Byla 2-1131-435/2012
Dėl juridinio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui A. S., pareiškėjo atstovei advokatei Virginijai Inai Bedarfienei, nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovams, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad politinio kalinio S. S. įkalinimo metu nuo 1945 m. rugpjūčio 10 d. iki 1954 m. rugsėjo 1 d. jo sūnus A. S., gim. ( - ), būdamas nepilnametis, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis; nustatyti, kad teisę nustatantis dokumentas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990-07-09 pažymėjimas Nr. ( - ) priklauso A. S., a.k. ( - ) tėvui, kurio pavardė „S.“ nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodyta tėvo pavarde „S.“.

3Pareiškėjas teismo posėdyje paaiškino, kad iki pareiškėjo tėvo suėmimo, pareiškėjo šeima – tėvas S. S., motina E. S. ir mažametis brolis S. S., gim. 1939 m., gyveno ( - ). Pareiškėjo tėvą suėmė 1945-02-10 darbovietėje – Palemono geležinkelio stotyje, tėvas buvo nuteistas kalėti 20 metų. Pareiškėjas gimė praėjus pusei metų po tėvo suėmimo – ( - ). Pareiškėjo motina E. S. buvo priversta bėgti iš gyvenamosios vietos ( - ), ir kartu su mažamečiais vaikais slapstytis pas gimines bei pas kaimynus, nuolat keitė gyvenamąsias vietas, kad neišvežtų ir jos, nes grėsmė buvo didelė, slapstėsi iki 1954-09-01. Pareiškėjo tėvas S. S. buvo reabilituotas ir 1956 m. balandžio mėnesį grįžo į Lietuvą, tačiau į šeimą negrįžo – pasiėmė pareiškėjo vyresnįjį brolį S. S. ir kartu su juo gyveno Kaune, o pareiškėjas su motina gyveno pas močiutę, vėliau atvažiavo gyventi pas tėvą į Kauną. Kai pareiškėjo tėvas grįžo iš kalėjimo, jo pavardė jau buvo „S.“, tai yra pavardė buvo iškraipyta, pareiškėjo pavardė gimimo liudijime yra „S.“, pareiškėjo motinos pavardė asmens dokumentuose – „S.“. Prašo prašymą patenkinti ir nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą.

4Pareiškėjo atstovė advokatė paaiškino, kad juridinis faktas nustatytinas asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso pripažinimo tikslu. Pareiškėjas paaiškino aplinkybes, išdėstytas pareiškime, slapstymosi faktus patvirtino ir liudytojos. Byloje yra visi įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškėjas jo tėvo S. S. įkalinimo metu buvo nepilnametis, kad pareiškėjo tėvas buvo politinis kalinys, kad šeima tėvo įkalinimo metu negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje gyvenamojoje vietoje, buvo priversta slapstytis. Kad pareiškėjo tėvas buvo politinis kalinys įrodo Lietuvos ypatingojo archyvo pažyma, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pažymėjimas, tačiau pastarajame dokumente nurodyta pareiškėjo tėvo pavardė S. S., A. Kad pareiškėjas buvo nepilnametis tėvo įkalinimo metu, įrodo pareiškėjo gimimo liudijimas, tačiau pareiškėjo gimimo liudijime nurodyta pareiškėjo pavardė „S.“, tėvai nurodyti S. S., Antano, ir V.-S. E., S. Teisę nustatantis dokumentas, kaip nurodo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, yra 1990-07-09 Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pažymėjimas, kadangi minėtame dokumente pareiškėjo tėvo pavardė irgi nurodyta „S.“, nustatytinas ir šio dokumento priklausymo pareiškėjo tėvui S. S. faktas. Prašo pareiškimą tenkinti ir nustatyti pareiškime prašomus juridinius faktus.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centras atsiliepime į pareikštą pareiškimą nurodė, kad pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (20, 28, 29 b. 1.).

6Suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimu į pareikštą pareiškimą prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (22-23, 27 b. 1.).

7Liudytoja J. K. parodė, kad pareiškėjas yra pusbrolis, pareiškėjo motina ir jos motina – seserys. Iš savo tėvų pasakojimų žino, kad pareiškėjo tėvas buvo politinis kalinys, pareiškėjui bei jo motinai su broliu teko slapstytis, jie negalėjo gyventi ankstesnėje gyvenamojoje vietoje ( - ), nes juos galėjo suimti. Slapstėsi ( - ) kaime pas gimines, pas pareiškėjo motinos seseris ( - ), ( - ), pas pareiškėjo motinos tėvus ( - ).

8Liudytoja A. G. parodė, kad pažįsta pareiškėją, jis yra jos pusbrolis. Iš savo motinos žino, kad pareiškėjo tėvas buvo suimtas 1945 m., vėliau nuteistas. Pareiškėjo motina su broliu S., bijodama suėmimo, buvo priversta bėgti iš gyvenamosios vietos ( - ), pareiškėjas tuo metu dar nebuvo gimęs. Jie slapstėsi ( - ), keisdavo vietas, nes buvo sekami, buvo kalbos, kad sunkus pareiškėjo motinos gyvenimas. Žino, kad pareiškėjo tėvą vėliau paleido iš kalėjimo, bet jis negrįžo į šeimą, gyveno Kaune, vėliau pas pareiškėjo tėvą gyveno ir vaikai. Pareiškėjo motina taip ir liko gyventi ( - ), į Jonavą nebegrįžo.

9Pareiškimas tenkinimas.

10Byloje nustatyta, jog pareiškėjas A. S. yra S. S. sūnus (10 b.l.). Pareiškėjo tėvas S. S. (taip dokumente), A., gim. 1915 m., buvo politinis kalinys (7 b.1.), jis buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose Komi ATSR, Vorkutoje, nuo 1945 m. vasario 10 d. iki 1956 m. balandžio 26 d. (8 b.1.). Lietuvos Ypatingojo archyvo 2011-11-05 pažymoje Nr. P2-5083 nurodyta, kad Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) archyviniame fonde Nr. K-l saugomos baudžiamosios bylos Nr. P-19285 duomenimis S. (taip dokumentuose, byloje ir S., S.) S., A. (taip dokumentuose, byloje ir A.), gim. 1915 m., 1945-02-10 buvo suimtas valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Lietuvos geležinkelių transporto skyriaus Kauno st. Poskyrio ir laikomas Kauno kalėjime, Lietuvos geležinkelių Karo Tribunolo 1945-05-12 nuosprendžiu nuteistas 20 metų katorgos darbų tremtyje su teisių suvaržymu 5 metams ir jam asmeniškai priklausiusio turto konfiskavimu. TSRS Aukščiausiojo teismo Transporto kolegijos 1956-04-07 nutartimi 1945-05-12 nuosprendis S. S. atžvilgiu buvo pakeistas, jam paskirta 10 metų laisvės atėmimo be teisių suvaržymo, remiantis 1955-09-17 įsaku „Dėl amnestijos“ nuo bausmės jis buvo atleistas, 1956-04-26 jis buvo paleistas iš įkalinimo vietos, teistumas panaikintas (9 b.l.). Aiškinimą, jog pareiškėjo šeimoje buvo pavardžių neatitikimų, patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai: sutuoktuvių liudijimas; gimimo liudijimas (10 b.l.), mirties liudijimas (11 b.l.), Lietuvos Ypatingojo archyvo 2011-11-05 pažyma Nr. P2-5083 (9 b.l.), Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990-07-09 pažymėjimas Nr. 8-4930/90 (8 b.l.). Byloje taip pat pateikta: Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2011-10-11 raštas Nr. 36R-t-122 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (7 b.1.), LR piliečio paso kopija (6 b.l.), pareiškėjo motinos E. S. mirties liudijimo kopija (12 b.l.).

11Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

12Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas fakto, jog politinio kalinio S. S. įkalinimo metu nuo 1945 m. rugpjūčio 10 d. iki 1954 m rugsėjo 1 d., jo sūnus A. S., gim. ( - ), būdamas nepilnametis, negalėjo gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis bei kad teisę nustatantis dokumentas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990-07-09 pažymėjimas Nr. ( - ), priklauso pareiškėjo A. S., a.k. ( - ) tėvui, kurio pavardė „S.“ nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodyta tėvo pavarde „S.“, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turinčius faktus, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjui sukeltų juridines pasekmes, tai yra galimybę pripažinti pareiškėjui A. S., kaip tuo metu nepilnamečiui politinio kalinio vaikui, tremtinio statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.).

14Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjo nurodomas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas, nustatytini juridinę reikšmę turintys faktai, kad teisę nustatantis dokumentas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990-07-09 pažymėjimas Nr. ( - ), priklauso A. S., a.k. ( - ) tėvui, kurio pavardė „S.“ nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodyta tėvo pavarde „S.“; kad pareiškėjo tėvo politinio kalinio S. S. įkalinimo metu nuo 1945 m. rugpjūčio 10 d. iki 1954 m. rugsėjo 1 d. jo sūnus A. S., gim. ( - ), būdamas nepilnametis, negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis. Suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant, pareiškėjo prašomi nustatyti juridinę reikšmę turintys faktai yra pagrįsti, įrodyti ir prašymas tenkintinas - LR CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 446 str.

15Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens – tremtinio teisinio statuso įsigijimo.

16Iš pareiškėjo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

17Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 4 p. ir 9 p., 448 str. teismas,

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantis dokumentas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo 1990-07-09 pažymėjimas Nr. ( - ), priklauso A. S., a.k. ( - ) tėvui S. S., gim. 1915 m., kurio pavardė „S.“ nesutampa su pareiškėjo gimimo liudijime nurodyta tėvo pavarde „S.“.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo A. S., a.k. ( - ) tėvo S. S., gim. 1915 m., įkalinimo metu jo sūnus A. S., gim. ( - ), būdamas nepilnametis nuo 1945-08-10 iki 1954-09-01 negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ).

21Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti dėl nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens teisinio statuso įgijimo.

22Priteisti iš pareiškėjo A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 20,71 Lt (dvidešimt litų 71 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Rimkevičienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškėjas teismo posėdyje paaiškino, kad iki pareiškėjo tėvo suėmimo,... 4. Pareiškėjo atstovė advokatė paaiškino, kad juridinis faktas nustatytinas... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo... 6. Suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimu į pareikštą pareiškimą prašė... 7. Liudytoja J. K. parodė, kad pareiškėjas yra pusbrolis, pareiškėjo motina... 8. Liudytoja A. G. parodė, kad pažįsta pareiškėją, jis yra jos pusbrolis.... 9. Pareiškimas tenkinimas.... 10. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas A. S. yra S. S. sūnus (10 b.l.).... 11. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 12. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas fakto, jog... 14. Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina... 15. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų... 16. Iš pareiškėjo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su... 17. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str.... 18. Pareiškimą tenkinti.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad teisę nustatantis... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo A. S., a.k. ( -... 21. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti dėl nuo okupacijų... 22. Priteisti iš pareiškėjo A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...