Byla 2-19157-285/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi kreditoriaus AB SEB banko, atstovaujamo advokato padėjėjos R. M., 2012-11-05 pakartotinį pareiškimą Nr.01.10.03-3303 dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka,

Nustatė

22012-06-21 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr.2-11856-285/2012 nutarta areštuoti S. G. asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,1401 ha ploto žemės sklypą, unikalus ( - ), esantį ( - ), įkeistą ( - ), užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui; areštuoti S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį pastatą-gyvenamąjį namą, nebaigtą statyti, baigtumas 48 %, pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 148,09 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2008-04-09 hipotekos lakštu, ( - ), užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui; įspėti skolininką ir įkeisto turto savininką S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), kad, negrąžinus skolos pagal 2007-12-12 kredito sutartį Nr. 0350718075154-34 per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos , įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių; uždrausti įkeisto turto savininkui S. G. perleisti šį turtą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai, reikalauti padalyti šį turtą ar atskirti priklausinius nuo šio turto.

32012-11-07 gautas kreditoriaus AB SEB banko pakartotinis pareiškimas, kad skolininkas S. G. minėtoje nutartyje nurodytos skolos kreditoriui negrąžino, todėl prašo ne ginčo tvarka išieškoti kreditoriaus AB SEB banko naudai iš skolininko S. G. 94 199,20 Eur skolą,

45 procentų dydžio metines įstatymines palūkanas už negrąžintą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo ir 142,00 Lt žyminį mokestį.

5Prašymas tenkintinas.

6Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) pakeitimams, kuriais iš esmės keičiama išieškojimo iš hipoteka (įkeitimu) įkeisto turto tvarka, taip pat pakeista didžioji dalis materialinių teisės normų, reglamentuojančių hipotekos (įkeitimo) teisės atsiradimą, pakeitimą ir pasibaigimą, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 str. 3 d., iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolininkas S. G. ir kreditorius AB SEB bankas sudarė 2007-12-12 kredito sutartį Nr. 0350718075154-34. Skolininkas S. G. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės, nustatytais terminais negrąžino kredito dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų. Iš minėtos kredito sutarties kylantys šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, be to, skolininkas turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jam priimtina ir jis pajėgus ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jo netenkino, tai jis turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jam priimtinesnės (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str. ).

8Kreditorius 2012-03-16 raštu Nr.01.10.03-2588 įspėjo skolininką, kad per 30 dienų terminą padengtų turimą įsiskolinimą ir informavo, kad jeigu per įspėjime nustatytą 30 dienų terminą nepadengs įsiskolinimo kreditoriui, kredito sutartis bus nutraukta. Skolininkas S. G. per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, todėl kreditorius 2012-05-17 nutraukė kredito sutartį prieš terminą. Minėtos kredito sutarties bendrosios dalies 5.2 punkte numatyta, kad kreditorius turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 15 dienų raštu įspėjęs skolininką, jeigu kredito laikotarpiu skolininkas padaro esminių sutarties pažeidimų. Esminiais sutarties pažeidimais laikomi kredito sutarties bendrosios dalies 4.1-4.10 punktuose nustatytų skolininkų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Skolininkas S. G. nemokėjo įmokų pagal minėtą kredito sutartį, pažeidė imperatyvius įstatymo reikalavimus elgtis sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti pareigas. Teismas laiko, todėl kreditorius 2012-05-17 nutraukė minėtą kredito sutartį pagrįstai, nes skolininkas sutarties tinkamai nevykdė, nemokėjo kredito dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą. Toks sutarties nutraukimo pagrindas numatytas LR CK 6.217 str. 5d.

9Praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1 % dydžio netesybų už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtos sutartyje numatytų mokėjimų sumų, o tai reiškia, kad sutarties šalys susitarė dėl netesybų ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą (kredito sutarties bendrosios dalies 4.5, 4.6 punktai), o kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai kreditoriaus reikalavimas dėl netesybų už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas neproporcingai dideliu ir jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Palūkanų dydį šalys taip pat numatė sutartyje (kredito sutarties bendrosios dalies 6.1.2 punktas).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.874 straipsnio 1dalyje numatyta, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnio

121 dalyje numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str. 2 d.).

13Atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek sutartinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. nustatytas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, hipotekos procedūros atveju reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotinio pareiškimo gavimo teisme dienos iki teismo nutarties išieškoti skolą įvykdymo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, c.b. Nr. 3K-7-751/2003). Todėl kreditoriaus naudai iš skolininko išieškotinos 5 procentų palūkanos už negrąžintą 94199,20 Eur sumą, skaičiuojamos nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t.y. nuo 2012-11-07 iki visiško skolos išieškojimo dienos ( CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.)

14Skolininkas S. G. nustatytu terminu prievolės neįvykdė, todėl kreditoriaus AB SEB banko prašymu įkeistas turtas parduotinas iš varžytynių ir iš skolininko S. G. išieškotina

1594 199,20 Eur suma, iš jų 86 589,87 Eur kredito, 5 610,92 Eur palūkanų, 1 998,41 Eur delspinigių,

165 (penkių) procentų dydžio metinės įstatyminės palūkanos už išieškotiną 94 199,20 Eur sumą nuo 2012-11-07 iki teismo nutarties visiško įvykdymo ir 142,00 Lt žyminis mokestis.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str., 4.192str.,6.210str., 6.873str.1d., 6.874str.2d., LR Civilinio proceso kodekso atskirų straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 straipsnio 3 dalimi, CPK 290-292str., teismas,

Nutarė

18Patenkinti kreditoriaus AB SEB banko reikalavimus ir priverstinai išieškoti iš S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), negrąžintą 94 199,20 Eur (devyniasdešimt keturis tūkstančius šimtą devyniasdešimt devynis litus 20ct.) sumą , 5 (penkių) procentų dydžio metines įstatymines palūkanas už išieškotiną 94 199,20 Eur sumą nuo 2012-11-07 iki teismo nutarties visiško įvykdymo ir 142,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du litus 00 ct) žyminį mokestį.

19Priverstinai parduoti iš varžytynių S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,1401 ha ploto žemės sklypą, ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2008-01-22 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ); pastatą-gyvenamąjį namą, nebaigtą statyti, baigtumas 48 %, pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 148,09 kv.m., unikalus Nr. ( - ), įkeistą 2008-04-09 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, įk.112021238.

20Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

21Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui AB SEB bankui, skolininkui ir įkeisto turto savininkui A. G..

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio... 2. 2012-06-21 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi... 3. 2012-11-07 gautas kreditoriaus AB SEB banko pakartotinis pareiškimas, kad... 4. 5 procentų dydžio metines įstatymines palūkanas už negrąžintą sumą nuo... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 7. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolininkas S. G. ir kreditorius AB... 8. Kreditorius 2012-03-16 raštu Nr.01.10.03-2588 įspėjo skolininką, kad per 30... 9. Praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.874 straipsnio 1dalyje numatyta,... 12. 1 dalyje numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią... 13. Atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek... 14. Skolininkas S. G. nustatytu terminu prievolės neįvykdė, todėl kreditoriaus... 15. 94 199,20 Eur suma, iš jų 86 589,87 Eur kredito, 5 610,92 Eur palūkanų, 1... 16. 5 (penkių) procentų dydžio metinės įstatyminės palūkanos už... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str.,... 18. Patenkinti kreditoriaus AB SEB banko reikalavimus ir priverstinai išieškoti... 19. Priverstinai parduoti iš varžytynių S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės... 20. Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų... 21. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...