Byla eI3-2521-423/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės, Astos Urbonienės (kolegijos pirmininkė ir pranėšėja), sekretoriaujant Viktorijai Kalasūnei, dalyvaujant pareiškėjui E. Z., jo atstovui advokatui M. G., atsakovės Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovui D. R., trečiojo suinteresuoto asmens Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovui S. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo E. Z. skundą atsakovei Valstybinei miškų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas E. Z. skundu prašo panaikinti Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2019-12-12 sprendimą (raštą) Nr. S-3K-01-49 „Dėl informacijos pateikimo“.

4Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas paaiškino, jog Miškų įstatymo 14 straipsnyje numatyta, kad miškotvarkos projektas - tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai, o vidinės miškotvarkos projektai - tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti. Miškotvarkos projektai turi būti rengiami pagal jų rengimo metu galiojančius teisės aktus.

5Visų nuosavybės formų miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimo, derinimo, tvirtinimo, registravimo, keitimo procedūras detaliai reglamentuoja Aplinkos ministro 2006-09-01 įsakymu Nr. D1-406 patvirtintos Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės). Miškotvarkos projektus derinančiai institucijai Taisyklių 33 punkte yra suteikta diskrecijos teisė netvirtinti vidinės miškotvarkos projekto, jeigu nustatomi pateikto tvirtinti vidinės miškotvarkos projekto trūkumai arba žinoma, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, vyksta teismo procesas, pradėtas kitos institucijos tyrimas dėl veiklos projektuojamoje teritorijoje ar vykdomas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl pareigūno, suderinusio vidinės miškotvarkos projektą, veiklos, susijusios su vidinės miškotvarkos projektų derinimu.

6Pagal Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio nuostatas Valstybinė miškų tarnyba, priimdama sprendimą dėl miškotvarkos projekto derinimo, turėjo tiksliai ir aiškiai nurodyti teisinį pagrindimą, eliminuoti bet kokias dviprasmybes, faktinę situaciją apibūdinti bei pagrįsti taip, jog ji būtų aiški ne tik pačiai institucijai, bet ir tiems asmenims, kurie pateikė prašymą dėl projekto derinimo. Šiuo atveju ginčijamas sprendimas nemotyvuotas, netikslus ir neaiškus.

7Pažymėjo, jog atsakovė netyrė, neindividualizavo priimtos Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) išvados. Direkcija 2019-12-05 išvadoje Nr.(3)-S-471-(1.41) nurodė, kad vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo", 9 punktu EB svarbos buveinių apsauga turi būti organizuojama nustatant būtinąsias apsaugos priemones. Šiame punkte kaip viena iš apsaugos priemonių įvardinta vidinės miškotvarkos projektavimo (rengimo) sąlyga. Ji turi atitikti saugomų EB svarbos natūralių buveinių tipų ekologinius reikalavimus. Direkcija neteisingai nurodė šiuos reikalavimus, kadangi tokių nuostatų nėra, o 9 punktas turi 6 dalis, todėl Direkcija privalėjo nurodyti, kuria šio punkto dalimi vadovaujasi.

8Pagrindine apsaugos priemone numatyta apsaugos sutarčių su privačios žemės savininkais ir valstybinės žemės valdytojais sudarymas. Atsakovas bando nustatyti vienasmeniškai įpareigojimus privačios žemės savininkui tokiu būdu, kad privačios žemės savininkas pas įsirašytų įsipareigojimą neatlikti plynų miško kirtimų, nors iki šios išvados priėmimo, analogiškose situacijose teikė teigiamas išvadas derinimui ir tam nebuvo jokių kliūčių. Direkcija pagal minėto nutarimo 11.3.1. punktą yra įpareigota sudaryti sutartis su privačios žemės savininkai, tačiau šios funkcijos nevykdo.

9Taigi, Direkcijos 2019-12-05 išvada Nr.(3)-S-471-(1.41) yra nepagrįsta, prieštarauja minėtoms teisės normos ir esamai praktikai. Prašė skundą tenkinti.

10Atsakovė Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos su skundu nesutinka, atsiliepime į skundą nurodė ir atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. UAB „Platelių šilas“ parengė vidinės miškotvarkos projektą 2019-2029 metams, privačiam miško žemės sklypui nuosavybės teise priklausiusiam UAB „ADR City“ (nuo 2019-12-09 priklausantis E. Z.). Tarnyba, 2019-11-27 iš projekto rengėjo e-paštu gavusi privačios miško valdos miškotvarkos projektą ir nustačiusi, kad miškotvarkos projektas parengtas privačiai miško valdai, kuri patenka į Direkcijos administruojamą saugomą teritoriją bei vadovaudamasi Taisyklių 29 punkto nuostatomis, 2019-11-28 raštu kreipėsi į Direkciją, prašydama pateikti išvadą dėl miškotvarkos projekto.

11Direkcija 2019-12-05 pateikė neigiamą išvadą dėl parengto vidinės miškotvarkos projekto, išdėstydama nepritarimo motyvus ir nurodydama, kad parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 18, 6, 6a valdos sklypuose numatyti Plyni pagrindiniai miško kirtimai, neatitinka Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 1 priedo IX skyriaus 25.2 ir 25.4 punktų reikalavimų.

12Gavusi neigiamą Direkcijos išvadą, Tarnyba 2019-12-12 ginčijamu raštu informavo pareiškėją, kad vidinės miškotvarkos projektas, parengtas privačiam miško žemės sklypui, nederinamas dėl Direkcijos pateiktos neigiamos išvados ir pateikė pareiškėjui Direkcijos išvadą.

13Taisyklių 29 punkte nurodyta, kad derinti pateikti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai per 1 darbo dieną registruojami Miškotvarkos projektų registre, kurio formą tvirtina Valstybinė miškų tarnyba. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas per 10 darbo dienų suderinamas arba projekto rengėjui raštu nurodomos priežastys, kodėl miškotvarkos projektas nederinamas ir kas taisytina. Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius turi kreiptis ir gauti išvadas dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijos, arba iš saugomos teritorijos direkcijos, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijose. Išvadas teikiančios institucijos jas pateikia per 5 darbo dienas. Išvadas teikiančiai institucijai pateikus neigiamą išvadą, vidinės miškotvarkos projektas nederinamas, kol vidinės miškotvarkos projekto rengėjas nepašalina nurodytų trūkumų. Tokiu atveju pateikiami kreipimosi į išvadas teikiančią instituciją įrodantys dokumentai.

14Tarnybos sprendimas nederinti ginčo vidinės miškotvarkos projekto yra ne jos diskrecijos teisės išraiška, o nustačius aplinkybę, kad pateiktas vidinės miškotvarkos projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų, privalomų atlikti veiksmų pasekmė, t. y. nustačiusi teisės aktuose įtvirtintas sąlygas, atsakovė, kaip viešojo administravimo subjektas, privalėjo atlikti teisės aktuose nurodytus veiksmus, šiuo atveju - nederinti vidinės miškotvarkos projekto, kol projekto rengėjas nepašalina nurodytų trūkumų. Prašė skundą atmesti.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime į skundą nurodė ir jos atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su skundu nesutinka. Direkcija 2019-12-05 raštu Nr.(3)-S-471-(1.41) pateikė išvadą Tarnybai, kurioje nurodė kad parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 18, 6, 6a valdos sklypuose numatyti Plyni pagrindiniai miško kirtimai, neatitinka Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 1 priedo IX skyriaus 25.2 ir 25.4 punktų reikalavimų. Išvadoje nurodė, kokie teisės aktai yra pažeisti rengiant vidinės miškotvarkos projektą valdai.

16Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 6a taksaciniuose sklypuose numatyti Plyni miško kirtimai. Šiuose miško sklypuose kartografuota Europos bendrijos svarbos buveinė - 9010 Vakarų taiga. Bendrųjų buveinių nuostatų 1 priedo IX skyriaus 25.2 papunktis nurodo, kad Vakarų taigos buveinėse negali būti šalinama buveinėse susidaranti negyva mediena, vykdomi miško kirtimai, išskyrus specialiuosius kirtimus, siekiant sukurti įvairiaamžį, būdingos rūšinės sudėties ir vertikalios struktūros medyną.

17Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 18 taksaciniame sklype numatyti Plyni miško kirtimai. Šiame miško sklype kartografuota Europos bendrijos svarbos buveinė - 9050 Žolių turtingi eglynai. Bendrųjų buveinių nuostatų 1 priedo IX skyriaus 25.4 papunktis nurodo, kad Žolių turtingų eglynų buveinėse negali būti vykdomi miško kirtimai, išskyrus atrankinius kirtimus, specialiuosius kirtimus, siekiant formuoti ir palaikyti būdingos rūšinės sudėties ir vertikaliosios struktūros medyną bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė.

18Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 6b taksaciniame sklype numatyti Plyni miško kirtimai. Šiame miško sklype kartografuota Europos bendrijos svarbos buveinė - 9080 Pelkėti lapuočių miškai. Bendrųjų buveinių nuostatų 1 priedo IX skyriaus 25.4 papunktis nurodo, kad Pelkėtų lapuočių miškų buveinėse negali būti vykdomi miško kirtimai, išskyrus, atrankinius kirtimus, specialiuosius kirtimus, siekiant formuoti ir palaikyti būdingos rūšinės sudėties ir vertikaliosios struktūros medyną bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė. Taigi, parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 18, 6, 6a valdos sklypuose numatyti Plyni pagrindiniai miško kirtimai, neatitinka Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų minėtu Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276, 1 priedo IX skyriaus 25.2 ir 25.4 punktų reikalavimų.

19Pažymėjo, jog sklypas patenka į BAST Natūra 2000 teritoriją Rietavo miškai, kuri yra priskirta Direkcijos teritorijai. Teritorijos statusas suteiktas 2005-08-31. Aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 teritorija įrašyta į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (Įrašo Nr. 187).

20Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat Nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų. Taisyklių 7 punktas taip pat numato, jog miškotvarkos projektų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimams, saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apsaugos sutartims jų galiojimo laikotarpiu.

21Išvadoje nurodyta, kad vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 241 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 9 punktu, EB svarbos buveinių apsauga turi būti organizuojama nustatant būtinąsias apsaugos priemones. Šiame punkte kaip viena iš apsaugos priemonių įvardinta vidinės miškotvarkos projektavimo (rengimo) sąlyga. Ji turi atitikti saugomų Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų ekologinius reikalavimus. Prašė skundą atmesti.

22Skundas netenkintinas.

23Byloje kilo ginčas dėl Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-12-12 sprendimo Nr. S-3K-01-49 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo atsisakyta derinti vidinės miškotvarkos projektą, pagrįstumo ir teisėtumo.

24Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad UAB „Platelių šilas“ parengė vidinės miškotvarkos projektą 2019-2029 metams, privačiam miško žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausiusiam UAB „ADR City“ (nuo 2019-12-09 priklausantis E. Z.).

25Tarnyba, 2019-11-27 iš projekto rengėjo e-paštu gavusi privačios miško valdos miškotvarkos projektą, parengtą miško žemės sklypui (kadastrinis Nr. ( - )) ir nustačiusi, kad miškotvarkos projektas parengtas privačiai miško valdai, kuri patenka į Direkcijos administruojamą saugomą teritoriją bei vadovaudamasi Taisyklių 29 punkto nuostatomis, 2019-11-28 raštu Nr. S-3K-01-44 „Dėl išvados“ kreipėsi į Direkciją, prašydama pateikti išvadą dėl miškotvarkos projekto, parengto miško žemės sklypui (kadastrinis Nr. ( - )4), kuris patenka į Direkcijos administruojamą saugomą teritoriją.

26Direkcija 2019-12-05 raštu Nr. 3-S-471-(1.41) „Dėl privačios miško valdos miškotvarkos projekto išvados“ pateikė neigiamą išvadą dėl parengto vidinės miškotvarkos projekto, kadangi parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 18, 6, 6a valdos sklypuose numatyti Plyni pagrindiniai miško kirtimai, neatitinka Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2004-03-15 nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“, 1 priedo IX skyriaus 25.2 ir 25.4 punktų reikalavimų.

27Tarnyba, gavusi neigiamą Direkcijos išvadą, 2019-12-12 raštu Nr. S-3K-01-49 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo pareiškėją, kad vidinės miškotvarkos projektas, parengtas privačiam miško žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ) nederinamas dėl Direkcijos pateiktos neigiamos išvados ir pateikė pareiškėjui Direkcijos išvadą.

28Miškų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad miškotvarkos projektas - tai dokumentas, pagal kurį organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Vidinės miškotvarkos projektai - tai miškų ūkio veiklos planai, rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti (Įstatymo 14 str. 2 d. 2 p.). Vidinės miškotvarkos projektai rengiami, derinami, tvirtinami, registruojami ir keičiami pagal Aplinkos ministro tvirtinamas šių projektų rengimo taisykles ir jose nustatytus kriterijus (Įstatymo 14 str. 3 d.). Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės patvirtintos Aplinkos ministro 2006-09-01 įsakymu Nr. D1-406. Taisyklių 7 punkte numatyta, kad miškotvarkos projektų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimams, saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apsaugos sutartims jų galiojimo laikotarpiu.

29Taisyklių 27 punkte nustatyta, kad privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus derina Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius o tvirtina ir registruoja Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre Valstybinė miškų tarnyba. Taisyklių 29 punkte numatyta, kad derinti pateikti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektai per 1 darbo dieną registruojami Miškotvarkos projektų registre, kurio formą tvirtina Valstybinė miškų tarnyba. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas per 10 darbo dienų suderinamas arba jo rengėjui raštu nurodomos priežastys, kodėl miškotvarkos projektas nederinamas ir kas taisytina. Pateikus pataisytą projektą, derinimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius turi kreiptis ir gauti išvadas dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto iš savivaldybės, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba iš saugomos teritorijose direkcijos, kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančiai miško žemei saugomų teritorijų direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir šioms saugomoms teritorijoms nustatytose buferinės apsaugos zonose, taip pat saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms. Kai privačioms miškų valdoms taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos, projekto rengėjas turi kreiptis ir gauti išvadas dėl šio miškotvarkos projekto iš institucijos, atsakingos už kultūros paveldo apsaugą, ir jas pateikti Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriui. Išvadas teikiančios institucijos jas pateikia per 5 darbo dienas. Jeigu išvadas teikiančios institucijos per nustatytą terminą išvadų nepateikė, laikoma, kad jos pritaria parengtam vidinės miškotvarkos projektui. Išvadas teikiančiai institucijai pateikus neigiamą išvadą, vidinės miškotvarkos projektas nederinamas, kol vidinės miškotvarkos projekto rengėjas nepašalina nurodytų trūkumų. Tokiu atveju pateikiami kreipimosi į išvadas teikiančią instituciją įrodantys dokumentai. Taigi, Direkcija nėra teisės aktais įpareigota pateikti išvadą, taip pat nėra numatyta, kas turi būti išdėstyta išvadoje. Tačiau Direkcijai pateikus neigiamą išvadą, vidinės miškotvarkos projektas nederinamas, kol vidinės miškotvarkos projekto rengėjas nepašalina nurodytų trūkumų.

30Šiuo atveju Direkcija išvadoje konkrečiai nurodė, kokie teisės aktai yra pažeisti, rengiant vidinės miškotvarkos projektą valdai, kadastrinis Nr. ( - ). Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 6a taksaciniuose sklypuose numatyti Plyni miško kirtimai. Šiuose miško sklypuose kartografuota Europos bendrijos svarbos buveinė - 9010 Vakarų taiga. Bendrųjų buveinių nuostatų 1 priedo IX skyriaus 25.2 papunktis nurodo, kad Vakarų taigos buveinėse negali būti šalinama buveinėse susidaranti negyva mediena, vykdomi miško kirtimai, išskyrus specialiuosius kirtimus, siekiant sukurti įvairiaamžį, būdingos rūšinės sudėties ir vertikalios struktūros medyną.

31Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 18 taksaciniame sklype numatyti Plyni miško kirtimai. Šiame miško sklype kartografuota Europos bendrijos svarbos buveinė - 9050 Žolių turtingi eglynai. Bendrųjų buveinių nuostatų 1 priedo IX skyriaus 25.4 papunktis nurodo, kad Žolių turtingų eglynų buveinėse negali būti vykdomi miško kirtimai, išskyrus, išskyrus atrankinius kirtimus, specialiuosius kirtimus, siekiant formuoti ir palaikyti būdingos rūšinės sudėties ir vertikaliosios struktūros medyną bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė.

32Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 6b taksaciniame sklype numatyti Plyni miško kirtimai. Šiame miško sklype kartografuota Europos bendrijos svarbos buveinė - 9080 Pelkėti lapuočių miškai. Bendrųjų buveinių nuostatų 1 priedo IX skyriaus 25.4 papunktis nurodo, kad Pelkėtų lapuočių miškų buveinėse negali būti vykdomi miško kirtimai, išskyrus, atrankinius kirtimus, specialiuosius kirtimus, siekiant formuoti ir palaikyti būdingos rūšinės sudėties ir vertikaliosios struktūros medyną bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė.

33Šie aplinkosauginiai reikalavimai turi būti numatyti rengiamame vidinės miškotvarkos projekte. Sklypas patenka į BAST Natūra 2000 teritoriją Rietavo miškai, kuri yra priskirtoje Direkcijai teritorijoje. Teritorijos statusas suteiktas 2005-08-31. Aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 teritorija įrašyta į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai (Įrašo Nr. 187).

34Informacija apie inventorizuotas buveines ir jų buvimo vietas pateikta Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt. neginčijamai patvirtina, kad 2012-2015 metais Lietuvoje vyko minėtų buveinių inventorizacija, jos metu miško valdoje, kadastrinis Nr. ( - ), buvo inventorizuotos buveinės 9010 Vakarų taiga, 9050 Žolių turtingi eglynai ir 9080 Pelkėti lapuočių miškai.

35Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat Nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų. Taisyklių 7 punkte nurodyta, kad miškotvarkos projektų sprendiniai turi neprieštarauti įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytiems specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų reikalavimams, saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apsaugos sutartims jų galiojimo laikotarpiu.

36Pažymėtina, jog valstybė, turėdama konstitucine priederme veikti taip, kad būtų garantuota natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, gamtos išteklių racionalus naudojimas, atkūrimas bei gausinimas, gali įstatymais nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad būtų ribojamas atskirų gamtos aplinkos objektų (gamtos išteklių) naudojimas, o tam tikri teisinių santykių subjektai būtu įpareigoti atitinkamai veikti arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2005-05-13 nutarimas).

37Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, nėra jokio pagrindo jį naikinti, o skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

38Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994-04-19 sprendimas byloje Nr. 16034/90 V. de H. v Netherlands, 1997-12-19 sprendimas byloje Nr. 20772/92 H. v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 G.R. v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 15 str. 1 d., 21 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008-12-05 nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009-11-06 nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013-02-11 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

39Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 700 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo skundas šioje byloje yra netenkintinas, jis neįgyja teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40-41, 84 ir 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

41Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

42Pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.

43Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas E. Z. skundu prašo panaikinti Valstybinės... 4. Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo... 5. Visų nuosavybės formų miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimo,... 6. Pagal Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio... 7. Pažymėjo, jog atsakovė netyrė, neindividualizavo priimtos Žemaitijos... 8. Pagrindine apsaugos priemone numatyta apsaugos sutarčių su privačios žemės... 9. Taigi, Direkcijos 2019-12-05 išvada Nr.(3)-S-471-(1.41) yra nepagrįsta,... 10. Atsakovė Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos su skundu... 11. Direkcija 2019-12-05 pateikė neigiamą išvadą dėl parengto vidinės... 12. Gavusi neigiamą Direkcijos išvadą, Tarnyba 2019-12-12 ginčijamu raštu... 13. Taisyklių 29 punkte nurodyta, kad derinti pateikti privačių miškų vidinės... 14. Tarnybos sprendimas nederinti ginčo vidinės miškotvarkos projekto yra ne jos... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemaitijos nacionalinio parko direkcija... 16. Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 17a, 17b, 6a taksaciniuose sklypuose... 17. Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 18 taksaciniame sklype numatyti... 18. Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 6b taksaciniame sklype numatyti... 19. Pažymėjo, jog sklypas patenka į BAST Natūra 2000 teritoriją Rietavo... 20. Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad... 21. Išvadoje nurodyta, kad vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 241... 22. Skundas netenkintinas.... 23. Byloje kilo ginčas dėl Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos... 24. Bylos duomenys neginčijamai patvirtina, kad UAB „Platelių šilas“... 25. Tarnyba, 2019-11-27 iš projekto rengėjo e-paštu gavusi privačios miško... 26. Direkcija 2019-12-05 raštu Nr. 3-S-471-(1.41) „Dėl privačios miško valdos... 27. Tarnyba, gavusi neigiamą Direkcijos išvadą, 2019-12-12 raštu Nr. S-3K-01-49... 28. Miškų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 29. Taisyklių 27 punkte nustatyta, kad privačių miškų vidinės miškotvarkos... 30. Šiuo atveju Direkcija išvadoje konkrečiai nurodė, kokie teisės aktai yra... 31. Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 18 taksaciniame sklype numatyti... 32. Parengtame vidinės miškotvarkos projekte 6b taksaciniame sklype numatyti... 33. Šie aplinkosauginiai reikalavimai turi būti numatyti rengiamame vidinės... 34. Informacija apie inventorizuotas buveines ir jų buvimo vietas pateikta... 35. Saugomų teritorijų įstatymo 32 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad... 36. Pažymėtina, jog valstybė, turėdama konstitucine priederme veikti taip, kad... 37. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir ginčo situacijos teisinį... 38. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) ir Europos... 39. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 700 Eur bylinėjimosi... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 41. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 42. Pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkinti.... 43. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...