančiam asmeniui D. L. 500 Lt baudą (b. l. 4-5). Tačiau byloje nėra duomenų, kad skolininką Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo Kolegiją atstovaujantis asmuo D. L. įvykdė antstolio 2011-10-18 patvarkymą pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą.

7Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

8Pagal CPK 670 straipsnio, reglamentuojančio bendrąją išieškojimo iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų tvarką, 2 dalį už antstolio reikalavimų vykdymą, kai išieškoma iš nurodytų subjektų, atsakingi šių subjektų vadovai.

9Nagrinėjamu atveju skolininkas yra juridinis asmuo, todėl už antstolio reikalavimų vykdymą atsakingas jo vardu veikiantis asmuo (CPK 645 straipsnio 2 dalis, 670 straipsnio 2 dalis). VĮ Registrų centro duomenimis, vienas iš skolininką Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegiją atstovaujančių asmenų yra D. L. (a. k. ( - ) (b. l. 3).

10Sprendžiant dėl Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos atsakomybės už antstolio reikalavimų nevykdymą, pažymėtina, kad skolininkui buvo tinkamai įteiktas antstolio patvarkymas, taigi jis žinojo apie juose nurodytus įpareigojimus bei jų įvykdymo terminus. Kitas skolininką atstovaujantis asmuo A. K. tik praėjus beveik vieneriems metams po antstolio patvarkymo gavimo, 2012-10-08 kreipėsi į antstolį su prašymu ir nurodė, jog antstolio prašomos informacijos pateikti negalėjo dėl objektyvių priežasčių, nes asmuo, kuris saugo dokumentus, išvykęs ir grįš tik spalio 15 d. Iki tol skolininko vardu veikiantys asmenys nenuvyko į antstolio kontorą, taip pat raštu neišdėstė argumentų, dėl kokių konkrečių objektyvių priežasčių negali pateikti prašomos informacijos. Skolininkas privalo bendradarbiauti su antstoliu, aktyviai domėtis vykdymo eiga, vykdyti kitas CPK jam nustatytas pareigas (CPK 644 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nėra jokių duomenų, kurie galėtų pateisinti skolininko elgesį, nereaguojant į antstolio reikalavimus, susijusius su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu, todėl yra pagrindas skirti skolininką Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo Kolegiją atstovaujančiam asmeniui D. L. baudą.

11Sprendžiant dėl skirtinos baudos dydžio, atsižvelgtina į antstolio reikalavimų nevykdymo trukmę, tai, kad vengiama bendradarbiauti su antstoliu, kita vertus, atsižvelgtina ir į aplinkybę, jog suinteresuotasis asmuo D. L. sumokėjo jai paskirtą baudą, o 2012-10-08 skolininkas kreipėsi į antstolį, nurodydamas priežastis, dėl kurių negalėjo įvykdyti antstolio patvarkymo. Be to, pažymėtina ir tai, kad antstolio patvarkymas skolininkui įteiktas 2011-10-20, teismas pirmąjį kartą paskyrė baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą 2011-12-30, o antrąjį kartą dėl baudos už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrimo kreiptasi praėjus beveik dešimčiai mėnesių po pirmosios baudos paskyrimo – t. y. 2012-09-28. Teismo nuomone, protingas laikotarpis, kurį antstolis galėjo laukti, kol juridinis asmuo ims vykdyti patvarkymą, ir nesiimti priemonių dėl patvarkymo nevykdymo, t. y. nesikreipti į teismą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, yra du mėnesiai po baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą paskyrimo dienos. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju skolininką atstovaujančiam asmeniui D. L. skirtina bauda skaičiuotina nuo 2012-03-01 iki teismo nutarties priėmimo dienos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal bendrąją taisyklę antstolis vykdymo veiksmus atlieka darbo dienomis (CPK 592 straipsnis), baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą teismas skiria ne pagal kalendorinių, bet pagal darbo dienų skaičių, t. y. už 158 darbo dienas.

12Įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes, reikšmingas baudos dydžiui nustatyti, teismas sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju už antstolio reikalavimo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo Kolegiją atstovaujančiam asmeniui D. L. skirtina bauda – po 3,50 Lt už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną. Bendra baudos už 158 darbo dienas suma – 553 Lt.

13Pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 107, 290, 291 straipsniais, 585 straipsnio 1-3 dalimis, 593 straipsnio 3 dalimi, 645 straipsniu, teismas

Nutarė

15patenkinti antstolio Rimanto Vižainiškio pareiškimą.

16Skirti Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegiją atstovaujančiam asmeniui D. L. (a. k. ( - ) 553 (penkių šimtų penkiasdešimt trijų) Lt baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

17Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800.

18Ši nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai