Byla e2SP-3166-670/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėjas Raimundas Klimaitis

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Žilinskis ir CO, UAB ir UAB „ELSIS TS“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjai Žilinskis ir CO, UAB ir UAB “ELSIS TS” Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) XXXIX skyriuje nustatyta tvarka kreipėsi į teismą prašydami patvirtinti 2020 m. balandžio 17 d. sudarytą taikos sutartį. Šalys nurodo, kad siekdamos susitarti ir užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau-CK) 6.683-6.986 straipsniais, abipusių nuolaidų būdu susitarė ir sudarė taikos sutartį. Šalys laisva valia susitarė dėl esminių sutarties sąlygų, suprato jų turinį, nurodo, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės šalims yra žinomos ir suprantamos.

5Prašymas tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 582 straipsnio 1 dalimi, prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017 m. kovo 6 d. šalys buvo sudariusios rangos sutartį Nr. 05-R0447 (toliau-Sutartis). Žilinskis ir CO, UAB atliko rangos darbus, o UAB „ELSIS TS“ jokių pretenzijų dėl atliktų darbų neturi. UAB „ELSIS TS“ pripažįsta savo pareigą taikos sutarties sudarymo dieną už atliktus darbus sumokėti 145 414 Eur, o Žilinskis ir CO, UAB sutinka, kad UAB „ELSIS TS“ mokėjimus atliktų dalimis.

8CK 6.983 straipsnis suteikia galimybę šalims taikos sutartimi tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

9Taikos sutartį Žilinskis ir CO, UAB vardu pasirašė direktorius Ž. M. ir UAB „ELSIS TS“ generalinis direktorius T. V.. Šia sutartimi siekiama užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (CK 6.983 straipsnio 1 dalis), ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 straipsnio 2 dalis), byloje nėra duomenų, leidžiančių abejoti, kad pareiškėjų sudaryta taikos sutartis neatitinka jų tikrosios valios. Aplinkybių ir pagrindų, dėl kurių nebūtų galima tvirtinti šalių pateiktos taikos sutarties, teismui nėra nurodyta, todėl šalių prašymas tenkintinas ir sutartis tvirtintina (CK 6.986 straipsnis, CPK 582 straipsnio 6 dalis).

10Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinta taikos sutartis, ir kuriai nors iš sutarties šalių nevykdant taikos sutarties, kita sutarties šalis įgyja teisę kreiptis į teismą su rašytiniu pareiškimu dėl vykdomojo rašto išdavimo, o teismui išdavus vykdomąjį raštą, pateikti šį vykdomąjį dokumentą antstoliui, kad šis pradėtų priverstinį taikos sutarties vykdymą (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 punktas, 588 straipsnio 1 dalis, 646 straipsnio 1, 3 dalys, 650 straipsnio 1 dalis). Šalių teismui pateikta taikos sutartis tvirtintina joje išdėstytomis sąlygomis, kurių esmė perkeliama į teismo nutarties rezoliucinę dalį.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 – 6.986 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais, 579 – 582 straipsniais,

Nutarė

12Patvirtinti Žilinskis ir CO, UAB, juridinio asmens kodas 304317232 (toliau-Rangovas), atstovaujamos direktoriaus Ž. M. ir UAB „ELSIS TS“, juridinio asmens kodas 226245770 (toliau-Užsakovas), atstovaujamos generalinio direktoriaus T. V. (toliau abi kartu - Šalys ir bet kuri atskirai -Šalimi), 2020 m. balandžio 17 d. sudarytą taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis), kuria

131. Šalys patvirtina, kad:

141.1. Šios Taikos sutarties sudarymo dieną Sutartyje sulygti (Sutarties 1 punktas) darbai yra pilnai įvykdyti: Rangovas yra atlikęs visus Sutartyje sulygtus darbus ir visus juos Užsakovui yra perdavęs, o Užsakovas visus Rangovo atliktus darbus yra priėmęs.

151.2. Taikos sutarties sudarymo dieną už atliktus darbus Užsakovas turi pareigą sumokėti Rangovui 145 414 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiolika Eur).

161.3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti 145 414 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiolika Eur) šiais terminais:

17a) 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių Eur) - iki 2020 m. balandžio 24 d.;

18b) 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių Eur) - iki 2020 m. gegužės mėn. pabaigos;

19c) 45 414 Eur (keturiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiolika Eur) - iki 2020 m. birželio mėn. pabaigos.

202. Šalys susitaria, jog tuo atveju, jei Užsakovas praleidžia nors vieną Taikos sutarties 1.3 punkte numatytą mokėjimo terminą, visų Taikos sutarties 1.3 punktuose numatytų įmokų terminai pasibaigia kitą darbo dieną nuo praleistos įmokos termino dienos. Tokiu atveju Užsakovas moka 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių Eur) baudą Rangovui už Taikos sutarties sąlygų nevykdymą.

213. Šalys besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad aukščiau šioje Taikos sutartyje patvirtintos aplinkybės yra teisingos ir dėl jų jokių neaiškumų ir pretenzijų neturi ir ateityje neturės, o taip pat nėra likę tarp šalių jokių neišspręstų klausimų.

224. Rangovo garantiniai įsipareigojimai ir su jais susijusios Šalių teisės ir pareigos lieka galioti taip, kaip tai sulygta Sutartyje.

235. Šalys pareiškia, jog:

245.1. sudarydamos šią Taikos sutartį jos yra visiškai veiksnios ir Šalių teisės sudaryti šią Taikos sutartį nėra kaip nors apribotos;

255.2. jos nėra sudariusios jokių sandorių, iš kurių kylančioms prievolėms vykdyti turėtų neigiamos įtakos šios Taikos sutarties sudarymas ir vykdymas;

265.3. jos susipažino su CK šeštosios knygos LII skyriaus „Taikos sutartis" 6.983 - 6.986 straipsnių nuostatomis, šių nuostatų turinys šalims yra žinomas ir suprantamas;

275.4. jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios Taikos sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai;

285.5. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto, spaudimo, apgaulės tam, kad pasirašytų Taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Taikos sutartyje;

295.6. šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį, sukeliamas teises bei pareigas ir, kaip visiškai atitinkančią šalių valią bei tikruosius ketinimus, sudaro ir pasirašo

306. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, šalims ji įgis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas bei galės būti priverstinai vykdoma teismo sprendimų priverstiniam vykdymui nustatyta tvarka.

317. Šalys susitaria, kad Taikos sutartis bus pateikta tvirtinti teismui CPK XXXIX skyriaus nustatyta tvarka. Taikos sutartį Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmams tvirtinti per Elektroninę teismų sistemą (EPP) pateiks Rangovo įgaliotas asmuo.

328. Ši Taikos sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

339. Taikos sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmams.

34Nutartis neskundžiamai ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų teisėjas Raimundas Klimaitis... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų... 3. Teismas... 4. pareiškėjai Žilinskis ir CO, UAB ir UAB “ELSIS TS” Lietuvos Respublikos... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 582... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2017 m. kovo 6 d. šalys buvo... 8. CK 6.983 straipsnis suteikia galimybę šalims taikos sutartimi tarpusavio... 9. Taikos sutartį Žilinskis ir CO, UAB vardu pasirašė direktorius Ž. M. ir... 10. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinta taikos sutartis, ir kuriai... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 – 6.986... 12. Patvirtinti Žilinskis ir CO, UAB, juridinio asmens kodas 304317232... 13. 1. Šalys patvirtina, kad:... 14. 1.1. Šios Taikos sutarties sudarymo dieną Sutartyje sulygti (Sutarties 1... 15. 1.2. Taikos sutarties sudarymo dieną už atliktus darbus Užsakovas turi... 16. 1.3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti 145 414 Eur (vieną šimtą... 17. a) 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių Eur) - iki 2020 m. balandžio 24... 18. b) 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių Eur) - iki 2020 m. gegužės mėn.... 19. c) 45 414 Eur (keturiasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus keturiolika... 20. 2. Šalys susitaria, jog tuo atveju, jei Užsakovas praleidžia nors vieną... 21. 3. Šalys besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad aukščiau šioje... 22. 4. Rangovo garantiniai įsipareigojimai ir su jais susijusios Šalių teisės... 23. 5. Šalys pareiškia, jog:... 24. 5.1. sudarydamos šią Taikos sutartį jos yra visiškai veiksnios ir Šalių... 25. 5.2. jos nėra sudariusios jokių sandorių, iš kurių kylančioms prievolėms... 26. 5.3. jos susipažino su CK šeštosios knygos LII skyriaus „Taikos sutartis"... 27. 5.4. jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami,... 28. 5.5. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, prievartos, smurto,... 29. 5.6. šią Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį, sukeliamas teises... 30. 6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismui... 31. 7. Šalys susitaria, kad Taikos sutartis bus pateikta tvirtinti teismui CPK... 32. 8. Ši Taikos sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos... 33. 9. Taikos sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais... 34. Nutartis neskundžiamai ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....