Byla 2-7432-877/2012
Dėl skolos, delspinigių, baudos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, civilinėje byloje pagal UAB „Dolce kreditas“ ieškinį atsakovui J. J. dėl skolos, delspinigių, baudos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2UAB „Dolce kreditas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo J. J. 875 Lt skolą, 525 Lt delspinigių, 77,79 Lt palūkanų, 50 Lt baudą, 400 Lt procesinių dokumentų parengimo išlaidų, 50 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovas savo reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo grindžia šalių 2009 10 28 sudaryta kredito sutartimi. Ieškinyje nurodo, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra Vilniuje, tačiau ieškinys Kauno miesto apylinkės teismui pateikiamas vadovaujantis Sutarties 8.1. punktu, nustatančiu, kad ginčų sprendimo vieta yra kreditoriaus registruotos buveinės vietos teismas.

4Įteikus ieškovo procesinius dokumentus atsakovui, gautas jo atsiliepimas, kuriame teigiama, kad atsakovas sutartį sudarė prisijungimo būdu, sutarties 8.1 punkto nuostata dėl ginčo teismingumo yra kreditoriaus pasiūlyta, atsakovas neturėjo galimybės dėl šios sutarties sąlygos derėtis. Atsakovas teigia, kad ši sąlyga suvaržo jo, kaip vartotojo teises ginti pažeistus interesus, todėl prašo teismo ex officio įvertinti šią sutarties sąlygą kaip nesąžiningą ir ieškinio teismingumą nustatyti pagal bendrąją taisyklę- atsakovo gyvenamosios vietos teisme.

5Byla perduotina nagrinėti pagal teismingumą

6Pagal byloje pateiktos sutarties dalyką ir šalių ypatumus sutartis laikytina vartojimo sutartimi (CK 6.886 straipsnis), o atsakovas – vartotoju (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 15 punktas). Civilinio kodekso 6.188 str. 4 d. nustatyta, kad vartojimo sutartyse individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.).

7Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ (kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis) 2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (nesvarbu, kokia jų teisinė galia), išskyrus Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. gruodžio 21 d., 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimai).

8Europos Teisingumo Teismas 2009 m. birželio 4 d. priėmė sprendimą byloje Nr. C-243/08 dėl teismingumo tarp tos pačios kategorijos šalių: paslaugų teikėjo ir vartotojo, kaip ir Kauno miesto apylinkės teismui pateiktame ieškinyje. Prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad nesąžininga sutarties sąlyga yra neprivaloma vartotojui, ir šiuo atžvilgiu nėra reikalavimo, kad tokią sąlygą vartotojas būtų iš anksto sėkmingai užginčijęs. Nacionalinis teismas privalo ex officio įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai tik jam tampa žinomos šiuo atžvilgiu reikalingos teisinės ir faktinės aplinkybės. Tokią sąlygą pripažinęs nesąžininga, teismas jos netaiko, išskyrus kai vartotojas tam prieštarauja. Nacionalinis teismas taip pat turi šią pareigą atlikdamas savo teritorinės jurisdikcijos patikrinimą. Nacionalinis teismas turi įvertinti, ar tokia sutarties sąlyga, kokia nagrinėjama pagrindinėje byloje, atitinka kriterijus, dėl kurių ji pripažįstama nesąžininga Direktyvos 93/13 3 straipsnio 1 dalies prasme. Tai darydamas nacionalinis teismas turi atsižvelgti į tai, kad vartotojo ir pardavėjo ar tiekėjo sudarytos sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi ir kuria teismui, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso pardavėjo ar tiekėjo buveinė, suteikiama išimtinė jurisdikcija spręsti ginčą, gali būti pripažinta nesąžininga.

9Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 3 dalį teismai, nagrinėdami bylas, taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais. Pažymėtina, kad Prejudicinio sprendimo priėmimo sistema yra pagrindinis Europos Sąjungos teisės mechanizmas, skirtas suteikti nacionaliniams teismams priemonę užtikrinti vieningą šios teisės aiškinimą ir taikymą visose valstybėse narėse. Teisingumo Teismo pateiktas išaiškinimas yra privalomas nacionaliniam teismui, kuriam jis yra skirtas, taip pat jis yra privalomas kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismams sprendžiant iš esmės tapačias problemas.

10Esant atsakovo prašymui ir atsižvelgiant į aukščiau nurodytą Europos Teisingumo Teismo prejudicinį sprendimą, priimtą iš esmės analogiškoje civilinėje byloje, kurioje aptarti nacionalinio teismo veiksmai, privalomi sprendžiant pareikšto ieškinio teismingumo klausimą bylose, kurių viena šalis yra vartotojas; į tai, kad Kauno miesto apylinkės teismui pateikta sutartis sudaryta vartotojui prisijungus prie sutarties, t.y. jis sutiko su verslininko iš anksto parengtomis sąlygomis, neturėdamas galimybės daryti įtakos šių sąlygų turiniui, byloje pateiktos sutarties 8.1. punktas ex officio vertintinas kaip nesąžininga sutarties sąlyga, taip kompensuojant sutartinės vartotojo ir verslininko pusiausvyros nebuvimą. Europos Teismingumo Teismas konstatavo nacionalinio teismo pareigą atlikti teritorinės jurisdikcijos patikrinimą, t.y. nustatyti tinkamą teismingumą bylose su vartotojais. Vartotojas gyvena ne Kauno miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje, dėl šios priežasties šio ginčo sprendimas Kauno miesto apylinkės teisme prieštarautų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms, Europos Teisingumo Teismo formuojamai praktikai bei Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Ši išvada daroma ir remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, apeliacinės instancijos teismo suformuota praktika, kad bylos, kylančios iš vartojimo teisinių santykių, turi būti perduodamos nagrinėti teismui pagal vartotojo gyvenamąją vietą, nors vartojimo sutartyse yra nurodoma sąlyga dėl sutartinio teismingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-752-56/2009; 2010-01-07 nutartis, priimta civilinėje byloje 2S-6-520/2010; ir kt.). Ieškovas ieškinyje ir atsakovas atsiliepime nurodė adresą Ukmergės g. 298C-11, Vilnius. Pagal CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktą, jeigu iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles, teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui. Atsižvelgiant į šias civilinio proceso teisės nuostatas bei teismui pripažinus kredito sutarties sąlygą dėl teismingumo nesąžininga, taip pat siekiant proceso operatyvumo bei ekonomiškumo, civilinė byla pagal ieškovo UAB „Dolce kreditas“ ieškinį atsakovui J. J. dėl skolos, delspinigių, baudos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal teismingumą perduotina Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui (Laisvės pr. 79 A, 08531 Vilnius).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalimi, Teismų įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi, Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 4 dalimi, 6.193 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

12civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dolce kreditas“, į.k. 302314255, ieškinį atsakovui J. J., a.k. ( - ) dėl skolos priteisimo, civilinės bylos Nr. 2-7432-877/2012 (teisminio proceso Nr. 2-05-3-04262-2012-9), perduoti pagal teismingumą Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui (Laisvės pr. 79 A, 08531 Vilnius).

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai