Byla 2-1588-894/2012
Dėl apmokėjimo už atliktus darbus priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Živilei Skarelienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ atstovams G. G. ir advokatei Marinai Laurinaitienei, atsakovo UAB „Vilungė“ atstovui advokatui Linui Stanislavui Bagdonui, trečiojo asmens UAB „Kaminta“ atstovui advokatui S. U., nedalyvaujant trečiajam asmeniui valstybės biudžetinei įstaigai „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“, teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ ieškinį atsakovui UAB „Vilungė“, tretiesiems asmenims valstybės biudžetinei įstaigai „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“, UAB „Kaminta“ dėl apmokėjimo už atliktus darbus priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Vilungė“ 31 040,00 Lt už atliktus statybos darbus.

3Ieškovas nurodė, kad 2010-04-27 ieškovas Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ su atsakovu UAB „Vilungė“ sudarė rangos sutartį Nr. RG/04-27/1. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti Lentvario vaikų globos namų pastato, esančio ( - )., rekonstravimo darbus - vėdinimo sistemų ir įrangos montavimo darbus savo medžiagomis. Pagal sutarties 8.4 punktą ieškovas įsipareigojo iki kiekvieno mėnesio 22 d. pateikti atsakovui Atliktų darbų aktą. Jeigu atsakovas nepatvirtina ieškovo pateikto Atliktų darbų akto ir per 10 kalendorinių dienų nepateikia raštiško paaiškinimo ieškovui, laikoma, jog atsakovas ieškovo darbus priėmė be pastabų ir Atliktų darbų aktą patvirtino. Po akto patvirtinimo atsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus. Atsakovas UAB „Vilungė“ 2010 -05 -21 patvirtino atliktų darbų aktą Nr. 1 (2010-04-27 - 2010-05-21) 26 695,48 Lt sumai, taip pat atliktų darbų aktą Nr. 2 (2010-05-22 - 2010-06-23) 36 074,62 Lt sumai. Atsakovas iki 2010-09-30 apmokėjo už darbus pagal minėtus darbų atlikimo aktus Nr. 1 ir Nr. 2. 2010-06-23 atsakovei UAB „Vilungė“ buvo pateikti atliktų darbų aktai Nr. 3 ir Nr. 4 (31 040,00 Lt sumai). Atsakovas per 10 dienų nepatvirtino Atliktų darbų aktų Nr. 3 ir Nr. 4 bei nepateikė ieškovui motyvuoto paaiškinimo dėl atsisakymo juos patvirtinti. Todėl pagal rangos sutarties 8.4 p. laikoma, kad atsakovas darbus priėmė ir aktus patvirtino. Priėmus darbus, atsakovas privalėjo už juos apmokėti. 2010-07-15 atsakovo statybos direktoriui E. P. elektroniniu paštu buvo nusiųsta Statybos darbų žurnalo dalies kopija, kurioje techninę priežiūrą vykdantis asmuo yra pasirašęs už ieškovo atliktus darbus, raginant atsakovą pasirašyti atliktų darbų aktus. Ieškovas atsakymo į šį raštą negavo. 2010-07-23 atsakovo statybos direktoriui E. P. elektroniniu paštu pakartotinai nusiųsta Statybos darbų žurnalo dalies kopija, raginant pasirašyti atliktų darbų aktus. Atsakovas ir į šį raštą neatsakė. Atsakovas UAB „Vilungė“ nepagrįstai atsisako apmokėti 31 040,00 Lt už ieškovo Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“ atliktus darbus pagal Atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4. Ieškovo atstovai teismo posėdyje nurodė, jog rangos sutartyje nustatyta, kad Sutarties dokumentus, be kita ko, sudaro ir susirinkimų protokolai, norminiai statybos dokumentai. Pradinė rangos sutartis buvo papildyta sprendimais, kurie yra užfiksuoti Pasitarimų protokoluose. Papildomi ir pakeisti darbai yra suderinti su atsakovu, yra faktiškai atlikti bei priimti. Atsakovas rangos sutarties vykdymo metu nebendradarbiavo su ieškovu. (1 t., 3-5 b.l., 2 t. 91 b.l.).

4Atsakovas nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, kadangi jis yra neteisėtas ir nepagrįstas. 2010-04-27 tarp UAB „Vilungė“ ir UAB „Lakmalit“ pasirašytos rangos sutarties Nr. RG/04-27/1 4.2 punktas reglamentavo, kad sutarties dokumentai yra: sutartis su priedais, papildymais bei sąmata, projektinė dokumentacija, rangovo gauta iš užsakovo iki pasirašant šią sutartį, statybinių susirinkimų protokolai. Prieš pasirašant sutartį ieškovui buvo pateikta projektinė dokumentacija, įskaitant jų pačių paruoštą lokalinę sąmatą S001-1, kuri buvo sutarties Nr. RG/04-27/1 priedas Nr. 1. Joje buvo surašyti visi darbai, kuriuos turi atlikti UAB „Lakmalit“ bei už kuriuos bus apmokėta. Pagal Sutarties 5.1 punktą ieškovas, atlikdamas papildomus darbus, veikė savo rizika ir atsakomybe, kadangi atsakovas nebuvo užsakęs šių darbų, nebuvo aptaręs šių darbų atlikimo bei apmokėjimo nei sutartyje nei lokalinėje sąmatoje. Sutarties 6.1.14 punktas nurodo, kad su statytoju suderintų projektinių sprendimų keitimui reikia per Užsakovą gauti statytojo raštišką sutikimą. Statytoju buvo biudžetinė įstaiga „Lentvario vaikų globos namai“. UAB „Kaminta“ buvo generalinis rangovas, o UAB „Vilungė“ - subrangovas. Todėl pagal Sutarties 6.1.14. punktą UAB „Lakmalit“ atliekant papildomus darbus, ji turėjo per UAB „Vilungė“ kreiptis į statytoją ar UAB „Kaminta“, nes UAB „Vilungė“ nebuvo įgaliota daryti projekto pakeitimus. Ieškovas savavališkai atliko projektinių sprendimų pakeitimus, savo rizika ir atsakomybe, po to atliko papildomus statybos darbus, kurie niekaip nėra susiję su rangos sutartimi Nr. RG/04-27/1. Jie nėra numatyti lokalinėje sąmatoje. UAB „Lakmalit“ neinformavo UAB „Vilungė“ dėl atliktų projektinių pakeitimų. Todėl, dėl apmokėjimo už papildomus darbus, turėjo kreiptis į statytoją. Ieškovo pateiktose Statybos darbų žurnalo kopijose pasirašęs darbus priiminėjęs techninės priežiūros vadovas S. P. buvo statytojo paskirtas atsakingas asmuo. Laiko, jog UAB „Vilungė“ yra netinkamas atsakovas, o atsakovais turėtų būti „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ ir UAB „Kaminta“. Atsakovas iki 2011-04-18 apskritai nežinojo apie tai, kad ieškovas pagal ginčo sutartį yra surašęs Darbų atlikimo aktus Nr. 3 ir Nr. 4 (1 t., 43-46 b.l., 2 t. 91 b.l. ).

5Tretysis asmuo UAB „Kaminta“ prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2009-07-31 „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ paskelbė darbų viešojo pirkimo konkursą. Konkursą laimėjo UAB „Kaminta“. 2010-04-09 UAB „Kaminta“ ir atsakovas sudarė subrangos sutartį Nr. Sv 10-05. Subrangovas 2010-04-27 sudarė su ieškovu rangos sutartį Nr. RG/04-27/1. Iš esmės ginčas kilo dėl ieškovo ir atsakovo vienas kitam prisiimtų prievolių netinkamo vykdymo. Lokalinėje sąmatoje Nr. S001-1 (parengtoje ieškovo) buvo surašyti ir aptarti visi darbai, kuriuo turi atlikti ieškovas. Ieškovas atliko tuos darbus, kurie nebuvo aptarti lokalinėje sąmatoje. Papildomi darbai, kuriuos atliko ieškovas, nebuvo suderinti, todėl darbai negalėjo būti atlikti. Laiko, kad net ieškovui įrodžius, jog Darbų atlikimo aktai Nr. 3 ir Nr. 4 atsakovui buvo pateikti, nebūtų pagrindo juos apmokėti (1 t., 91-94 b.l.).

6Tretysis asmuo „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Nurodo, jog 2009-07-31 jų paskelbtą darbų viešojo pirkimo konkursą laimėjo UAB „Kaminta“, su kuria buvo sudaryta rangos sutartis, kuri 2011-07-07 nutraukta. Su UAB „Kaminta“ pilnai atsiskaityta. Dėl darbų kokybės rangovui UAB „Kaminta“ pretenzijų neturi. Nei su ieškovu, nei su atsakovu „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ jokie prievoliniai santykiai nesieja (1 t., 148-149 b.l.).

7Liudytojas D. M. paaiškino, kad vykdė statinio projekto vykdymo priežiūrą. Buvo parengtas projektas ir kai kurie sprendiniai rangovo buvo keisti. Sprendiniai neprieštaravo techniniam projektui. Nurodė, kad suderino Darbo projekto korektūrą, kuri reikalinga prieš priimant sprendimą atlikti papildomus darbus. Vyko darbiniai pasitarimai, kuriuose surašyti protokolai. Darbų atlikimui reikalingi sutarties šalių sprendimai, kurie privalo būti įforminti sutarties pakeitimais, sąmatomis, įrašais apie darbų atlikimą statybos žurnale. Paaiškino, kad darbus vykdant ne pagal projektą, jie būtų buvę stabdomi (2 t., 89 b.l.).

8L. S. J., paaiškino, kad yra UAB „Kaminta“ vadovas. Vėdinimo darbai turėjo būti daromi pagal sąmatas. Techninis projektas iš esmės neatitiko faktinės situacijos, todėl jį reikėjo koreguoti. Kad objektas būtų priduotas, UAB „Kaminta“ turėjo savo sąskaita atlikti darbus, kurių nebuvo numatę. UAB „Vilungė“ pasitarimų protokolai buvo pateikiami. Protokolai buvo rašomi, kad būtų atsakingesnis bendravimas, jie nėra privalomo pobūdžio. Juose sprendimų dėl papildomų darbų atlikimo nebuvo įforminta. Kadangi projektuotojai atsisakė daryti projektą, tai projektą įsipareigojo parengti ieškovas. 2010-07-13 Pasitarimų protokolo 2.3 punkte numatytą dokumentaciją turėjo parengti atsakovas. Iki to momento jokie vėdinimo darbai negalėjo būti atlikti. Patvirtino, jog ant byloje esančios darbo projekto korektūros yra jo parašas ir pasirašymo data (2010-07-22) (2 t., 65-68 b.l.).

9L. V., paaiškino, kad tuo metu dirbo objekte „Lentvario vaikų globos namai“ statybos vadovu. Jo darbovietė buvo UAB „Kaminta“. Pasitarimai buvo rengiami kiekvieną savaitę. Darbų eigoje kylantys klausimai buvo sprendžiami pasitarimuose, kurie buvo protokoluojami (2 t., 68 b.l.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Nustatyta, kad 2010-04-27 ieškovas su atsakovu sudarė darbų rangos sutartį Nr. RG/04-27/1 (toliau – ir Sutartis) (1 t., 8-10 b.l.). Pagal Sutarties 2.1. punktą ieškovas įsipareigojo savo medžiagomis atlikti rekonstruojamo „Lentvario vaikų globos namų“ pastato vėdinimo sistemų ir įrangos montavimo darbus, nurodytus Sutarties dokumentuose. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):1) Sutartis su jos priedais, papildymais bei sąmata (Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 2); 2) projektinė dokumentacija, rangovo gauta iš užsakovo iki pasirašant šią Sutartį; 3) statybinių susirinkimų (rangovų ir užsakovo susirinkimų) protokolai (Sutarties 4.2. p.). Darbų atlikimo terminas buvo numatytas nuo 2010-04-27 iki 2010-07-30, esant nepertraukiamam darbų frontui (Sutarties 8.1. p.). Susitarta, kad rangovas užsakovui pateikia Atliktų darbų aktą (Forma F2 ir Forma F3) iki kiekvieno mėnesio 22 d. Užsakovas per 3 kalendorines dienas patvirtina rangovo pateiktą Atliktų darbų aktą, pastarąjį aktą gaudamas su lydraštyje esančiu statybos darbų vadovo parašu ir darbų akto gavimo data. Jeigu Atliktų darbų aktas nepatvirtinamas (ar priimama tik dalis Akte nurodytų darbų), užsakovas per 10 kalendorinių dienų nuo Atliktų darbų akto pateikimo, pateikia raštišką paaiškinimą rangovui. Jeigu užsakovas nepatvirtina rangovo pateikto Atliktų darbų akto ir per minėtas 10 kalendorinių dienų nepateikia raštiško paaiškinimo rangovui, laikoma jog užsakovas rangovo darbus priėmė be pastabų ir Atliktų darbų aktą patvirtino. Po Atliktų darbų akto patvirtinimo, rangovas įgyja teisę pateikti užsakovui sąskaitą už priimtus darbus, o užsakovas – pareigą per 5 dienas apmokėti sąskaitą, gavus finansavimą iš statytojo (Sutarties 8.4 p.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas rangovui ir užsakovui pasirašant rangovo pateiktą aktą už ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitiniu laikotarpiu laikomas kalendorinis mėnuo, jei šalys nesusitarė kitaip (Sutarties 14.1. p.). Atsakovas 2010-05-21 patvirtino Atliktų darbų aktą Nr.1 (26 695,48 Lt sumai) (1 t., 12-15 b.l.). 2010-07-15 atsakovas patvirtino Atliktų darbų aktą Nr. 2 (36 074,62 Lt sumai) (1 t., 16-20 b.l.). Atsakovas atsiskaitė su ieškovu pagal šiuos aktus (1 t., 21 b.l.). Ieškovas 2010-06-23 pasirašė Atliktų darbų aktus Nr. 3 (Vėdinimas-pakeitimai, 29 585,91 Lt sumai) ir Nr. 4 (Papildomi darbai (Ortakių ardymas, paviršių aptaisymas), 1 454,09 Lt sumai). Atsakovas už atliktus darbus pagal Atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4 ieškovui nesumokėjo.

12Kadangi ginčas tarp ieškovo ir atsakovo yra kilęs iš jų pasirašyta dvišale Sutartimi prisiimtų prievolių vienas kito atžvilgiu nevykdymo, laikytina, jog ieškinys reiškiamas tinkamam atsakovui.

13Nagrinėjama byla priskirtina dispozityvių bylų kategorijai, t.y. teismas nėra aktyvus. Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (CPK 12 straipsnis) ir Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šalys, atstovaujamos profesionalių teisininkų (advokatų), ekspertizės skirti neprašė. Savo reikalavimus ir atsikirtimus jos įrodinėjo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais bei ieškovo prašymu apklaustų liudytojų parodymais. Šiuos įrodymus teismas ir vertina.

14Dėl darbo projekto pakeitimo

15Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutartinių santykių praktiką ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2010; 2012 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2012). Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 str. 1 d.). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (CK 6.193 str. 2 d.). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė (CK 6.193 str. 3 d.). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.).

16Statybos eigoje paaiškėjus, jog reikia koreguoti projektą pagal faktinę situaciją, buvo atsisakyta dalies Sutarties Nr. RG/04-27/1 priedu esančioje Lokalinėje sąmatoje S001-1 numatytų darbų (tame tarpe nebuvo atliekami skyriuje Nr. 1 Sistema PI-1 39, 42, 43, 44, 45 pozicijose numatyti darbai; nebuvo atliekami jokie darbai, numatyti skyriuje Nr. 4 Sistema I-3; skyriuje Nr. 21; skyriuje Nr. 22 ir kt.). Ieškovas pateikė parengtą Lokalinę sąmatą S001-1 (Vėdinimas-nevykdomi darbai), iš kurios matyti, kad buvo atsisakyta pirminėje sąmatoje numatytų darbų už 31 040,00 Lt (2 t., 14-22 b.l.). Vietoje pagal pirminį projektą numatytų atlikti darbų, pakoregavus projektą, buvo atlikti darbai, išvardinti Atliktų darbų akte Nr. 3 ir Atliktų darbų akte Nr. 4.

17Teismas nesutinka su atsakovo teiginiu, jog ieškovas jo neinformavo apie atliktus projekto pakeitimus. Teismo vertinimu, ant UAB „Lakmalit“ Darbo projekto korektūros (2 t., 4 b.l.) esantys atsakovo technikos direktoriaus E. P. pavaduotojo S. B. parašas su žyma „gavau“ bei UAB „Kaminta“ vadovo S. J. 2010-07-22 parašas su žyma „gavau“ įrodo, jog korektūra atsakovui bei trečiajam asmeniui UAB „Kaminta“ buvo pateikta. L. O. („Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ atstovė) paaiškino, kad reikėjo keisti rekuperacijos ir ventiliacijos darbų projektą ir jis buvo pakeistas (2 t., 50 b.l.). Liudytojas S. J. (UAB „Kaminta“ vadovas) taip pat paaiškino, kad techninis darbų projektas neatitiko esamos padėties, todėl jį reikėjo keisti (2 t., 66 b.l.). Jis nurodė, kad Darbo projekto korektūros aiškinamajame rašte įvardinta, kokiais darbais keičiami pirminėje sąmatoje numatyti darbai bei kokių darbų, numatytų pirminėje sąmatoje, yra atsisakoma (2 t., 68 b.l.). Šie įrodymai, teismo nuomone, neginčijamai patvirtina, jog darbams pagal Sutartį įvykdyti ieškovas, suderinęs su atsakovu, atliko pirminio projekto pakeitimus.

18Sutartyje detaliai aptarta pasitarimų einamiesiems klausimams spręsti organizavimo tvarka. Darbų atlikimo metu vyksta eiliniai savaitiniai rangovų ir užsakovo susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai ir kuriuose rangovo dalyvavimas visuomet privalomas (Sutarties 13.1. p.). Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo šalių įgaliotieji atstovai (Sutarties 13.3. p.). Statybinių susirinkimų sprendimų veikimo prioritetai nustatomi vadovaujantis Sutarties 4.2. punkto nuostatomis, jeigu protokoluose nenurodyta kitaip ir jeigu tuos protokolus pasirašė tokius sprendimus priimti įgalioti šalių atstovai (Sutarties 13.4. p.). Rangovas privalo vykdyti statybinių susirinkimų (rangovo ir užsakovo susirinkimų) sprendimus (Sutarties 6.1.3. p.). Ši sutarties nuostata paneigia atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Kaminta“ išsakytą poziciją, jog statybiniuose susirinkimuose sprendimai apskritai nebuvo priimami. Aplinkybę, kad UAB „Lakmalit“ vykdė Pasitarimų protokoluose užfiksuotus sprendimus, t.y. atliko reikalingus darbo projekto pakeitimus ir pagal juos įvykdė Sutartyje aptartus darbus, patvirtino ieškovo atstovas G. G. (2 t., 45 b.l.). UAB „Kaminta“, kaip generalinis rangovas, buvo atsakingas užsakovui „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ už subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (CK 6.650 str. 3 d.). Todėl akivaizdu, kad UAB „Kaminta“ įgalioto atstovo Pasitarimų protokoluose pasirašyti sprendimai dėl vėdinimo sistemos ir įrangos montavimo darbų (įskaitant darbo projekto pakeitimus) buvo privalomi UAB „Vilungė“ bei UAB „Lakmalit“. Aplinkybę, kad Pasitarimų protokoluose užfiksuoti sprendimai buvo žinomi atsakovui, įrodo ir liudytojo S. J. (UAB „Kaminta“ vadovo) teismo posėdyje duoti paaiškinimai, jog Pasitarimų protokolai būdavo pateikiami UAB „Vilungė“ (2 t., 67 b.l.). Todėl teismas nesutinka su atsakovo vertinimu, jog Pasitarimų protokolų nepasirašius UAB „Vilungė“ ir UAB „Lakmalit“ atstovams, juose užfiksuoti sprendimai Sutarties šalims neturėjo privalomos galios. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, bei į tai, kad šalių pasirašytoje Sutartyje nėra aptarta, kas yra statytojas ir generalinis rangovas, teismas sprendžia, kad Sutarties 6.1.14. punktas, nustatantis, jog rangovas (ieškovas) su statytoju suderintų projektinių sprendimų keitimui privalo per užsakovą (atsakovą) gauti statytojo raštišką sutikimą, negali būti taikomas formaliai. Šiame kontekste paminėtina, jog Pasitarimų protokolus pasirašė įgalioti statytojo ir generalinio rangovo atstovai bei statinio techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą atlikę specialistai (1 t., 100-105 b.l.).

192010-04-27 Pasitarimo protokole Nr. 2 nuspręsta pavesti projektuotojams sprendimą, dėl esamų natūralios ventiliacijos kanalų panaudojimo ar ortakių montavimo į esamus kanalus darbų, priimti išvalius esamus kanalus. Kartu projektuotojams pavesta patikslinti, ar esant pastato šlaitiniam stogui, galimas vėdinimo sistemose I-12 ir I-15 numatytų projektinių stoginių ventiliatorių pakeitimas į kanalinius ventiliatorius ir jų montavimo vietos pakeitimas į mansardinį aukštą ar palėpę (1 t., 101 b.l.). Šis įrodymas patvirtina, jog ginčo Sutarties pasirašymo dieną (2010-04-27) vėdinimo sistemų ir įrangos montavimo darbų eiga dar nebuvo galutinai apspręsta, nors darbų pradžia sutapo su Sutarties pasirašymo data. 2010-05-04 Pasitarimo protokole Nr. 3 projektuotojams pavesta sprendimą, dėl esamos natūralios ventiliacijos kanalų panaudojimo ar ortakių montavimo į esamus kanalus, priimti išvalius esamus kanalus. Kartu nurodyta, jog 2010-05-04 išvalius kanalus, nustatytas tikslus kanalų matmuo yra 100x200 mm. Projektiniai izoliuoti ortakiai, iš cinkuotos skardos, 125 mm diametro, kanaluose netelpa (Protokolo 2.3 p.). Kaip ir 2010-04-27 Pasitarimo protokole Nr. 2, projektuotojams pakartotinai pavesta patikslinti, ar esant pastato šlaitiniam stogui, galimas vėdinimo sistemose I-12 ir I-15 numatytų projektinių stoginių ventiliatorių pakeitimas į kanalinius ventiliatorius ir jų montavimo vietos pakeitimas į mansardinį aukštą ar palėpę (Protokolo 2.4 p.) (1 t., 103 b.l.). 2010-05-18 Pasitarimo protokole Nr. 4 (1 t., 104 b.l.) išvardinti projektuotojų priimti sprendimai, tarp jų: – cinkuotos skardos ortakių į esamus natūralios ventiliacijos išvalytus ir patikrintus kanalus nemontuoti; vėdinimo sistemose I-12 ir I-15 vietoje projektinių stoginių ventiliatorių neeksploatuojamos palėpės zonoje montuoti kanalinius ventiliatorius; ventiliatorių aptarnavimui neeksploatuojamoje palėpėje įrengti liuką ir vaikščiojimo taką (Protokolo 3.2.4, 3.2.5 p.). Nurodoma, kad projektiniai ortakiai netelpa į esamų kanalų angas (Protokolo 3.2.1 p.).

20Iš VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2010-06-22 rašto matyti, kad vėdinimo sistemos rekonstravimo darbai nebuvo numatyti paraiškoje dėl finansavimo, todėl statytojui finansavimas šiems darbams nebus skiriamas. Statytojas generaliniam rangovui UAB „Kaminta“ adresuotu 2010-06-29 raštu prašė sustabdyti vėdinimo sistemos rekonstravimą. 2010-07-13 Pasitarimo protokole Nr. 5 (1 t., 105 b.l.) rangovui UAB „Kaminta“ pavesta užsakovui prašant laikinai sustabdyti vėdinimo sistemos įrengimo darbus (Protokolo 2.2 p.). Akcentuotina, jog šio sprendimo priėmimo metu vėdinimo sistemos įrengimo darbus UAB „Lakmalit“ jau buvo užbaigusi (1 t., 11-21 b.l., 29-35 b.l., 2 t., 81-84 b.l.). Aplinkybę, kad visi darbai praktiškai buvo užbaigti gegužės mėnesį patvirtino ieškovo atstovas G. G. (2 t., 45 b.l.), jos neginčijo ir atsakovas. Techninės priežiūros vadovui pavesta priimti ir pasirašyti Statybos darbų žurnale bei atliktų darbų ako formoje tuos darbus, kurie atlikti kokybiškai pagal projektinę dokumentaciją, esant pakeitimams – tik turint jiems pagrįstą dokumentaciją (Protokolo 3.1 p.).

21Pabrėžtina, kad Pasitarimų protokoluose (1 t., 100-105 b.l.) aptarti projektinių sprendinių vėdinimo dalyje keitimo klausimai (dėl ortakių montavimo į esamus natūralios ventiliacijos kanalus, esamų natūralios ventiliacijos kanalų panaudojimo, dėl vėdinimo sistemose I-12 ir I-15 numatytų projektinių stoginių ventiliatorių pakeitimo į kanalinius ventiliatorius ir jų montavimo vietos pakeitimo ir pan.) iš esmės atitinka Vėdinimo darbo projekto korektūros aiškinamajame rašte nurodytus projekto pakeitimus (2 t., 8 b.l.). Ši aplinkybė patvirtina, kad, nors projekto dalies vadovas T. A. ir projekto vadovas D. M. Darbo projekto korektūrą pasirašė 2010 m. birželio mėnesį (2 t., 8-12 b.l.), tačiau šalys jau nuo 2010-04-19 žinojo apie tai, kad yra reikalinga atlikti tam tikrus projekto pakeitimus.

22Teismas laiko, kad byloje nėra paneigti ieškovo atstovų argumentai, jog nuo pat pradžių iškilus nesklandumams dėl Sutarties vykdymo, šalys juos racionaliai sprendė tarpusavio sutarimu, atsisakant dalies numatytų darbų ir juos pakeičiant to paties pobūdžio darbais, racionaliai išvengiant Sutarties vykdymo sutrikimų, ir dėl to užsakovui buvo pateiktos naujos lokalinės sąmatos, kuriose nurodytas konkretus eliminuojamų darbų sąrašas ir, vietoje jų, nurodyti būtini atlikti darbai, o sąmatų pagrindu buvo sudaryti Atliktų darbų priėmimo aktai Nr. 3 ir Nr. 4, vienašališkai pasirašyti rangovo (CPK 185 str.). Pažymėtina, kad toks sutarties šalių elgesys atitinka Civilinio kodekso 6.691 straipsnyje įtvirtintą statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigą, imtis visų nuo šalies priklausančių protingų priemonių iškilusioms kliūtims pašalinti.

23Dėl atliktų darbų apimties

24Vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, Atliktų darbų aktai Nr. 3 ir Nr. 4 vertintini ne izoliuotai, bet santykyje su kitomis su Sutarties vykdymu susijusiomis aplinkybėmis, sutarties šalių elgesiu, atliktais darbais, jų rezultatu ir kt.

25Teismas pažymi, kad ieškovo parengta ir Sutarties priedu esanti Lokalinė sąmata S001-1 (1 t., 48-56 b.l.) nėra patvirtinta atsakovo (CK 6.653 str. 3 d.), tačiau pagal šią sąmatą atliktus darbus, išvadintus Atliktų darbų aktuose Nr. 1 ir Nr. 2, UAB „Vilungė“ apmokėjo. Todėl kaip nepagrįstas atmestinas atsakovo advokato argumentas, kad darbai pagal Lokalinę sąmatą S001-1-2 (Vėdinimas-pakeitimai) (2 t., 23-30 b.l.) ir Lokalinę sąmatą S001-2 (Papildomi darbai (Ortakių ardymas, paviršių aptaisymas)) (2 t., 31 b.l.) negalėjo būti atliekami, nes šios sąmatos nebuvo patvirtintos atsakovo.

26Liudytojas D. M., atlikęs statinio projekto techninę priežiūra, teismo posėdyje paaiškino, kad darbus vykdant ne pagal projektą, jie būtų buvę stabdomi (2 t., 89 b.l.). Duomenų, kad ieškovui vykdant darbus jie būtų buvę stabdomi, byloje nėra pateikta. Ši aplinkybė paneigia atsakovo argumentą, kad darbai buvo vykdyti nukrypstant nuo projekto. Byloje taip pat nepateikta duomenų, patvirtinančių, jog UAB „Vilungė“ ieškovui reiškė kokias nors pretenzijas dėl nepilnai ir (ar) nekokybiškai atliktų darbų pagal 2010-04-27 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą Sutartį Nr. RG/04-27/1. Darytina išvada, jog ieškovas visus savo įsipareigojimus pagal minėtą Sutartį įvykdė. Fakto, kad Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodyti darbai realiai yra atlikti atsakovo atstovas advokatas L. S. neginčijo (2 t., 91 b.l.). Užsakovas privalo apžiūrėti darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba nepasirašyti ir raštu motyvuoti apie savo sprendimą per 10 kalendorinių dienų nuo Darbų akto pateikimo užsakovui dienos (Sutarties 14.1. p.). Užsakovas privalo sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumokėti rangovui už darbų atlikimą Sutartyje sulygtomis ir teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka per 5 darbo dienas, gavęs apmokėjimą iš statytojo (Sutarties 7.1.1. p.).

27Teismas akcentuoja, kad liudytoja teismo posėdyje apklausta „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ direktoriaus pavaduotoja O. J. paaiškino, jog valstybės biudžetinė įstaiga „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ yra apmokėjusi UAB „Kaminta“ už visus darbus, kurie buvo faktiškai atlikti (2 t., 50-51 b.l.). Vadinasi, UAB „Kaminta“, kaip generaliniam rangovui, buvo sumokėta ir už Statybos darbų žurnale atsakingo vykdytojo įrašytus ir UAB „Kaminta“ projekto vadovo V. K. bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo S. P. priimtus ventiliacijos darbus (2 t., 81-84 b.l.). Pažymėtina, kad ieškovo pateiktoje Statybos darbų žurnalo kopijoje, kurioje, kaip darbus priėmę asmenys pasirašė UAB „Lakmalit“ projekto vadovas G. G. bei techninės priežiūros vadovas S. P. (1 t., 25-28 b.l.) bei trečiojo asmens „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ pateiktame Statybos darbų žurnale atliktų darbų pavadinimai, kiekiai ir atlikimo datos sutampa. Tačiau matyti, kad ieškovo pateiktoje Statybos darbų žurnalo kopijoje nėra techninės priežiūros vadovo S. P. parašo, patvirtinančio, kad jis priėmė darbus, atliktus 2010-05-07, 2010-05-10, 2010-05-17, 2010-05-24, 2010-05-25, 2010-05-26 (2 pozicijos), 2010-06-17, 2010-06-18 (2 pozicijos). Ieškovo atstovas G. G. paaiškino, kad už techninę priežiūrą atsakingas S. P. dalies atliktų darbų priėmimo nepasirašė, nes sužinojo, kad jie nebus finansuojami (2 t., 74 b.l.). Teismas vertina, jog atsakovui ir trečiajam asmeniui UAB „Kaminta“ nepateikus įrodymų, kad Statybos darbų žurnale 2010-05-07, 2010-05-10, 2010-05-17, 2010-05-24, 2010-05-25, 2010-05-26 (2 pozicijos), 2010-06-17, 2010-06-18 (2 pozicijos) datomis įrašytus darbus (2 t., 81-84 b.l.) atliko kitas rangovas, o ne ieškovas, laikytina, jog visi Statybos darbų žurnale įrašyti ventiliacijos darbai yra atlikti UAB „Lakmalit“.

28Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (Statybos įstatymo 2 str. 38 d.). Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę (Statybos įstatymo 2 str. 51 d.).

29Pasitarimo protokolu Nr. 5 techninės priežiūros vadovui pavesta priimti ir pasirašyti Statybos darbų žurnale bei atliktų darbų ako formoje tuos darbus, kurie atlikti kokybiškai pagal projektinę dokumentaciją, esant pakeitimams – tik turint jiems pagrįstą dokumentaciją (Protokolo 3.1 p.) (1 t., 105 b.l.). Iš Statybos darbų žurnalo Ventiliacijos dalies matyti, kad už visų be išimties ieškovo atliktų ventiliacijos darbų priėmimą statinio statybos techninės priežiūros vadovas S. P. yra pasirašęs (2 t., 81-84 b.l.). Vadinasi, visi ventiliacijos darbai buvo atlikti kokybiškai, nenukrypstant nuo statinio projekto (įskaitant jo pakeitimus), Sutarties bei norminių statybos dokumentų reikalavimų.

30Vertinant formaliuoju aspektu, Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodyti darbai tiksliai neatitinka pirminėje sąmatoje išvardintų darbų. Tačiau, teismo įsitikinimu, Lokalinėje sąmatoje S001-1 numatyti darbai buvo pakeisti kitais darbais, siekiant tinkamai įvykdyti rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, abipusiu šalių sutarimu, neviršijant sulygtos kainos ir buvo gautas Sutarties 2.1 punkte nurodytas darbų rezultatas.

31Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, sprendžia, jog bylos duomenys patvirtina, kad šalys susitarė dėl Sutarties vykdymo pakeitimo (neviršijant Sutarties kainos) kitu būdu (dalies numatytų darbų atsisakant ir, vietoje jų, atliekant kitus to paties pobūdžio darbus), nei nurodyta užsakovo pateiktame projekte. Kartu teismas sprendžia, kad UAB „Vilungė“ nepaneigė UAB „Lakmalit“ nurodytų aplinkybių, jog Sutarties rezultatas buvo pasiektas. Atsakovo atstovas įrodinėjo, kad darbai, nurodyti Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4, nėra Sutarties dalykas, nes jie nebuvo atsakovo užsakyti. Teismo nuomone, toks teisinis tarp šalių susiklosčiusios situacijos traktavimas, kaip nurodo atsakovas, būtų itin formalus ir neatitiktų Civilinio proceso kodekso 2 straipsnyje įtvirtintų proceso tikslų, nes UAB „Lakmalit“ įrodė, kad darbai, už kurių atlikimą prašo priteisti atlyginimą, faktiškai yra atlikti, pagal rezultatą jie yra analogiški pirminėje sąmatoje numatytiems darbams, nėra viršyta Sutarties kaina, darbo projekto korektūra, pagal kurią darbai yra atlikti, buvo suderinta su užsakovu bei generaliniu rangovu, atsakovas neginčija ieškovo vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktų, o statytojas naudojasi darbo rezultatu.

32Dėl Atliktų darbų aktų pateikimo atsakovui

33Pagal statybos rangos sutartį rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 str. 5 d.); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokiu atveju pats rangovas turi tinkamai vykdyti prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudaryti sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-17/2007).

34Atsakovas neigia, jog iki 2011-04-18 ieškovas jam buvo pateikęs Atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4. Byloje pateiktas 2010-07-13 Susirinkimo protokolas (toliau – ir Protokolas), kurį pasirašė statinio statybos techninės priežiūros vadovas S. P. (1 t., 23-24 b.l.). Aplinkybę, kad Protokolas pasirašytas S. P. patvirtino ir liudytojas S. J. (2 t., 67 b.l.). Ieškovo atstovo G. G. teigimu, antras protokole esantis parašas yra UAB „Vilungė“ technikos direktoriumi dirbusio E. P.. Kadangi atsakovas šią aplinkybę neigė, kitų ją patvirtinančių objektyvių duomenų nėra, teismas neturi galimybės konstatuoti, kad parašas tikrai yra E. P.. Aptariamame Susirinkimo protokolo 1 punkte nurodyta, kad UAB „Vilungė“ technikos direktorius E. P. 2010-07-14 pateikia UAB „Lakmalit“ direktoriaus pavaduotojui technikai visus objekto susirinkimo protokolus. Techninės priežiūros vadovas S. P. iki 2010-07-16 pasirašo Statybos žurnale už visus UAB „Lakmalit“ atliktus darbus (Protokolo 2 p.). UAB „Vilungė“ technikos direktorius E. P. iki 2010-07-16 imtinai pasirašo UAB „Lakmalit“ pateiktus Atliktų darbų aktus Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 už realiai atliktus darbus (Protokolo 3 p.). Į Lietuvos projektų valdymo agentūrai ruošiamą pateikti bylą dėl nedaromų ir naujai atliekamų darbų, be įtrauktų vėdinimo sistemos pakeitimų, įtraukti ir konkurse nenumatytus, bet būtinus elektros darbus (Protokolo 4 p.). Generalinis rangovas iki 2010-07-16 įtraukia į darbų žurnalą visus vėdinimo sistemų pakeitimus (daromi, nedaromi darbai, brėžiniai) (Protokolo 5 p.). Vėdinimo sistemų finansavimas nesustabdytas (Protokolo 6 p.). Į bylą pateiktas ieškovo technikos direktoriaus R. B. elektroninis laiškas, adresuotas UAB „Vilungė“ technikos direktoriui E. P., buvo išsiųstas 2010-07-23, t.y. po to, kai E. P. pasirašė Atliktų darbų aktus Nr. 1 (2010-05-21) ir Nr. 2 (2010-07-15). R. B. savo 2010-07-15 išsiųstame elektroniniame laiške E. P. prašo jo pasirašyti Atliktų darbų aktus, kuriuos jam pateikė 2010-06-23. Teismo vertinimu, aptartų įrodymų visuma, t.y. elektroninių laiškų, adresuotų Užsakovo statybos direktoriui E. P., kopijos (1 t., 22 b.l.), UAB Lakmalit direktoriaus 2010-07-22 įsakymas Nr. ĮV/10-17.1 (1 t., 146 b.l.), kuriame 2010-06-23 išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Nr. LAK000005927 (Pagal pažymą Nr. 3) 31 040,00 Lt sumai (1 t., 147 b.l.) anuliavimo pagrindu nurodomas nepagrįstas užsakovo UAB „Vilungė“ atsisakymas priimti šią PVM sąskaitą-faktūrą, o taip pat S. P. pasirašytas 2010-07-13 Susirinkimo protokolas leidžia daryti išvadą, jog labiau tikėtina, kad ieškovas 2010-06-23 buvo pateikęs atsakovui Atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4 bei 2010-06-23 išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. LAK000005927 31 040,00 Lt sumai. Atsakovas, be paaiškinimo nepasirašęs minėtų dokumentų, pažeidė savo, kaip sutarties šalies kooperavimosi pareigą (CK 6.691 str. 1 d.).

35Aplinkybę, kad 2011-04-18 ieškovas pateikė atsakovui Atliktų darbų aktus Nr. 3 ir Nr. 4, UAB „Vilungė“ pripažįsta (1 t., 45, 58-59, 67-68 b.l.). Todėl, net darant prielaidą, kad iki 2011-04-18 minėti aktai atsakovui nebuvo pateikti, konstatuotina, kad atsakovas nepagrįstai, t.y. nebuvus įstatyme numatytų (CK 6.652 str. 4 d., CK 6.694 str. 5 d., CK 6.694 str. 6 d.) prielaidų, atsisakė juos pasirašyti po 2011-04-18, todėl ieškinio reikalavimas yra tenkintinas.

36Dėl Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytų darbų priėmimo

37Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (CK 6.662 str. 1 d., 6.694 str.). Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Pažymėtina, kad vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių. Toks aktas galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu, o iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinio atsiskaitymo prievolės vykdymo. Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas (2009 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Užsakovas turėjo pareigą įrodyti, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti rangovo vienašališkai pasirašytus Atliktų darbų aktus. Atsakovas neįrodė buvus įstatyminį pagrindą, leidžiantį atsisakyti priimti darbus. Šiame kontekste pažymėtina, jog užsakovas UAB „Vilungė“ dėl ieškovo atliktų darbų kokybės nėra pareiškęs jokių pretenzijų.

38Dėl papildomų darbų

39Ieškovas pateikė Lokalinę sąmatą S001-2 (Papildomi darbai (Ortakių ardymas, paviršių aptaisymas)), kurioje darbų kaina nurodyta 1 454,09 Lt (2 t., 31 b.l.). Sprendimas vykdyti Atliktų darbų akte Nr. 4 surašytus darbus (neaptartus pirminėje sąmatoje) buvo įformintas 2010-04-27 Pasitarimo protokole Nr. 2 (Protokolo 1.2.3 p.). Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad minėti darbai buvo atlikti abiems pusėms susitarus, t. y. nepažeidžiant rangos sutarties. Šią išvadą patvirtina ir Statybos darbų žurnalo Ventiliacijos dalyje esantys generalinio rangovo įgalioto asmens bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo S. P. parašai, patvirtinantys, kad visi atlikti ventiliacijos sistemos įrengimo darbai priimti be pastabų. Civilinio kodekso 6.653 straipsnyje, 6.684 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog papildomus darbus, dėl kurių atlikimo didėja sutarties kaina, rangovas gali atlikti ir užsakovas už juos turi apmokėti, kai pastarasis davė sutikimą rangovui atlikti papildomus darbus. Nagrinėjamu atveju, darbų kaina (įskaitant atliktų papildomų darbų kainą), apskaičiuota pagal visus keturis Atliktų darbų aktus, yra – 93 810,10 Lt, t.y. mažesnė, nei Sutartimi sutarta bendra darbų kaina – 105 000,00 Lt (Sutarties 8.2. p.). Aplinkybės, kad Atliktų darbų aktuose nurodyta darbų kana neviršija Sutartyje ir lokalinėje sąmatoje nurodytos kainos neginčijo ir atsakovas. Pripažintina, kad Civilinio kodekso 6.653 straipsnio nuostatos pažeistos nebuvo. Konstatuotina, jog vadovaujantis aptartu įstatyminiu reguliavimu, suformuota kasacinio teismo praktika bei Sutarties 8.4 punktu, atsakovas, būdamas užsakovu, turėjo pareigą apžiūrėti ir piimti atliktus darbus (darbų rezultatą), išvardintus Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4, o priėmus – sumokėti už jų atlikimą.

40Dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų argumentų teismas nepasisako, kadangi laiko juos teisiškai nereikšmingais nagrinėjamoje byloje.

41Įvertinęs byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu reikšmingų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.), bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.), teismas sprendžia, kad ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas.

42Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateiktas ieškovo susitarimas su advokate Marina Laurinaitiene (1 t., 7 b.l.). Pateiktas prašymas priteisti 2 000,00 Lt atstovavimo išlaidas su jų detalizacija, sąskaita bei banko sąskaitos išrašas (2 t., 37-39, 85-86 b.l.). Advokatė parengė ieškinį (1 t., 3-5 b.l.), atstovavo parengiamajame ir teismo posėdžiuose (1 t., 74, 127, 168 b.l., 2 t., 43, 64, 72, 88 b.l.), todėl ieškovui šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo, kaip pagrįstos ir įrodytos (CPK 98 str. 1 d., Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio).

43Tretysis asmuo UAB „Kaminta“ prašė ieškinį atmesti, todėl, ieškinį patenkinus, šiam asmeniui patirtos bylinėjimosi išlaidos (1 t., 159 b.l., 2 t., 39-40 b.l.) nepriteistinos (CPK 3 str. 6 d., 98 str. 1 d. ).

44Ieškovas yra sumokėjęs 931,00 Lt žyminį mokestį (1 t., 6 b.l.). Patenkinus ieškinio reikalavimus, iš atsakovo ieškovui priteistinos šios jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 93 str. 1 d.).

45Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas valstybės patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimas – 36,19 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

46Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

47ieškinį tenkinti.

48Priteisti ieškovui Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“, j.a.k. 110665138, buveinės adresas Kęstučio g. 87, Kaunas, iš atsakovo UAB „Vilungė“, j.a.k. 134522910, buveinės adresas –Kapsų g. 96B, Kaunas, 31 040,00 Lt (trisdešimt vienas tūkstantis keturiasdešimt litų ).

49Priteisti ieškovui Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“, j.a.k. 110665138, buveinės adresas Kęstučio g. 87, Kaunas, iš atsakovo UAB „Vilungė“, j.a.k. 134522910, buveinės adresas –Kapsų g. 96B, Kaunas, 2 000,00 Lt (du tūkstančiai litų) išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti ir 931,00 Lt (devyni šimtai trisdešimt vienas litas) sumokėto žyminio mokesčio.

50Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Vilungė“, j.a.k. 134522910, buveinės adresas – Kapsų g. 96B, Kaunas, 36,19 (trisdešimt šeši litai 19 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

51Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo... 3. Ieškovas nurodė, kad 2010-04-27 ieškovas Lietuvos ir Ukrainos UAB... 4. Atsakovas nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, kadangi jis yra... 5. Tretysis asmuo UAB „Kaminta“ prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 6. Tretysis asmuo „Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai“ nurodė, kad... 7. Liudytojas D. M. paaiškino, kad vykdė statinio projekto vykdymo priežiūrą.... 8. L. S. J., paaiškino, kad yra UAB „Kaminta“ vadovas. Vėdinimo darbai... 9. L. V., paaiškino, kad tuo metu dirbo objekte „Lentvario vaikų globos... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Nustatyta, kad 2010-04-27 ieškovas su atsakovu sudarė darbų rangos sutartį... 12. Kadangi ginčas tarp ieškovo ir atsakovo yra kilęs iš jų pasirašyta... 13. Nagrinėjama byla priskirtina dispozityvių bylų kategorijai, t.y. teismas... 14. Dėl darbo projekto pakeitimo... 15. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos Civilinio kodekso 6.193... 16. Statybos eigoje paaiškėjus, jog reikia koreguoti projektą pagal faktinę... 17. Teismas nesutinka su atsakovo teiginiu, jog ieškovas jo neinformavo apie... 18. Sutartyje detaliai aptarta pasitarimų einamiesiems klausimams spręsti... 19. 2010-04-27 Pasitarimo protokole Nr. 2 nuspręsta pavesti projektuotojams... 20. Iš VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2010-06-22 rašto matyti, kad... 21. Pabrėžtina, kad Pasitarimų protokoluose (1 t., 100-105 b.l.) aptarti... 22. Teismas laiko, kad byloje nėra paneigti ieškovo atstovų argumentai, jog nuo... 23. Dėl atliktų darbų apimties... 24. Vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, Atliktų darbų aktai Nr. 3... 25. Teismas pažymi, kad ieškovo parengta ir Sutarties priedu esanti Lokalinė... 26. Liudytojas D. M., atlikęs statinio projekto techninę priežiūra, teismo... 27. Teismas akcentuoja, kad liudytoja teismo posėdyje apklausta „Trakų rajono... 28. Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota... 29. Pasitarimo protokolu Nr. 5 techninės priežiūros vadovui pavesta priimti ir... 30. Vertinant formaliuoju aspektu, Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodyti... 31. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas paminėta, sprendžia, jog bylos duomenys... 32. Dėl Atliktų darbų aktų pateikimo atsakovui... 33. Pagal statybos rangos sutartį rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 34. Atsakovas neigia, jog iki 2011-04-18 ieškovas jam buvo pateikęs Atliktų... 35. Aplinkybę, kad 2011-04-18 ieškovas pateikė atsakovui Atliktų darbų aktus... 36. Dėl Atliktų darbų aktuose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytų darbų priėmimo... 37. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4... 38. Dėl papildomų darbų... 39. Ieškovas pateikė Lokalinę sąmatą S001-2 (Papildomi darbai (Ortakių... 40. Dėl kitų byloje dalyvaujančių asmenų argumentų teismas nepasisako,... 41. Įvertinęs byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 42. Ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateiktas ieškovo... 43. Tretysis asmuo UAB „Kaminta“ prašė ieškinį atmesti, todėl, ieškinį... 44. Ieškovas yra sumokėjęs 931,00 Lt žyminį mokestį (1 t., 6 b.l.).... 45. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas... 46. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas... 47. ieškinį tenkinti.... 48. Priteisti ieškovui Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“, j.a.k. 110665138,... 49. Priteisti ieškovui Lietuvos ir Ukrainos UAB „Lakmalit“, j.a.k. 110665138,... 50. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Vilungė“, j.a.k. 134522910,... 51. Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos...