Byla 2-2875-454/2011
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminaraus sprendimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, nedalyvaujant ieškovo UAB „Romega“ atstovui ir atsakovo UAB „Rukesa ir Ko“ atstovui, teismo posėdyje, išnagrinėjo atsakovo UAB „Rukesa ir Ko“ prieštaravimus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminaraus sprendimo, ir

Nustatė

2Ieškovas 2009-09-01 ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo – 75517,73 Lt skolos, 4056,24 Lt delspinigių, 12,70 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-10-22 sutarties Nr. 2007.10/E01 pagrindu pateikė atsakovui prekių bei išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Pagal sutarties 7.1. p. atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu per 30 d. nuo prekės perdavimo dienos. Tačiau atsakovas pilnai neatsiskaitė ir ieškinio pateikimo dienai liko skolingas ieškovui 75517,73 Lt. Pagal Sutarties 7.4. p. atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Todėl atsakovas skolingas ieškovui 4056,24 Lt delspinigių. Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos, apskaičiuotos vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009-09-07 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino pilnai ir priteisė iš atsakovo – 75517,73 Lt skolos, 4056,24 Lt delspinigių, 12,70 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas – 1194,00 Lt žyminio mokesčio bei 900,00 Lt už teisinę pagalbą.

5Atsakovas 2009-10-05 pateikė prieštaravimus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminaraus sprendimo, prašydamas pakeisti preliminarų sprendimą bei ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

6Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose nurodė, kad su prašoma priteisti skola sutinka, tačiau nurodo, kad sutartyje numatyti delspinigiai yra „aiškiai per dideli“, todėl turėtu būti sumažinti. Taip pat nurodo, kad ieškovas prašo priteisti per didelias procesines palūkanas bei išlaidas teisinei pagalbai apmokėti. Prašo sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis.

7Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

8Ieškovo atstovas ir atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jiems apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

9Atsakovo prieštaravimai atmestini. Ieškovo ieškinys tenkintinas pilnai

10Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad šalys 2007-10-22 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 5-6). Šis sutarties pagrindu ieškovas išrašė PVM sąskaitas faktūras (b.l. 7-18). Taigi, byloje esantys dokumentai, patvirtina ieškinio pagrindą ir dalyką.

11LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Tarp ieškovo bei atsakovo susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str.). Vadovaujantis tarp šalių sudaryta sutartimi, ieškovas privalėjo parduoti prekes, o atsakovas už jas atsiskaityti sutartyje numatytais terminais (Sutarties 7.1. p.). Ieškovas prekes pardavė, ką patvirtina šalių pasirašytos PVM sąskaitos faktūros, tačiau atsakovas pilnai su ieškovu neatsiskaitė, skolos likutį suderino pasirašydami tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą (b. l. 21). Atsakovui kilo sutartinio pobūdžio pareiga nustatytais terminais sumokėti ieškovui už atliktus darbus.

12Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (LR CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (LR CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (LR CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą. Spręsdamas klausimą dėl netesybų - delspinigių sumažinimo, teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovas, pasirašydamas sutartį, turėjo suvokti, jog už sutartimi prisiimtos prievolės laiku atsiskaityti su ieškovu nevykdymą jam bus taikoma sutartinė atsakomybė, t.y. skaičiuojami sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai. Ieškovas su atsakovu neatsiskaito iki šiol, kada bus skola grąžinta neaišku. Vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į tai, kad sutartį šalys pasirašė laisva valia, į skolos negrąžinimo terminą, bei į tai, kad delspinigių išieškojimui yra nustatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), teismas sprendžia, kad sutartyje nustatytas delspinigių dydis nėra aiškiai per didelis (neprotingai didelis).

13LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. nurodyta, kad kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminariu sprendimu iš atsakovo ieškovui buvo priteista 12,70 proc. metinių palūkanų (b. l. 32). Palūkanų dydis apskaičiuotas vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu. Šis įstatymas yra specialusis įstatymas, šalims jis gali būti taikomas, todėl vadovaujantis šiuo įstatymu nustatytas palūkanų dydis yra pagrįstas ir jį mažinti nėra teisinio pagrindo.

14Rekomenduojami civilinėse bylose išlaidų už advokato pagalbą dydžiai yra patvirtinti LR teisingumo ministro 2044-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas bei bylos sudėtingumą (nors skolą atsakovas pripažino, tačiau jos net ir raginamas ieškovui negrąžino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teisininkus dėl ko patyrė papildomų išlaidų), teismas sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminariu sprendimu priteista 900 Lt suma už teisinę pagalbą nėra nepagrįstai didelė.

15Teismas, priimdamas sprendimą, prireikus turi teise atidėti ar išdėstyti sprendimo įvykdymą. Ši teismo teisė vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolei, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Lengvatinio termino nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų, o būtent užtikrinti socialinį teisingumą. Todėl atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima tada, kai šito reikia dėl tam tikrų socialiai reikšmingų aplinkybių. Atidėdamas ar išdėstydamas sprendimo įvykdymą, teismas pirmiausia turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, nes CPK 284str. 1d. nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais. Aukščiausiasis Teismas, pabrėždamas išimtinį teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo pobūdį, nurodė, kad galima atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas, priimdamas nutartį atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, taip pat turi nustatyti, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Teismas, spręsdamas sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą, atsižvelgė į tai, kad net ir sutikdamas su skola, nei iki bylos iškėlimo teisme dienos, nei nuo ieškinio gavimo teisme momento, atsakovas nepradėjo grąžinti ieškovui skolos, jam buvo bandyta iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismas pirmiausia turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, teismo preliminariu sprendimu nustatyta, kad atsakovas ir taip yra pažeidęs prievolę, taigi ir ieškovo –teises, todėl vien blogos atsakovo materialinės padėties aptariamam procesiniam institutui taikyti nepakanka.

16Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovas neįrodė aplinkybių, kuriomis rėmėsi kaip savo atsikirtimų pagrindu, todėl prieštaravimuose pateikti argumentai atmestini, ir ieškinys tenkintinas pilnai.

17Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminio mokesčio – 1194,00 Lt bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 18,05 Lt - valstybei(LR CPK 92 str., 93 str., 430 str. 7 d.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.38 str., 6.154 str., 6.200 str., LR CPK 79 str., 80 str. 1 d. 4 p., 92 str., 93 str., 96 str., 263 str., 265 str., 270 str., 430 str. 6 d. 1 p.,

Nutarė

19Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, ieškinį tenkinti pilnai.

20Priteisti ieškovui UAB „Romega“ (į.k. ( - ), reg. buveinė: ( - ) buveinė: ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas Kauno fil.) – 75517,73 Lt (septyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai septyniolika Lt, 73 ct.) skolos, 4056,24 Lt (keturi tūkstančiai penkiasdešimt šeši Lt, 24 ct.) delspinigių, 12,70 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla iškelta 2009-09-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, iš atsakovo UAB „Rukesa ir Ko“ (į.k. ( - ), reg. buveinė: ( - ), buveinė: ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB DnB NORD).

21Priteisti iš atsakovo UAB „Rukesa ir Ko“ (į.k. ( - ), reg. buveinė: ( - ), buveinė: ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB DnB NORD) – 1194,00 Lt (vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt keturi Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio bei 900,00 Lt (devyni šimtai Lt, 00 ct.) už teisinę pagalbą – ieškovui, bei 1194,00 Lt (vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt keturi Lt, 00 ct.) žyminio mokesčio bei 18,05 Lt (aštuoniolika Lt, 05 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu - valstybei, (pinigus sumokant VMI prie FM (įmokos kodas 5660) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank").

22Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas 2009-09-01 ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo – 75517,73 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-10-22 sutarties Nr. 2007.10/E01 pagrindu... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2009-09-07 preliminariu sprendimu ieškovo... 5. Atsakovas 2009-10-05 pateikė prieštaravimus dėl Kauno miesto apylinkės... 6. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose nurodė, kad su prašoma priteisti... 7. Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus prašė preliminarų... 8. Ieškovo atstovas ir atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, jiems apie... 9. Atsakovo prieštaravimai atmestini. Ieškovo ieškinys tenkintinas pilnai... 10. Pagal bylos medžiagą nustatyta, kad šalys 2007-10-22 sudarė... 11. LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 12. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti... 13. LR CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Rekomenduojami civilinėse bylose išlaidų už advokato pagalbą dydžiai yra... 15. Teismas, priimdamas sprendimą, prireikus turi teise atidėti ar išdėstyti... 16. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovas neįrodė aplinkybių,... 17. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminio mokesčio –... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.38 str., 6.154 str., 6.200 str., LR CPK 79... 19. Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-07 preliminarų sprendimą palikti... 20. Priteisti ieškovui UAB „Romega“ (į.k. ( - ), reg. buveinė: ( - )... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Rukesa ir Ko“ (į.k. ( - ), reg. buveinė: ( -... 22. Sprendimas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...