Byla 2-284-110/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,

3dalyvaujant:

4ieškovo atstovui advokatui Arūnui Bertuliui,

5atsakovo atstovui advokato padėjėjui Tomui Samulevičiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės ,,Precizika“ prevencinį ieškinį atsakovui UAB ,,ŽVC“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti, trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Nustatė

7ieškovas prevenciniame ieškinyje (I t., b.l. 32-35), dublike (I t., b.l. 144-148), rašytiniuose paaiškinimuose (II t., b.l. 144-146) ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad nuosavybės teise valdo dalį pastatų, esančių žemės sklype Žirmūnų g. 139, Vilniuje, tarp jų ir nekilnojamąjį turtą – baseiną, kurio vidutinė rinkos vertė pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis yra 38.000 Lt. 2010-03-05 ieškovas gavo atsakovo raštą, kuriame nurodoma, jog atsakovas turi statybos leidimą vykdyti statybos darbus – įrengti statybos aikštelę toje sklypo dalyje, kurioje yra ir ieškovui priklausantis baseinas. Rašte taip pat nurodyta, kad 2010-03-22 atsakovas pradės aikštelės statybos darbus bei pareikalavo ne vėliau kaip iki 2010-03-21 išmontuoti šioje sklypo dalyje esantį baseiną ir pašalinti kitą šioje sklypo dalyje ieškovui priklausantį turtą. 2010-03-10 atsakovas pakartotinai pranešė, jog ieškovo nekilnojamas turtas – baseinas trukdo atsakovui vykdyti statybos darbus, todėl iki 2010-03-21 nepašalinus jo, atsakovas pašalins baseiną savo jėgomis ir reikalaus dėl to atlyginti patirtus nuostolius. Ieškovo turimais duomenimis atsakovui nėra išduotas leidimas vykdyti statybos darbus ir griovimo darbus žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 139, Vilniuje, ir ieškovas niekada nedavė atsakovui sutikimo griauti jam nuosavybės teise priklausantį baseiną.

8Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas teismui pateikė 2002-10-03 statybos leidimą Nr. 404/Nr.-77, išduotą UAB ,,Fima“ vardu. UAB ,,Fima“ 2004-07-23 pirkimo – pardavimo sutartimi perleido atsakovui UAB ,,ŽVC“ tuo metu dar nebaigtą rekonstruoti administracinį pastatą, esantį Žirmūnų g. 139, Vilniuje. Nesutinka su atsakovo argumentu, kad atsakovas minėta pirkimo – pardavimo sutartimi įgydamas administracinį pastatą iš UAB ,,Fima“ įgijo teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus išduoto statybos leidimo pagrindu. Statybos leidimas atsakovo vardu buvo perregistruotas tik 2010-04-19. Todėl akivaizdu, kad atsakovas niekada neturėjo ir neturi teisės statyti automobilių stovėjimo aikštelės ieškovui priklausančio baseino vietoje bei neturi jokių dokumentų, galinčių patvirtinti savo tariamą teisę. Ieškovas atsakovui nedavė sutikimo dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo. Ieškovas neginčija fakto, kad jis 2002-02-28 UAB ,,Fima“ buvo išdavęs sutikimą įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Tačiau nurodytame sutikime nebuvo aptarta, kas turės teisę atlikti griovimo darbus, kaip bus kompensuojama nugriauto baseino vertė. Tarp ieškovo ir UAB ,,Fima“ buvo susitarta, kad prieš imantis bet kokių naujos aikštelės įrengimo ir baseino griovimo darbų, šalys turi susitarti rašytiniu tarpusavio susitarimu. Tai patvirtina tas faktas, jog UAB ,,Fima“ išduotame ir vėliau atsakovo vardu perregistruotame statybos leidime numatyta griauti tik gerbūvio elementus, kurie teisės aktuose apibūdinami kaip žemės sklype atlikti reljefo lyginimo, apželdinimo darbai, įrenginiai ir pan. Susitarimas nebuvo pasirašytas, kadangi ieškovas ir UAB ,,Fima“ nusprendė, kad baseino negriaus, o automobilių stovėjimo aikštelę ieškovas įrenginės kitoje sklypo vietoje. Tai patvirtina 2002-10-22 UAB ,,Fima“ išduotas sutikimas Nr. 01-11-883, kuriame nurodoma, kad UAB ,,Fima“ neprieštarauja, jog ieškovas įrengtų naują automobilių parkavimo aikštelę, bei neprieštarauja, kad aikštelių įrengimo darbai būtų vykdomi pagal ieškovo parengtą projektinę dokumentaciją, koreguojant parengtą administracinio pastato Žirmūnų g. 139, Vilniuje, rekonstrukcijos projektą. Remiantis šiuo sutikimu, ieškovas parengė automobilių parkavimo aikštelių Žirmūnų g. 139, Vilniuje, statybos projektą ir 2003-04-05 jam buvo išduotas statybos leidimas. Naujajame projekte griauti baseiną ir jo vietoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę buvo atsisakyta. Atsižvelgiant į tai, ieškovo 2002-02-28 sutikimas įrengti automobilių stovėjimo aikštelę yra nebegaliojantis. Todėl atsakovas, įsigydamas turtą iš UAB ,,Fima“, neįgijo teisės griauti ieškovui priklausantį baseiną ir jo vietoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, nes UAB ,,Fima“ tokios teisės buvo atsisakiusi dar prieš perleisdama atsakovui administracinį pastatą. Be to, statybos leidimas statinį griauti netenka galios, jei per tris metus nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo nugriautas. Statybos leidimas UAB ,,Fima“ buvo išduotas 2002-10-03, jokie baseino griovimo ir aikštelės statybos darbai nebuvo pradėti, todėl nurodytas trijų metų terminas pasibaigė 2005-10-03. Joks statinys, įskaitant baseiną, negali būti prilygintas gerbūvio elementams. Baseinas yra inžinierinis statinys ir yra sudėtinė ieškovui priklausančio pastato aušinimo sistemos dalis, kurio pagrindinė funkcija – sistemų aušinimas. Nesutinka su atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, kad baseinas yra avarinės būklės ir neprižiūrėtas. Atsakovas šiems argumentams pagrįsti nepateikė jokių rašytinių įrodymų. Atsakovas, pažeisdamas nuosavybės neliečiamumą reglamentuojančias teisės aktų nuostatas ir neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo, reikalauja perkelti ieškovui nuosavybės teise priklausantį baseiną į kitą vietą, nurodydamas, kad priešingu atveju imsis šių veiksmų pats.

9Taip pat nurodo, kad statybos leidimo išdavimo metu galiojusioje Statybos įstatymo redakcijoje buvo nustatyta, kad teisė būti statytoju gali būti įgyvendinama tik tuomet, kai statytojas žemės sklypą valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais. Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 panaikino Vilniaus apskrities viršininko įsakymą, kurio pagrindu buvo sudaryta žemės nuomos sutartis su UAB ,,Fima“. Sprendime konstatuota, jog šiuo įsakymu neteisingai nustatytos išnuomojamojo žemės sklypo dalys, atsižvelgiant į nuomininkams priklausančių statinių užimamas sklypo dalis. Įsakymas ir jo pagrindu sudaryta nuomos sutartis prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Žemės sklypo nuomos sutartis, kuria atsakovui buvo išnuomota dalis žemės sklypo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-07 įsakymu Nr. Ž49-3348 yra pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Atsakovas nėra sudaręs žemės sklypo nuomos ar kitokios žemės sklypo valdymo ar naudojimo teises jam suteikiančios sutarties, niekada teisėtai nevaldė ir šiuo metu nevaldo žemės sklypo bei jo nenaudojo ir nenaudoja nuomos ar kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais, todėl niekada neturėjo ir neturi teisės būti statytoju ir žemės sklype vykdyti statybos darbus. Iš nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas neturi jokios tikros ar tariamos teisės nugriauti ieškovui priklausantį baseiną, todėl tokie atsakovo reikalavimai yra turi būti laikomi neteisėtais ir pažeidžiančiais ieškovo teisę į nuosavybės neliečiamumą. Nurodytų neteisėtų veiksmų atlikimas ieškovui padarytų didelę žalą.

10Prašo ieškinį tenkinti ir uždrausti atsakovui UAB ,,ŽVC“ pačiam ar pasitelkiant trečiuosius asmenis imtis bet kokių veiksmų, susijusių su ieškovui nuosavybės teise priklausančio baseino, esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, pertvarkymu, perkėlimu, pašalinimu, griovimu, priėjimo apribojimu bei kitus panašius veiksmus, trukdančius ieškovui valdyti ir naudoti šį daiktą pagal paskirtį, o taip pat įpareigoti ar įgalioti šiuos veiksmus atlikti kitiems asmenims.

11Atsakovas pateiktame atsiliepime (I t., b.l. 55-64), triplike (I t., b.l. 162-171), paaiškinimuose (II t., b.l. 150-154) ir jo atstovas teismo posėdžio metu su pareikštu prevenciniu ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovui priklausantis pastatas iki 2004-07-23 pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo priklausė UAB ,,Fima“. UAB ,,Fima“ 2002 m. pradėjo vykdyti būtinus veiksmus šio administracinio pastato rekonstrukcijai atlikti, todėl kreipėsi į ieškovą dėl sutikimo gavimo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui UAB ,,Fima“ nuomojamame žemės sklypo, esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, dalyje. Ieškovas tokį sutikimą davė. Žemės nuomos sutartis buvo pripažinta niekine vien tam, kad sudaryti naują nuomos sutartį, kurioje būtų realizuotas 2005-08-04 Vilniaus apygardos teismo sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05. Sprendimu buvo panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymas Nr. 3056-01 būtent dėl to, jog jame neteisingai buvo nurodytos išnuomotinos žemės sklypo dalys, nurodant per mažą dalį UAB ,,Mabilona“. Todėl žemės nuomos sutarties pripažinimas niekine negali turėti pasekmių atsakovui išduoto statybos leidimo atžvilgiu. Statybos leidimo išdavimo metu nuomos sutartis su UAB ,,ŽVC“ dar galiojo. Žemės nuomos sutartis yra pripažinta negaliojančia dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo, bet tai nekeičia UAB ,,ŽVC“ kaip statinių savininko subjektinės teisės sudaryti naują nuomos sutartį. Statiniai vis dar nuosavybės teise priklauso atsakovui UAB ,,ŽVC“. Atsakovas faktiškai naudojasi šia žeme. Statybos darbų stabdymas pagal išduotą statybos leidimą tik dėl to, kad šiuo momentu atsakovas UAB ,,ŽVC“ dar nėra sudaręs nuomos sutarties, neatitiktų teisėtų lūkesčių, sąžiningumo ir teisingumo principo. Žemės nuomos sutartis bus sudaryta artimiausiu metu.

12Taip pat nurodo, kad ieškovas leido atsakovui nuomotis žemės sklypo dalį, esančią baseino vietoje, pats valios naudotis minėta žemės sklypo dalimi neišreiškė. Tai patvirtina žemės sklypo padalijimo planas, patvirtintas ieškovo antspaudu bei vadovo parašu ir tuo suteikiantis teisę atsakovui vietoje baseino įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovo duotas sutikimas nėra ginčijamas ar nuginčytas teisme, jo galiojimas nėra sustabdytas, o UAB ,,Fima“ minėto sutikimo pagrindu yra įgijusi statybos leidimą. Statybos leidimu patvirtintame projekte yra nurodyta, kad baseinas turi būti demontuotas, siekiant užtikrinti galimybę įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Administracinį pastatą atsakovas įgijo iš UAB ,,Fima“. Pastatas buvo įgytas su visomis teisėmis ir pareigomis, kurias iki tol buvo įgijusi UAB ,,Fima“ kaip pastato savininkė. Todėl administracinio pastato savininko pasikeitimas neturi jokios reikšmės teisėtai išduoto ir šiuo metu galiojančio statybos leidimo galiojimui. Tai reiškia, kad atsakovas perėmė ir UAB ,,Fima“ turėtas statytojo teises, jų tarpe ir teisę demontuoti baseiną bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovui susikimo davimo metu buvo žinoma, kokią žemės sklypo dalį valdo UAB ,,Fima“, taip pat buvo žinoma, kad UAB ,,Fima“ valdomoje žemės sklypo dalyje yra pastatytas nenaudojamas baseinas, nuosavybės teise priklausantis ieškovui. Todėl atsižvelgiant į UAB ,,Fimą“ naudojamą žemės sklypo dalį taip pat į tai, kad iki administracinio pastato rekonstrukcijos įrengta automobilių stovėjimo aikštelė neatitinka administracinio pastato naudotojų poreikių, ieškovas davė sutikimą įrengti automobilių stovėjimo aikštelę visoje UAB ,,Fima“ (šiuo metu atsakovo) naudojamo žemės sklypo teritorijoje. Ieškovo sutikimas yra konkretus, tiksliai apibrėžia, kokius statybos darbus yra leidžiama atlikti. Minėto sutikimo suteikimas yra būtina sąlyga statybos leidimo gavimui. Statybos leidimas nėra nuginčytas teisme, jo galiojimas nėra pasibaigęs (galioja iki 2012-10-03), todėl šio leidimo suteikiamos teisės negali būti ribojamos ar kitaip trukdoma jas įgyvendinti.

13Taip pat nurodo, kad baseinas yra pažymėtas administracinio pastato rekonstrukcijos plane. Jame baseinas nurodytas kaip statinys, kuris turės būti nugriautas, siekiant įgyvendinti rekonstrukcijos projekte įtvirtintus sprendimus. Atsakovo statybos leidimas suteikia teisę ne tik įrengti aptariamą automobilių stovėjimo aikštelę, tačiau ir demontuoti tam kliudantį bei ieškovui priklausantį baseiną. Būtent tokio pobūdžio darbams ieškovas ir yra suteikęs leidimą. Teisė nugriauti baseiną yra pažymėta ir administracinio pastato rekonstrukcijos brėžiniuose, o suteiktas leidimas suteikia teisę atsakovui realizuoti visus administracinio pastato rekonstrukcijos projekte numatytus sprendinius. Be to, ieškovas dublike pats nurodė, kad neginčija fakto, kad 2002-02-28 UAB ,,Fima“ buvo išdavęs sutikimą įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Tokiu būdu ieškovas pripažino, kad yra suteikęs leidimą automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui vietoje esančio baseino. Nesutinka su ieškovo teiginiu, kad UAB ,,Fima“ tariamai vienašaliu pareiškimu yra atsisakiusi ieškovo sutikimu bei statybos leidimu suteiktos teisės demontuoti baseiną bei jo vietoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovas neįgijo teisės koreguoti absoliučiai visą atsakovo parengtą rekonstrukcijos projektą. UAB ,,Fima“ minėtu pareiškimu leido ieškovui koreguoti parengtą projektą tik tiek, kiek šis padidina įrengiamų automobilių stovėjimo vietų skaičių bei neapriboja atsakovo teisių įgyvendinti parengtame rekonstrukcijos projekte numatytus sprendinius. UAB ,,Fima“ niekada nėra davusi sutikimo, kuriuo būtų koreguotas UAB ,,Fima“ parengtas rekonstrukcijos projektas, paneigiant UAB ,,Fima“ teisę demontuoti baseiną bei jo vietoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

14Trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiktame atsiliepime (II t. b.l. 112-113) nurodo, kad atsižvelgiant į ginčo pobūdį, teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, todėl prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra. Taip pat nurodo, kad asmuo gali įgyvendinti statytojo teisę, kai turi nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą, nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą bei kai žemės sklypą valdo nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

15Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad tuomet, kai buvo išduotas statybos leidimas, žemės nuomos sutartis dar galiojo. Žemė išnuomojama pagal turimą nekilnojamąjį turtą. Taip pat nurodė, kad žemės nuomos sutartis su atsakovu neišvengiamai bus sudaryta, tik neaišku kokiam plotui.

16Ieškinys atmestinas.

17Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CK 6.255 str. 1 d.). Tai vienas iš civilinių teisių gynimo būdų, kurio tikslas – užkirsti kelią potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos. Prevencinį ieškinį gali pareikšti asmuo, kuriam gresia žala. Jis turi įrodyti, kad atsakovo veikla kelia realų pavojų ir yra reali žalos tikimybė. Reiškiant prevencinį ieškinį žala gali būti jau padaryta, gali būti dar nepadaryta, bet turi būti ieškovo įrodoma potenciali žalos atsiradimo grėsmė ateityje, atsakovo veiksmų neteisėtumas ir siekiama žalos grėsmę pašalinti. Prevencinio ieškinio reikalavimo objektas yra neteisėti veiksmai, juo turi būti siekiama uždrausti atsakovui veiksmus, kurie sukėlė ar kelia realų pavojų žalai ar nuostoliams atsirasti. Prevencinio ieškinio, kaip civilinės atsakomybės instituto, tenkinimo sąlyga – neteisėti veiksmai – suprantami kaip teisinę pareigą pažeidžiantys veiksmai, kurių pasekmė būtų žalos padarymas. Žala ar nuostoliai šiuo atveju turi būti suprantami kaip neteisėtų veiksmų potenciali pasekmė.

18Šioje byloje ieškovas UAB ,,Precizika” prevenciniu ieškiniu prašo uždrausti atsakovui UAB ,,ŽVC“ pačiam ar pasitelkiant trečiuosius asmenis imtis bet kokių veiksmų, susijusių su ieškovui nuosavybės teise priklausančio baseino (unikalus numeris 1099-5018-2242), esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, pertvarkymu, perkėlimu, pašalinimu, griovimu, priėjimo apribojimu bei kitus panašius veiksmus, trukdančius ieškovui valdyti ir naudoti šį daiktą pagal paskirtį, o taip pat įpareigoti ar įgalioti šiuos veiksmus atlikti kitiems asmenims.

19Pagal rašytinius įrodymus, esančius byloje, nustatyta, kad ieškovas nuosavybės teise valdo dalį pastatų, esančių žemės sklype Žirmūnų g. 139, Vilniuje (unikalus Nr. 0101-0018-0035), tarp jų ir nekilnojamąjį turtą – baseiną (unikalus Nr. 1099-5018-2242) (I t., b.l. 19).

202010-03-05 atsakovas raštu Nr. 02-10/079 informavo ieškovą apie statybos darbų, susijusių su automobilių aikštelės įrengimu toje sklypo dalyje, kurioje yra ir ieškovui priklausantis baseinas (I t., b.l. 7). Ieškovo nekilnojamas turtas – baseinas trukdo atsakovui vykdyti statybos darbus, todėl iki 2010-03-21 nepašalinus jo, atsakovas pašalins baseiną savo jėgomis ir reikalaus dėl to patirtus nuostolius.

21Ieškovas prevenciniu ieškiniu siekia apginti daiktines teises nuo žalos padarymo ateityje, o reikalavimo objektas yra būsimi atsakovo neteisėti veiksmai, susiję su ieškovui priklausančio baseino griovimu. Atsakovo neteisėti veiksmai bei realios žalos padarymas ateityje yra būtinos prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygos, tačiau pagal bendrąją taisyklę jos nėra preziumuojamos, todėl turi būti įrodytos ieškovo.

22Byloje kilo ginčas, ar atsakovui yra išduotas leidimas vykdyti statybos darbus žemės sklype, esančiame Žirmūnų g. 139, Vilniuje (unikalus Nr. 0101-0018-0035) bei ar atsakovui yra išduotas leidimas griauti baseiną (unikalus Nr. 1099-5018-2242), esantį žemės sklype Žirmūnų g. 139, Vilniuje. Ieškovo tvirtinimu, atsakovui įsigijus administracinį pastatą iš UAB ,,Fima“, ieškovas sutikimo ir leidimo vykdyti statybos darbus ir griauti ieškovui nuosavybės teise priklausantį statinį – baseiną, atsakovui nedavė.

23Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas (unikalus Nr. 1099-5018-2020), esantis Žirmūnų g. 139, Vilniuje, kurį atsakovas pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu 2004-07-23 įsigijo iš UAB ,,Fima“ (I t., b.l. 123-134). 2002 m. UAB ,,Fima“ paruošė administracinio pastato rekonstrukcijos projektinę dokumentaciją ir kreipėsi į ieškovą dėl sutikimo gavimo automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui UAB ,,Fima“ nuomojamame žemės sklypo, esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, dalyje (I t., b.l. 65-122). Ieškovas tokį sutikimą davė. Šią aplinkybę patvirtina rašytiniai įrodymai byloje: statybos leidimo generalinis planas su UAB ,,Precizika“ generalinio direktoriaus Aleksandro Lisausko parašu bei žyma, kad baseinas turi būti likviduojamas ir jo vietoje statoma automobilių stovėjimo aikštelė, sklypo Žirmūnų g. 139, Vilniuje tarpusavio padalinimo brėžinys bei 2002-02-28 ieškovo UAB ,,Precizika“ raštas Nr. 55 dėl rekonstrukcijos sutikimo (I t., b.l. 84, 85). Byloje nėra duomenų apie tai, kas turės teisę atlikti baseino griovimo darbus, kaip bus kompensuojama jo likvidavimo vertė. Tai turėjo būti aptarta atskiru rašytiniu tarpusavio susitarimu. Darytina išvada, kad baseino savininkui nebuvo aktualu, nuostolių, susijusių su baseino griovimu, atlyginimas. Kad baseinas atlieka tik gerbūvio funkciją patvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento pateiktas paaiškinimas (I t., b.l. 203), vykdant 2010-09-23 teismo nutartį (I t., b.l. 196-197). Todėl ieškovo tvirtinimas, jog baseinas atlieka vandens, esančio vėdinimo – kondicionavimo sistemoje, aušinimą (II t., b.l. 5), vertintinas kritiškai.

24Sutikimo automobilių stovėjimo aikštelei įrengti davimo metu žemė, esanti po baseinu buvo nuomojama UAB ,,Fima“. Šią aplinkybę patvirtina 2002-08-01 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 337, sudaryta tarp Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir UAB ,,Fima“, bei sklypo Žirmūnų g. 139, Vilniuje, tarpusavio padalijimo brėžinys (I t. b.l. 82-84). Šie rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, jog sprendžiant žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo klausimus ieškovas leido UAB ,,Fima“ nuomotis žemės sklypo dalį, esančią baseino vietoje, pats valios naudotis minėta žemės sklypo dalimi nereiškė bei tokiais savo veiksmais patvirtino, kad neprieštarauja vietoje baseino įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Šio sutikimo pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentas 2002-10-03 UAB ,,Fima“ išdavė statybos leidimą 404/Nr-77 vykdyti administracinio pastato rekonstrukciją (I t., b.l. 67-68).

25Taip pat nustatyta, kad UAB ,,Fima“ ieškovui 2002-10-22 išdavė sutikimą Nr. 01-11-883, kuriame sutiko, kad ieškovas įrengtų naują automobilių stovėjimo aikštelę, o aikštelių įrengimo darbai būtų vykdomi pagal ieškovo parengtą projektinę dokumentaciją, koreguojant parengtą administracinio pastato Žirmūnų g. 139, Vilniuje, rekonstrukcijos projektą (I t., b.l. 153). Remiantis UAB ,,Fima“ sutikimu ieškovas parengė automobilių parkavimo aikštelių Žirmūnų g. 139, Vilniuje, statybos projektą ir 2003-04-05 jam buvo išduotas statybos leidimas Nr. 366/03-0325/NS-71 lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelių statybai (I t., b.l. 150-158).

26Atmestinas ieškovo teiginys, jog griauti baseiną ir jo vietoje įrengti automobilių stovėjimo aikštelę buvo atsisakyta, todėl 2002-02-28 ieškovo duotas sutikimas įrengti automobilių stovėjimo aikštelę yra nebegaliojantis. Ieškovas savo argumentus grindžia UAB ,,Fima“ sutikimu, kuriuo buvo leista ieškovui įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, koreguojant parengtą UAB ,,Fima“ priklausančio administracinio pastato rekonstrukcijos projektą (I t., b.l. 65-123). Rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad UAB ,,Fima“ sutikimą davė įrengti automobilių stovėjimo aikštelę pagal ieškovo parengtą projektinę dokumentaciją tik tiek, kiek ši papildo UAB ,,Fima“ parengtame projekte numatytus sprendinius, susijusius su automobilių stovėjimo vietų didinimu, neapribojant UAB ,,Fima“ teisės realizuoti parengtame projekte numatytus sprendinius (I t., b.l. 121). Be to, iš pateikto brėžinio matyti, jog vietoj baseino paliekamas suprojektuotas autoparkingas, o iš žemės sklypo pasidalinimo plano matyti, jog UAB ,,Fima“ 2002-10-22 sutikimas galioja tik tai UAB ,,Fima“ teritorijos daliai, į kurią neįeina po baseinu esanti žemė (II t., b.l. 72,90,94).

272002-10-03 galiojusi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija nustatė, kad statybos leisimas statinį griauti netenka galios jei per tris metus nuo leidimo išdavimo dienos statinys nebuvo nugriautas. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. 20 d. (iki 2002-12-09 galiojusi redakcija) statytojas, norėdamas pradėti ar tęsti statinio griovimą turi kreiptis į statybos leidimą išdavusį viešojo administravimo subjektą dėl šio leidimo pratęsimo. Pagal rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad atsakovas UAB ,,ŽVC“ kaip UAB ,,Fima“ teisių perėmėjas, kiek tai susiję su 2002-10-03 statybos leidimu, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl leidimo pratęsimo (I t., b.l. 174). 2010-04-19 statybos leidimas Nr. 404/Nr.-77 perregistruotas atsakovo UAB ,,ŽVC“ vardu administracinio pastato, esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, rekonstravimo darbams atlikti (I t., b.l. 172-173).

28Byloje taip pat nustatyta, kad 2010-10-25 ieškovas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl 2002-10-03 išduoto ir 2010-04-19 atsakovo UAB ,,ŽVC“ vardu perregistruoto statybos leidimo Nr. 404/Nr-77 panaikinimo (II t., b.l. 2-4). 2011-04-07 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad statybos leidimas UAB ,,Fima“ buvo išduotas laikantis norminių aktų reikalavimų (II t., b.l. 116-127).

29Ieškovas prevencinio ieškinio reikalavimus grindžia tuo, jog atsakovas UAB ,,ŽVC“, planuojantis atlikti statybos darbus pagal statybos leidimą, žemės sklypo nevaldo ir nenaudoja nei nuosavybės teise, nei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, t.y. neatitinka Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. nustatyto reikalavimo ir negali įgyvendinti statytojo teisės. Vilniaus apygardos teismo 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 buvo panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymas Nr. 3056-01 ,,Dėl valstybinės žemės sklypo Žirmūnų g. 139, Vilniuje, išnuomojimo“, o Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-07 įsakymu Nr. Ž49-3348 žemės sklypo, esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, nuomos sutartis pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento (II t., b.l. 101).

30Atlikus byloje esančių rašytinių įrodymų tyrimą, nustatyta, kad 2002-10-03 statybos leidimas buvo perregistruotas 2010-04-19, o įrašas registre apie tai, kad yra panaikintas Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymas atsirado tik 2010-08-23, t. y. po beveik 4 mėnesių. Pati nuomos sutartis nutraukta tik 2010-12-07, t.y. dar po 4 mėnesių (II t., b.l. 128-132). Šios aplinkybės rodo, kad atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų. Iš pateikto nekilnojamojo turto registro išrašo matyti (registro Nr. 1/43942) matyti, kad sudaryta žemės nuomos sutartis iš Nekilnojamojo turto registro nėra išregistruota (įrašas galioja nuo 2004-10-25 iki 2101-07-31 (II t., b.l. 130). Ieškovo argumentas, kad išduodant 2002 m. statybos leidimą ir 2010-04-19 statybos leidimą perregistruojant atsakovo UAB ,,ŽVC“ vardu, UAB ,,ŽVC“ nebuvo sudariusi nuomos sutarties, nepagrįstas. UAB ,,ŽVC“ nuomos sutartis nutrūko tik 2010 gruodžio mėnesį, t.y. jau po statybos leisimo išdavimo. Atsakovas UAB ,,ŽVC“ neprarado subjektinės teisės išsinuomoti naudojamą žemės sklypą.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-04-07 nutartyje administracinėje byloje Nr. I-951-365/2011 konstatuota, kad žemės nuomos sutartis yra pripažinta negaliojančia dėl panaikinto Vilniaus apskrities viršininko įsakymo, bet tai nekeičia padėties, nes UAB ,,ŽVC“ kaip statinių savininkas turi teisę sudaryti naują nuomos sutartį. Statiniai vis dar nuosavybės teise priklauso UAB ,,ŽVC“ ir bendrovė faktiškai naudojasi šia žeme. Statybos leidimo panaikinimas tik dėl to, kad šiuo metu UAB ,,ŽVC“ nėra sudariusi žemės nuomos sutarties, neatitiktų teisėtų lūkesčių, sąžiningumo ir teisingumo principo (II t., b.l. 116-121).

32Pagal rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad net ir panaikinus žemės nuomos sutartį, atsakovas yra faktinis sklypo dalies, esančios po baseinu, valdytojas ir naudotojas. Atsakovui nuosavybės teise priklauso ant sklypo dalies esantys pastatai (I t., b.l. 123-134). Atsakovui yra išduotas statybos leidimas šių statinių rekonstrukcijai, apimantis teisę griauti baseiną, kurią atsakovui yra perdavęs ieškovas (I t., b.l. 172-173). Ieškovo ir atsakovo sudarytoje sklypo valdymo ir naudojimo schemoje, kuri pridėta tiek prie ieškovui, tiek prie atsakovui išduotų statybos leidimų, sklypo dalis, esanti po baseinu, priskirtina atsakovo valdymui ir naudojimui. Ši schema įvardintina kaip atskiras ieškovo ir atsakovo susitarimas, kuris nėra panaikintas, nutrauktas, todėl tebegalioja. Atsakovui išduotas statybos leidimas nėra nuginčytas. Atsakovas mokėjo ir moka žemės nuomos mokestį už žemės sklypo faktinę nuomą (II t., b.l. 155-170). Iš šių išvardintų aplinkybių matyti, jog atsakovas yra faktinis sklypo dalies, esančios po atsakovui nuosavybės teise priklausančiais statiniais ir baseinu, valdytojas ir naudotojas, todėl turi teisę įgyvendinti statytojo teises pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p.

33Viena iš prevencinio ieškinio būtinų sąlygų yra būsimi neteisėti veiksmai, kuriuos turi įrodyti ieškovas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog atsakovo veiksmai, siekiant pašalinti baseiną, būtų teisėti, todėl ieškovas neįrodė vienos iš būtinųjų prevencinio ieškinio sąlygų – atsakovo veiksmų neteisėtumo.

34Ieškovas, teikdamas prevencinį ieškinį taip pat turi įrodyti, jog atsakovo veiksmai ieškovui sukeltų žalą. Pagal rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad ieškovas davė sutikimą atsakovui baseiną griauti ir vietoj jo įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Ieškovas pats savo statybos leidime numatė, jog vietoj baseino yra projektuojamas autoparkingas, t. y. paliko šioje dalyje atsakovo statybos leidimo projektinius sprendinius. Ieškovas davė sutikimą baseino griovimui, o tai įrodo, jog ieškovas nelaikė, jog tokie atsakovo veiksmai padarys žalos ieškovo interesams.

35Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas neįrodė vienos iš būtinųjų prevencinio ieškinio sąlygų, jog patirtų žalą dėl atsakovo veiksmų.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškinys atmestinas.

37Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

38Atsakovo atstovas pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo teisme turėtų išlaidų atlyginimo ir nurodė, kad dėl bylos vedimo per atstovus atsakovas patyrė 33.742,83 Lt atstovavimo išlaidų (II t., b.l. 25-26). Argumentams pagrįsti pateikė dokumentus - sąskaitas faktūras, detalizuotus teisinių paslaugų suteikimo aktus, mokėjimo nurodymus (II t., b.l. 27-50).

39Atsakovo prašymas dėl 33.742,83 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.

40Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos (CPK 88 str.). Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 88 str. nuostatomis teismas pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažįsta, kad atsakovas turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 2 d. nuostatomis teismas sprendžia ar advokatui ir advokato padėjėjui už teisinę pagalbą civilinėje byloje atsakovo sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

41Atsakovo išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą apmokėjimo sąlygos sprendžiamos CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

42Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos ,,Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo, užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau- Rekomendacijos). Jos neribojama šalių teisės susitarti dėl advokato atlyginimo, bet šalys visada turi atsižvelgti į į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Visais atvejais teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos. Maksimalūs dydžiai už advokato teikiamas teisines paslaugas apskaičiuojami taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus kurių pagrindas yra Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Šiuo metu ji sudaro 800 Lt (Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl minimalaus darbo užmokesčio“ (Žin., 2007, Nr. 137-5592).

43Atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo ginčo sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų teisinio argumentavimo pobūdį ir apimtį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, specialiųjų žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, teismo posėdžių skaičių ir trukmę, dalyvavimą teismo posėdžiuose bei remiantis Rekomendacijų 2.1., 2.2., 2.6., 2.8., 5., 7., 8.2., 8.3., 8.15., 8.18., 9. punktais ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais už advokato ir advokato padėjėjo pagalbą nagrinėjant bylą teisme atsakovui iš ieškovo priteistina 6.000,00 Lt.

44Taip pat iš ieškovo priteistina 36,67 Lt teismo pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

45Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos 2010-03-25 teismo nutartimi, naikintinos (I t., b.l. 27,28).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnio 2 dalimi, 259, 263-270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

47ieškinį atmesti.

48Priteisti atsakovui Uždarajai akcinei bendrovei ,,ŽVC“ (įmonės kodas 300027769) iš ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės ,,Precizika“ (įmonės kodas 122663561) 6.000,00 (šešis tūkstančius) Lt bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti iš ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės ,,Precizika“ (įmonės kodas 122663561) 36,67 Lt teismo pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas 5660, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke ,,Swedbank“, AB.

50Panaikinti 2010-03-25 teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria uždrausta atsakovui UAB ,,ŽVC“ (įm. k. 300027769), Žirmūnų g. 139, Vilnius, pačiam ar pasitelkiant trečiuosius asmenis imtis bet kokių veiksmų, susijusių su ieškovui mokslinės gamybinės akcinės bendrovės ,,Precizika“ (įm. k. 122663561), Žirmūnų g. 139, Vilnius, nuosavybės teise priklausančio baseino (unikalus Nr. 1099-5018-2242), esančio Žirmūnų g. 139, Vilniuje, pertvarkymu, perkėlimu, pašalinimu, griovimu, priėjimo apribojimu bei kitus panašius veiksmus, trukdančius ieškovui valdyti ir naudoti šį daiktą pagal paskirtį, o taip pat įpareigoti ar įgalioti šiuos veiksmus atlikti kitiems asmenims.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 2. sekretoriaujant Audrutei Zemlickaitei,... 3. dalyvaujant:... 4. ieškovo atstovui advokatui Arūnui Bertuliui,... 5. atsakovo atstovui advokato padėjėjui Tomui Samulevičiui,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 7. ieškovas prevenciniame ieškinyje (I t., b.l. 32-35), dublike (I t., b.l.... 8. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas teismui pateikė 2002-10-03 statybos... 9. Taip pat nurodo, kad statybos leidimo išdavimo metu galiojusioje Statybos... 10. Prašo ieškinį tenkinti ir uždrausti atsakovui UAB ,,ŽVC“ pačiam ar... 11. Atsakovas pateiktame atsiliepime (I t., b.l. 55-64), triplike (I t., b.l.... 12. Taip pat nurodo, kad ieškovas leido atsakovui nuomotis žemės sklypo dalį,... 13. Taip pat nurodo, kad baseinas yra pažymėtas administracinio pastato... 14. Trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 15. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad tuomet, kai buvo... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti... 18. Šioje byloje ieškovas UAB ,,Precizika” prevenciniu ieškiniu prašo... 19. Pagal rašytinius įrodymus, esančius byloje, nustatyta, kad ieškovas... 20. 2010-03-05 atsakovas raštu Nr. 02-10/079 informavo ieškovą apie statybos... 21. Ieškovas prevenciniu ieškiniu siekia apginti daiktines teises nuo žalos... 22. Byloje kilo ginčas, ar atsakovui yra išduotas leidimas vykdyti statybos... 23. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą... 24. Sutikimo automobilių stovėjimo aikštelei įrengti davimo metu žemė, esanti... 25. Taip pat nustatyta, kad UAB ,,Fima“ ieškovui 2002-10-22 išdavė sutikimą... 26. Atmestinas ieškovo teiginys, jog griauti baseiną ir jo vietoje įrengti... 27. 2002-10-03 galiojusi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija... 28. Byloje taip pat nustatyta, kad 2010-10-25 ieškovas kreipėsi į Vilniaus... 29. Ieškovas prevencinio ieškinio reikalavimus grindžia tuo, jog atsakovas UAB... 30. Atlikus byloje esančių rašytinių įrodymų tyrimą, nustatyta, kad... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-04-07 nutartyje... 32. Pagal rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad net ir panaikinus žemės... 33. Viena iš prevencinio ieškinio būtinų sąlygų yra būsimi neteisėti... 34. Ieškovas, teikdamas prevencinį ieškinį taip pat turi įrodyti, jog atsakovo... 35. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas neįrodė vienos iš... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškinys atmestinas.... 37. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1d. šaliai, kurios naudai priimtas... 38. Atsakovo atstovas pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo teisme turėtų... 39. Atsakovo prašymas dėl 33.742,83 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo... 40. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo... 41. Atsakovo išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą apmokėjimo... 42. Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos... 43. Atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo ginčo sudėtingumą, pateiktų... 44. Taip pat iš ieškovo priteistina 36,67 Lt teismo pašto išlaidų valstybei... 45. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestinas, laikinosios apsaugos... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnio 2 dalimi, 259, 263-270,... 47. ieškinį atmesti.... 48. Priteisti atsakovui Uždarajai akcinei bendrovei ,,ŽVC“ (įmonės kodas... 49. Priteisti iš ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės ,,Precizika“... 50. Panaikinti 2010-03-25 teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...