Byla eI-5588-644/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės ir Astos Urbonienės, sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei, dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ atstovui advokato padėjėjui D. U., atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovui I. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjo atstovas skundą, jo patikslinimą palaikė ir prašė: 1) Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2018-05-07 sprendimą Nr. (ABNS)-MRS-495; 2) Įpareigoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos: 1.1. taikyti atsakingų UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymo reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus; 1.2. įvertinti UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ neteisėtų veiksmų galimai sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios aplinkai padarytos žalos atlyginimo; 3) raštu informuoti pareiškėją UAB „Neg Recycling“ apie atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atliktas procedūras ir priimtus sprendimus aukščiau nurodytais klausimais.

5Pareiškėjas skunde, jo patikslinime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad trimis skundais 2017-10-12, 2018-02-22 bei 2018-03-19 (toliau – ir Skundai) informavo Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūrą (toliau – ir Agentūra) apie UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir MAATC) daromus grubius atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir vykdomą aplinkai kenksmingą veiklą, t. y. vykdomą Marijampolės regione surenkamų mišrių komunalinių atliekų (toliau – ir MKA) šalinimą Marijampolės regioniniame atliekų sąvartyne (toliau – ir Sąvartynas), tokių atliekų prieš tai neišrūšiuojant. Pareiškėjas reikalavo Agentūros imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant sustabdyti aplinkai kenksmingos veiklos vykdymą bei taikyti MAATC ir jo atsakingų asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę bei ekonomines sankcijas. Tačiau iš Agentūros bei ją kontroliuojančio Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir MRAAD) nebuvo sulaukta jokios objektyvios reakcijos imantis realių ir efektyvių priemonių, kurios sustabdytų MAATC daromą aplinkai kenksmingą veiklą. Priešingai, Agentūrai vis nepagrįstai atmetant pareiškėjo Skundus, MAATC buvo sukurtas pagrindas netrukdomai organizuoti nerūšiuotų MKA šalinimą Sąvartyne, kas be jokių interpretacijų yra neteisėta veikla. Agentūrai priėmus 2018-03-27 sprendimą Nr. (MA)-MRS-294 (toliau – ir 2018-03-27 Sprendimas), kuriuo buvo atmesti du paskutinieji (2018-02-22 bei 2018-03-19) pareiškėjo skundai, pareiškėjas 2018-04-18 skundu (toliau – ir 2018-04-18 Skundas) kreipėsi į MRAAD direktorių. MRAAD 2018-05-07 sprendimu Nr. (ABNS)-MRS-495 (toliau – ir skundžiamas MRAAD 2018-05-07 sprendimas) atmetė pareiškėjo 2018-04-18 Skundo reikalavimus ir nurodė, kad nuo 2018-04-09 visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio (MBA) įrenginius ir Marijampolės regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne nešalinamos, todėl taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą kuris jau nebedaromas, netikslinga.

6Pareiškėjas teigia, kad MRAAD deklaruotos aplinkybės, jog nuo 2018-04-09 visos MKA tariamai yra nukreipiamos į MBA įrenginius ir nebėra šalinamos Sąvartyne, yra melagingos, ką patvirtina antstolio 2018-06-11 surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/23 (toliau - 2018-06-11 Antstolio protokolas), kuriame Antstolis 2018-06-08 nuvykęs į Sąvartyno teritoriją užfiksavo ir konstatavo, kad Sąvartyne yra ir toliau šalinamos ir kaupiamos MKA (t. y. plastikas, kartonas ir kitos (tikėtina ir degiųjų) atliekų rūšys), nenukreipiant jų rūšiavimui į MBA įrenginius. Be to, MRAAD išaiškinimas, kad taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą kuris jau nebedaromas, netikslinga, iš esmės pažeidžia atsakomybės neišvengiamumo principą, reikalaujantį, jog aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai turi siekti, jog kiekvienas asmuo, padaręs aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimą, būtų nustatytas, patrauktas atsakomybėn, teisingai ir laiku nubaustas, visiškai atlygintų aplinkai padarytą žalą bei pašalintų pažeidimo sukeltas neigiamas pasekmes.

7Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Agentūra 2018-02-15 privalomuoju nurodymu įpareigojo MAATC ne iškart sustabdyti nerūšiuotų MKA vežimą į Sąvartyną, o tik iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos, kuris sekančiu Agentūros žingsniu buvo pratęstas iki 201804-09, nors tokiam privalomojo nurodymo įvykdomo termino pratęsimui nebuvo jokių objektyvių, pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios nepriklausytų nuo pačio MAATC. Tokiu būdu, vietoj to, kad būtų nedelsiant (iškart) sustabdyti žalą aplinkai darantys MAATC veiksmai, Agentūra elgėsi visiškai priešingai. Pareiškėjo vertinimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad Agentūros privalomasis nurodymas MAATC buvo surašytas tik dėl akių ir kuris iš esmės įteisino MAATC organizuojamą nerūšiuotų MKA vežimą teisiai į Sąvartyną ir vykdomą aplinkos žalojimą. Be to, Agentūra nepagrįstai teigia, jog šalinant Sąvartyne neapdorotas MKA, aplinkai nedaroma jokia žala.

8Pareiškėjo teigimu, Sąvartyne 9 mėnesį iš eilės šalinant neapdorotas MKA, daroma milžiniška žala aplinkai. Atsižvelgiant į tai, MAATC ir jo įgaliotų asmenų atžvilgiu turėjo būti taikyta tiek administracinė atsakomybė už padarytus (ir tebedaromus) imperatyvių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, tiek ekonominės sankcijos už aplinkai padarytą ir tebedaromą milžinišką žalą.

9Pareiškėjo vertinimu, jei skundžiamas sprendimas nebus panaikintas ir atsakovas nebus įpareigotas imtis realių bei efektyvių aplinkosauginių priemonių tam, kad MAATC už padarytus (ir tebedaromus) atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (nerūšiuotų MKA šalinimą Sąvartyne) bei sukeltą žalą aplinkai, būtų pritaikytos realios ir efektyvioms prevencinės ir poveikio priemonės, tai sudarys prielaidas aplinkos apsaugos valstybinės priežiūrą vykdantiems pareigūnams elgtis piktybiškai, neatsakingai, nekokybiškai ir aplaidžiai vykdyti jiems numatytas pareigas ir funkcijas bei ignoruoti teisės aktais įtvirtinamų imperatyvų draudimą šalinti sąvartynuose neapdorotas (nerūšiuotas) MKA, o asmenims pažeidusiems pastaruosius imperatyvus, išvengti atitinkamos atsakomybės ir ekonominių sankcijų.

10Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu, 2018-10-03 rašytiniais paaiškinimais bei jo atstovas teismo posėdžio metu su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad 2017-10-12 buvo gautas UAB „NEG Recycling“ skundas dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neteisėtų veiksmų. Skundu buvo prašoma taikyti atsakingų MAATC asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę už atliekų tvarkymo reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, organizuojant nerūšiuotų (neapdorotų) mišrių komunalinių atliekų vežimą į Sąvartyną, ir uždrausti organizuoti nerūšiuotų (neapdorotų) mišrių komunalinių atliekų vežimą tiesiai į Marijampolės regioninį sąvartyną. Agentūra 2017-10-19 Marijampolės nepavojingųjų atliekų sąvartyne atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu nustatė, kad MAATC nepavojingųjų atliekų sąvartyną eksploatuoja pažeidžiant Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, t. y. sąvartyno tarnybinėje zonoje įrengtoje konteinerinėje aikštelėje nėra Reglamente numatytų konteinerių, sąvartyno kaupe yra draudžiamų šalinti atliekų (padangų, asbestinio šiferio), priimtas ir kaupe išverstas nerūšiuotas, tinkamas perdirbti stiklas. Už nepavojingųjų atliekų sąvartyno eksploatavimą pažeidžiant Atliekų naudojimo ir/ar šalinimo techninį reglamentą, sąvartyno vadovui V. Ž. 2017-10-24 buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir paskirta administracinė nuobauda. 2018 m. vasario 22 d. Departamente buvo gautas 2018-02-22 UAB „NEG Recycling“ skundas dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neteisėtų veiksmų, kuriuo pareiškėjas paprašė duoti MAATC privalomąjį nurodymą sustabdyti MAATC vykdomus neteisėtus veiksmus - nerūšiuotų mišriųjų komunalinių atliekų šalinimą Sąvartyne, įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galimai sukeltą žalą aplinkai ir, prireikus, pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios aplinkai padarytos žalos atlyginimo, taip pat imtis visų kitų būtinųjų priemonių MAATC vykdomiems neteisėtiems veiksmams sustabdyti. Pagal minėtą skundą MAATC neplaninis patikrinimas nebuvo organizuojamas, nes 2018-02-07 MAATC patikrinimą jau buvo atlikęs Agentūros vyriausiasis specialistas. Patikrinimo metu nustatyta, kad MAATC nepavojingųjų atliekų sąvartyną eksploatuoja pažeidžiant Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimus, t. y. neapdorotos (mišrios komunalinės) atliekos (atliekos kodas - 20 03 01) šalinamos sąvartyno kaupe. 2018 m. vasario 9 d., nors MAATC ir turėjo TIPK leidimą leidžiantį MKA šalinti sąvartyne, MAATC buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. 3, reikalaujant užtikrinti, kad eksploatuojamame Marijampolės regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne nuo 2018 m. kovo 9 d. nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos. Departamentas 2018-02-09 Privalomojo nurodymo Nr. 3 įvykdymo terminą pratęsė iki 2018-04-09.

11Pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. Departamentui vėl pateikė skundą paremtą tais pačiais argumentais ir keliant tuos pačius reikalavimus. MAATC veiklos patikrinimas nebuvo vykdomas, nes patikrinimas buvo atliktas 2018 m. vasario 7 d. Agentūra 2018 m. kovo 27 d. pareiškėjui išsiuntė atsakymą į abu skundus, kuriuo pranešta apie MAATC taikytas poveikio priemones (surašytą privalomąjį nurodymą) ir paaiškinta, kad atliekas šalinant sąvartyne žala aplinkai nėra padaroma, nes sąvartynas ir yra vieta skirta atliekų šalinimui.

122018 m. balandžio 10 d. MAATC pranešė, kad 2018-02-09 privalomasis nurodymas Nr. 3 yra įvykdytas, nes nuo 2018-04-09 visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į Marijampolės MBA įrenginius ir Marijampolės regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne nešalinamos.

132018 m. balandžio 10 d. Agentūros vyriausiajam specialistui buvo pavesta patikrinti MAATC Marijampolės nepavojingųjų atliekų sąvartyną, siekiant nustatyti, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įvykdyti 2018-02-09 Privalomojo nurodymo Nr. 3 reikalavimai. Patikrinimo metu nustatyta, kad MAATC 2018-02-09 Privalomąjį nurodymą Nr. 3 įvykdė.

142018 m. balandžio 18 d. Departamente buvo gautas UAB „NEG Recycling“ skundas dėl Agentūros 2018-03-27 sprendimo Nr. (MA)-MRS-294 panaikinimo.

15Atsižvelgus į pareiškėjo argumentus, ankstesnių skundų tyrimo medžiagą ir įvertinus kontroliuojamo ūkio subjekto byloje surinktus duomenis, papildomas MAATC vykdomos veiklos patikrinimas organizuojamas nebuvo ir skundžiamu Departamento 2018 m. gegužės 7 d. raštu Nr. (ABNS)-MRS-495 „Dėl UAB „NEG Recycling“ skundo“ pareiškėjui buvo pranešta, kad jo skundas nebus tenkinamas.

16Departamento nuomone, skundžiamas 2018 m. gegužės 7 d. raštas yra informacinio pobūdžio dokumentas, kuris jokios įtakos pareiškėjo teisėms, pareigoms ar teisėtiems interesams neturi, nes jei kokiam nors MAATC darbuotojui ir būtų taikytos administracinio poveikio priemones, ar pačiam MAATC būtų pareikštas ieškinys, tai jokios įtakos pareiškėjo teisėms ar teisiniam statusui visiškai neturėtų.

17Atsakovas taip pat nurodė, kad jis turi diskrecijos teisę spręsti ir vertinti buvo padaryta žala aplinkai ar ne, yra pagrindas civilinio ieškinio pareiškimui ar ne, buvo padarytas administracinis nusižengimas ar ne. Be to, skundo teismui padavimo dienai privalomasis nurodymas jau buvo įvykdytas.

18Atsakovas sutinka su tuo, kad kurį laiką į Marijampolės nepavojingųjų atliekų sąvartyną MAATC šalino nerūšiuotas mišrias komunalines atliekas, bet tai buvo daroma dėl neišvengiamos būtinybės, nes pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 27 d. pats sustabdė mišrių komunalinių atliekų priėmimą ir rūšiavimą Marijampolės MBA įrenginiuose, dėl ko iškilo reali didelės ekologinės problemos grėsmė (stoja komunalinių atliekų surinkimas tiek iš gyventojų/įmonių, tiek iš viešųjų erdvių visoje apskrityje), be to MAATC turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T - M.3-1/2015, kuriame numatytas mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) šalinimas sąvartyne, o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. pasakyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas. Šiai dienai Leidimo sąlygos nepakeistos, nepanaikintos ir neužginčytos.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ su skundu nesutiko ir rašytiniais paaiškinimais nurodė, kad visą laikotarpį nuo 2017-09-27 iki 2018-03-31 dėl UAB „NEG Recycling” neteisėtų veiksmų (MBA įrenginių sustabdymo) mišrios komunalinės atliekos buvo šalinamos sąvartyne. MAATC parėmus MBA įrenginius savo žinion, laikotarpyje nuo 2018-04-01 iki 2018-04-08 komunalinės atliekos buvo šalinamos sąvartyne. 2018-04-03 dalis mišrių komunalinių atliekų buvo nukreipta į MBA įrenginių testavimui.

20Taip pat nurodė, kad UAB „NEG Recycling“ nuo 2017-09-27 atsisakius priimti mišrias komunalines atliekas, MAATC ieškojo alternatyvos. 2017-11-20 buvo išsiųsti paklausimai dėl galimybės mišrias - komunalines atliekas apdoroti kitose savivaldybėse, tačiau Alytaus ir Kauno savivaldybės atsisakė priimti atliekas į MBA įrenginius.

21Pažymėjo, kad vadovaujantis galiojančiu Marijampolės sąvartyno TIPK leidimu T-M.3-1/2015 yra leidžiama mišrias komunalines atliekas šalinti sąvartyne. Departamentas įteikė privalomąjį nurodymą, kad nuo 2018-04-09 mišrios komunalinės atliekos negali būti šalinamos sąvartyne. Nuo nurodytos datos visos mišrios komunalinės atliekos yra nukreipiamos tik į MBA įrenginius. MAATC nuo minėtos dienos vadovaujasi ne TIPK leidimu, tačiau privalomuoju nurodymu. Atsižvelgiant į tai prašė skundą atmesti.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu prašė dėl skundo pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas 2018-02-22 ir 2018-03-19 raštais į Agentūrą kreipėsi dėl klausimų, nesusijusių su jos teisėmis ar teisėtais interesais, dėl ko Departamentas skundžiamu 2018-05-07 raštu pagrįstai nurodė, jog 2018-03-27 Agentūros raštas yra informacinio pobūdžio, todėl nėra jokio teisinio pagrindo jį panaikinti. Atsižvelgiant į Agentūros 2018-03-27 rašto turinį, laikytina, kad šiame rašte nenustatyti privalomi nurodymai pareiškėjui, todėl yra pakankamas teisinis pagrindas laikyti šį raštą informacinio pobūdžio, kaip nesukuriantį pareiškėjui teisių ir pareigų.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo skunde išdėstyti paaiškinimai dėl atsakovo galimo nevykdymo jam priskirtų valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų ir formalaus atsakymo į pareiškėjo raštus, yra nepagrįsti, nes tiek 2018-05-07 rašte, tiek ir 2018-03-27 rašte yra nurodyta, kokių veiksmų buvo imtasi tiriant pareiškėjo pateiktuose raštuose nurodytas aplinkybes, t. y. buvo atlikti neplaniniai MAATC patikrinimai, rengti susitikimai tarp įvairių institucijų, MAATC akcininkų ir suinteresuotų subjektų. Atsakovas skundžiamame 2018-05-07 rašte paaiškino, kodėl nėra pagrindo taikyti poveikio priemonių MAATC ir nurodė, kad, kaip viešojo administravimo subjektas, įvertins, ar pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai tirdami pareiškėjo skundą (pranešimą) tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas. Vertina, kad atsakovas 2018-05-07 raštu pareiškėjui tinkamai atsakė.

24Skundas atmestinas.

25Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2017-10-12, 2018-02-22 ir 2018-03-19 skundais kreipėsi į Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūrą (toliau – ir Agentūra) ir informavo apie UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir MAATC) daromus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus bei vykdomą aplinkai kenksmingą veiklą, t. y. vykdomą Marijampolės regione surenkamų mišrių komunalinių atliekų (toliau – ir MKA) šalinimą Marijampolės regioniniame atliekų sąvartyne (toliau – ir Sąvartynas), tokių atliekų prieš tai neišrūšiuojant. Pareiškėjas reikalavo Agentūros imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant sustabdyti aplinkai kenksmingos veiklos vykdymą, taikyti MAATC ir jo atsakingų asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę, ekonomines sankcijas, įvertinti galimai sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl tokios žalos atlyginimo. Agentūra į pareiškėjo 2018-02-22 ir 2018-03-19 skundus atsakė 2018-03-27 raštu Nr. (MA)-MRS-294 (toliau – ir Agentūros 2018-03-27 raštas), kuriuo pareiškėjui buvo pranešta apie 2018-02-07 atliktą MAATC eksploatuojamo Sąvartyno neplaninį patikrinimą, patikrinimo rezultatus, 2018-02-09 duotą privalomąjį nurodymą Nr. 3 užtikrinti, kad Sąvartyne nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos. Taip pat Agentūros 2018-03-27 raštu pareiškėjas informuotas apie tai, kad privalomojo nurodymo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2018-04-09 bei paaiškinta, kad atliekas šalinant sąvartyne žala aplinkai nėra daroma, nes sąvartynas yra atliekų šalinimo įrenginys. Pareiškėjas, nesutikdamas su gautu atsakymu, 2018-04-18 jį apskundė Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) direktoriui ir prašė panaikinti Agentūros 2018-03-27 raštą bei užtikrinti MAATC duoto privalomojo nurodymo, įpareigojančio sustabdyti nerūšiuotų MKA šalinimą Sąvartyne, operatyvų ir efektyvų vykdymą, įvertinti MAATC neteisėtų veiksmų galimai sukeltą žalą aplinkai ir pareikšti reikalavimą teisme dėl žalos atlyginimo, taip pat taikyti atsakingų asmenų atžvilgiu administracinę atsakomybę. Departamentas skundžiamu 2018-05-07 sprendimu Nr. (ABNS)-MRS-495 „Dėl UAB „NEG Recycling“ skundo“ (toliau – ir skundžiamas 2018-05-07 sprendimas) pareiškėjui nurodė, kad panaikinti Agentūros 2018-03-27 raštą nėra jokio teisinio pagrindo, nes tai informacinio pobūdžio dokumentas, kuris neturi įtakos pareiškėjo teisėms ar teisėtiems interesams. Dėl prašymo tenkinti 2018-03-19 skundo reikalavimus, Departamentas skundžiamu 2018-05-07 sprendimu taip pat nurodė, kad nuo 2018-04-09 visos mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos į Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginius ir Sąvartyne nešalinamos, todėl taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas, netikslinga, bei paaiškino, kad jis, kaip viešojo administravimo subjektas, įvertins, ar pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai tirdami pareiškėjo skundą (pranešimą) tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.

26Byloje ginčas kilo dėl skundžiamo 2018-05-07 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas savo nesutikimą su atsakovo priimtu sprendimu iš esmės grindžia tuo, kad iš Departamento nebuvo sulaukta jokios objektyvios reakcijos imantis realių ir efektyvių priemonių, kurios sustabdytų MAATC daromą aplinkai kenksmingą veiklą.

27Vertinant pareiškėjo skundo pagrįstumą analizuotinas ne tik skundžiamo 2018-05-07 sprendimo turinys, tačiau atsižvelgtina ir į Agentūros 2018-03-27 raštą, kuriuo buvo atsakyta pareiškėjui.

28Teismo vertinimu, Agentūros 2018-03-27 raštas yra tik informacinio-aiškinamojo pobūdžio raštas, iš esmės pareiškėjui pasekmių nesukuria, nėra individualus aktas, kuris galėtų būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka. Vadovaudamasis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 23 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-578/2009, 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009, 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.). Tačiau, kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinės bylos Nr. A11-443/2005, Nr. A502-304/2009, Nr. A502-857/2009), paminėtos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakanka asmens subjektyvaus suvokimo apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y., kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–4 punktuose nustatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

29Pareiškėjas, ginčydamas Agentūros 2018-03-27 rašto bei Departamento 2018-05-07 sprendimo teisėtumą, jokių argumentų, nurodančių, kokios jo teisės ar teisėti interesai šiais atsakymais buvo pažeisti, nei skunde, nei teismo posėdžio metu nepateikė, išskyrus tai, jog pareiškėjas vertina, kad atsakovas formaliai reagavo į pareiškėjo skundus ir nesiėmė realių priemonių, kurios sustabdytų MAATC daromą aplinkai kenksmingą veiklą. Pažymėtina, kad juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasis pareiškėjas galėtų ginti viešąjį interesą teisme, taip pat nenustatyta.

30Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija vertina, kad pareiškėjas į Agentūrą 2018-02-22, 2018-03-19 bei į Departamentą 2018-04-18 skundais kreipėsi dėl klausimų, nesusijusių su jo teisėmis ar teisėtais interesais, todėl laikytina, kad pareiškėjo skundų nagrinėjimui turėjo būti taikoma asmenų prašymų nagrinėjimo tvarka, numatyta Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau – ir Taisyklės).

31Pareiškėjas skunde Agentūros 2018-03-27 rašto bei Departamento 2018-05-07 sprendimo neteisėtumą grindžia tuo, kad tiek Agentūra (jų pareigūnai), tiek Departamentas galimai nevykdė (netinkamai vykdė) jiems priskirtų valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų ir formaliai atsakė į pareiškėjo raštus, be pagrindo pratęsė 2018-02-09 MAATC duoto privalomo nurodymo įvykdymo terminą.

32Teismas šiuos pareiškėjo teiginius atmeta kaip nepagrįstus, nes Agentūros 2018-03-27 rašte yra nurodyta, kokių veiksmų buvo imtasi tiriant pareiškėjo pateiktuose skunduose nurodytas aplinkybes. Iš Agentūros 2018-03-27 rašto turinio matyti, kad tiriant pareiškėjo pateiktuose skunduose nurodytas aplinkybes atitinkamos institucijos ėmėsi aktyvių veiksmų, t. y. buvo tiek atlikti neplaniniai MAATC patikrinimai, tiek rengti susitikimai tarp įvairių institucijų. Taip pat pareiškėjas informuotas apie tai, kad nustačius, jog MAATC nepavojingųjų atliekų sąvartyną eksploatuoja pažeidžiant Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių reikalavimus, t. y. neapdorotos (mišrios komunalinės) atliekos šalinamos sąvartyno kaupe, MAATC buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. 3 reikalaujant užtikrinti, kad eksploatuojamame Sąvartyne nuo 2018 m. kovo 9 d. (pratęsus terminą nuo 2018-04-09) nebūtų šalinamos neapdorotos ir po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos. Pareiškėjui taip pat buvo paaiškinta, kad atliekas šalinant sąvartyne žala aplinkai nėra padaroma, nes sąvartynas ir yra vieta skirta atliekų šalinimui.

33Teismas įvertinęs Agentūros 2018-03-27 rašto turinį, pripažįsta, jog Agentūra, iš esmės nepažeidžiant asmenų prašymų nagrinėjimo tvarkos, pakankamai motyvuotai ir tinkamai atsakė (suteikė pakankamą pareiškėjui informaciją apie atliktus veiksmus) į pareiškėjo 2018-02-22 ir 2018-03-19 skundus. Dėl šių priežasčių Departamentas 2018-05-07 sprendimu atmesdamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti Agentūros 2018-03-27 raštą, elgėsi visiškai pagrįstai ir teisėtai. Be to, Departamentas 2018-05-07 sprendimu pareiškėją informavo apie tai, kad nuo 2018-04-09 mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos tik į MBA įrenginius ir sąvartyne nešalinamos, todėl taikyti kokias nors poveikio priemones už nusižengimą, kuris jau nebedaromas, netikslinga. Taip pat Departamentas skundžiamu sprendimu informavo pareiškėją apie tai, kad bus įvertinta, ar pavaldaus struktūrinio padalinio darbuotojai tirdami pareiškėjo skundą (pranešimą) tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas.

34Teisėjų kolegija įvertinusi tiek Agentūros 2018-03-27 rašto, tiek Departamento 2018-05-07 sprendimo turinį, konstatuoja, kad atsakovas, atsakydamas į pareiškėjo skundus, laikėsi minėtos asmenų prašymų nagrinėjimo tvarkos, todėl nėra pakankamo pagrindo teigti, kad pareiškėjui buvo netinkamai atsakyta.

35Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo teiginius apie tai, kad atsakovas melagingai nurodė, jog nuo 2018-04-09 mišrios komunalinės atliekos nukreipiamos tik į MBA įrenginius ir sąvartyne nešalinamos, kaip visiškai nepagrįstus. Pareiškėjo pateikti įrodymai (antstolio 2018-06-11 surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0187/18/23) neturi jokios reikšmės šios bylos nagrinėjimui, kadangi jie pateikti su skundu teismui ir surinkti po Agentūros ir Departamento pateiktų atsakymų pareiškėjui.

36Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjo kelti reikalavimai atsakovui dėl administracinės atsakomybės už atliekų tvarkymo reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus taikymo atsakingiems UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ asmenims bei dėl reikalavimo pareiškimo teisme atlyginti aplinkai padarytą žalą, yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

37Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog teisė paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą yra dvi skirtingos sąvokos. Skundo priėmimo ir bylos iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (prašymą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (prašymo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-321/2011). Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 punktas) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).

38Taigi įvertinus tai, kad jei kokiam nors MAATC darbuotojui ar kitiems asmenims ir būtų taikytos administracinio poveikio priemones, ar pačiam MAATC teisme būtų pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo, tai jokios įtakos priimti sprendimai pareiškėjo teisėms ar interesams neturėtų, todėl darytina išvada, kad skundžiamas sprendimas negali pažeisti pareiškėjo teisių, t. y. pareiškėjas, neturi materialiosios reikalavimo teisės reikalauti ką nors nubausti ar kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Atitinkamai atmestinas pareiškėjo argumentas apie tai, kad jis turi tokią teisę Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu. Pažymėtina, kad minimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato, jog vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paduoti skundą (prašymą), reikalaudami imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta ar sumažinta žala aplinkai arba atkurta iki pradinės aplinkos būklė, ir reikalaudami nubausti asmenis, kaltus dėl kenksmingo poveikio aplinkai, ir pareigūnus, kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveikimas) pažeidė piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus. Atsižvelgiant į šią įstatyminę nuostatą, akivaizdu, kad pareiškėjas tokios teisės neturi, kadangi, kaip jau buvo minėta, pareiškėjas teisinio suinteresuotumo (jokios įtakos priimti sprendimai pareiškėjo teisėms ar interesams neturėtų) neturi, o juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasis pareiškėjas galėtų ginti viešąjį interesą teisme, taip pat nenustatyta.

39Likusieji šalių argumentai laikytini pertekliniais, neturintys tiesioginės juridinės reikšmės kilusio ginčo išsprendimui iš esmės, todėl detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, LVAT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 H. v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 G. R. v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

40Atsižvelgiant į tai, kad Agentūros 2018-03-27 raštu bei Departamento skundžiamu 2018-05-07 sprendimu pareiškėjui išsamiai ir laiku atsakyta į pareiškėjo keltus klausimus, be to, atsižvelgiant į tai, kad šie atsakovo raštai jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia ir net juos panaikinus pareiškėjo asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, todėl tenkinti pareiškėjo skundą ir naikinti ginčijamą sprendimą bei įpareigoti atsakovą atlikti kitus veiksmus, nėra jokio pagrindo.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjo atstovas skundą, jo patikslinimą palaikė ir prašė: 1)... 5. Pareiškėjas skunde, jo patikslinime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad... 6. Pareiškėjas teigia, kad MRAAD deklaruotos aplinkybės, jog nuo 2018-04-09... 7. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Agentūra 2018-02-15 privalomuoju nurodymu... 8. Pareiškėjo teigimu, Sąvartyne 9 mėnesį iš eilės šalinant neapdorotas... 9. Pareiškėjo vertinimu, jei skundžiamas sprendimas nebus panaikintas ir... 10. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu, 2018-10-03 rašytiniais... 11. Pareiškėjas 2018 m. kovo 19 d. Departamentui vėl pateikė skundą paremtą... 12. 2018 m. balandžio 10 d. MAATC pranešė, kad 2018-02-09 privalomasis nurodymas... 13. 2018 m. balandžio 10 d. Agentūros vyriausiajam specialistui buvo pavesta... 14. 2018 m. balandžio 18 d. Departamente buvo gautas UAB „NEG Recycling“... 15. Atsižvelgus į pareiškėjo argumentus, ankstesnių skundų tyrimo medžiagą... 16. Departamento nuomone, skundžiamas 2018 m. gegužės 7 d. raštas yra... 17. Atsakovas taip pat nurodė, kad jis turi diskrecijos teisę spręsti ir... 18. Atsakovas sutinka su tuo, kad kurį laiką į Marijampolės nepavojingųjų... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Marijampolės apskrities atliekų... 20. Taip pat nurodė, kad UAB „NEG Recycling“ nuo 2017-09-27 atsisakius priimti... 21. Pažymėjo, kad vadovaujantis galiojančiu Marijampolės sąvartyno TIPK... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat pažymėjo, kad pareiškėjo skunde... 24. Skundas atmestinas.... 25. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2017-10-12, 2018-02-22 ir 2018-03-19... 26. Byloje ginčas kilo dėl skundžiamo 2018-05-07 sprendimo teisėtumo ir... 27. Vertinant pareiškėjo skundo pagrįstumą analizuotinas ne tik skundžiamo... 28. Teismo vertinimu, Agentūros 2018-03-27 raštas yra tik... 29. Pareiškėjas, ginčydamas Agentūros 2018-03-27 rašto bei Departamento... 30. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teisėjų kolegija vertina, kad... 31. Pareiškėjas skunde Agentūros 2018-03-27 rašto bei Departamento 2018-05-07... 32. Teismas šiuos pareiškėjo teiginius atmeta kaip nepagrįstus, nes Agentūros... 33. Teismas įvertinęs Agentūros 2018-03-27 rašto turinį, pripažįsta, jog... 34. Teisėjų kolegija įvertinusi tiek Agentūros 2018-03-27 rašto, tiek... 35. Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo teiginius apie tai, kad atsakovas... 36. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pareiškėjo kelti reikalavimai... 37. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra... 38. Taigi įvertinus tai, kad jei kokiam nors MAATC darbuotojui ar kitiems asmenims... 39. Likusieji šalių argumentai laikytini pertekliniais, neturintys tiesioginės... 40. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūros 2018-03-27 raštu bei Departamento... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 42. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ skundą... 43. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...