Byla A2-52-429/2011
Dėl valdymo fakto patvirtinimo, nekilnojamųjų daiktų ir nuosavybės teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Ceremina“ atstovei adv. Jurgitai Spaičienei, suinteresuotų asmenų VĮ Registrų centro Kauno filialo įgaliotam atstovui Vygaudui Moliui, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgaliotai atstovei Neringai Janeliūnaitei, Kauno m. savvaldybės įgaliotai atstovei Marikai Nalivaikienei, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriaus įgaliotai atstovei Mildai Stankūnaitei, nedalyvaujant suinteresuoto asmens UAB „Maxilė“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Ceremina“ patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centras Kauno filialui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, UAB „Maxilė“, Kauno m. savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos Kauno skyriui dėl valdymo fakto patvirtinimo, nekilnojamųjų daiktų ir nuosavybės teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre,

Nustatė

22009-11-27 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu buvo išnagrinėtas ir patenkintas iš dalies pareiškėjo UAB „Ceremina“ pareiškimas dėl valdymo fakto patvirtinimo, nekilnojamųjų daiktų ir nuosavybės teisių į juos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 2010-11-02 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi procesas civilinėje byloje atnaujintas, byloje dalyvauti suinteresuotais asmenimis įtraukta Kauno apskrities viršininko administracija ir Kauno miesto savivaldybė, pareiškimą dėl proceso civilinėje byloje atnaujinimo pateikusi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pripažinta suinteresuotu asmeniu.

3Pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašė pripažinti UAB „Ceremina“ teisėta paslaugų paskirties pastato – laidojimo namų 1L1p su priestatu 1I1p, pagalbinio pastato – stoginės 2I1p ir kiemo statinių (b, b1, b2, t, t1, t2, t3, t4, t5, t6) esančių ( - ), valdytoja. Patikslintu pareiškimu taip pat kėlė reikalavimą įpareigoti VĮ Registrų centras Kauno filialą įregistruoti NTR paslaugų paskirties pastatą – laidojimo namus 1L1p su priestatu 1I1p, pagalbinį pastatą – stoginę 2I1p ir kiemo statinius (b, b1, b2, t, t1, t2, t3, t4, t5, t6) esančius ( - ), ir nuosavybės teises į juos UAB „Ceremina“ vardu, tačiau 2010-09-05 posėdžio metu pateikė pareiškimą, kuriuo pareiškimą šio reikalavimo dalyje atsiėmė.

4Pareiškėjo UAB „Ceremina“ atstovė palaiko patikslintą pareiškimą, prašo tenkinti pirmąjį patikslinto pareiškimo reikalavimą, o antrojo reikalavimo dalyje pareiškimą atsiima. Pareiškėjas naudojasi teise prašyti patvirtinti daikto valdymo faktą. Valdymas šiuo atveju suprantamas ne kaip nuosavybės teisės sudėtinė dalis, bet kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymas nustatomas kai nuosavybės teise valdomas daiktas pareiškėjui nepriklauso. Pareiškėjas neturi nuosavybės teisės į ginčo statinius, todėl jam negali būti išduotas leidimas rekonstruoti statinius. Daikto valdymo teisė nereiškia ginčo statinių įteisinimo, ši tisė leidžia atlikti visas šias procedūras. Pareiškėjas siekia įteisinti ginčo statinius. 2011 – 2002 metais buvo vykdomas ginčo statinio planavimas, renkami visi reikalingi dokumentai. Dėl visus šiuos procesus organizavusio architekto mirties nėra galimybės atgauti visų dokumentų. 2009-06-01 Kauno apygardos teismo sprendimu nustatyti faktai neturi prejudicinės reikšmės, tai yra teismo vertinimo dalykas. Statinio projektas buvo atliktas, jis buvo suderintas. Projektas parengtas Sasnausko, dirbančio architektu, įmonėje. Pareiškėjas visus įgaliojimus dokumentacijai tvarkyti bei reikiamus leidimus gauti suteikė architektui, vykdžiusiam ir statybos vadovo funkcijas. Yra atlikti ginčo statinių kadastriniai matavimai. Atstovė negali patvirtinti, ar pareiškėjas turėjo žemės sklypo savininko leidimą statybai. Ginčo statiniai suformuoti pagal projektą, atstovės ir specialistų nuomone, ginčo statiniai atitinka ir statybos techninio reglamento reikalavimus. Atstovės išdėstyti argumentai leidžia daryti prielaidas, kad, nesant nuosavybės teisės, valdymas kaip atskira daiktinė teisė, gali egzistuoti. Ginčo statinių nuosavybės teisių įregsitravimo procese pareiškėjas kreipėsi į įvairias institucijas, pirmiausia nutarta, kad reikalinga tikslinti projektus. Pagal padarytą projektą trūko kai kurių dokumentų. Tai, kad negalėjo įteisinti nuosavybės tuo metu, nereiškia, kad tie dokumentai neatitiko įstatymo reikalavimų. Statybų procesą reglamentuojančios imperatyvios normos yra pažeistos formaliai, tuo metu buvo atlikta ginčo statinių rekonstrukcija, savavalinės statybos aktas konstatuoja statybos savavališkumą, tuo metu buvo atlikta statinio rekonstrukcija. Mano, kad statyba be statybą leidžiančio dokumento yra formalus pažeidimas, realus teisės aktų pažeidimas būtų tuo atveju, jei statyba neatitiktų statiniams keliamų reikalavimų. Statinio projektas yra pilnai parengtas, jo pagrindu atlikti kadastriniai matavimai, žemės sklypo planas yra derintas su Kauno apskrities viršininko administracija. Patikslinto pareiškimo antrasis reikalavimas yra išvestinis, tiesiogiai susijęs su pirmuoju. Šiuo metu registre yra įregistruota valdymo teisė į ginčo statinius pirmojo 2009-11-27 teismo sprendimo šioje byloje pagrindu. Pareiškėjas kelia reikalavimą pripažinti UAB „Ceremina“ teisėta ginčo statinių valdytoja, kadangi pareiškėjas siekia nenutraukdamas įmonės ūkinės komercinės veiklos per įstatymo nustatytą laikotarpį iki 2013 m. parengti visus reikiamus dokumentus nuosavybės įteisinimui.

5Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM atstovė paaiškino, kad suinteresuotas asmuo su pareiškimu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus. Sutinka, kad pareiškėjas antrojo reikalavimo dalyje atsiimtų pateiktą pareiškimą. Paaiškino, kad pareiškėjo reikalavimas prieštarauja CK 4.22 str. 1 d., kur nustatyta, kad daikto valdymas turi būti toks, kad vėliau būtų pagrindu nuosavybės teisei įgyjamosios senaties būdu įgyti. Toks valdymas turi būti teisėtas, sąžiningas ir atviras. CK 4.23 str. numato, kad teisėtu laikomas valdymas, atsiradęs tais pačiais pagrindais kaip ir nusoavybės teisė. Nuosavybės teisės į statinius gali būti įgytos ne bet kokiame procese, o tik tokiu atveju, kai statyba pradėta ir vykdoma laikantis statybos procesą reglamentuojančių tesės aktų reikalavimų. Esminis reikalavimas yra statybų teisėtumas. Ginčo statinių statyba yra savavalinė. 2010-02-23 pareiškėjui surašytas savavalinės statybos aktas, statybos stabdymo aktas, reikalavimas pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Šie dokumentai yra pateikti civilinėje byloje Nr. 2-9568-528/2010. Pats suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl savavalinės statybos padarinių šalinimo. Šios bylos išnagrinėjimui iš esmės sukliudė aplinkybė, kad pareiškėjas Nekilnojamojo tuto registre įregistravo ginčo statinių valdymo faktą. Ginčo statiniai negali būti kaip daiktai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. 1 d., nekilnojamieji daiktai gali būti registruojami tik tada, kai jie suformuoti kaip nekilnojamojo turto objektai įstatymo nustatyta tvarka. Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka, statinys baigiamas formuoti, kai yra priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas tokį daiktą suformuoti. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja ginčo statinių statybai neturėjo nei projektinių dokumentų, nei statybą leidžiančio dokumento, todėl jų statyba negali būti laikoma teisėta. Dėl to negali ir nebus priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas suformuoti ginčo statinius kaip nekilnojamojo turto daiktus. Be tokio sprendimo statiniai negali būti registruojami Nekilnojamojo turto registre, taip pat negali būti registruojamos daiktinės teisės į ginčo statinius. Pareiškėja atskiru pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama ją pripžinti ginčo statinių statytoja bei jos teises į statinius, įpareigoti VĮ Registrų centras įregistruoti ginčo statinius pareiškėjo vardu Nekilnojamojo turto regsitre. Ieškinys atmestas Kauno apygardos teismui pakeitus pirmosios instatncijos teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo atlikta satyba laikytina savavaline, jos pagrindu negali būti suormuotas nekilnojamasis daiktas. Remiantis CPK 182 str., Kauno apygardos teismo nustatyti faktai, aplinkybės ir išvados laikytinos prejudiciniais faktais, kurių nereikia įrodinėti. Suinteresuoto asmens duomenimis pareiškėjas neturėjo statybą leidžiančių dokumentų, nors pareiškime nurodo, kad buvo gautas statybos leidimas. Savivaldybė pareiškėjui nebuvo išdavusi leidimo rekonstruoti statinius, statybos leidimo pareiškėjas taip pat neturėjo. Jeigu tokie dokumentai būtų buvę išduoti, pareiškėjas statinius galėtų įregistruoti administracine tvarka, o ne teismo. Išduotas projektavimo sąlygų sąvadas, rekonstruojamų statinių nuosavybės teisė, žemės sklypo nuomos teisė nėra statybas pateisinantys dokumentai.

6Suinteresuotas asmuo Kauno m. savivaldybė su pareiškimu nesutinka, palaiko byloje pateiktą atsiliepimą. Sutinka, kad pareiškėjas antrojo reikalavimo dalyje atsiimtų pateiktą pareiškimą. Atstovė paaiškino, kad valdymas suprantamas kaip faktinis daikto turėjimas, siekiant jį valdyti kaip savą, nuosavybės teisė į daiktą valdytojui nepriklauso. Pareiškėjas siekia nustatyti valdymo faktą į statinius, kuriuos pats pastatė. Statinį siekiant įgyti nuosavybės teise, statinys turi būti pastatytas teisėtai. Teismo sprendimu nustatyta, kad ginčo statiniai yra savavalinė statyba. Kauno apygardos teismas konstatavo, kad pareiškėjas, be leistino sutikimo statybai sukurdamas konkrečios paskirties statinį, neįgyja ne tik nuosavybės teisių į jį, bet ir teisės registruoti šiuos statinius. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas įsiteisėjo, todėl papildomai įrodinėti savavalinės statybos fakto šioje byloje nereikia. Palaiko suinteresuoto asmens Valstybinės treitorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovės argumentus. Nebuvo leidimo statybai, Nacionalinė žemės tarnyba taip pat nedavė sutikimo statinio statybai. Teismas negali įteisinti veiksmų, kurių įteisinimas nepriskiriamas teismų kompetencijai. Nebuvo išduotas leidimas rekonstruoti pastatus. Pareiškėjas 823 kv.m. ploto žemės sklypą nuomoja iš valstybės. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad pareiškėjas keipėsi dėl savavalinės statybos įteisinimo.

7Suinteresuota asmuo Nacionalinės žemės tarnyba su pareiškimu nesutinka, prašo jį atmesti. Sutinka, kad pareiškėjas antrojo reikalavimo dalyje atsiimtų pateiktą pareiškimą. Atstovė paaiškino, kad 2001-06-29 įsakymu Nr. 02-01-4967 „Dėl žemės sklypo išnuomojimo Kaune UAB „Ceremina“ Kauno apskrities viršininkas 99 metų laikotarpiui išnuomojo pareiškėjui UAB „Ceremina“ prie jam nuosavybės teise priklausančio pastato ( - ), naudojamą 823 kv.m. ploto žemės sklypą. Tą pačią dieną tarp Kauno apskrities viršininko ir UAB „Ceremina“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis. Suineteresuotas asmuo palaiko suinteresuotų asmenų Kauno m. savivaldybės ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išdėstytą nuomonę. Ginčo statinių neteisėtumą patvirtina 2010-02-23 surašyti savavalinės statybos aktai, kuriuose nurodyta, kad statytojas UAB „Ceremina“ pastatė naują ypatingą statinį – laidojimo namus – su kitais statiniais. Šiais aktais taip pat buvo pareikalauta tuojau pat sustabdyti bet kokius statybos darbus.

8Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centras Kauno filialo atstovas palaiko byloje pateiktą atsiliepimą, pareiškimo pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra. Sutinka, kad pareiškėjas antrojo reikalavimo dalyje atsiimtų pateiktą pareiškimą. Nurodė, kad suinteresuoto asmens žiniomis buvo rekonstruoti seni statiniai, todėl negalima tvirtinti, kad buvo savavalinė statyba. Visos reikiamos institucijos įmonės veiklai yra išdavusios reikalingus leidimus, įmonė veikia. VĮ Registrų centre yra padaryta kadastrinė byla, kurioje yra atžyma, kad nepateikti visi dokumentai.

9Byla išnagrinėta suinteresuoto asmens UAB „Maxilė“ atstovui nedalyvaujant. Atstovo neatvykimo priežastys nežinomos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Suinteresuotas asmuo byloje pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad 2000-03-10 UAB „Maxilė“ su UAB „Ceremina“ pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, kuria įsigijo 54 paprastąsias vardines ir 30 privilegijuotųjų 500 litų nominalios vertės UAB „Ceremina“ akcijų už 42.000,00 litų. Pagal sutarties 3.1 punktą UAB „Maxilė“ įsipareigojo akcijas apmokėti per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo turtiniu įnašu. Vykdydama šią sutartį UAB „Maxilė“ akcijas apmokėjo turtiniu įnašu - tarnybiniu šiltnamiu su priestatu pažymėtu 27 Hl/P, esančiu ( - ), kurį pagal 2000-03-15 perdavimo priėmimo aktą nuosavybėn perdavė pareiškėjai UAB „Ceremina“. 2000-03-10 Akcijų pasirašymo sutarties ir 2000-03-15 perdavimo-priėmimo akto pagrindu UAB „Ceremina“ įgijo nuosavybės teisę į tarnybinį šiltnamį su priestatu pažymėtą 27 Hl/P, esantį ( - ). 2000-09-25 buvo įregistruota nuosavybės teisė į šiuos pastatus pareiškėjos UAB „Ceremina“ vardu viešame registre. Nuo turto perdavimo dienos turtas, esantis ( - ), UAB „Maxilė“ nepriklauso, ji neturi jokių pretenzijų į minimą turtą.

10Pareiškimas atmestinas.

11Išnagrinėjus civilinę bylą, išklausius šalių atstovų paaiškinimus bei išanalizavus byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2000-03-10 UAB „Maxilė“ su UAB „Ceremina“ pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, kuria įsigijo 54 paprastąsias vardines ir 30 privilegijuotųjų 500 litų nominalios vertės UAB „Ceremina“ akcijų už 42.000,00 litų. UAB „Maxilė“ akcijas apmokėjo turtiniu įnašu - tarnybiniu šiltnamiu su priestatu pažymėtu 27 Hl/P, esančiu ( - ), kurį pagal 2000-03-15 perdavimo priėmimo aktą nuosavybėn perdavė pareiškėjai UAB „Ceremina“ (b.l. 21-23). 2001-06-29 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-4967 nutarta 99 m. laikotarpiui pareiškėjui UAB „Ceremina“ išnuomoti prie nuosavybės teise priklausančio pastato adresu ( - ), 823 kv.m. naudojamą žemės sklypą, 2001-06-29 tarp šalių buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N19/2001-0621 (b.l. 24, 25-26). Architektui K. S. Ž. buvo pavesta atlikti ginčo statinių projektavimo darbus, iš šio projekto matyti, kad buvo atlikti ir kai kurie derinimo darbai (b.l. 27-49, 56). UAB „Pastatų matavimo centras“ atliko nekilnojamojo turto – statinių, esančių ( - ) – kadastrinius matavimus (b.l. 7-20). 2010-12-03 UAB „Ceremina“ ir A. S. firma sudarė projektavimo darbų sutartį, kuria A. S. firma įsipareigojo atlikti pastato ( - ) rekonstrukcijos techninį projektą bei pagal statybos įstatymo redakciją, galiojančią nuo 2010-10-01, pastatus ir kiemo įrenginius priduoti eksploatacijai (b.l. 120). Kauno m. savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento Urbanistikos skyrius pranešė, kad Urbanistikos skyriaus archyve duomenų, susijusių su pastato rekonstrukcijos projektu ar statybos leidimu pastato rekonstrukcijai adresu ( - ), laikotarpiu nuo 2000 m. nėra (b.l. 58).

12Civilinėje byloje Nr. 2-1390-528/2011, kuri prie nagrinėjamos civilinės bylos yra prijungta kaip atskiras priedas, pateikti šiai bylai reikšmingi dokumentai. 2010-01-18 surašytas faktinių duomenų patikrinimo aktas, kuriuo patikrinti esami statiniai adresu ( - ) (b.l. 5-6, civilinė byla Nr. 2-1390-528/2011). 2010-02-23 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-100223-00039, kuriuo nustatyta, kad statytojas UAB „Ceremina“ savavališkai vykdo statybos darbus: pastatė laidojimo namus 1L1p su priestatu ir stogine, kiemo įrenginiais adresu ( - ) (b.l. 7-8, civilinė byla Nr. 2-1390-528/2011). 2010-02-23 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos surašė statybos sustabdymo aktą Nr. SSU-100-100223-00022, kuriuo pareikalavo tuojau pat sustabdyti bet kokius laidojimo namų 1L1p su priestatu, stogine ir kiemo įrenginiais adresu ( - ), statybos darbus iki pagal pateiktą prašymą bus gautas leidimas juos tęsti (b.l. 9-10, civilinė byla Nr. 2-1390-528/2011). Šiuos administracinius aktus suinteresuotas asmuo pareiškėjui išsiuntė 2010-02-24, taip pat pranešė apie teisę šiuos aktus apskųsti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 11-12, civilinė byla Nr. 2-1390-528/2011). Atskirą priedą sudarančioje civilinėje byloje Nr. 2-1390-528/2011 nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas šiuos administracinius aktus apskundė. Tokių duomenų nėra ir šioje nagrinėjamoje byloje dėl valdymo fakto patvirtinimo.

13Civilinėje byloje Nr. 2-1180-475/2009, kuri prie nagrinėjamos civilinės bylos yra prijungta kaip atskiras priedas, pateikti šiai bylai reikšmingi dokumentai: 2008-12-01 Urbanistikos skyrius pranešė, kad duomenų apie statinių rekonstrukcijos techninį projektą, statybos leidimą, adresu ( - ), statytojas – UAB „Ceremina“ Urbanistikos skyriaus archyve nėra (b.l. 138, civilinė byla Nr. 2-1180-475/2009). Šioje byloje buvo išnagrinėtas ieškovo UAB „Ceremina“ ieškinys dėl nuosavybės teisių pripažinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. 2009-02-10 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu ieškinys tenkintas iš dalies, ieškovas pripažintas ginčo statinių statytoju, jam pripažinta nuosavybės teisė į ginčo pastatus (b.l. 153-156, civilinė byla Nr. 2-1180-475/2009). 2009-06-01 Kauno apygardos teismo sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas – ieškovo UAB „Ceremina“ ieškinys atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno m. savivaldybei, VĮ Registrų centras, tretiesiems asmenims UAB „Stadeta“, UAB „Maxilė“ dėl nuosavybės teisių gynimo atmestas (b.l. 190-195, civilinė byla Nr. 2-1180-475/2009). Šiuo apeliacinės instancijos teismo sprendimu teismo kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad ieškovas, sukurdamas visiškai kitos paskirties ir apimties statinį nei buvusysis bei jo priklausinius, neturėjo nei statybos leidimo, nei žemės sklypo savininko sutikimo statybai, kuris yra privalomas pagal CK 4.165 str. 1 d. nuostatas, todėl neįgijo ne tik nuosavybės teisių į savavališkai pastatytus pastatus, bet ir teisės registruoti šiuos statinius CPK 4.253 str. nustatyta tvarka viešame registre. Tokią išvadą kolegija grindė nuostata, jog statinys gali tapti nuosavybės ar valdymo teisės objektu tik tuo atveju, jeigu jo statyba įteisinta įstatymų nustatyta tvarka. Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie šią teisę įgyvendina esant tam tikroms sąlygoms, būtent dvi iš jų yra tai, kad statytojas turi turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ir nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą (LR Statybos įstatymo 3 str. 1 d., 2 d.). Kadangi ginčo atveju nebuvo išduoti nei leidimai statybai, nei techninis projektas bei nebuvo pateiktas ir būtinas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, teismas konstatavo, kad ieškovo atlikta statyba laikytina savavališka ir jos pagrindu negali būti suformuotas nekilnojamasis daiktas, nes tai prieštarauja CK 4.253 str. 1 d. reikalavimams. Šis apeliacinės instancijos teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir vykdytinas.

14Pareiškėjas prašo jį pripažinti teisėtu ginčo statinių, esančių adresu ( - ), valdytoju. CK 4.23 str. nurodo, kad daikto valdymas gali būti teisėtas ir neteisėtas. Teisėtu laikomas daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė. Daikto valdymas laikomas teisėtu, kol neįrodyta priešingai.

15CPK 182 str. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Visi civilinėje byloje Nr. 2-1180-475/2009, kurioje buvo priimtas įsiteisėjęs 2009-06-01 Kauno apygardos teismo sprendimas, dalyvavę asmenys yra įtraukti dalyvauti šios civilinės bylos procese. Civilinėje byloje Nr. 2-1180-475/2009 buvo nagrinėjamas ieškovo UAB „Ceremina“ reikalavimas pripažinti jį pastatų 1L1p su priestatu 111p, 211p bei kiemo įrenginių (aikštelės ir tvoros), esančių ( - ), statytoju ir pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į šiuos pastatus. Tuo tarpu nagrinėjamoje civilinėje byloje yra sprendžiamas tų pačių ginčo statinių valdymo fakto nustatymo klausimas. Konstatuotina, kad 2009-06-01 Kauno apygardos teismo sprendimu yra pasisakyta dėl tų pačių statinių statybos teisėtumo, šiuo įsiteisėjusiu apeliacinės instancijos teismo sprendimu konstatuota, kad ginčo statiniai yra savavalinė statyba, kadangi nebuvo išduoti nei leidimai statybai, nei techninis projektas bei nebuvo pateiktas ir būtinas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu, turinčiu prejudicinę galią, konstatavus ginčo statinių savavalinę statybą, laikytina įrodyta aplinkybė, kad pareiškėjo ginčo statinių valdymas prasidėjo neteisėtai. Pareiškėjas šioje byloje neįrodė priešingai (CPK 177 str., 178 str., 185 str., CK 4.23 str. 2 d.). Jo pateiktų dokumentų kopijos – akcijų pasirašymo sutartis ir perdavimo – priėmimo aktas, Kauno apskrities viršininko įsakymas dėl žemės sklypo išnuomojimo ir Valstybinės žemės nuomos sutartis, ginčo statinių projektas, Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla – nelaikytini pakankamais įrodymais, patvirtinančiais, kad pareiškėjas teisėtai, t.y. įvykdęs visus teisės aktų keliamus reikalavimus, vykdė statybos (rekonstrukcijos) darbus. Rekonstruotino objekto įgijimas nuosavybės teise pats savaime nėra teisėtas pagrindas rekonstrukcijos (statybos) darbams pradėti ir vykdyti. Nekilnojamieji daiktai, kaip civilinių teisių objektai, turi būti suformuoti (pradėti formuoti ir užbaigti suformuoti) teisėtai, statytojas privalo laikytis įstatymo nustatytų procedūrų eiliškumo, statybos ar rekonstrukcijos darbams gauti reikiamus leidimus, užtikrinti, kad nekilnojamasis daiktas būtų sukurtas laikantis projekto, o daikto sukūrimas būtų įformintas tinkamai, viešojo administravimo subjektui priimant sprendimą tokį daiktą suformuoti. Pareiškėjas nepateikė neginčytinų duomenų apie, kad jis ėmėsi priemonių visiems įstatymo reikalavimams tinkamai įvykdyti, o statybos (rekonstrukcijos) darbus pradėjo tik po to, kai gavo tam reikalingus atsakingų institucijų išduotus leidimus. Rekonstruotino nekilnojamojo daikto nuosavybės teisė neatleidžia statinio savininko nuo pareigos laikytis teisės aktų reikalavimų formuojant naują statinį.

16LR CPK 139 str. 1 d. numato, jog ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio nuorašo atsakovui, turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą. Bylos nagrinėjimo teisme metu pareiškėjo atstovė pateikė pareiškimą, kuriuo atsiima pareiškime išdėstytą antrąjį reikalavimą. Kuriuo prašė įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ginčo statinius bei nuosavybės teises į juos pareiškėjo vardu. Suinteresuotų asmenų atstovai sutiko su pareiškėjo atstovės pareiškimu, todėl pareiškėjo atsisakymas nuo dalies reikalavimų priimtinas, pareiškimas šioje dalyje paliktinas nenagrinėtas (CPK 139 str., 296 str. 1 d. 10 p.).

17Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad pareiškimas reikalavimo dalyje dėl pareiškėjo pripažinimo ginčo statinių teisėta valdytoja neįrodytas ir nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 177 str., 178 str, 182 str., 185 str.).

18Atmetus pareiškimą, iš pareiškėjo valstybės naudai priteistina 58,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1d. 3p., 96 str.).

19Vadovaujantis LR CPK 259 str., 265 str., 268 str., 270 str., 371 str. 1 d. 3 p., 448 str., teismas,

Nutarė

20Panaikinti 2009-11-27 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-22478-435/2009 ir priimti naują sprendimą - pareiškėjo UAB „Ceremina“ pareiškimą reikalavimo dalyje dėl pripažinimo UAB „Ceremina“ teisėta paslaugų paskirties pastato – laidojimo namų 1L1p su priestatu 1I1p, pagalbinio pastato – stoginės 2I1p ir kiemo statinių (b, b1, b2, t, t1, t2, t3, t4, t5, t6) esančių ( - ), valdytoja, atmesti.

21Priimti pareiškėjo atsiėmimą nuo pareiškimo dalyje dėl VĮ Registrų centras Kauno filialo įpareigojimo įregistruoti NTR paslaugų paskirties pastatą – laidojimo namus 1L1p su priestatu 1I1p, pagalbinį pastatą – stoginę 2I1p ir kiemo statinius (b, b1, b2, t, t1, t2, t3, t4, t5, t6) esančius ( - ), ir nuosavybės teises į juos UAB „Ceremina“ vardu, ir šioje dalyje pareiškimą palikti nenagrinėtu.

22Priteisti iš pareiškėjo UAB „Ceremina“, įmonės kodas 132410713, Kalantos g. 76A, Kaune, 58,46 Lt (penkiasdešimt aštuonis Lt 46 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), AB bankas Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant... 2. 2009-11-27 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu buvo išnagrinėtas ir... 3. Pareiškėjas patikslintu pareiškimu prašė pripažinti UAB „Ceremina“... 4. Pareiškėjo UAB „Ceremina“ atstovė palaiko patikslintą pareiškimą,... 5. Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 6. Suinteresuotas asmuo Kauno m. savivaldybė su pareiškimu nesutinka, palaiko... 7. Suinteresuota asmuo Nacionalinės žemės tarnyba su pareiškimu nesutinka,... 8. Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centras Kauno filialo atstovas palaiko... 9. Byla išnagrinėta suinteresuoto asmens UAB „Maxilė“ atstovui... 10. Pareiškimas atmestinas.... 11. Išnagrinėjus civilinę bylą, išklausius šalių atstovų paaiškinimus bei... 12. Civilinėje byloje Nr. 2-1390-528/2011, kuri prie nagrinėjamos civilinės... 13. Civilinėje byloje Nr. 2-1180-475/2009, kuri prie nagrinėjamos civilinės... 14. Pareiškėjas prašo jį pripažinti teisėtu ginčo statinių, esančių 15. CPK 182 str. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios... 16. LR CPK 139 str. 1 d. numato, jog ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė... 17. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus,... 18. Atmetus pareiškimą, iš pareiškėjo valstybės naudai priteistina 58,46 Lt... 19. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 265 str., 268 str., 270 str., 371 str. 1 d. 3... 20. Panaikinti 2009-11-27 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, priimtą... 21. Priimti pareiškėjo atsiėmimą nuo pareiškimo dalyje dėl VĮ Registrų... 22. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Ceremina“, įmonės kodas 132410713 23. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas Kauno Apygardos teismui per Kauno miesto...